Hotărârea nr. 198/2012

Hotărârea nr.198 din 29.08.2012 Hotărâre prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creştere a eficienţei energetice a blocurilor şi abrogarea HCL nr. 257/ 2008.

HOTĂRÂRE prin care se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor și abrogarea HCL nr. 257/ 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile OUG nr. 18/ 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

-Prevederile Ordinului nr. 23/ 540/ 163/ 2009 pentru aprobarea normelor metodologice a OUG nr. 18/2009;

-Referatul nr. 84255/ 20.08.2012 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Prevederile HCL nr. 257/ 2008 de aprobare a Regulamentului cadru privind instituirea măsurilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe - condominii, din municipiul Bacău;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit “d” și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul Cadru privind instituirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor, ce reprezintă Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 257/ 2008, împreună cu HCL nr. 240/ 2008, HCL nr. 103/ 2009, HCL nr. 52/ 2011, acestea reprezentând modificări și completări ale primei hotărâri, ca rămasă fără obiect.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

»


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

J

Anexă la HCL nr. DIN 29 Q&. 2012

REGULAMENT

privind institirea masurilor de creștere a eficientei energetice a blocurilor din municipiul Bacau

ART.l

Prezentul regulament se constituie in baza OUG nr. 18/04.03.2009 privind creșterea performantelor energetice a blocurilor si a Ordinului nr, 163/540/23 din 27.03.2009 pentru aprobarea normelor metodologice a OUG nr. 18/04.03..2009 cu modificările si completările ulterioare.

ART.2

Prin Dispoziție a Primarului municipiului Bacau se va constitui Comisia de eficienta energetica care va coordona activitatile de reabilitare termica, de la depunerea documentației si pina la receptionarea lucrărilor. Atribuțiile comisiei vor fi stabilite prin dispoziție conform legislației in vigoare.

ART.3

Etapele necesare implementării Programului local 2010-2013 sunt:

 • -  Identificarea si inventarierea blocurilor de locuințe;

 • -  înștiințarea asociațiilor de proprietari pentru inscrierea in programul local privind creșterea performantelor energetice ale blocurilor;

 • -  Depunerea documentației de către asociațiile de proprietari;

 • -  întocmirea Programului local multianual privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe si aprobarea acestuia in Consiliul Local;

 • -  Proiectarea lucrărilor de intervenție;

 • -  Recepția la terminarea lucrării;

 • -  Recepția finala la expirarea perioadei de garanție de 3 ani.

ART.4

Documentele care se depun de către asociația de proprietari, necesare pentru includerea unui bloc de locuințe in Programul Local, sunt:

 • -  Solicitarea de inscriere in Prograul local;

 • -  Hotararea adunării generale a proprietarilor;

 • -  Lista proprietarilor si destinația spatiilor din clădire;

 • -  Contractul de mandat semnat de ambele parti.

ART.5

In conformitate cu art.25, alin.3 din Legea nr.230/2007 cu modificările si completările ulterioare, hotararea se ia cu acordul majorității proprietarilor unei scări sau a unui bloc, membri ai asociației de proprietari, pentru problema care ii vizeaza direct, pe baza de tabel nominal.

ART.6

Finanțarea cheltuielilor privind executarea cheltuielilor de intervenție se asigura astfel:

 • -  50% din alocații de la bugetul de stat;

 • -  30% din fonduri de la bugetul Consiliului Local si din alte surse legal constituite:

 • -  20% din fondul de reparații al asociației de proprietari si din alte surse legal constituite.

ART.7

 • (1) Se aproba preluarea de către Consiliul Local al municipiului Bacau, a finanțării cheltuielilor ce revin in sarcina asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe- condominii, din municipiul Bacau, care se va asigura din bugetul local.

 • (2) Preluarea finanțării cheltuielilor se face anual pentru blocurile incluse in „ Programul național multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe” document elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței si aprobat prin ordin al ministrului, pentru reabilitare termica si a documentației tehnico-economice efectuata, prin care se constata starea tehnica a clădirii si valoarea lucrărilor ce trebuie executate; in funcție de starea tehnica a clădirii si de situația materiala a proprietarilor.

 • (3) Se preia de către Consiliul Local finanțarea cheltuielilor ce revin asociațiilor de proprietari pentru:

o persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere:

o persoane singure/familii ale căror venituri medii nete lunare pe persoana singura/ membru de familie sunt mai mici decât câștigul salarial mediu net lunar pe economie.

 • (4) Se exceptează de la prevederile art.7, alin.l, spatiile cu alta destinație decât cea de locuit, deținute de operatorii economici, instituții sau alte organisme. Costurile reabilitării acestor spatii vor fi suportate de către proprietarii acestora. Procedura privind întocmirea documentației necesare preluării finanțării cheltuielilor ce revin in sarcina asociațiilor de proprietari se stabilește prin dispoziția Primarului municipului Bacau.

ART.8

Câștigul salarial mediu net pe economie este cel stabilit de Institutul National de Statistica, la data recepției lucrărilor de reabilitare termica.

ART.9

Familiile sau persoanele, cu venitul net pe membru de familie sau pe persoana care au venituri sub câștigul salarial mediu net pe economie vor depune declarațiile de venituri pe propria răspundere insotite de documente justificative (adeverința de venit, cupoane de pensie , certificate de încadrare intr-un grad de handicap etc.) si copii ale documentelor de identitate ( carte de identitate, certificat de naștere, etc) in termen de 10 zile de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de reabilitare termica.

ART.10

Asociațiile de proprietari, prin grija Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul primăriei, se vor ocupa de distribuirea si centralizarea declarațiilor pe propria răspundere, pe care le vor depune la sediul primăriei in termenul stabilit.

ART.ll

 • (1) Rambursarea sumelor se poate efectua integral sau in rate lunare de minim 200 lei, fara a depăși durata de rambursare de 24 luni.

 • (2) Pana la achitarea integrala a costurilor ce le revin pentru executarea lucrărilor de reabilitare, titularii contractelor de proprietate nu pot instraina sub nici o

r forma imobilul către alte persoane fizice sau juridice, daca nu fac dovada achitării debitului in condițiile prevăzute de lege.

 • (3) Familiile sau persoanele, in calitate de proprietari ai imobilelor care obțin venituri ce depasesc câștigul mediu net pe economie, pe persoana, vor suporta costurile lucrărilor de raebilitare termica, in condițiile stabilite de legislația in vigoare si a prezentului regulament.

ART.12

Criteriile prioritare pentru includerea in Programul local multianual privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe 2010-2013 din municipiul Bacau sunt:

 • a. Vechimea solicitării asociației de proprietari;

 • b. Vechimea clădirii;

 • c. Starea tehnica a clădirii;

 • d. Numărul de apartamente;

 • e. Categoria de importanta a obiectivelor, de arhitectura si apropierea de rețelele edilitare principale care sunt aferente cailor rutiere si urbanistice de categoria I.

DINȚA ,'toĂCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI