Hotărârea nr. 186/2012

Hotărârea nr.186 din 29.08.2012 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor "Ovidenia Bacău 2005" la Campania "Ajută! Bucură! Mulţumeşte!", care se desfăşoară în perioada 15 mai - 15 octombrie 2012, în Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” la Campania „Ajută! Bucură! Mulțumește!”, care se desfășoară în perioada 15 mai -15 octombrie 2012, în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Adresa nr. 1064/ 24.07.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34177/ 25.07.2012, înaintată de Asociația Creștină de Caritate și Ajutor “Ovidenia Bacău 2005”;

  • - Referatul nr. 5649/ 16.08.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 2 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Creștină de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005” la Campania , Ajută! Bucură! Mulțumește!”, care se desfășoară în perioada 15 mai -15 octombrie 2012, în Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART, 4, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Creștine de Caritate și Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”.


NR. li

DIN 29________

N.O.P.,l.DJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOV1CI