Hotărârea nr. 193/2012

Hotărârea nr.193 din 29.08.2012 Hotărâre privind închirierea spaţiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deserveşte Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE privind închirierea spațiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deservește Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Referatul nr. 78361/ 02.08.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresa Spitalului de Pneumoftiziologie nr. 5616/ 20.08.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36068/ 20.08.2012;

  • - Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) și (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă închirierea spațiului aflat în incinta clădirii Spălătoriei ce deservește Spitalul de Pneumoftiziologie din Bacău, str. Oituz, nr. 72, Bacău, în suprafață de 25 mp, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, identificat conform Planului de Situație, Anexă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se mandatează conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru organizarea licitației, în numele și pentru municipiul Bacău, inclusiv să semneze contractul de închiriere.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Spitalului de Pneumoftiziologie.NR. 193

DIN 29.08.2012

N.O.P..I.D./ R.T/E1.1/D..I-A-

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU ț


ANEXA

LAHOTARAREA NR./95 DIN 29.08.2012AT TAMPLASIE

16,50 MP


MAGAZIE

I235MP


DEPOZIT 580MR


DEPOZIT ■120MP


(o


ARHIVA

11.I5MP


.'ALCATORIE K.COMP


1 scuipe

I HALATE

'115MP


-I. LENJERIE ll.lSMP


1070 MP


magazie

235MP


iT MECANIC

3 80MP


USCATORIE

33.5OMR


'JS LATURII

31.10MP


/V'&U.


JiUci dit iWuW ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIHOL

M.30MP


Ol

■'sPALiii; w

ss—1


PRECARE LENJERIE

23,C0M?


ies


530 MP "I


S.C. "PROVEX^ S.R.L

BACAlJ-""'

ILC. JQ4/803/2001


Benefici ar: PRIMARI A mun

BACAU


Pr.Nr:

240/ 2007


SPECIFICAȚIE 1 NUME     | SEMWWRA

Arhitect        ; Arh.Anghel T. j

Expert tehnic | tng. Grapa C-fin              v

! ing. Grapa C-tin A^/'1


Director


Scara 1:100 Data

I 1/2007


Tîtlul proiect.expertiza tehnica clădiri i FAZA SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE-BACAU      ! CAp Th

Ipalaîorie-existent n i a k i r"i a irrrri


A1