Hotărârea nr. 195/2012

Hotărârea nr.195 din 29.08.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012.

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

  • - Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148/ 2012 privind aprobarea trecerii în administrarea Municipiului Bacau, începând cu data de 01.06.2012 a spatiilor comerciale din Bacau str. Marasesti nr.80 in suprafața de 55,12 mp si din str. Pierii nr.l (Piața Centrală), ce au făcut obiectul contractului încheiat între Municipiul Bacău și Asociația FCM Bacău;

  • - Referatul nr. 71308/ 12.07.2012 al Direcției Administrare;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (9) și art45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 — Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012 în sensul introducerii a două noi articole care vor avea următorul conținut:

„ART. 5 — Se aprobă trecerea în administrarea Direcției Administrare, începând cu data de 01.06.2012, a spațiului denumit Tumul de Flori, situat în Piața Centrală Bacău, str. Pieței, nr. L.

ART. 6 - Se aprobă taxele pentru închirierea suprafețelor ce aparțin spațiului Turnul de Flori, conform Anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri. ”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 148 din 16.07.2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVTDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU -

ANEXĂ LA HCL NR.        DIN2?-Og, 2012

TAXĂ PROPUSĂ SPAȚIUL TURNU DE FLORI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HJTĂ


GHIORG


Poziția

Chirie propusă Lei/luna

1

570

2

1292

3

1425

4

1045

5

665

6

475

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI