Hotărârea nr. 210/2012

Hotărârea nr.210 din 27.09.2012 Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi Urbanism pentru analizarea  solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentaţiilor de urbanism de tip PUD şi PUZ şi a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice şi juridice pentru realizarea unor obiective de investiţii în municipiul Bacău.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • •  Prevederile art 37(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

  • • Prevederile art.29(l)(2)din O.G nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor local, actualizată;

  • •  Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

  • • Hotărârea Consiliului Local nr.75/25.03.2010;

  • •  Referatul nr.6536 / 21.09.2012 al Arhitectului Sef;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și Urbanism, pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții, în concordanță cu Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, al Regulamentului de Urbanism și a legislației în vigoare, în următoarea componență :

1.

ing. ROMEO STAVARACHE - Primarul Municipiului Bacău

Președinte

2.

cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE - Secretarul Municipiului Bacău

membru

3.

arh. VASILE ALEXANDRU GELIMAN - Arhitect Sef al Municipiului Bacau

membru

4.

arh. GELU TUDORACHE supleant arh. PETRUSCA DAN

membru

5.

arh. VIOREL ȘTEFAN BOICIUC supleant arh. BARGU LILIANA

membru

6.

ec. LEONARD PADUREANU -Administrator Public al Municip. Bacău

membru

7.

ing. MATEUTA FLORIN- dir. Direcția Drumuri Publice

membru

8.

ing. CĂTĂLIN IONESCU - Sef Serviciu Poliția Locala a Municipiului Bacău

membru

9.

ing. MIHAELA IONESI - consilier Serviciul Tehnic Investiții

membru

10.

ing. IRINEL ASAFTEI - Serviciul juridic si aplicarea legilor proprietății

membru

11.

dr. DOBREANU ANTOANETA — Sef Serv. Evaluare Factori de risc, de mediu din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Jud. Bacău

membru

12.

CORINA PRICOPE - consilier superior in cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

membru

13 .

GABRIEL SOLOMON- ofițer în cadrul Biroului Rutier Bacău din cadrul IPJ Bacău

membru

Secretar al comisiei va fi Nicoleta Lăcrămioara Ciobanu - consilier al Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

Art.2. - Comisia prevăzută la art.l, are rol consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica si consultanta si își va incepe mandatul cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care se va abroga HCL nr.79/25.03.2010.

Art.3. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău precum si membrilor comisiei prevăzute la


NR. 210

DIN 27.09.2012


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI