Hotărârea nr. 21/2012

Hotărârea nr.21 din 31.01.2012 Hotărârea nr.21 din 31.01.2012 privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău,  situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Cornisa Bistritei prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat in incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Cornisa Bistriței prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.14 si art.15 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizata;

 • •  Prevederile art.47, art.117 lit. „a” si art.123 alin.(l)(2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

 • •   Planul de Situație - Anexa nr. 1 prin care se identifică spațiul propus pentru închiriere ;

 • •  Caietul de Sarcini, Contractul-cadru de închiriere și Planul de Situație, anexe la Referat;

 • •  Referatul nr.78023/12.01.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a” și art.45(3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) Se aprobă închirierea unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău - spațiu situat în incinta P.T. nr.27 din Bacău str.Cornisa Bistriței, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amenajării spațiului pentru desfasurarea activitatii de « prestări servicii ».

 • (2) Spațiul este situat în P.T. nr.27 din municipiul Bacău str.Cornisa Bistriței, fiind în suprafață utila de 93,69 mp, identificat prin Planul de Situație Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul de pornire al licitației va fi de 7 lei/mp/lună, conform H.C.L. nr. 400/23.12.2011.

Art.2. - închirierea spațiului se aprobă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art.3. - Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul-cadru de închirierea spațiului, adjudecat la licitație, conform Anexelor nr.2 și nr.3 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.4. - Componenta comisiei de licitație a spațiului, precum si a comisiei de soluționare a contestațiilor, va fi stabilita prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacau.

Art.5. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractul de închiriere a spațiului adjudecat la licitație.

Art.6. - Hotărâreava^^oipunicată Viceprimarilor Municipiului Bacau precum si Serviciului Administrare si InvemarȘt^b^t^m^niului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 21

DIN 31.01.2012

N.O.P..C.F1./ R.T/Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. /                                        ’            - -     -

LA HOTARAREA NR.^1 DIN 31.01.2012 JM.^VEU PUNCT TIEMMEC

Scara 1:100Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

93^9

Bacău, Str. Comîșa Bistriței

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

muuBacau

Cod unitate individuala ( U)

20304

CF individuala

^ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PQPOVICI


F?


K2SXXBAF©
ANEXA NR.2

ROMÂNIA                ț             la H.C.L. nr..£(...... 2012

JUDEȚUL BACĂU        î)

CONSILIUL LOCAL BACĂU ț

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234 - 525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

 • 1. PREZENTAREA SPAȚIULUI SUPUS ÎNCHIRIERII \MPLASAMENTUL = Bacău, str. Cornișa Bistriței, în incinta P.T. nr.27, conform schiței anexe

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 93,69 mp

 • 2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Spațiul ce se închiriază are suprafață utilă de 93,69mp, este spațiul rămas liber in urma modernizării punctului termic.

Imobilul în care este situat acest spațiu are nr.cadastral 13955 și este înscris în cartea funciară a municipiului Bacău la nr.39514.

Acest amplasament se închiriază în vederea amenajării, redării circuitului civil >i prestării de servicii.

Chiriașul este obligat să execute lucrări de investiții pentru îmbunătățirea stării imobilului, să execute un zid despărțitor pentru delimitarea spațiului, ușă de acces, acestea fiind necesare deoarece în aceeași clădire, este în funcțiune centrala termică.

Investiția realizată trebuie să respecte P.U.Z. și P.U.D. pe bază de proiect legal avizat și aprobat, să fie în concordanță cu sistemele de calitate ISO 14001 și 9001 --mediu și de calitate.

Chiriașul va putea, în funcție de necesități, să se racordeze la rețea electrică, de gaze, de apă și canal, pe cheltuiala sa, după obținerea aprobărilor necesare.

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

5

Drepturile și datoriile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, investiția realizată va face parte din domeniul public al municipiului Bacău, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L.

OBIECTIVUL URMĂRIT = prestare servicii

DURATA ÎNCHIRIERII =5 ANI

PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI : 7 LEI/MP/lună GARANȚIA DE PARTICIPARE : 1.000 LEI

TAXA DE PARTICIPARE : 200 LEI

CAIET SARCINI : 200 LEI

Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr.6,................, ora 13,00.

Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :.................... ora

16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

Pot participa la licitație orice persoană fizică sau juridică din municipiul Bacău, care este declarată eligibilă de Comisia de licitație.

înscrierea la licitație se face pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte:

 • -  actul constitutiv (eventuale acte adiționale) pentru persoane juridice

 • -  copie C.I. (pentru persoane fizice);

 • -  hotărârea judecătorească de înființare a societății;

 • -  certificat de înregistrare Ia O.R.C. ;

 • -  certificatul de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial;

 • -  certificatul de înregistrare fiscală;

 • -  certificat fiscal emis de D.I.T.L. Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • -  certificat de cazier fiscal emis de A.N.A.F. - Bacău din care să rezulte că nu are datorii la bugetul statului;

 • -  dovada achitării caietului de sarcini în sumă de 2001ei, prevăzută în anunțul publicitar (xerocopie după chitanța eliberată de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • -  dovada achitării taxei de participare la licitație în sumă de 2001ei, prevăzută în anunțul publicitar (xerocopie după chitanța eliberată de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • -  dovada achitării garanției de participare la licitație în sumă de 1 OOOIei, prevăzută în anunțul publicitar (xerocopie după chitanța eliberată de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • -  dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din

neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

 • -  ultimul bilanț contabil (pentru persoane juridice);

 • -  ultima balanță (pentru persoane juridice);

 • -  declarație pe proprie răspundere, a reprezentantului legal al societății, din care să reiasă că societatea nu este în lichidare judiciară sau faliment (pentru persoane juridice)

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare.

Reprezentantul asociației/organizației nonprofit la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  documentul de identitate;

 • -  împuternicire, în cazul în care este reprezentată de altă persoană în afară de reprezentantul legal al societății.

CAPITOLUL C

MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea imobilului din Bacău, str. Cornișa Bistriței se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor codului civil în materie.

înscrierea la licitație se face până la data de................orele 16,00, data la

care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Licitația se va desfășura în data de ................. orele 13,00, în prezența

comisiei de licitație stabilită prin dispoziție a primarului și a candidaților înscriși la imitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform H.C.L. nr.400/23.12.2011, adică 71ei/mp/lună.

Pasul de licitație este stabilit la 2 lei/mp/lună.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual cu indicele de inflație, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se \ or stabili prin contractul de închiriere.

Câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de pornire.

în cazul în care la prima rundă de licitație nu se prezintă nimeni, se prezintă un singur ofertant sau licitația nu este adjudecată, aceasta se va repeta în maxim 15 zile calendaristice, calculate de la licitația anterioară, cu respectarea prezentei metodologii.

înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație.

în cazul repetării licitației, dacă la licitație se înscrie un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă, fără a scădea prețul de pornire al licitației.

Dacă adjudecatarul licitației nu semnează contractul de închiriere, acesta va pierde garanția de participare la licitației iar spațiul va fi disponibilizat organizându-se o altă licitație.

Pentru ofertantul care a fost declarat câștigător al licitației, garanția de participare va fi considerată avans la plata chiriei.

Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Bacău în termen de 2 zile calendaristice de la data licitației, respectiv a repetării acesteia.

Comisia de licitație va încheia procesul - verbal de desfășurare a licitației în care se vor menționa, persoanele participante, ofertele depuse, pașii de licitație, oferta desemnată câștigătoare sau neprezentarea nici unui ofertant, eventuale contestații, oferte respinse. Pe baza procesului - verbal de desfășurare a licitației, în cazul în care a fost stabilit un câștigător se va încheia contractul de închiriere, în maxim 30 de zile de la stabilirea câștigătorului.

Garanția de participare va fi restituită pârtieîpanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ANEXA NR. 3

LAHOTARAREA NR.£/ DIN 31.01.2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT CADRU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.............ziua.........luna.......anul.........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 061213OO2O5xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

Șl

2. S.C./P.F./l.I./ASOCIATIA .................. cu sediul/domiciliul în

Bacău, str............. C.l.F.............., cont................ reprezentată de ...............având

uncția de ..................posesoare a C.I., seria.....nr....., CNP.............. în calitate de

chiriaș,

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Aii. 1. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv spațiul cu o suprafață utilă de 93,69mp situat din incinta P.T. 27 din Bacău, str. Cornișa Bistriței, conform schiței anexe.

Spațiul are nr.cadastral 13955, este înscris în cartea funciară a municipiului Bacău la nr.39514 și este proprietate publică a municipiului Bacău.

Art.2. Imobilul este dat în folosință chiriașului în vederea reabilitării locației, amenajării și prestării de servicii.

Art,3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

III.  TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de........................până la data de................................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

IV.  PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la ..........pentru un tarif de

......lei/mp/lună, stabilit în ședința de licitație din data de................

Art.7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual cu indicele de inflație, fără a 11 necesar acordul explicit al părților contractante.

Art.8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art. 9. Plata chiriei se face prin conturile :

 • -  contul proprietarului......................

 • -  contul chiriașului......................

Art.10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriașului plata de daune, a percepe penalități și dobânzi, conform legislației în \ igoare.

Art.l 1. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră au nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGA ȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art. 12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art. 13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art. 14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art. 15. Proprietarul va preda chiriașului imobilul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat .•Hiprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art. 16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art. 17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art. 18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art. 19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care sac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă sâ achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract.

Art.21. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilități.

Art.22. Chiriașul va realiza lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa.

Art.23. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art.24. Chiriașul se obligă să amenajeze imobilul, în acest sens executând un dd despărțitor care va delimita spațiul, precum și o ușă acces, pe bază de proiect icgal avizat și aprobat.

Art.25. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.26. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de h organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității.

Art.27. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă șî ale prezentului contract.

Art.28. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat și investiția realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini,

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.29. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese in conformitate cu prevederile legii;

Art.30. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art.31. în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

A

Art.32. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada neutru care a fost invocată și acceptată forța majoră,

Art,33. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art.34. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

VIL LITIGII

Art.35. Părțile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe calc amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.36. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor ji l.35 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit icgii.

VIIL NOTIFICĂRI

Art.37. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.38. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin ■ crisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.39. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.40. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.4l. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile in sarcina chiriașului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) în cazul în care spațiul și/sau terenul de sub el va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art.l 1;

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau ii zice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

Art.42. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației spațiului stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art.43. La încetarea contractului din vina chiriașului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

X. EVACUAREA CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.44. Proprietarul are dreptul de a evacua proprietarul de pe terenul pe care-l are în chirie în baza prezentului contract în cazul rezilierii sau încetării contractului, cu notificarea prealabilă a chiriașului, în condițiile legii.

Art.45. Chiriașul, prin semnarea acestui contract, consimte ca evacuarea să >e facă în temeiul prezentului contract, fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Chiriașul declară semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale și că înțelege să nu împiedice în nici un fel pe proprietar să execute e\ acuarea bunurilor sale.

Art.46.Evacuarea se va face de o comisie formată din 5 persoane numită prin Dispoziție a Primarului, de un reprezentant al chiriașului și de martori. Cu această ocazie se va încheia un proces-verbal de inventariere în care se vor trece toate bunurile existente la data evacuării. Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spațiu al Direcției Servicii Publice. Proprietarul nu poate fi făcut răspunzător pentru deteriorarea ori deprecierea bunurilor chiriașului pe parcursul evacuării și depozitării lor.

Pentru perioada de depozitare, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară egală cu chiria datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract.

Dacă în termen de 30 de zile chiriașul nu-și ridică bunurile de la locul unde acestea au fost depozitate, acestea trec în proprietatea proprietarului care le poate folosi sau valorifica în condițiile legii.

Art.47. Cheltuielile ocazionate de evacuare vor fi suportate de chiriaș.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 48. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a)  Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicată;

 • b) Hotărârea nr...../.....2012 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

 • c) prevederile codului civil.


Art.49. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total mpus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

Art.50. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.51. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.52.. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a st încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (unul) pentru chiriaș.

PROPRIETAR,

CHIRIAȘ,


MUNICIPIUL BACĂU prin

PRIMAR

hig. Romeo Stavarache

VA.LP.F.L.I.A.P.

'ig.GAVRIL PIRCU

VIZAT JURIDIC,

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR ADJUNCT l C.BOGDAN NESTIAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI