Hotărârea nr. 19/2012

Hotărârea nr.19 din 31.01.2012 Hotărârea nr.19 din 31.01.2012 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investitii "Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Stefan Guse -str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US'', din  Municipiul Bacau.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza S.F. pentru obiectivul de investiții „ Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse

- str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

•Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

 • • HCL 7/31.01.2011 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2011 ale Municipiului Bacau, modificata si completata;

 • • Referatul nr. 234 din 11.01.2012 al Direcției Tehnice;

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, si actualizata;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” si art.45(2) lit.”a”din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aproba documentația tehnico - economica, faza S.F. a obiectivului de

investirii: „ Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse - str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau, proiect nr. 20/2011 conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.


Beneficiar : Consiliul Local al Municipiului Bacau

ART.2. - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art.

1, in valoare totala de 560.998 lei (inclusiv TVA), din care C + M = 408.517 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr.2 , parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrpl PrimarieiMunicipiului Bacau.

PREȘEDINTE riE ȘEDINȚĂ PĂDURAkU ILE

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDIU POPOVICI
NR. 19

DIN 31.01.2012

N.O.P..C.FI R.TJEx.1 IKI-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa ni. 2

la HOTARAREA

nr. .......din&L’PĂ^..


2012


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala lei (cu TVA )

Valoare C+M lei (cu TVA)

1.

„Amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilid - str. General Ștefan Guse - str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US”, din Municipiul Bacau.

560.998

408.517CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. /

LA HOTARARE A NR. 15 DIN 31.01.2012


PR.NR. 02/2011

DENUMIREA PROIECTULUI: AMENAJARE SENS GIRATORIU - STR. ARCADIE SEPTILICI - STR. GENERAL ȘTEFAN GUSE - STR. DR. ALEXANDRU SAFRAN -AMPLASARE AVION MIG 21 US

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

AMPLASAMENT: SENS GIRATORIU - STR. ARCADIE SEPTILICI - STR. GENERAL ȘTEFAN GUSE - STR. DR. ALEXANDRU SAFRAN

PROIECTANT GENERAL: S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU

FAZA. S.F.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

LISTA DE SEMNATURI


S.C. URBAN PROIECT S.R.L. RACAU

ARHITECTURA

DAN-FLORIN MACARIE B.I.A. arh. Macarie Dan-Flortn

DRUMURI

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Ing. Ciubotarii Cătălin
REZISTENTA

S.C. PROCEX S.R.L. VASLUI

Ing, Asavei CiprianINSTALAȚII

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU Ing. Balu-Ghivnici Valentin ........


BORDEROU

PIESE SCRISE

S Foaie de capat s Lista Semnaturi J Borderou

/ Memoriu studiu de fezabilitate

PIESE DESENATE

z

A01 - Plan de încadrare

scara 1:5000

A02 - Plan de situație

scara 1:1000

A03-Plan

scara 1:100

A04 - Secțiuni

scara 1:100

A05 - Detalii

scara 1:100

A06 - Vedere Nord, Vedere Sud

scara 1:100

A07 - Vedere Vest, Vedere Est

scara 1:100

R1 - Plan fundații + detalii

scara 1:50

E1 - Plan de situație - Instalații electrice

scara 1:100

SENS GIRATORIU - STR. ARCADIE SEPTILICI - STR. GENERAL ȘTEFAN GUSE - STR. DR. ALEXANDRU SAFRAN STUDIU DE FEZABILITATE

Memoriu general

A. Date generale

A.1. DENUMIREA INVESTIȚIEI

AMENAJARE SENS GIRATORIU - STR. ARCADIE SEPTILICI - STR. GENERAL

ȘTEFAN GUSE - STR. DR. ALEXANDRU SAFRAN - AMPLASARE AVION MIG 21 US

A.2. AMPLASAMENTUL

Sens giratoriu - Str. Arcadie Septllicl - Str. General Ștefan Guse - Str. Dr. Alexandru Safran, situat in intravilanul Municipiul Bacau, județul Bacau

A. 3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

A.4. ELABORATORII STUDIULUI

S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU (INGINERIE DE INSTALAȚII)

DAN-FLORIN MACARIE B.I.A (ARHITECTURA)

S.C. PROCEX S.R.L. BACAU (INGINERIE DE REZISTENTA)

B. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

B.1. SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Terenul care face obiectul acestei propuneri este un spațiu verde fara nici o amenajare situat intr-un intersecție cu sens giratoriu si are o suprafață de 2967,01 mp, conform actelor de proprietate anexate prezentei documentații.

Lucrările propuse a se executa pastreaza amplasamentele existente ale intersecției si străzilor care converg in intersecție. Documentația pentru obținerea Autorizației de Construire este întocmită în conformitate cu documentația de urbanism nr. 237/2002, faza P.U.Z. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacau, nr. 339 din 19.12.2001 si documentația de urbanism nr. 34/1999, faza P.U.G. aprobata prin Hotararea Consiliului Local Bacau, nr. 38 din 31.03.2000.

Terenul propus pentru amplasarea avionului MIG 21 US se afla la ieșirea către Onești, In partea de nord-est a orașului Bacau. Importanta acestui amplasament este data de vecinătăți, chiar in imediata apropiere se regăsește noul Centru de Afaceri al Bacăului, pe str. General Ștefan Guse urmeaza sa se amenajeze o noua baza sportiva care va gazduii noul stadion al Municipiul Bacau, Iar la o distanta relativ mica se regăsește aeroportul internațional George Enescu. Acest sens giratoriu se afla pe culoarul de trafic aerian al aeroportului.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului o reprezintă Primăria Municipiului Bacau cu sediul in str. Marasesti, nr. 6, Bacau.

B.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI
B.2.1. Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Necesitatea amenajării sens giratoriu - str. Arcadie Septilicl - str. General Ștefan Guse - str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US a aparut datorita lipsei de marcare a acestei intersecție ca punct de intrare in Municipiul Bacau, Apariția noilor dezvoltări din zona, Centrul de Afaceri al Bacăului si noua baza sportiva cu o sala de sport a făcut necesara amenajarea acestui sens giratoriu.

Scopul amenajare sens giratoriu este sa realizeze:

 • -  amenajarea unui sens giratoriu intr-o zona a Bacăului in plina dezvoltare;

 • -  marcarea punctului de intrare in muncipiul Bacau dinspre Onești;

 • -  valorificarea unui avion de vanatoare donat de Unitatea Militară de Aviație;

Oportunitatea promovării acestei amenajării apare din dorința municipalității de evidențiere a potențialul de investiții private si publice in aceasta zona din orașul Bacau.

B.2.2. Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului pot fi atinse

B.2.2.1. Scenarii propuse

VARIANTA I - amenajarea pastilei verzi consta dintr-o circulație perimetrala, spațiul verde care este impartlt in trei zone de forma eliptica, iar in mijloc o zona pavata de forma unui triunghi cu laturile arcuite. Instalația de prezentare a avionului este alcatuita dintr-o baza din beton armata de dimensiuni considerabile in care este incastrata o grinda metalica tridimensionala vopsita in negru. Avionul de vanatoare vopsit verde camuflaj este montat pe căpătui unei grinzii metalice la mare inaltlme.

VARIANTA II - suprafața din interiorul sensului giratoriu este impartita in 3 zone diferențiate intre ele prin stratul aparent: pavaj dale, iarba si nisip. In centru se gaseste o platforma circulara pavata cu dale. Spațiul dintre platforma centrala si zona de delimitare perimetrala a sensului giratoriu este alcătuit din trei culoare circulare. In centrul intersecție cu sens giratoriu se gaseste instalația de prezentare a machetei avionului de vanatoare MIG 21 US, care este alcatuita din doua elemente, la interior un arc de cerc care susține macheta avionului, iar la exterior un inel metalic care are rol decorativ.

B.2.2.2. Scenariul recomandat de către elaborator

Amenajarea propusa pentru sensul giratoriu consta din doua parii, una de remodelare a terenului din interiorul pastilei verzi si o a doua ce presupune o instalație de prezentare a machetei unui avion de vanatoare modelul MIG 21 US, donat de Unitatea Militară de Aviație.

Pentru scenariul recomandat de amenajarea a sensului giratoriu se va realiza o modelare a terenului din pastila verde si instalația de prezentare a avionului militar, care nu va depăși nivelul de inaltime al celorlalte clădiri din zona. Amplasarea avionului la o inaltime mai mica fata de sol oferă o mai buna vizionare a acestui obiectiv atat de la distanta cat si de aproape. La alegerea inaltimii maxime a fundației se va tine cont de recomandările din studiul geotehnic.

B.2.2.3. Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat pentru amenajare sens giratoriu - str. Arcadie Septilid - str. General Ștefan Guse - str. Dr. Alexandru Safran - amplasare avion MIG 21 US prezintă următoarele avantaje:

 • -  poziție avantajoasa in cadrul Municipiul Bacau. intrarea dinspre Onești;

 • -  prezenta instalației de prezentare a avionului MIG 21 US da o nota de particularitate acestei Intersecții, semnalând baza aeriana 95 Bacau din apropiere;

 • -  contribuie la marcarea unei zone urbane in plina dezvoltare;

• oferă posibilitatea vizionarii machetei unui avion de vanatoare MIG 21 US atat in ansamblu cat si in detaliu.

B.2.3. Descrierea constructiva, funcționala si tehnologica
B.2.3.1. Amenajare sens giratoriu

Amenajarea propusa pentru sensul giratoriu consta din doua parti, una de remodelare a pastilei verzi si o a doua ce presupune o instalație de prezentare a machetei unui avion de vanatoare modelul MIG 21 US, donat de Unitatea Militară de Aviație.

Remodelarea pastilei verzi din sensul giratoriu presupune ridicarea unei zone centrale de forma circulara si realizarea unui taluz pe restul terenului. Zona de taluz este impartita in trei culoare circulare care se vor diferenția prin stratul aparent, iarba sau nisip. Partea centrala cat si un sector de cerc, vor fi pavate cu dale, conform planșelor anexate.

Instalația de prezentare a machetei avionului de vanatoare MIG 21 US este alcatuita din doua elemente, la interior un arc de cerc care susține macheta avionului, iar la exterior un inel metalic care are rolul de a pune in valoare avionul expus. Cele doua elemente sprijină pe un cilindru din beton armat, care este poziționat in centru sensului giratoriu. Cele doua inele sunt rotite in plan unul fata de celalalt cu 43 de grade

Sensul giratoriu permite o vizualizare de 360 de grade a avionului de vanatoare cat si a instalației care il valorifica.

In zona centrala, instalația de prezentare a avionului se afla la o cota superioara terasamentulul, conform planșelor anexate

Volumetria acestei instalații marcheaza importanta acestui sens giratoriu ca punct de intrare in Municipiul Bacau pe drumul dinspre orașul Onești si atrage atentia asupra obiectului expus, avionul MIG 21 US. Avionul este ilustrat intr-o poziție dinamica specifica momentului de după decolare.

B.2.3.2. UtlIitatl

In vederea asigurării condițiilor specifice corespunzătoare acestei amenajari exterioare, obiectivul va fi dotat cu instalații exterioare, după cum urmeaza:

Paratrăsnet, instalații de protecție prin legare la pământ și priza de pământ

Instalația de protecție împotriva trăsnetului, ce face obiectul prezentei documentații, constituie un ansamblu complet de elemente care servește la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică și transmiterea acestora la pământ.

Instalația se compune din:

-elementele de captare a trăsnetului - de tip PDA, cu raza minima de 35m;

-conductoare de coborâre (formate din cablu Cu cu secțiunea de 25mmp) si elemente de conectare la priza de pământ, coborâte prin interiorul structurii metalice a inelului;

-priza de pământ, formata din platbanda OL-Zn 40x4 si electrozi verticali din țeava OL-Zn 2" % x2,5ml.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pentru paratrăsnet nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1Q, confrom NTI-PM, I7.

/o

Elementele de captare a trăsnetului

Pentru captarea trăsnetului și legarea lui la pământ se utilizează un captator de tipul PDA, montat direct (fara tija de captare) pe partea superioara a inelului metalic, legat la o rețea montată in interiorul inelului, compusă din cablu Cu 25mmp. La această rețea se leagă toate părțile metalice ale structurii.

Conductoare de coborâre șl elemente de conectare la priza de pământ

Elementele de captare se leagă la priza de pământ naturala prin intermediul armaturii longitudinale a stâlpilor.

Priza de pământ

Priza de pamant va fi pozata in fundația structurii, si se va realiza din platbanda OL -Zn 40x4mm. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10.

Elemente de Balizare

Pentru marcarea structurii aeriene se va folosi o baliza de joasa intensitate in conformitate cu normele ICAO, Anexa 14, voi 1, Tabelul 6.3. Baliza se va monta pe partea superioara inelului.

Iluminat arhitectural

Se vor monta 4 corpuri iluminat cu lămpi cu halogen cu o putere de 200W, amplasate radial simetric fata de structura metalica, conform planurilor de situație.

Alimentarea cu energie se va face din iluminatul public existent in sensul giratoriu, la o tensiune de 220V/50Hz.

B.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

B.3.1. Zona si amplasamentul

B.3.1.1. Caracteristici geofizice ale terenului

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si inclinata. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, alunecărilor de teren sau eroziunilor

Riscul geotehnic este redus.

Pentru fundare sunt posibile doua variante:

- Fundare pe umpluturi depuse organizat, la adancimea minima de 1,10 m folosind pentru presiunea convenționala de baza valoarea: Pconv = 100 kPa

• Fundare pe complexul prafos-argilos, ca strat natural de fundare, la o adâncime minima de 2,00 m de la cota terenului natural. Daca apar umpluturi mai adanci, se va cobori nivelul fundației pana la interceptarea terenului natural plus 0,20 m pentru încastrare in strat. Pentru presiunea convenționala se va utiliza valoarea:

Pconv = 250 kPa conform NP 074-2007.

Săpătură fundației se va lașa deschisa, recomandam betonarea imediata după atingerea cotei de fundare.

împrejurul construcției se vor executa trotuare etanșe dispuse pe un strat de pamant compactat gros de 0,2 m, cu o lățime de 1,0 m si cu o panta de 3% spre exterior

In conformitate cu P 100-2006 amplasamentul se înscrie in zona seismica de calcul “C” caracterizata de următorii parametri:

ag = 0,28

Tc-0,7

Gradul 8 de seismicitate MSK

B.3.1.2. Caracteristici climatice ale amplasamentului

Municipiul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanța continentala, cu ierni reci si veri călduroase si cu o predominare a circulației atmosferice dinspre nord si nord-vest.

Oscilațiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulației generale a atmosferei, cat si ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice). Schimbările rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranziție primavara-toamna favorizează producerea brumelor târzii si respectiv timpurii.

Vânturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele dinspre est sl sud-est. Regimul precipitațiilor prezintă cantitatl mici iarna si mari vara.

B.3.2. Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie amenajat

Terenul studiat in suprafața totala de 11,053 mp este in intravilanul Municipiului Bacau, si este inclus in proprietatea publica a Municipiului Bacau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau

B.3.3. Situația ocupării definitive de teren

Terenul care face obiectul acestei propuneri are o suprafață de 11,053 mp. Se prevede amenajarea sens giratoriu - str. Arcadie Septilici - str. General Ștefan Guse - str. Dr. Alexandru Safran si amplasare avion MIG 21 US

Aria terenului =11053,00mp

Aria pastila verde = 2967,01 mp

Aria construita «   19,64 mp

Suprafața alei = 950,46mp Suprafața nisip = 640,31 mp Suprafața spatii verzi = 1280,63mp

H total maxim = + 15,00 m

P.O.T. - nu este cazul

 • C.U.T. - nu este cazul

B.3.4. Studii de teren
B.3.4.1. Studiul geotehnic

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si inclinata. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, alunecărilor de teren sau eroziunilor.

Riscul geotehnic este redus

Pentru fundare sunt posibile doua variante:

 • -  Fundare pe umpluturi depuse organizat, la adancimea minima de 1,10 m folosind pentru presiunea convenționala de baza valoarea: Pconv -100 kPa

 • -  Fundare pe complexul prafos-argilos, ca strat natural de fundare, la o adâncime minima de 2,00 m de la cota terenului natural. Daca apar umpluturi mai adânci, se va cobori nivelul fundației pana la interceptarea terenului natural plus 0,20 m pentru incastrare in strat. Pentru presiunea convenționala se va utiliza valoarea:

Pconv = 250 kPa conform NP 074-2007.

Săpătură fundației se va lașa deschisa, recomandam be ton a rea imediata după atingerea cotei de fundare.

împrejurul construcției se vor executa trotuare etanșe dispuse pe un strat de pamant compactat gros de 0,2 m, cu o lățime de 1,0 m si cu o panta de 3% spre exterior.

In conformitate cu P 100-2006 amplasamentul se înscrie in zona seismica de calcul "C“ caracterizata de următorii parametri:

ag - 0,28

Tc = 0,7

Gradul 8 de seismicitate MSK

Potrivit Indicatorului de Norme de Deviz Comasata pentru Lucrări de Terasamente TS-81,

pamantul se va incadra astfel:

Denumire

Săpătură manuala

Săpătură mecanizata

Sol vegetal sl umpluturi

tare

II

Argila prafoasa

tare

II

In conformitate cu GHIDUL PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE SI VERIFICARE A DOCUMENTAȚIILOR GEOTEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII, monitorizarea geotehnica a execuției se va face de către elaboratorul studiului geotehnic, de unitati autorizate sau de specialist) atestati pentru domeniul Af. Programul de monitorizare geotehnica a execuției va cuprinde verificarea naturii terenului la cota de fundare si compararea cu prevederile prezentului studiu geotehnic, urmat de incheierea procesului verbal de recepție a naturii terenului de fundare.

La terminarea săpăturilor se va chema geotehnicianul pentru receptionarea terenului de fundare.

B.3.5. Caracteristicile principale ale construcției
B.3.5.1. Soluția de arhitectura

Amenajarea propusa pentru sensul giratoriu consta din doua parii, una de remodelare a pastilei verzi si o adoua ce presupune o instalație de prezentare a machetei unui avion de vanatoare modelul MIG 21 US, donat de Unitatea Militară de Aviație.

Remodelarea pastilei verzi din sensul giratoriu presupune ridicarea unei zone centrale de forma circulara si realizarea unul taluz pe restul terenului. Zona de taluz este impartita in trei culoare circulare care se vor diferenția prin stratul aparent, iarba sau nisip. Partea centrala cat si un sector de cerc, vor fi pavate cu dale, conform planșelor anexate..

Instalația de prezentare a machetei avionului de vanatoare MIG 21 US este alcatuita din doua elemente, la interior un arc de cerc care susține macheta avionului, iar la exterior un inel metalic care are rolul de a pune in valoare avionul expus. Cele doua elemente sprijină pe un cilindru din beton armat, care este poziționat in centru sensului giratoriu. Cele doua inele sunt rotite in plan unul fata de celalalt cu 43 de grade.

B.3.5.1. Soluția constructiva

Avionul MIG21US ce se va amplasa in intersecție este un avion scos din uz, cu motorul si aparatura de avionica demontate. In interiorul carcasei se va monta un schelet metalic de rigldizare si ramforsare, pentru ancorarea si montarea acestuia pe amplasament.

Avionul va fi montat pe o structura metalica in forma de semicerc (inel 1), avand raza exterioara de 5,0 m, încastrat in blocul de fundație din beton. Inelul 2, cu o forma circulara cu diametru de 15,0 m, are doar rol estetic necontribuind la susținerea avionului.

Cele doua inele sunt executate dintr-o structura metalica spațiala (profite metalice dispuse la distanta de 25-30 cm solidarizate cu zăbrele din tabla rectangulara), placate la exterior cu tabla din inox. Structura metalica spațiala permite preluarea in bune condiții a încărcărilor gravitaționale si orizontale (in special vânt).

Structura metalica va fi ancorata intr-un bloc de fundație de forma circulara, cuzlnetul fundației reprezentând soclul propus pentru construcție.

B.3.6. Situația existenta a utilităților
B.3.6.1. Utilitățile existente la amplasament

Pentru asigurarea condițiilor specifice corespunzătoare, obiectivul va avea asigurat utilitățile necesare, racordarea utilităților fiind posibila din zona;

 • a) asigurarea cu apa rece - de la rețeaua existenta in zona;

 • b) asigurarea evacuării la canalizare - la rețeaua existenta in zona;

 • c) asigurarea cu energie electrica - pe baza proiect FRE;

B.3.7. MEMORII TEHNICE
B.3.7.1. MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA
Descriere. Organizare funcționala.

Amenajarea propusa pentru sensul giratoriu consta din doua parii, una de remodelare a pastilei verzi si o adoua ce presupune o instalație de prezentare a machetei unui avion de vanatoare modelul MIG 21 US, donat de Unitatea Militară de Aviație.

Remodelarea pastilei verzi din sensul giratoriu presupune ridicarea unei zone centrale de forma circulara si realizarea unui taluz pe restul terenului. Zona de taluz este impartita in trei culoare circulare care se vor diferenția prin stratul aparent, iarba sau nisip. Partea centrala cat si un sector de cerc vor fi marcate prin pavajul folosit.

Instalație de prezentare a machetei avionului de vanatoare MIG 21 US este alcatuita din doua elemente, la interior un arc de cerc care susține macheta avionului, iar la exterior un inel metalic care are rolul de a pune in valoare avionul expus. Cele doua elemente sprijină pe un cilindru din beton armat, care este poziționat in centru sensului giratoriu. Cele doua inele sunt rotite in plan unul fata de celalalt cu 43 de grade.

Construcția se incadreaza la categoriei "C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) si la clasa a III - a de importanta (conform Codului de proiectare seismic P100/1-2006).

Sensul giratoriu permite o vizualizare de 360 de grade a avionului de vanatoare cat si a instalației care il valorifica.

Volumetria acestei instalații marcheaza importanta acestui sens giratoriu ca punct de Intrare in Municipiul Bacau pe drumul dinspre orașul Onești si atrage atentia asupra obiectului expus, avionul MIG 21 US. Avionul este Ilustrat intr-o poziție dinamica specifica momentului de după decolare.

Alcătuire constructiva

Avionul MIG21US ce se va amplasa in intersecție este un avion scos din uz, cu motorul si aparatura de avionica demontate. In interiorul carcasei se va monta un schelet metalic de rigidizare si ramforsare, pentru ancorarea si montarea acestuia pe amplasament.

Avionul va fi montat pe o structura metalica in forma de semicerc (inel 1), avand raza exterioara de 5,0 m, încastrat in blocul de fundație din beton. Inelul 2, cu o forma circulara cu diametru de 15,0 m, are doar rol estetic necontribuind la susținerea avionului.

Cele doua inele sunt executate dintr-o structura metalica spațiala (profite metalice dispuse la distanta de 25-30cm solidarizate cu zăbrele din tabla rectangulara),placate la exterior cu tabla din inox.Structura metalica spațiala permite preluarea in bune condiții a încărcărilor gravitaționale si orizontale (in special vânt).

Structura metalica va fi ancorata intr-un bloc de fundație de forma circulara, cuzlnetul fundației reprezentând soclul propus pentru construcție.

FINISAJE

în ceea ce privește finisajele, acestea se compun din următoarele materiale:

Amenajarea         - pavaj: dale din piatra pentru exterior;

pastilei verzi :       • spatii verzi: iarba si nisip;

Instalația de - suport: beton aparent; prezentare avion: - inele: tabla vopsita electrostatic, gri lucios sau tabla inoxata;

• avion : vopsit pentru exterior culoare albastru camuflaj;

Amenajări exterioare si sistematizare pe verticala

Lucrările de drumuri aferente amenajării de exterior constau în:

 • •      Zona de delimitare perîmetrala exterioara se realizează prin Intermediul unui trotuar pavat, de lățime 1.20 m. In restul terenului se gaseste un sector de cerc si o platforma circulara pavata cu dale. Suprafața pavata cu dale este de 950 mp si se va executa din pavaj cu grosime de 6 cm așezate pe o fundație de balast de 10 cm prin intermediul unui strat de nisip de 4-5 cm.

 • •     Terenul liber din zona amenajării de exterior proiectate, care nu va fi amenajat ca platforme betonate sau alei se va amenaja ca spațiu verde cu rol de protecție si ambientare. Pentru delimitarea spatiilor verzi si a aleilor se vor monta 460 m de borduri de beton prefabricate 10 cm x 15 cm pe o fundație de beton C 8/10.

Spatiile verzi amenajate vor reprezenta un procent de 43,14% din suprafeței pastilei verzi a sensului giratoriu.

 • •      Lucrările de sistematizare verticala propuse au drept scop realizarea unor pante necesare pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si din topirea zăpezilor, pentru ca aceste ape sa nu stagneze langa instalația de prezentare avion si pe suprafețele proiectate.

B.3.7.2. MEMORIU REZISTENTA
Motivul sl scopul întocmirii memoriului tehnic

La comanda beneficiarului,Primăria mun. Bacau, in baza Legii 10/1995 privind calitatea in construcții, a Ordonanței nr.214/2008 privind modificarea si completarea legii nr.50/1991 (Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construire), s-a întocmit prezenta documentație pentru realizarea obiectivului: "Amenajare sens giratoriu-str.Arcadie Septilicl-str.General Ștefan Guse,str.Doctor Alexandru Safran-Amplasare avion MIG21US”,

Propuneri, descrierea construcției din punct de vedere structural

In intersecția cu sens giratoriu situata la intersecția străzilor Arcadie Septilici - str.General Ștefan Guse si str.Doctor Alexandru Safran, se dorește amplasarea unui avion MIG21US.

Avionul M1G21US ce se va amplasa in intersecție este un avion scos din uz, cu motorul si aparatura de avionica demontate. In interiorul carcasei se va monta un schelet metalic de rigidizare si ramforsare, pentru ancorarea si montarea acestuia pe amplasament.

Avionul va fi montat pe o structura metalica in forma de semicerc (inel 1), avand raza exterioara de 5,0 m, incastrat in blocul de fundație din beton. Inelul 2, cu o forma circulara cu diametru de 15,0 m, are doar rol estetic necontribuind la susținerea avionului.

Cele doua inele sunt executate dintr-o structura metalica spațiala (profile metalice dispuse la distanta de 25-30cm solidarizate cu zăbrele din tabla rectangulara),placate la exterior cu tabla din inox.Structura metalica spațiala permite preluarea in bune condiții a încărcărilor gravitaționale si orizontale (in special vânt).

Structura metalica va fi ancorata intr-un bloc de fundație de forma circulara, cuzinetul fundației reprezentând soclul propus pentru construcție.

Prin amplasarea propusa se evita rețele existente in zona. Daca in timpul execuției se vor identifica rețele sau cabluri in vecinătatea fundației propuse se va consulta proiectantul si inginerul geolog, pentru fundația propusa fiind necesara o cota de fundare care sa nu afecteza împrejurimile (intre cota de fundare propusa si cota eventualelor rețele sa nu fie o diferența mai mare de 30°. Cota de fundare propusa asigura fundarea in terenul constituit de complexul prafos argilos, cota de fundare fiind de minim 1,80m fata de C.T.N. Daca in timpul execuției se constata prezenta umpluturilor la adâncimi mai mari de 1,80m fata de C.T.N, se va cobora cota de fundare pana la interceptarea startului recomandat, plus 0,20m necesari încastrării fundației In acest strat.

Descrierea terenului de fundare

Cota ± 0,00 m reprezintă cota pardoselii finite din jurul instalației de prezentare avion MIG21 US.

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si inclinata, avand stabilitatea generala si locala asigurata, fiind ferit de pericolul eroziunii. Terenul se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Stratificatia terenului in zona amplasamentului este:

 • - 0,00 -1,80 m - sol vegetal cu rădăcini de plate si umpluturi depuse organizat;

-1,80 - 6,00 m - complex prafos argilos cu alternante de prafuri argiloase si nisipuri argiloase prăfoase, caracterizat prin platicitati mijlocii mici si o stare de consistenta medie;

Nivelul hidrostatic se estimează la cca 14,0 m fata de C.T.N., astfel ca nu va influenta execuția si exploatarea construcției.

Fundarea se poate face in doua variante posibile:

- in stratul de umpluturi (intalnite pana al adâncimi de -1,80 m) caz in care adancimea de fundare va fi de minim -1,10 m, presiune convenționala de calcul fiind pconv= 100KPa;

 • - in stratul constituit de complexul prafos argilos, la o adâncime de minim -2,0 m fata de

 • C.T.N. Daca apar umpluturi sub aceasta cota se va cobori cota de fundare pana la interceptarea stratului bun de fundare si încastrare cu 0,20 m in acest strat. In acest caz calculul si dimensionarea fundațiilor se va face utilizând o presiune convenționala

pconv = 250KPa.

Adancimea maxima de inghet in zona amplasamentului este de 0,90 - 1,0m fata de C.T.N, conform STAS 6054-77.

încadrarea construcției in zona seismica

Conform HGR 766/1997, construcția se incadreaza in categoria de importanta "C” (normala), iar conform P100/2006, construcțiile se incadreaza in clasa de importanta ill cu y « 1,00.

Conform SR 11100/1-1993, amplasamentul este situat in zona de grad VIII (opt) seismic, iar conform normativului P100/2006 accelerația terenului pentru proiectare ag=0,24g, iar Tc=0,70 sec.

Obligațiile beneficiarului

Conform HGR 925/1995 art.7 beneficiarul va verifica proiectul de autorizație de construcție printr-un verificator tehnic M.L.P.A.T. pentru cerința A1.

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995.

Verificarea documentației de autorizație de construcție nu îl exonerează pe beneficiar de a verifica proiectul tehnic si detaliile de execuție printr-un verificator tehnic conform ORDIN M.L.P.A.T. Nr.77/oct,1996 sl Legea 10/1995 privind calitatea în construcții art.13;21. Deasemenea, conform Legii 10/1995 constructorul nu poate începe execuția decât pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de execuție verificate de către un verificator atestat.

B.3.7.3. MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII
Date generale
Denumirea obiectivului de investiție :

« Amenajare intersecție str. Arcadie Septilici cu str. G-ral Guse - CI. Onești in sistem giratoriu, Municipiul Bacau » Amplasament

Romanța, regiunea N-E, județul Bacau, cartier Gării, intersecție str. Aarcadie Septilici cu str. G-ral Guse - CI. Onești

Titularul investiției

Primăria Municipiului Bacau

Beneficiarul investiției

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Date tehnice ale investiției
Statutul juridic al terenului
 • a) regimul juridic: terenul in suprafața totala de 11.053mp este in intravilanul municipiului Bacau, si este inclus in proprietatea publica a Municipiului Bacau si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacau;

 • b) regimul economic: terenul este incadrat la categoria de folosința cai de comunicație rutierea - străzi, conform Plan Urbanistic General al Municipiului Bacau;

 • c) regimul tehnic; lucrările propuse a se executa pastreaza amplasamentele existente ale intersecției si străzilor care converg in intersecție.

Sltuatla ocupărilor definitive de teren

Suprafața de teren ocupata in mod definitiv de ampriza străzilor si intercestiei este de 11.053mp. Din punct de vedere juridic, acest teren este proprietatea Municipiului Bacau si este situat in intravilan.

Date geotehnice ale terenului

Amplasamentul ocupa o suprafața plana si inclinata, avand stabilitatea generala si locala asigurata, fiind ferit de pericolul eroziunii. Terenul se Încadrează in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

Instalații electrice
Paratrăsnet, instalații de protecție prin legare la pământ și priza de pământ

Instalația de protecție împotriva trăsnetului, ce face obiectul prezentei documentații, constituie un ansamblu complet de elemente care servește la preluarea supratensiunilor de origine atmosferică și transmiterea acestora la pământ.

Instalația se compune din:

-elementele de captare a trăsnetului - de tip PDA, cu raza minima de 35m;

-conductoare de coborâre (formate din cablu Cu 25mmp) si elemente de conectare la priza de pământ, coborâte prin interiorul structurii metalice a inelului;

-priza de pământ, formata din platbanda OL-Zn 40x4 si electrozi verticali din țeava OL-Zn 2" Vt x2,5ml.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pentru paratrăsnet nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1 h, confrom NTI-PM, I7,

Elementele de captare a trăsnetului

Pentru captarea trăsnetului și legarea lui la pământ se utilizează un captator de tipul PDA, montat direct (fara tija de captare) pe partea superioara a inelului metalic, legat la o rețea montată in interiorul inelului, compusă din cablu Cu 25mmp. La această rețea se leagă toate părțile metalice ale structurii.

Conductoare de coborâre și elemente de conectare la priza de pământ

Elementele de captare se leagă la priza de pământ naturala prin intermediul armaturii longitudinale a stâlpilor.

Priza de pământ

Priza de pamant va fi pozata in fundația structurii, si se va realiza din platbanda OL -Zn 40x4mm. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1Q.

Elemente de Balizare

Pentru marcarea structurii aeriene se va folosi o baliza de joasa intensitate in conformitate cu normele ICAO, Anexa 14, voi 1, Tabelul 6.3. Baliza se va monta pe partea superioara inelului.

Iluminat arhitectural

Se vor monta 4 corpuri iluminat cu lămpi cu halogen cu o putere de 200W, amplasate radial simetric fata de structura metalica, conform planurilor de situație.

Alimentarea cu energie se va face din iluminatul public existent in sensul giratoriu, la o tensiune de 220V/50HZ.

B.3.8. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Realizarea investiției necesita parcurgerea următoarelor etape principale:

 • -  Elaborarea studiului de fezabilitate

 • -  Elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentației de Licitație

 • -  Obținerea autorizației de construire

 • -  Elaborarea Detaliilor de execuție

 • -  Organizarea de șantier

&
 • -  Execuția lucrărilor

 • -  Recepția la terminarea lucrărilor

 • -  întocmirea Cârtii tehnice a construcției

Durata totală propusă pentru realizarea investiției este de 6 luni de la data adjudecării licitației pentru executarea lucrărilor de investiții pentru realizarea obiectivului.

C. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REANALIZAREA INVESTIȚIEI

C.1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Personal de execuție: 10 persoane.

C.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare

In faza de operare nu se creeaza locuri de munca.

D. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Valoarea estimată a investiției se va finanța de la bugetul local.

E. AVIZE Șl ACORDURI DE PRINCIPIU

S-au obținut avizele și acordurile solicitate prin certificatului de urbanism.

DEVIZ GENERAL

•                                         orivind cheltuielile noceaare realizării

AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIA STR. ARCADIE SEPTIUCI • STR. GEN. ȘTEFAN GUSE • CALEA DR. ALEXANDRU SAFRAN, AMPLASARE AVION MIG 21


Proiect nr. 02/2011 FazaSF25,11.2011

HG 28/09.01.2008

4.362 IEI

1EURO*

in RON si euroja cursul RON/euro din data de B.C.E.

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE INCLUSIV TVA

Mii lei

MII Euro

Mii lei

MII lei

MII Euro

2

3

4

6

6

7

EarteeJ.

CAPITOLUL 1

13,000

2,980

3,120

16,120

3,696

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Amenajarea terenului

8,500

1,490

1480

8,060

1,848

Amenajări pentru protecția mediului

6,600

1,490

1,560

6,060

1,848

CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

CAPITOLUL 3

67,700

15,520

16,248

83,948

19,245

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren

4,500

1,032

1,080

5,580

1,279

studii topo

2,000

0,459

0.480

2.480

0,569

Mudli geo

2400

0,573

0,600

3.100

0,711

rxe pentru obținerea de avize,acordurl al autorizații

2,200

0,504

0,528

2,728

0,625

Avize sl acorduri

2,200

0,504

0,528

2.728

0,625

Autoritatie construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Proiectare si inginerie

37,000

8,482

8,880

45,880

10,518

Certificatul de urbanism

2,000

0,459

0,480

2,480

0,569

Documentație pentru obținerea avize $i acorduri

3,000

0,688

0,720

3,720

0,853

Expertiza tehnica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Studiul de fezabilitate

12,000

2,751

2,880

14,880

3,411

Proiect tehnic |

15.000

3,439

3,600

18,600

4,264

Verificare atestata proiect |

5,000

1,146

L200

6,200

1,421

Organizarea procedurii de achiziție publica

13,000

2,980

3,120

16,120

3,696

Documentație licitate

7,000

1,605

1.680

8,680

1,990

Cheltuieli pentru organizarea licitației de execute a lucrărilor

6,000

1,376

1.440

7,440

1,706

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Asistenta tehnica

11,000

2,522

2,640

13,640

3,127

Supraveghere tehnica

4,000

0,917

0,960

4.960

1,137

Asistenta tehnica

7.000

1,605

1.680

8.680

1,990

CAPITOLUL 4

326,187

74,779

78,285

404,472

92,726

Cheltuieli pentru Investiția de baia

Construcții si Instalații

326,187

74,779

78,285

404,472

92,728

Obiectul nr. 1* Lucrări de construcții sl Instalații             |

328,187

74.779

78.285

404.472

92.726

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

IlaJ tara montaj sl echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

otari

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 5

45,531

10,438

10,927      56,458       12,943

Alte cheltuieli

Organizarea de șantier

9,788

2,243

0,748

2,349

12,134

2,782

5.1.1.          Lucrări de construcții

3,282

0,783

4,045

0.927

5.1.2.          Cheltuieli conexe organizării șantierului

6,524

1.496

1,586

6.089

1,855

Comisioane,taxe,cote legale,costuri da finanțare

2,800

0,642

0,672

3,472

0,796

5.2.1.            Comisioane,taxe sl cote legale

2,800

0.642

0,672

3,472

0,796

taxe aferenta ISC                                                  0.10%

0.329

0.076

0.079

0,409

0,094

taxa aferenta iSC                                                  0,70%

2,306

0,529

0,553

2,660

0.656

Comision Banca finanțatoare                                     0,50%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Taxa timbru arhitect                                               0,05%

0,165

0,038

0,040

0.204

0,047

5.2.2.        Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

32,945

7463

7,907

40,852

9,365

Diverse si neprevăzute                               10,0%

32,945

7,553

7.907

40,852

9,365

CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli cu darea In exploatare

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Probe tehnologice sl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

452,418

103,718

108,580

660,998

128,610

din care C+ M

329,449

75,527

79,068

408,617

93,654

TOTAL GENERAL

'    452,4^

103,718

108480

560,998

128,610

din care C* M

329/MȘ

75,627

79,068

408,617

93,654
SC.URBAN PROIECT S.R.L. BACAU


Proiector. /2011 Faza: SF


DEVIZ OBIECTULUI 1 CONSTRUCȚII 9I INTALATIt

"Amenajare sens giratoriu,str.Arcadie Septiiici-str.General Ștefan Guse str.Doctor Alexandru Safran-Amplasare avion MIG 21 US"

in RON ai euro.la cursul RON/euro din dala de 25/11/2011

1 EURO =4,362 LEI

wr

Crt.

Denumirea capitolelor el subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA-24%

VALOARE INCLUSIV TVA

MII lei

MII Euro

MII lei

MII lei

MII Euro

1

2

3

4

5

6

1

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

2

Rezistenta si arhitectura

126.862

29.083

30,447

157,308

36,063

Terasamente

54,883

12,582

13,172

68.055

15,602

Bolduri noi 10x15

20,860

4,782

5.006

25.866

5,930

Trotuar din pavele

67,856

15,556

18,285

84,141

19.290

Amenajare spatii verzi

49,812

11.419

11,955

61,768

14,160

Instalații electrice

5,914

1,356

1,419

7,334

1,681

TOTALI

326,187

74,779

78.285

404,471

92,726

MONTAJ

Montaj utilale si echipamente

3

TOTAL II

PROCURARE

Utilate aferente

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000

TOTAL i+ll+lll

326,187

74,779

78,2861     404,471

92,726


DEVIZ ANALITIC


Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrări 120

CODUL: AASG01


REZISTENTA si ARHITECTURA AMENAJARE SENS GIRATORIU


NR.


SPOR


SIMBOL ART.    CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL

MAT MÂNUȚI                     GR./UM


GR.TOT


AASG01


1 TSC04C1             71.500         100 MC.

SAP.MEC.CU EXC.DE 0.71-1.25MC IN PAM.CU UMIDITATE NAT URAL DESC.DEP.TER.CAT.3


0.000000


0.


Total


2 CA01D1              55.000         M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI OE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCȚII CU H<35M


0.000000


0.


Total


PUMAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0.00

0.0000

0.00

112.3400

8 032.31

0.0000

0.00

112.3400

8 032.31

0.5000

27.50

44.0400

2422.20

3.2800

180.40

0.0000

0.00

47.8200

2 630.10


3    2100957              55.440

BETON Bc 15 (B 200) CU AGR <16 mm (marfa) *


M.C.


0.000000


Total

295.0000

0.0000

16 354.80

0.00

0.

00000

0.00

0.0000

0.00

sa

295.0000

16 354.80


4 CA01B1               16.320          M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRUIN

0.000000


0.


Total


0.2500

4.08

32.7600

534.64

4.1000

66.91

0.0000

0.00

37.1100

605.63


5    2100969              16.450          M.C.

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) •


2.510000


41


Total


302.0000

0.0000

0.0000

17.5700

319.5700


 • 4 967.90

0.00

0.00 289.03

 • 5 256.93


6 CB02A1              18.100         MP.

COFRAJE PT.BETON IN ELEVAȚIE DIN PANOURI REFOL.DIN SC ÎNDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRUINIRILE.0-3M.

0.002355


0.


Total


7 TSD01C1             34.900         M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

0.000000


0.


Total


8 TSD04B1             34.900         M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

0.100000


3.


Total


5.4500

98.65

9.4800

171.59

0.0000

0.00

0.0165

0.30

14.9465

270.54

0.0000

0.00

5.1960

181.34

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5.1960

181.34

0.2500

8.73

9.0000

314.10

0.0000

0.00

0.7000

24.43

9.9500

347.26


9   TRB01C14           35.200        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M FRA

0.0000

9.2879

0.0000

0.0000

9.2879

0.00

326.93

0.00

0.00

326.93

0.000000

Total

0.

10 TRA01A01P          65.300        TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT

OBASCULANTA DIST.= 1 KM         FRA

0.0001

0.01

0.000000

0.

0.0000

0.00

2.1200

138.44

Total

=.

2.1201

138.45

11 TSC35XA3            0.650          100 MC

0.0000

0.00

ÎNCĂRCARE IN AUTO CU ÎNCĂRCĂTOR FRONT.PE SENILE 0.5-0

.99 MC PAMINT TEREN CAT.I DIST.21-30 M

0.0000

0.00

0.000000

0.

373.2400

242.61

0.0000

0.00

Total

s

373.2400

242.61

12 CC01C1             650.000        KG

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII CONȚI NUE

0.0675

43.88

.PLACI DE RADIERE.CU DIST DIN MASE PLASTICE

0.2400

156.00

0.000012

0.

0.0000

0.00

0.0001

0.07

Total

=

0.3076

199.95

13   CZ0302E1           650.000         KG

2.8482

1 851.33

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON

ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 $

0.2880

187.20

0.001010

0.

0.0715

46.48

0.0071

4.62

Total

V

3.2148

2 089.63

14 CL21A1              240.000        KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE DIVERSE ÎNGLOBATE IN

0.5000

120.00

BETON                 &

1.5600

374.40

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

K

2.0600

494.40

14   6309783             240.000        KG

CONFECȚII METALICE SUDATE OL37-2N (CONSOLE) $

6.5500

0.0000

1 572.00

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

1.68

Total

o

6.5570

1 573.68

15 CG13A1              21.500         MP.

PARDOSELI DE MARMURA MONTATE SIMPLU SAU CU DESEN

11.0555

237.69

27.1200

583.08

0.066525

1.

0.3840

8.26

0.4657

10.01

Total

»

39.0252

839.04

15   2202211              21.500         MP

PLACI DIN GRANIT

212.0000

4 558.00

0.0000

0.00

0.042000

0.

0.0000

0.00

0.2940

6.32

Total

c

212.2940

4 564.32

16 TRA06A10           180.000        TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST. =10KM       FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

14.6000

2 628.00

Total

o

14.6000

2 628.00

17 CL20C1

MONTAREA CONFECȚIILOR SIV PARAPETI.BALUSTRAZI.

3 150.000 METALICE APA CHEPENGURI

KG iRENTE:DIVERSE EXCLU

0.5000

1.0800

0.0000

0.0000

1.5800

1 575.00

 • 3 402.00

0.00

0.00

 • 4 977.00

0.000000

Total

0.

13

17   6309887             3150.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE

KG

6.5000

20 475.00

0.0000

0.00

0.001000

3.

0.0000

0.00

0.0070

22.05

Total

S

6.5070

20497.05

18 TRA02A10

3.800

TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST..

> 10 KM.

FR&

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

10.2000

38.76

Total

=

10.2000

38.76

19   AUT1221

15.000

ORA

0.0000

0.00

ORA PR.MACARA PNEURI BRAȚ ZĂBRELE 15.0-19.9 TF 2 SCH

IMBURI

0.0000

0.00

0.000000

0.

125.0000

1 875.00

0.0000

0.00

Total

Q

125.0000

1 875.00

20 MDTA4624A1          1.000          BUC.

MONTARE COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA PE PNEURI DE

0.0000

0.00

0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

$

0.0000

0.00

0.000000

0.

1298.3040

1 298.30

0.0000

0.00

Total

=

1298.3040

1 298.30

21 MDTB4624A1

1.000

BUC.

0.0000

0.00

DEMONT. COMPLETA UTILAJ-65121003-MACARA PE PNEURI DE

0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

$

0.0000

0.00

0.000000

0.

652.2880

652.29

0.0000

0.00

Total

=

652.2880

652.29

22   MDTC4624001

1.000

BUC.

0.0000

0.00

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-65121003-MACARA PE PNEURI DE

0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

$

0.0000

0.00

0.000000

0.

62.3700

62.37

0.0000

0.00

Total

s

62.3700

62.37

23   MDTC4624010

1.000

BUC.

0.0000

0.00

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-65121003-MACARA PE PNEURI DE

0,15-0,199 MN(15-19,9TF)

$

0.0000

0.00

0.000000

0.

153.8460

153.85

0.0000

0.00

Total

=

153.8460

153.85

24 CD14A1              108.000         MP.

PEREȚI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA FIXATA PRIN IMPUSC

5.6560

610.85

ARE CU BOLTURI LA H<6M

7.9200

855.36

0 000091

0.

0.0000

0.00

0.0006

0.06

Total

a

13.5766

1 466.27

25   6308742

TABLA INOX-5MM

108.000

MP

174.0000

18 792.00

0.0000

0.00

0.001500

0.

0.0000

0.00

0.0105

1.13

Total

9

174.0105

18 793.13

26 CN12B1             125.000         MP.

VOPSITORII SUPERIOARE PE SUPRAFEȚE METALICE.EXECUT CU

12.8721

1 609.01

EMAILURI PE BAZA DE DERIVAȚI CELULOZICI

24.8400

3 105.00

0.001062

0.

0.0000

0.00

0.0074

0.93

Total =

37.7195

4 714.94

26   6108191

EMAIL VERDE

62.500         KG

E.535-2 NTR 1703

18.5000

1 156.25

-80

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.44

Tolal

18.5070

1 156.69

TOTAL A.CHELTU1EL1

DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC

GREUTATE        51.577

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

74 062.67

12 613.65

12 618.78

3 166.27

102461.57

■CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE ■AJUTORUL DE ȘOMAJ •FOND GARANTARE

SANATATE

FOND RISC SI ACCIDENTE

CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


12 613.85 x

20.80 % =

2 623.68

12 613.85 x

0.50 % ■

63.07

12 613.85 x

0.25 % »

31.53

12 613.85 x

5.20 % =

655.92

12 613.85 x

0.500 % -

63.07

12 613.85 x

0.85 % °

107.22


TOTAL II

74 062 67

16 15834

12 618.78

3 166.27

106 006.06

-CHELTUIELI INDIRECTE

106 006 06 x

12.90 %’

13 674.78

-BENEFICIU

119 680 84 x

6.00 % -

7180.85

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA TVA

126 861.69


24.00 =


30 446.81

157 308.50


BENEFICIAR


AMENAJARE SPATII VERZI AMENAJARE SENS GIRATORIU


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI                     GR./UM


GR.TOT


AASG02


1 TSH03B1             256.000         M.C.

EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJĂRII SPATIILOR VERZI.CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE


0.000000


0.


Total


2 TRA01A05P          410.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Total


PUMAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0.00

21.2400

5437.44

0.0000

0.00

0.0000

0.00

21.2400

5437.44

0.0000

0.00

0.0001

0.04

0.0000

0.00

6.2000

2 542.00

6.2001

254204


3 TSH04B1           3 600.000        MP.

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE S I FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM

0000000


0.


Total


0.0000

0.00

3.2400

11 664.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.2400

11 664.00


4 TSH05D1            1 280.000        MP.

ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM


0.000000


o.


Total


0.0000

0.00

2.1600

2 764.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.1600

2 764.80


5 TSH09A1             12.800         100 MP.

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚE ORIZONTALE SAU IN PA NTA SUB 30% ‘


0.004000


0.


Total


166.3200

2 128.90

57.8399

740.35

0.0000

0.00

0.0280

0.36

224.1879

2869.61


6 TSH12B1             12.800         100 MP.

UDAREA SUPRAFEȚELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA


1.000000


12.


Total


2.5000

32.00

7.8720

100.76

22.3880

286.57

7.0000

89.60

39.7600

508.93


7 IFB09A1             1 920.000

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP


MP.

2.0280

3 893.76

1.3199

2534.21

0.000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

3.3479

6427.97


8 TRA01A10          202.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.» 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

98000

1 979 60

9 8000

1 979.60


SG


9 TRB01C12          101.000        TONA

0.0000

0.00

6.9359

700.53

0,0000

0.00

0.0000

0.00

6.9359

700.53


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 20M FRA

0.000000

0.


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        12 051

MATERIAL        MANOPERA        UTILAJ        TR.AUTO       TOTAL

________________6 054.66____________23 942,13______________286.57_____________4 611.56____________34 894.92

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

23 942.13 x

20.80

%“

4 979.96

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

23 942.13 x

0.50

% =

119.71

■FOND GARANTARE

23 942.13 x

0.25

%-

59.86

-SANATATE

23 942.13 X

5.20

% =

1 244.99

-FOND RISC SI ACCIDENTE

23 942.13 x

0.500

% =

119.71

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

23 942.13 x

0.85

% =

203.51

TOTAL II

8 054.66

30 669.87

286.57         4 611.56

41 622.66

-CHELTUIELI INDIRECTE -BENEFICIU

41 622.66 x   12.90 % *

46 991.98 x    6.00%»

5 369.32

2 819.52

TOTAL STADIU

FIZIC FARA TVA

49 811.50

-T.V.A.

TOTAL

49 811.50 x    24.00 =

STADIU FIZIC CUTVA

11 954.76

61 766.26

OFERTANT

BENEFICIAR


BORDURI NOI 10X15,460ML AMENAJARE SENS GIRATORIU


NR. SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI                    GR VUM


GR.TOT


AASG04


1 DE11A1             460.000         M

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PTINCADR TROTUARESPA TU VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

0.038235


17.


Total


PUMAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

27.1650

12 495.90

3.6411

1 674.91

0.0000

0.00

0.2676

123.10

31.0737

14 293.91


2   2100933              9.200          MC.

BETON Bc 7,5 (B 100) CU AGR <31 mm (marfa) *


2.270000


20.


Total


202.0000 0.0000 0.0000

15.8900 217.8900


 • 1 858.40

0.00

0.00

146.19

 • 2 004.59


3 TRA06A10           24.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULU1-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =10KM       FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

14.6000

350.40

14.6000

350.40


4 TRA01A10           17.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.8000

166.60

9.8000

166.60


5 TRI1AA01C3         17.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 FRA

0.000000


0.


Total n


0 0000

0.00

4 2000

71.40

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.2000

71.40


6 TRB01C12           6.000         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 20M FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

6.9359

41.62

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6.9359

41.62


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STAOIU FIZIC GREUTATE        38.472


MATERIAL        MANOPERA

14 354.30              1 787.93


UTILAJ

0.00


TR. AUTO

786.29


TOTAL

16 928.52-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

1 787.93 x

20.80 % =

371.89

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

1 787.93 x

0.S0 % o

8.94

-FOND GARANTARE

1 787.93 x

0.25 % <*

4.47

-SANATATE

1 787.93 x

5.20 % =

92.97

-FOND RISC SI ACCIDENTE

1 787.93 x

0.500 % =

8.94

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

1 787.93 x

0.85 % »

15.20

TOTAL II

14 354.30         2 290.34

0.00           786.29

17 430.93

•CHELTUIELI INDIRECTE -BENEFICIU

17 430.93 X   12.90 %“

19 679.52 x    6.00 % -

2248.59

1 180^77

TOTAL STADIU

FIZIC FARA TVA

20 860.29

-T.VA

20860.29 x    24.00 -

TOTAL STADIU FIZIC CU TVA

5 006.47

25 866.76

OFERTANT

BENEFICIAR

NR.


TERASAMENTE -2520,0MC AMENAJARE SENS GIRATORIU


SIMBOL ART.

DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI


CANTITATE


UM


GR./UM


GR.TOT


AASG06


1 TSC18A1             26.200         100 MC.

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.IMPINS PAM.LA 10MTER.CAT.1


0.000000


0.


Total


2 TSC03F1             25.200         100 MG.

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE N ATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2


0.000000


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0.0000

0.00

0.0000

0.00

197.3991

5171.86

0.0000

0.00

197.3991

5171.86

0.0000

0.00

0.0000

0.00

159.3000

4 014.36

0.0000

0.00

159.3000

4 014.36


3 TRA01A02P        4 536.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.- 2 KM         FRA


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0001

0.45

0.0000

0.00

3.8200

17 327 52

3.8201

17 327.97


4 TSD01B1           1 386.000        MC.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MUL.

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

3.6720

5 089.39

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.6720

5 089.39


5 TSD02A1             13.860         100 MC.

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20CM

0.000000


0.


Total


6 TSD06A1             13.860         100 MC.

COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0.7T UMPLUTURA PAMINT N ECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM


0-000000


0.


Total


7 TSD07G1            13.860         100 MC.

COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.PAM .COEZ.GRAD.COMPACT.97-9B %


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

102.4600

1 420.10

0.0000

0.00

102.4600

1 420.10

0.0000

0.00

52.8000

731.81

98.9800

1 371.86

0.0000

0.00

151.7800

2 103.67

0,0000

0.00

59.6400

826.61

579.9800

8 038.52

0.0000

0.00

639.6200

8 865.13


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        0.000

MATERIAL        MANOPERA        UTILAJ        TR. AUTO       TOTAL

____________________0.00_____________6 648.26___________20 016.70_____________17 327.52____________43 992.48

-CONTRIB. ASIGURĂRI SOCIALE -AJUTORUL DE ȘOMAJ •FOND GARANTARE

•SANATATE

-FOND RISC SI ACCIOENTE

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII


6 648.26 x

20.80 % =

1 382.84

6 646.26 x

0.50 % ■

33.24

6 648.26 x

0.25 % =

16.62

6 648.26 x

5.20 % •

345.71

6 648.26 x

0.500 % =■

33.24

6 648.26 x

0.85 % -

56.51


TOTAL II

0.00

8 516.42

20 016.70        17 327.52

45 860.64

-CHELTUIELI INDIRECTE

45 860.64 X 12.90%“

5 916.02

-BENEFICIU

51 776.66 x    6.00 % =

3 106.60

TOT

AL STADIU

FIZIC FARA TVA

54 883.26

■TVA,

54 883 26 x    24.00 ■

13171.98

TOTAL

STADIU FIZIC CU TVA

68 055.24

OFERTANT

BENEFICIAR


TROTUAR OIN PAVELE AMENAJARE SENS GIRATORIU


SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MAN UTI                    GRĂIM


NR.


GR.TOT


PU MAT Pil MAN PU UTI PU TRA


VAL MAT VAL MAN VAL UTI -VĂLTRA


AASG03


1 TSE06B1              9.500          100 MP.

PREGĂTIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIȚIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV

1.000000


9.


Total


2.5000 108.4080 131.6000

7.0000

249.5080


23.75 1 029.88

 • 1 250.20

66.50

 • 2 370.33


2 DA06A1              95.000         M.C.

STRAT AGREG NAT(8ALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRA NT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

2.460700


233.


Total


38.5990

13.8448

15.4100

17.2249 85.0787


3 666.91 1 315.26

1 463.95

1 636.37

8082.49


3 TRA01A10           212.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.0000

0.0000

9.8000

9.8000


0.00

0.00

0.00

2 077.60

2 077.60


4 DD01A1             950.000        MP

PAVAJ EXEC CU CALUP CĂLIT I PE UN SUBSTR DE NISIP


0010000


9.


Total


2.716Q

2 580.20

8.6637

8 230.52

0.2250

213.75

0.0700

6650

11.6747

11 090.97


5    2205329           -183 350.000

CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM

$


KG


0.000000


0.


Total


0.0000

0.0000

0.0000

0.0000 0 0000


0.00 000 000

0.00

0.00


6    9000170              475.000

PAVELE PIETONALE GRI-6CM


MP

56.0000

26 600.00

0.0000

0.00

0.001000 0.

00000

0.00

0.0070

3.33

Total =»

56.0070

26 603.33


7 TRI1AA01C3         137.000        TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 FRA

0.000000


0.


Total


8 TRA01A10           137.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

4.2000

575 40

0.0000

0.00

0.0000

0.00

4.2000

575.40

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.8000

1 342.60

98000

1 342.60


9 TRA01A10           100.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST.- 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


10 TRB01C12           50.000        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1 -3 DISTANTA 20M FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.8000

980.00

9.8000

980.00

0.0000

0.00

6.9359

346.80

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6.9359

346.80


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STAOIU FIZIC GREUTATE       253.242


MATERIAL        MANOPERA

32 870.86            11497.86

UTILAJ

2 927.90


TR. AUTO      TOTAL

6 172.90            53 469.52

•CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

AJUTORUL DE ȘOMAJ

■FOND GARANTARE

SANATATE

■FOND RISC SI ACCIDENTE

■ CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

11 497.66 x

20.80 % -

2 391.55

11 497.66 x

0.50 % -

57.49

11 497.06 x

0.25 % -

28.74

11 497.06 X

5.20 % »

597.89

11 497.06 x

0.500 % =

57.49

11 497.66 x

0.85 % =

97.73

TOTAL II

32 870.86

14 728.75

2 927.90         6 172.90

56 700.41

-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU

56 700.41 x 12.90%-

64 014.76 X    6.00 % -

7 314.35

3 840.89

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

67 855.65

-T.V.A.

TOTAL

STADIU FIZIC

67 855.65 x 24.00 -

CU TVA

16 285.36

84 141.01

OFERTANTBENEFICIAR


ELECTRICE -ILUMINAT AMENAJARE SENS GIRATORIU


NR. SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI                     GR./UM


GR.TOT


AASG05


1   W2H07A1            40.000         M

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC


0.000800


0.


Total


2   W2H04A1            1.800         M.C.

STRAT NISIP AȘEZAT IN SÂNT PENTRU PROTEJAREA CABLURIL OR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT


0.000000


o.


Total


PU MAT

VAL MAT

PUMAN

VAL MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

5.7600

230.40

0.5279

21.12

0.0000

0.00

0.0056

0.22

6.2935

251.74

40.9496

73.71

5.4720

9.85

0.0000

0.00

0.0000

0.00

46.4216

83.56


3 TSA16B1             14.400         M.C.

SAP.MAN.IN TRANȘEE PT.CABLEL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1 M,ADINC.<1,5M,T.MULOCIU

0.000000


Total

0.0000

15.9600

0.00

229.82

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

-

15.9600

229.82


4 TSD01B1             12.800         M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MUL.

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

3.6720

47.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.6720

47.00


5 TSD04B1             12.800         M.C.

COMPACTAREA CU MA1.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

9.0000

115.20

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.0000

115.20


6 TRB01B14           2.900         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC ARUNCARE GRUPA 1 -3 DISTANTA 40M ERA

0.000000


o.


Total


0.0000

0.00

12.0479

34.94

0.0000

0.00

0.0000

0.00

12.0479

34.94


7   W2G01A17          40.000        M

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.1.101-1,300 KG/M CU-AL IN SAN T PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT

0.000009


0.


Total


0.5639

22.56

0.7363

29.45

0.0000

0.00

0.0001

0.00

1.3003

52.01


8 YC01                174.000

CABLU ACyABY 3X2.5MMP- 40ML


LEI

1.0000

174.00

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

000

Total =

1 0000

174.009   W2G01A17          130.000        M

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.1,101-1,300 KG/M CU-AL IN SAN T PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT

0.000009


0.


Total


10 YC01                520.000

CABLU ACyABY 3X1.5 -130 ML


LEI


0.000000


0.


Total


11 EA16C1               1.000          BUC.

DOZA DERIVAȚIE PT.CABLURI SAU ȚEVI DE INSTALAȚII -NBU PG16


0.000340


0.


Total


0.5639

73.31

0.7363

95.72

0.0000

0.00

0.0001

0.01

1.3003

169.04

1.0000

520.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

1.0000

520.00

2.5400

2.54

2.8800

2.88

0.0000

0.00

0.0024

0.00

5.4224

5.42


11   5537890               1.000          BUC.

DOZA DERIVAȚIE. EXDIICT6          COD 7

042


0.002320


0.


Total


12.6000

0.0000

0.0000

0.0162

12.6162


12.60

0.00

0.00

0.02

12.62


12 EE09A1               4.000          BUC.

ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA.ETANSA D R.(DE PLAFON) MONT.DIBL.LEMN LAMPA 60 W

0.001714          I


0.


Total


128.4265

513.71

11.0400

44.16

0.0000

0.00

0.0120

0.05

139.4785

557.92


13 YC01                1 340.000

PROCURARE PROIECTOR 250W IP66-1 BUC


LEI

1.0000

1 340.00

0.0000

0.00

0000000 0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total »

1.0000

1 340.00


14   W2J02A1             2.000         BUC.

VERIFIC SI ÎNCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU


0.000000


15   W2I01A01             3.000          BUC.

LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE STILP RET.ELECTR.AER.1 KVCU CONDUCT.NEIZOLATE

0.003789


16 YC01                 865.000         LEI

PROCURARE LAMPA BALIZARE PE TIMP DE NOAPTE-1 BUC


0.000000


TOTAL A.CHELTUIELl DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.054


MATERIAL

4 009.00


MANOPERA

701.95


Total

Total

Total

0.0000

0.00

19.5599

39.12

0.

16.7240

33.45

0.0000

0.00

36.2839

72.57

60.3886

181.17

10.8960

32.69

0.

0.0000

0.00

0.0265

0.08

xt

71.3111

213.94

1.0000

865.00

0.0000

0.00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

5=

1.0000

865.00


UTILAJ

3345


TR. AUTO

0.38


TOTAL

4 744.78-C0NTRI8.ASIGURARI SOCIALE

701.95 x

20.80 % =

146.01

•AJUTORUL DE ȘOMAJ

701.95 x

0.50 % =

3.51

•FOND GARANTARE

701.95 x

0.25 % =

1.75

-SANATATE

701.95 x

5.20 % -

36.50

-FOND RISC SI ACCIDENTE

701.95 x

0.500 % -

3.51

- CONTRIBUȚIE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

701.95 x

0.85 % -

5.97

TOTAL II

4 009.00

899.20

33.45             0.38

4 942.03

-CHELTUIELI INDIRECTE

4 942.03 x   12 90 % =

637.52

-BENEFICIU

5 579.55 x    6.00 % =>

334.77

TOT

AL STADIU FIZIC FARA TVA

5 914.32

-T.V.A.

5 914,32 X    24.00 =

1 419.44

TOTAL

STADIU FIZIC

CU TVA

7 333.76

OFERTANT

BENEFICIAR

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000
Nomenclatura: L-35-5H   1-m

Mm      i

MUfțrotaiMfm nfttfnunWcvonmM)


IMCME BlffOUIf£fViD(W.XAMf7tCnjflĂ'an poți bi> ramat bmtomoH/wAucnafafaHMfe Dxtnvd/Mft mMdbcurw* lactinMaadr d ■DAMR.ORfN MACAfflEVsrifcotoc

Cepert tane

Verificatori /

W3$

Nwne

Semnătura

Certată

Refera* / erpertlro nr. /data

I 11 "1~1IWHL0HIN litAGARIt L—LL ZJTLhlRfilt arhitectura

Benefici»:

PRNARlAMUNIOPfULUIBMWJ tir. Mnteitl.iv.&Beau

Proiect ar

02/2011

SpecfiCfltie

Nune

Semnătură

Scara 16000

1HU proiect

WWSf Gf       ™

• JTOIGEHHW. ȘTEFAN GțJ8E-S1R OR. ALEXANDRU

SAfflAN.All>U.<IMF AWWtMai US

Fora SF

Proiecta

HtuOaiMACARS

tocmi

nKDsiMACARI

y(7/f

Mo AVG2011

Wu Fta* puwoEKCrtRAREINZONA

Rerrao i>q-.s

A01 2

Set med

MlDmMMMREpj

fujl?

Hblpț^,

X.

' ' -J


Specificație

Nume

Semnala

Proiectat

hg. Batu-GNwtoV?

///"

Desenat

hg-BahPGNvnldV.

//

^■RgS ,

M. Batu^rtd V.

/Specificație

Nume

Semnătura

Proiectat

Ing. Clubotaru C.

Desenot

log. CtatotaiuC.