Hotărârea nr. 202/2012

Hotărârea nr.202 din 29.08.2012 Hotărâre privind închirierea suprafeţei de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condiţiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociaţie de proprietari.


■ci/ a/ Q


HOTĂRÂRE privind închirierea suprafeței de teren aflată în incinta PT nr. 4 din Bacău, str. Cremenea, în condițiile legii, în vederea amenajării unui sediu pentru asociație de proprietari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Referatul nr. 78305/ 06.07.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresa SC CET SA Bacău nr. 2862/ 29.05.2012;

  • - Contractul de concesiune nr. 33423/2092/01.09.2006 ale cărui anexe cuprind și PT nr. 4, str. Cremenea;

  • - Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1 - Se aprobă închirierea spațiului aflat în incinta PT nr. 4 din Bacău, în suprafață de 9 mp, strada Cremenea, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, identificat conform Planului de Situație, Anexă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se mandatează conducerea SC CET SA Bacău în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru organizarea licitației, în numele și pentru municipiul Bacău, inclusiv să semneze contractul de închiriere.

ART. 3 - Sumele încasate vor fi folosite de către SC CET SA Bacău pentru reparații la sistemul de termoficare.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Unității Municipale pentru Monitorizare și SC CET SA Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ANEXA

' LA HOTARAREA NR.ZOi DIN 29.08.2012/


SEDIUL


ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI


SUPRAFAȚA UTILA


= 9,00m2


DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI I

S. C. CEF&. BACAU