Hotărârea nr. 205/2012

Hotărârea nr.205 din 29.08.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a capelei şi a terenului aferent în suprafaţă de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniştii, către Parohia Ortodoxă "Sfântul Dumitru - Gherăieşti" din Bacău şi modificarea HCL nr. 13/ 2002.


HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a capelei și a terenului aferent în suprafață de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniștii, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău și modificarea HCL nr. 13/ 2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78226/ 26.04.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresele nr. 6/ 23.02.2012 și nr. 10/ 10.04.2012 înaintate de Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” Bacău și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21102/ 27.02.2012 șinr. 25637/10.04.2012;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 13/ 2002 privind concesionarea unor cimitire din municipiul Bacău;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a capelei și a terenului aferent în suprafață de 168 mp, situat în Bacău, str. Liniștii, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău, conform Planului de situație, anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2.Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 13/ 2002, în sensul menționării că din suprafața totală de 9721 mp a cimitirului Gherăiești, 168 mp sunt atribuiți în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfântul Dumitru - Gherăiești”.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Parohiei „Sfântul Dumitru - Gherăiești” din Bacău.NR. 205

DIN 29.08.2012

N.O.P., I.DJ R.TJExl/Ds.l-A-2

î~                                   i

PLANine AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI

DE PROPRIETATE


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Județul Bacau

Unitat.administ.-terit: Bacau

Adresa corpului de proprietate:

fi^ Str. Linistei nr, 9 Mun. Bacaif.jud. Bacau.


acces


ANEXA

LAHOTARAREA NR.2o5T)IN 29.08.2012


|   '>=168 mpsupraf.ee urmeaza ase atribui

, Capelei Sf. Voevozi , Cimitir Gheraiesti" Mun. Bacau

PREȘEDINTE Dt> Șl CHIOR

EGENDA Vi-V

- 38 mp CALE ACES x . Z

EST 168 mp CE URMEAZA A SE ATRIBUI

68 mp SUPRAFAȚA CAPELA

intravilan SCARA 1:500


Numele si prenumele proprietarului: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA BACAU

_l

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-O       POVICISistem de proiect!

Numele si preriijnjete executantului: DEDIU MIH ‘