Hotărârea nr. 20/2012

Hotărârea nr.20 din 31.01.2012 Hotărârea nr.20 din 19.01.2012  privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitatile de invatamant  preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Având in vedere :

•Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

•Prevederile art.47, art.117 lit. „a” si art.123 alin.(l) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

•Prevederile HCL nr.242/29.07.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau.

• Referatul nr.90021/13.01.2011 al Compartimentului Evidenta Contracte; •Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit.„c”, art.36(5) lit.„a” și art.45(3) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă completarea HCL nr.242/29.07.2011 prin care a fost aprobata Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau, in sensul introducerii unui nou alineat (4) la articolul 2, care va avea următorul conținut.

art.2.(4) - „Se aproba abrogarea H.C.L. Bacau nr.28/29.01.2001 precum si orice alte hotar ari contrare prevederilor Metodologia-cadru de închiriere a spatiilor disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativa a Municipiului Bacau, aprobate prin HCL nr.242/29.07.2011, ”

Art.2. - Celelalte prevederile ale HCL nr.242/29.07.2011 care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Sport Cultura, Sanatate, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, precum si Compartimentului Evidenta Contracte care va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor interesate.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI