Hotărârea nr. 211/2012

Hotărârea nr.211 din 27.09.2012 Hotărâre privind schimbarea denumirii Bazei Sportive "Letea" din Bacău str. Letea nr.17, în Complexul Sportiv "Profesor Constantin Anghelache".

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Bazei Sportive „Letea” din Bacau str. Letea nr.17, in Complexul Sportiv “prof. Constantin Anghelache”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având în vedere :

  • -  Prevederile art.2 din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,cu modificări si completări;

  • -  Prevederile art.47 și art.117 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • -  Prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, actualizată;

  • -  Procesul Verbal nr.6371/14.09.2012 a Comisiei Tehnice de lucru pentru demararea atribuirii sau schimbării de denumiri din municipiul Bacau;

  • - Adresa nr.6499/20.09.2012 inaintata de Primăria Municipiului Bacau;

  • -  Avizul Comisiei Județene de atribuire de denumiri constituita conform prevederilor O.G. nr.63/2002;

  • -  Referatul nr.6371/14.09.2012 al Direcției Sport, Cultura, Sanatate din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a inițiatorilor proiectului;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (2) lit.”c” , alin.(5) lit. “d” și art.45(l) din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă schimbarea denumirii Bazei Sportive „Letea” din Bacau str. Letea nr.17, in Complexul Sportiv “prof. Constantin Anghelache”.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Directei Tehnice, Directei Drumuri Publice, Direcției Sport, Cultura si Sanatate, Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, Politiei Locale a Municipiului Bacau, Direcției Județene de Posta Bacau, Romtelecom Bacau, SC CRAB SA Bacau , SC CET SA Bacau, E-on Energie, E-on Moldova.si vaj/i adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

NR. 211

DIN 27.09.2012

N.O.P..CFL/ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI