Hotărârea nr. 18/2012

Hotărârea nr.18 din 31.01.2012 Hotărârea nr.18 din 31.01.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Construire parcări, în municipiul Bacău".

Proiect nr. 122aZ2010 Faza: P.TH.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


cod F02-7.5

i a         ANEXA NR. 2>

LAHOTARAREANR. DIN 31.01.2012

SERVICII DE PROIECTARE - CONSTRUIRE PARCARI MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

INTERSECȚIE STRADA SPIRU HARET-

ALEXEITOLSTOI- CARP ATI

PROIECT TEHNIC
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PjpPOVICI


-2010-

Str, Vadu Bistriței nr, 29, Bacau. tel/fax:0234 510 323 Cont RQ48BRDE040SV0545691Q400- BRD Bacau Trezoreria Bacau RO75TREZ0615069XXXOO1670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal RO1490I288

Cod FOI-7.5


LISTA DE SEMNATURI

Colectiv de proiectare:


Ing. IOAN EREMIA


Ing.ROLANDI BABIUC


Ing. CĂTĂLIN CIUBOTA


Ing. MARIETA CRĂCIUN -ELECTRICE:


Ing.

Ing..■ /

Sef de proiect: Ing'. ÎOAN EREMIA

■ f

Str. Vadu Bistriței nr. 29/A/22, Bacau. tel/fax 0234510523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400 BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal ROI490I288

Proiect nr. 122a/20l0 Faza: P.TH.+C.S.+D.L.


cod F04-7.5


BORDEROU

PIESE SCRISE

 • •     Foaie de capat

 • •     Lista de semnaturi

 • •     Borderou

 • •     Memoriu de prezentare

 • •     Memorii pe specialități

 • •     Program de urmărire a execuției pe faze determinante

 • •     Categoria de importanta

 • •      Plan de securitate si sanatate pentru șantierul de construcții

 • •     Deviz general

 • •     Devize pe obiecte

 • •     Antemasuratori

 • •     Devize analitice

 • •      Fise tehnice

 • •      Caiete de sarcini

 • ❖ Terasamente

 • ❖ Fundații din balast

 • ❖ încadrarea carosabilului cu borduri prefabricate si execuția trotuarelor din pavele din beton

 • ❖ Iluminat public ambiental

PIESE DESENATE

DRUMURI

 • • DO-Plan de incadrare in zona, intersecție

strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi-Carpati,                      sc. 1:5000

 • •  Dl -Plan de situație intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi

-Carpati,                                                              sc. 1:500

 • •  D2-Profiluri transversale tip, secțiunile: A-A; B-B; C-C; D-D,      sc. 1:100

Str, Vadu Bistriței nr, 29, Bacau, tei/fax:0234 510 523 Cont R048BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau

Trezoreria Bacau RO75TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09,2002, Cod Fiscal RO14901288


S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU


PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚII • •  D3-Profiluri transversale tip, secțiunile: E-E; F-F; G-G,

  sc. 1:100

  sc. 1:10

  sc. 1:10


 • •  D4-Detalii pavele ecologice;

 • •  D5-Detaliu borduri;

ELECTRICE

 • •  El - Rețele de iluminat public stradal- dezafectare,                 sc. 1:500

 • •  E2 - Rețele de iluminat public stradal- propunere,                  sc. 1:500

 • •  E3 - Detaliu stâlp metalic pentru linii electrice,                     sc.

 • •  E4 - Detaliu stâlp beton armat centrifugat pentru linii electrice,     sc.

 • •  E5 - Detaliu fundație stâlp metalic,                                sc.

 • •  E6 - Detaliu fundație burata pentru stâlp de iluminat public,        sc.

  întocmit,


  ing. Crăciun Marieta
Str, Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ4SBRDE040SV05456910400 -BRD Bacau trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670, Reg Comerțului J04/657/25.09 2002, Cod Fiscal RO14901288

S.C. INTERPROIECT S.R.L.

Pr. Nr. 122a/2010

BACAU

Construire parcari municipiul Bacau, județul Bacau - Intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati

Memoriu de prezentare

Construire parcari municipiul Bacau, județul Bacau - intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati

1. Descrierea generala a lucrărilor

a.

Denumirea obiectivului de investiții:

Construire parcari municipiul Bacau, județul Bacau -intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi -Carpati

b.

Amplasamentul:

intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi -Carpati, mun. Bacau

c.

Titularul Investiției:

Primăria Municipiului Bacau

d.

Beneficiarul investiției:

Primăria Municipiului Bacau

e.

Elaboratorul proiectului:

S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău

2. Descrierea generala a lucrărilor

 • 2.1. Descrierea lucrărilor

 • a. Amplasamentul

Aceasta zona centrala a municipiului Bacău este o zonă deficitară din punct de vedere al numărului locurilor de parcare datorat faptului ca in zona se afla Spitalul municipal Bacau, Liceul si școala Gheorghe Asachl, sedii ale politiei municipale si județene, Serviciul Roman de Informații. în prezenta documentație se propune realizarea de parcari ecologice cu pavele, pentru protejarea peisagistică dar și a mediului înconjurător șl menținerea suprafeței de spațiu verde la nivelul municipiului Bacău.

în prezent pe amplasament există un spațiu verde pe care sunt permise a se executa parcaje. Prin amplasarea parcărilor ecologice, constituite din dale înierbate, se va menține spațiul verde din zonă și se vor suplimenta locurile de parcare deficitare în zona a municipiului Bacău.

b. Topografia

Amplasamentul lucrărilor executate in acest proiect (drumuri, rețea de Iluminat) aparține domeniului public al municipiului Bacau.

c. Clima sl fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic perimetrul in care se situează municipiul Bacau se Incadreaza In zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis, cu aspecte specifice culoarelor depresionare si dealurilor joase din nord-vestul Podișului Moldovenesc, cu influente scandinavo-baltice.

Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,20 C, luna cea mal călduroasa fiind Iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2° C Iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de - 4,1 0 C, rezultând o amplitudine termica anuala de 25,2 ° C. Numărul zilelor de vara este relativ redus - cca. 86 de zile cu temperaturi mal mari de 25 ° C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an.

Valoarea medie multianuala a precipitațiilor din zona confluentei râurilor Bistrița sl Șiret este de cca. 542 mm/an.

Valorile medii multianuale ale precipitațiilor fiecărei luni evidențiază un maxim pluviometric In Intervalul mai - august si minime in lunile decembrie - martie.

Vânturile predominante sunt din direcțiile nord si nord-vest, culoarul Șiretului favorizând o dirijare mal mult nord-sud a curentilor atmosferici, in timpul iernii viteza vântului poate depăși 70 km/ h, viteza medie avand valori de pana la 6 m/s.

Tipul climateric caruia li corespunde zona municipiului Bacau, după indicele de umiditate, care se situează in intervalul - 20 > lm > 0, este tipul I, conform cu Harta repartiției tipurilor climaterice pe teritoriul României, anexata la Ghidul tehnic pentru structuri rutiere suple sl semirigide.

d. Geologia,seismicitatea

Municipiul Bacau este situat la confluenta râurilor Bistrița si Șiret, in Culoarul Roman - Adjud, intre intre Subcarpatii Tazlaului, reprezentati de Culmea Pietricia la vest si Colinele Tutovei ia est.

Orașul s-a dezvoltat pe relieful aluvionar construit de cele doua râuri la confluenta dintre ele, relief constituit din terase de lunca si terase de versant.

Amplasamentul pe care se vor funda parcările ecologice din strada Spiru Haret, este situat in centrul municipiului, pe podul terasei de 15 - 20 m altitudine, dezvoltata in versantul drept al văii râului Bistrița, in apropierea taiuzului estompat prin care aceasta unitate de relief se racordează cu terasa de 35 - 40 m altitudine, comuna râurilor Bistrița si Șiret.

Terenul este plan si aproape orizontal, prezentând o înclinare generala foarte slaba ( cca. 3,2 %o) spre est, spre râul Bistrița si zona teraselor de lunca.

Zona orașului Bacau este situata in marginea vestica a Platformei Moldovenești, in apropierea zonei externe, sarmato-pliocene, a avanfosei Carpatilor Orientali.

Cele mal vechi sedimente interceptate de forajele geotehnice sapate in zona orașului Bacau sunt de varsta sarmatiana si sunt reprezentate de stratele de argila marnoasa sau mama nisipoasa cenușie pe care le au in talpa cele mai adanci foraje geotehnice. Aceste sedimente antecuaternere supraconsoiidate suporta peste ele pachetul de depozite cuatemere recente ( holocene ) transportate si depuse in timpuri istorice de râurile Bistrița si Șiret si care formează diferitele unitati de terasa ale celor doua râuri.

Rocile cuatemare sunt reprezentate de depuneri necoezlve de psamite si psefite (nisipuri, pietrișuri cu bolovanis). Aceste depozite suporta in coperis strate de grosime variabila (1,0-15,0 m) din roci coezive cu caracter argilo-prafos si argilo-nisipos, frecvent macroporlc (In zona de vest si de sud a orașului).

Cu totul subordonat si aleatoriu, in cuprinsul depozitelor prăfoase de grosime mare pot aparea intercalatil metrice de roci detritice necoezive.

Partea superioara a secvenței litologice, formata in mod obișnuit din terenuri coezive argilo-prafoase, a fost înlocuita ca urmare a existentei mai multor niveluri de locuire umana, prin depozite de umpluturi cu grosime variabila, de la 0,5 la 1,5 m.

Stratul acvifer freatic este prezent continuu in subteranul treptelor de relief aluvial, acviferele teraselor mal inalte descarcandu-se si alimentând acvlferele teraselor mai joase sau de lunca. Acvlferul freatic din subteranul orașului Bacau, cu excepția zonelor de terasa mal inalta, circula in colectoare psamitice cu granulozitate grosiera si coeficient de permeabilitate mare, {n subteranul terasei de 15 - 20 m sl al celei de 25 - 40 m altitudine, colectorul poate fi si prefitic, cu o diminuare corespunzătoare a permebilitatii.

Pe zona studiata, subaerian, forajele executate s-au corelat cu celelalte lucrări existente in aceasta zona, traversând un strat de umplutura de 0,4 m grosime, pana la 1,4 m grosime.

In continuare apare obișnuitul strat de pamant loessoid solificat, cu aspect de praf argilos cafeniu inchis sau cafeniu brun, cu activitate PUCM.

Ultimul strat intalnit, pana la talpa forajelor, este cel de praf argilos, cafeniu gălbui, puțin umed, plastic vârtos - plastic tare, compresibil, PSU.

Grosimea depozitului cu sensibilitate la umezire este de 12 - 16 m in terasa de 15 -20 m. in masa de teren loessoid sunt frecvente intercalatlile metrice de nisip sau pietriș uscat.

e. Prezentarea proiectului pe specialități

Piesele Scrise cuprinde următoarele capitole și subcapitole: Colectiv elaborare

 • 1. Date generale

 • 2. Descrierea generală a lucrărilor

 • 3. Memorii pe specialități

 • 4. Program pentru controlul calității lucrărilor

 • 5. Stabilirea categoriei de importanta

 • 6. Pian SSM

 • 7. Liste cu cantităților de lucrări

 • 8. Graficul general de realizare a investiției publice

 • 9. Caiete de sarcini

Piese desenate cuprind:

Plan de încadrare în zonă

Planuri de situația drumuri

Profile transversale drumuri

Profil transversal tip

Detalii drumuri

Planuri de situație electrice

Detalii electrice

f. Categoria de importanță a obiectivului

Conform Ordinului M.L.P.T.L. nr. 31/N din 1995, s-a determinat clasa de importanta a construcției. In urma aprecierii factorilor determinând pentru stabilirea clasei de importanta si a gradului de influenta a acestora a rezultat ca aceasta lucrare are categoria de importanta normala „C”.

g. Devierile si protejările de utiiltati afectate

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de rețele, traseele fiind amplasate integral pe străzile existente și drumurile locale libere de construcții.

h. Caile de acces permanente, caile de comunicații si altele asemenea

Accesul la zona de lucru se poate face pe străzile invecinate.

Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor si a drumurilor.

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor obiectivelor proiectului, accesul la acestea reaiizându-se prin intermediul rețelei de străzi existente.

i.  Trasarea lucrărilor

Traseul a fost pichetat pe teren în momentul conform studiului topografic. înainte de începerea lucrării proiectantul studiului topografic va preda executantului traseul cu picheți și reperaje.

j. Ante masuratoa rea

Antemasuratoarea prezentei documentații se regăsește anexata.

 • 2.2. Memorii tehnice pe speciailtati

Situația existenta

Aceasta zona centrala a municipiului Bacău este o zonă deficitară din punct de vedere al numărului locurilor de parcare datorat faptului ca in zona se afla Spitalul Municipal Bacau, Liceul si școala Gheorghe Asachi, sedii ale Politiei Municipale si Județene, Serviciul Roman de Informații. în prezenta documentație se propune realizarea de parcari ecologice cu pavele, pentru protejarea peisagistică dar și a mediului înconjurător și menținerea suprafeței de spațiu verde la nivelul municipiului Bacău.

în prezent pe amplasament există un spațiu verde pe care sunt permise a se executa parcaje. Prin amplasarea parcărilor ecologice, constituite din dale înierbate, se va menține spațiul verde din zonă și se vor suplimenta locurile de parcare deficitare în zona a municipiului Bacău.

Situația proiectata

DRUMURI

La comanda beneficiarului, s-a întocmit documentația de față ce are drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație în conformitate cu normativele aflate în vigoare.

în acest sens soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor au avut în vedere utilizarea de materiale agrementate în conformitate cu H.G. nr. 766/1997 și a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Parcările ce se vor amenaja vor conține 153 focuri din care 84 sunt noi Iar 69 se reamenajeaza.

în prezent pe amplasament există parțial spațiu verde pe 800 mp si parcari existente cu beton si imbracaminti asfaltice pe 1120 mp. Prin amplasarea parcărilor ecologice, constituite din dale înierbate, se va menține spațiul verde din zonă și se vor suplimenta locurile de parcare deficitare în zona centrala a municipiului Bacău.

Sistemul rutier propus pentru 1920 mp este următorul:

 • •  10 cm dale din pavele ecologice

 • • 4-5 cm nisip 0-4 mm

 • • 10cmsort0-16mm

 • • 20 cm balast 0-25 mm

Acest sistem cu dale ecologice are următoarele avantaje:

 • •  Filtrează apa din precipitații

 • •  La căldură temperatura materialului este aceeași cu cea a solului

 • •  Costuri mal mici față de soluțiile clasice

 • •  Păstrează funcția de spațiu verde

Spațiul verde rămas în ochiurile de pavaj este de 768 mp.

înainte de realizarea sistemului propus se va efectua decaparea pământului vegetal pe toată suprafața în grosime de 30 - 40 cm, realizându-se un sistem de pante astfel încât apa pluvială să nu fie dirijată într-o anumită direcție, astfel încât infiltrarea și evapoarea apei să fie făcută cât mai uniform și pe o suprafață cât mai mare.

După așezarea joantivă a pavelelor, golurile din modelul pavajului se umplu cu pământ fertil amestecat cu semințe de gazon. în acest mod se permite drenajul apei, creșterea uniformă a gazonului și este împiedicată eroziunea solului. Delimitarea locurilor de parcare se va realiza prin umplerea golurilor cu pietriș ornamental.

Pavelele vor avea înălțimea de 10 cm, având dimensiunea în pian de 60 cm x 40 cm.

Pe conturul parcăriilor se vor monta borduri prefabricate 20 x 25 cm așezate pe o fundație de beton C8/10 pe o lungime de 785,00 m având înălțimea liberă de 15 cm si borduri 10 x 15 cm așezate pe o fundație de beton C8/10 pe o lungime de 275,00 m având înălțimea liberă de 10 cm.

Pentru accesul si protejarea pietonilor se prevăd trotuare cu latimea de 1,00 - 2,50 m, pe 550 mp, cu pavaj ornamental cu pavele de 8 cm grosime, așezate pe 3-5 cm nisip sl 10 cm balast Din trotuarul proiectat, 250 mp sunt pe spațiu verde iar 300 pe amplasamente existente.

Accesul in parcarl se va realiza direct din accesul la Universitatea Bacau, strada Spiru Haret, strada A. Tolstoi. Parcările propuse, în număr de 153, sunt perpendiculare cu dimensiunea de 5,00 m x 2,50 m. Dimensiunile propuse respecta prevederile „Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane’ - P 132 - 93.

Prin lucrările propuse sl prin redimensionarea insulelor de dirijare se va crea o circulație ordonata care va rezolva conflictele de circulație si aglomerația existenta.

La terminarea lucrărilor se vor executa lucrările de marcaj orizontal ce constau în săgeți ce indică direcțiile ce pot fi urmate și semnalizarea verticală ce constă în montarea indicatorului „OPRIRE" la ieșirea de pe drumul de acces S.R.I..

REȚELE ELECTRICE DE ILUMINAT

Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 400V/ 230V, la o frecvență de 50 Hz.

Alimentarea cu energie electrică se face din circuitele urbane existente in zona (circuitul LES existent cu plecare din PT21).

Proiectul de față conține piese scrise și desenate.

Conform calculului de dimensionare, au rezultat corpuri de iluminat pentru iluminat stradal 1x150W echipate cu lampa sodiu, amplasate pe stâlpi de iluminat din beton centrifugat cu o înălțime utila de 10 m, si stâlpi metalici de iluminat ambiental, cu o înălțime de 5 m.

Amplasarea corpurilor de iluminat pe planul de situație s-a făcut astfel încât să asigure un iluminat stradal uniform, în condițiile direcționării fluxului luminos perpendicular pe suprafața de drum.

Rețelele de iluminat stradal au fost trasate paralel sau perpendicular cu elementele de drum, și depinzând de situație, s-a ales varianta forajului dirijat pentru a evita distrugerea carosabilului și crearea ambuteiajelor în trafic.

La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele fata de instalațiile edilitare In conformitate cu NTE 007/08/00 si anume:

 • - in plan orizontal:-apa si canalizare:0,5 m;

-clădiri si fundatii:0,6 m;

-canal termic cu abur:1,5 m;

-canal termic cu apa fierbinte:0,5 m;

-conducte de gaze:0,6 m; -drumuri:1 m;

 • - in plan vertical: -apa sl canalizare:0,25 m;

-canal termic cu abur:0,5 m;

-canal termic cu apa flerblnte:0,2 m; -conducte de gaze:0,25 m;

-drumuri :1 m.

Factorii de corecție luați în calcul ia pozarea în pământ, conform NTE 007/08/00 sunt: -f1=1.21 la grad de încărcare 0,6 și temperatura de funcționare admisă de 70°C;

42=1.02.

Cablul de joasă tensiune va fi pozat în șanț protejat cu folie PVC.

ECHIPAMENTE

Stâlpi de iluminat stradal - 8 buc. stâlpi noi tip SC10001 si 3 buc. stâlpi tip SC10001 care se reamplaseaza;

 • -  Noii stâlpi amplasați vor fi de înălțime utila de 10m, realizați din beton centrifugat cu canal interior de montaj a conductoarelor de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat si cu montaj în fundație turnată de beton;

 • -  Vor fi cu posibilitate de montare a mai multor corpuri de iluminat pe același stâlp, dar nu mal mult de 4 bucăți.

 • -  Fundația de tip burata cu dimensiunile 0,8x 0,8 x 1,2 m, tubulatura tip PEHD in regim ieșire;

 • -  Stâlpii vor fi echipați cu cutie de joncțiune din metal cu presetupe de etansare la Intrare / Ieșire cabluri, prevăzută la interior cu sistem de prindere a clemelor si siguranța monopolara 6A, cu bratara de prindere pe stâlp; fiecare cutie de derivație va avea pe capac inscripția „Pericol de electrocutare" sl numărul de inmatricuiare electrica.

 • -  Cablul utilizat pentru racordarea celor 16 de corpuri de iluminat va fi de tipul Cyy-f 3x2,5 mmp.

Stâlpi de iluminat ambiental - 8 bucăți

 • - Noii stâlpi amplasați vor avea o înălțime utilă de maxim 5m, realizați din material metalic zincat cu canal interior de montaj a conductoarelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat, cu sistem de prindere in buloane pe fundație din beton armat si cu posibilitate de rabatare laterala manuala.

 • - Vor fi cu posibilitate de montare a mai multor corpuri de iluminat pe același stâlp, dar nu mai mult de 4 bucăți.

 • - Fundația turnată va avea dimensiunile 0.6 x 0.6 x 1 m cu structură de fier beton armat și buloane și tubulatură tip PEHD în regim ieșire.

 • - Stâlpii vor fi prevăzuți din construcție cu nișă pentru amplasarea echipamentului electric de legătură și protecție;

 • -  Stâlpii vor fi echipați cu cutie de joncțiune din metal cu presetupe de etansare la Intrare / ieșire cabluri, prevăzută la interior cu sistem de prindere a clemelor si

siguranța monopolara 6A, cu bratara de prindere pe stâlp; fiecare cutie de derivație va avea pe capac inscripția „Pericol de electrocutare" si numărul de înmatriculare electrica.

Cyy- f 3x2,5 mmp.


- Cablul utilizat pentru racordarea celor 9 de corpuri de iluminat va fi de tipul


Corpuri de iluminat stradal -16 + 9 bucăți de inalta presiune de 150 W

Corp de iluminat stradal de exterior dotat cu lampa cu descărcare in vapori


 • -  Flux luminos corpuri de Iluminat: 17500 Im

 • -  Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

 • -  Cod flux CIE: 46 82 99 100 79

 • -  Dotare: 1 x SON-TPP150W (Factor de corecție 1.000).

Linii electrice subterane

 • -  Cablu electric CyAby 4x16mmp - 600 ml;

 • -  Săpătură mecanizata LES 0,4 kV (h=0,9m; l=0,4m) -180,08 mc;

 • -  Pamant transportat ramas in urma execuției - 25 mc;

 • -   Clemă legături electrice tip CDD160 - 4 buc;

 • -  Folie avertizare LES - 430 ml;

Fundații stâlpi din beton centrifugat

 • -  Săpătură mecanizata fundații stâlpi -18.7 mc;

 • -  Pamant transportat ramas in urma execuției - 7.12mc; Fundații stâlpi metalici

 • -  Săpătură mecanizata fundații stâlpi - 2,88mc;

 • -  Pamant transportat ramas in urma execuției - 2,88mc;

 • -  Beton pentru fundație de stâlpi tip B150 - 3.5mc;

Desfaceri, demontări

 • -  Stâlp iluminat public stradai din material metalic, h=10m - 2 buc;

 • -  Stâlp iluminat public stradal tip 10001, h=1 Om - 3 buc;

 • -  Fundații existente din beton staipi de iluminat - 10.00mc;

 • -  Corp iluminat = 5 buc;

 • -  Cutie joncțiune = 6 buc

Valoarea totala a Investiției la cursul de 1 euro = 4,2234 din 14.06.2010

Total general fara TVA: 645,098 mii lei/152,745 mii euro

-din care C+M fara TVA : 544,373 mii lei/128,894 mii euro

Durata de realizare a Investiției: 2 luni                        /


Sef proiect, Ing. loan-Eremia

S.C. INTERPROIECT S.R.L.

Pr. Nr. 122a/2010

BACAU

Construire parcari municipiul Bacau, judelui Bacau - intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati

MEMORIU TEHNIC DRUMURI

1) Situația existenta

a) Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii:

Aceasta zona centrala a municipiului Bacău este o zonă deficitară din punct de vedere al numărului locurilor de parcare datorat faptului ca in zona se afla Spitalul Municipal Bacau, Liceul si școala Gheorghe Asachi, sedii ale Politiei Municipale si Județene, Serviciul Roman de Informații. în prezenta documentație se propune realizarea de parcari ecologice cu pavele, pentru protejarea peisagistică dar și a mediului înconjurător și menținerea suprafeței de spațiu verde la nivelul municipiului Bacău.

în prezent pe amplasament există un spațiu verde pe care sunt permise a se axecuta parcaje. Prin amplasarea parcărilor ecoiogice, constituite din daie înierbate, se va menține spațiul verde din zonă și se vor suplimenta locurile de parcare deficitare în zona a municipiului Bacău.

Situația proiectata

La comanda beneficiarului, s-a întocmit documentația de față ce are drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație în conformitate cu normativele aflate în vigoare.

în acest sens soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor au avut în vedere utilizarea de materiale agrementate în conformitate cu H.G. nr. 766/1997 și a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Parcările ce se vor amenaja vor conține 153 locuri din care 84 sunt noi iar 69 se reamenajeaza.

în prezent pe amplasament există parțial spațiu verde pe 800 mp sl parcari existente cu beton sl imbracaminti asfaitice pe 1120 mp. Prin amplasarea parcărilor ecologice, constituite din daie înierbate, se va menține spațiul verde din zonă și se vor suplimenta locurile de parcare deficitare în zona centrala a municipiului Bacău.

Sistemul rutier propus pentru 1920 mp este următorul:

 • •  10 cm dale din pavele ecologice

 • • 4-5 cm nisip 0-4 mm

 • • 10 cm sort 0-16 mm

 • • 20 cm balast 0-25 mm

Acest sistem cu dale ecologice are următoarele avantaje:

 • •  Filtrează apa din precipitații

 • •  La căldură temperatura materialului este aceeași cu cea a soiului

 • •  Costuri mai mici față de soluțiile clasice

 • •  Păstrează funcția de spațiu verde

Spațiul verde rămas în ochiurile de pavaj este de 768 mp.

înainte de realizarea sistemului propus se va efectua decaparea pământului vegetal pe toată suprafața în grosime de 30 - 40 cm, realizându-se un sistem de pante astfel încât apa pluvială să nu fie dirijată într-o anumită direcție, astfel încât infiltrarea și evapoarea apei să fie făcută cât mal uniform și pe o suprafață cât mai mare.

După așezarea joantivă a pavelelor, golurile din modelul pavajului se umplu cu pământ fertil amestecat cu semințe de gazon. în acest mod se permite drenajul apei, creșterea uniformă a gazonului și este împiedicată eroziunea solului. Delimitarea locurilor de parcare se va realiza prin umplerea golurilor cu pietriș ornamental.

Pavelele vor avea înălțimea de 10 cm, având dimensiunea în plan de 60 cm x 40 cm.

Pe conturul parcărillor se vor monta borduri prefabricate 20 x 25 cm așezate pe o fundație de beton C8/10 pe o lungime de 785,00 m având înălțimea liberă de 15 cm si borduri 10 x 15 cm așezate pe o fundație de beton C8/10 pe o lungime de 275,00 m având înălțimea liberă de 10 cm.

Pentru accesul si protejarea pietonilor se prevăd trotuare cu latimea de 1,00 - 2,50 m, pe 550 mp, cu pavaj ornamental cu pavele de 8 cm grosime, așezate pe 3-5 cm nisip si 10 cm balast. Din trotuarul proiectat, 250 mp sunt pe spațiu verde Iar 300 pe amplasamente existente.

Accesul in parcari se va realiza direct din accesul la Universitatea Bacau, strada Splru Haret, strada A. Tolstol. Parcările propuse, în număr de 153, sunt perpendiculare cu dimensiunea de 5,00 m x 2,50 m. Dimensiunile propuse respecta prevederile „Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane" - P 132 - 93.

Prin lucrările propuse si prin redlmensionarea Insulelor de dirijare se va crea o circulație ordonata care va rezolva conflictele de circulație si aglomerația existenta.

La terminarea lucrărilor se vor executa lucrările de marcaj orizontal ce constau în săgeți ce indică direcțiile ce pot fi urmate și semnalizarea verticală ce constă în montarea indicatorului „OPRiRE" la ieșirea de pe drumul de acces S.R.I..

MEMORIU TEHNIC - REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL

CUPRINS:

 • A. PIESE SCRISE:

 • 1. Elemente care stau la baza întocmirii documentației

 • 2. Tema de proiectare

 • 3. Memoriu Justificativ - Rețele de iluminat public stradal

 • 4. Echipamente:

  • 4.1. Stâlpi de iluminat stradal

  • 4.2. Corpuri de iluminat stradai

  • 4.3. Unii electrice subterane

  • 4.4. Alimentare cu energie electrica

 • 5. Protecția împotriva electrocutărilor

 • 6. Protecția la suprasarcina și scurtcircuit.

 • 7. Masuri specifice de securitate In munca

 • 8. Reglementari privind condițiile tehnice, tehnologice și de verificare a instalațiilor

  • 8.1. Reglementări cu caracter republican

  • 8.2. Standarde

  • 8.3. Norme tehnice cu caracter generalizat

  • 8.4. Norme tehnice cu caracter specializat

  • 8.5. Norme și instrucțiuni specifice

 • 9. Controlul calitatii lucrărilor

 • 10. Caiet de sarcini - Iluminat public stradal

 • B. PIESE DESENATE:

E1 - Rețele de iluminat public stradai - Dezafectare;

E2 - Rețele de iluminat public stradai - Propunere;

E3 - Detaliu staip metalic pentru linii electrice;

E4 - Detaliu staip beton armat centrifugat pentru linii electrice;

E5 - Detaliu fundație stâlp metalic;

E6 - Detalii fundație burata pentru staip de iluminat public;

 • 1. Elemente care stau la baza intocmlrii documentației:

 • - HG 28/9.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economlce aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de Investiții si lucrări de intervenții;

 • - Legea 50/91 republicata in octombrie 2004, Legea 10/1995, Legea 440/2002, Legea 608/2001 si Legea energiei nr. 13/2007;

 • - Tema de proiectare.

 • 2, Tema de proiectare

Date Generale:

 • - Destinația instalației: Iluminat public stradai

 • - Regimul de înălțime: Hs1 = 10 m, Hs2 = 5m;

 • - Tensiunea de alimentare. 400V/230V /50Hz;

 • - Tip alimentare: Legătură cu circuitul urban existent

~ Receptoarele sunt:

Corp de iluminat [t'p]

PI

[kW]

n

[nr]

cos E

PI tot

CIL1

0.15

25

0.92

3.75

 • 3. MEMORIU JUSTIFICA TIV

Prezentul proiect constituie fundamentul teoretic pentru realizarea unei instalații electrice de iluminat stradal pentru zona delimitată de străzile Spiru Haret, A, Tolstoi , Carpati, municipiul Bacau.

Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 400V/ 230V, la o frecvență de 50 Hz.

Alimentarea cu energie electrică se face din circuitele urbane existente in zona (circuitul LES existent cu plecare din PT21).

Proiectul de față conține piese scrise și desenate.

Conform calculului de dimensionare, au rezultat corpuri de iluminat pentru iluminat stradal 1x150W echipate cu iampa sodiu, amplasate pe staipi de iluminat din beton centrifugat cu o inaltime utila de 10 m, si staipi metalici de iluminat ambiental, cu o inaitime de 5 m.

Amplasarea corpurilor de iluminat pe planul de situație s-a făcut astfel încât să asigure un iluminat stradal uniform, în condițiile direcționării fluxului luminos perpendicular pe suprafața de drum.

Rețelele de iluminat stradal au fost trasate paralel sau perpendicular cu elementele de drum, și depinzând de situație, s-a aies varianta forajului dirijat pentru a evita distrugerea carosabilului și crearea ambuteiajelor în trafic.

La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele fata de instalațiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 si anume:

-in pian orizontali-apa si canalizare:0,5 m:

-ciadiri si fundatii:0,6 m;

-canal termic cu abur: 1,5 m;

-canal termic cu apa fierbinte:0,5 m;

-conducte de gaze:0,6 m; -drumuri:1 m;

-in plan vertical: -apa si canalizare^,25 m;

-canal termic cu abur:0,5 m;

-canal termic cu apa fierbinte:0,2 m;

-conducte de gaze:0,25 m; -drumuri:1 m.

Factorii de corecție luați în calcul la pozarea în pământ, conform NTE 007/08/00 sunt: -f1 =1,21 la grad de încărcare 0,6 și temperatura de funcționare admisă de 70°C; -f2=1.02.

Cablul de joasă tensiune va fi pozat în șanț protejat cu folie PVC.

*eC!<JEAMENII=

 • 4.1. Stâlpi de iluminat stradal - 8 buc. stâlpi noi tip SC10001 si 3 buc. stâlpi tip SC10001 care se reamplaseaza;

 • -  Noii stâlpi amplasați vor fi de inaltime utila de 10m, realizați din beton centrifugat cu canal Interior de montaj a conductoarelor de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat si cu montaj în fundație turnată de beton;

• Vor fi cu posibilitate de montare a mai multor corpuri de Iluminat pe același stâlp, dar nu mai mult de 4 bucăți.

 • - Fundația de tip burata cu dimensiunile 0,8x 0,8 x 1,2 m, tubulatura tip PEHD in regim Ieșire;

 • - Stâlpii vor fi echipați cu cutie de joncțiune din metai cu presetupe de etansare la intrare / ieșire cabluri, prevăzută la interior cu sistem de prindere a clemelor si siguranța monopolara 6A, cu bratara de prindere pe stâlp; fiecare cutie de derivație va avea pe capac inscripția „Pericol de electrocutare" si numărul de înmatriculare electrica.

 • -  Cablul utilizat pentru racordarea celor 16 de corpuri de iluminat va fi de tipul Cyy-f 3x2,5 mmp.

 • 4.2. Stâlpi de iluminat ambiental - 8 bucăți

 • - Noii stâlpi amplasați vor avea o înălțime utilă de maxim 5m, realizați din material metalic zincat cu canal interior de montaj a conductoarelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat, cu sistem de prindere in butoane pe fundație din beton armat si cu posibilitate de rabatare laterala manuala.

 • - Vor fi cu posibilitate de montare a mai multor corpuri de Iluminat pe același stâlp, dar nu mai mult de 4 bucăți.

 • - Fundația turnată va avea dimensiunile 0.6 x 0.6 x 1 m cu structură de fier beton armat și buloane și tubulatură tip PEHD în regim ieșire.

 • - Stâlpii vor fi prevăzuți din construcție cu nișă pentru amplasarea echipamentului electric de legătură și protecție;

 • - Stâlpii vor fi echipați cu cutie de joncțiune din metal cu presetupe de etansare la intrare / ieșire cabluri, prevăzută la interior cu sistem de prindere a clemelor si siguranța monopolara 6A, cu bratara de prindere pe stâlp; fiecare cutie de derivație va avea pe capac inscripția „Pericol de electrocutare” si numărul de înmatriculare electrica.

 • - Cablul utilizat pentru racordarea celor 9 de corpuri de iluminat va fi de tipul Cyy-f 3x2,5 mmp.

 • 4.3. Corpuri de iluminat stradal -16 + 9 bucăți

 • -  Corp de iluminat stradal de exterior dotat cu lampa cu descărcare in vapori de înalta presiune de 150 W

 • -  Flux luminos corpuri de iluminat: 17500 Im

 • -  Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

 • -  Cod flux CIE: 46 82 99 100 79

 • -  Dotare: 1 x SON-TPP150W (Factor de corecție 1.000).

 • 4.4. Linii electrice subterane

Cablu electric CyAby 4x16mmp - 600 ml;

 • -  Săpătură mecanizata LES 0,4 kV (h=0,9m; l=0,4m) -180,08 mc;

 • -  Pamant transportat ramas in urma execuției - 25 mc;

 • -   Clemă legături electrice tip CDD160 - 4 buc;

 • -  Folie avertizare LES = 430 ml;

 • 4.7. Fundații stâlpi din beton centrifugat

 • -  Săpătură mecanizata fundații stâlpi -18.7 mc;

 • -  Pamant transportat ramas in urma execuției -7.12mc;

 • 4.8. Fundații stâlpi metalici

 • -  Săpătură mecanizata fundații stâlpi - 2,88mc;

 • -  Pamant transportat ramas in urma execuției - 2,88mc;

 • -  Beton pentru fundație de stâlpi tip B150 - 3.5mc;

 • 4.9. Desfaceri, demontări

 • -  Stâlp iluminat public stradal din material metalic, h=10m - 2 buc;

 • -  Stâlp iluminat public stradal tip 10001, h=10m - 3 buc;

 • -  Fundații existente din beton stâlpi de iluminat -10.OOmc;

 • -  Corp iluminat = 5 buc;

 • -  Cutie joncțiune = 6 buc

 • 5. Proiecția împotriva electrocutărilor

Sistemul de protecție împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta va asigura menținerea tensiunilor de pas si de atingere sub limitele periculoase, conform STAS 12604-2 si S.R. HD 60364-4-41:2007

Protecția împotriva tensiunilor periculoase se va face prin legare ia nul.

Toate părțile metalice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental pot ajunge sub tensiune se leaga la nulul liniei precum sl la prizele naturaie sl artificiale ale acesteia.

La căpătui liniei nou proiectate se va monta cate o priza artificiala de pamant a cărei rezistenta de dispersie nu va depăși 10 ohmi.

Prizele de pamint se vor executa din platbanda de otel zlncat de 40x4 mmp si electrozi verticali din țeava zincata cu diametrul de 2"1/2 si lungime de 1,5ml.

Pentru imbunatatirea rezistentei de dispersie a prizelor de pamint precum si pentru protecția la coroziune se va folosi bentonita.

Prizele de pământ, clemele și armăturile, confecțiile metalice , vor fi obligatoriu zincate, conform circularei GTDEE nr.3544/29.11.1993.

 • 6. Protecția la suprasarcina si scurtcircuit

Protecția ia scurtcircuit a liniei nou proiectate ca si a liniei existente se va face cu ajutorul siguranțelor fuzibile montate in tabloul de distribuție pentru iluminat public.

 • 7, Masuri specifice de securitate in munca

In scopul prevenirii riscurilor profesionale si protecției lucratorilor ia elaborarea prezentului proiect si la execuția instalatiiior electrice, se vor respecta următoarele:

- H.G. 300 /2006 masuri SSM in șantierele temporare

-Masuri de protecția muncii colective si individuale la executarea lucrărilor in LES 0,4kV ;

-Condiții pe care trebuie sa le îndeplinească electricienii care desfasoara activitatea in instalațiile electrice;

-Executarea lucrărilor in instalațiile electrice de exploatare de personal delegat; -Masuri tehnice de protecția muncii colective si individuale la executarea lucrărilor in instalațiile electrice din exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune ,* -Executarea lucrărilor pe baza autorizației de luau ;

-Condiții tehnice pe care trebuie sa le indepllneasca mediul de munca din punct de vedere al protecției muncii la montaj;

La elaborarea documentației s-au respectat cerințele impuse prin OHSAS 18001:2004. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității si sanatatii in munca si HG 1146/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utiiiuzarea in munca de către luaatori a echipamentelor de munca.

 • 8. Reglementari privind condițiile tehnice, tehnologice si de verificare a instalațiilor:

8.1. Reglementări cu caracter republican:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor aprobat prin HG 925/95;

Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții aprobat prin HG 392/94.

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat cu HG 273/94.

Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat cu HG nr. 261/94.

Ordonanță de urgență privind energia electrică și termică aprobată cu HG 63/98.

8.2. Standarde:

STAS 3184/3,4-85 - Prize, fișe și cuple pentru instalații electrice până la 380 V c.a. Condiții generale de calitate;

STAS 7290-75    - Lămpi electrice cu descărcare în gaze. Clasificare și terminologie;

STAS 4173/1+3/91 - Siguranțe fuzibile de joasă tensiune cu mare putere de rupere pentru scopuri industriale. Condiții de calitate;

STAS 2612-87     - Protecția împotriva electrocutării, limite admise;

STAS 3184/3;4-88 - Prize, fișe și cuple pentru instalații electrice până la 380 V.c.a. și 250 V.c.c. și până la 25 A. Condiții tehnice generale de calitate;

STAS CN 60598-1,2-94;98 - Corpuri de iluminat. Prescripții generale și speciale.

SR CEI 600509(826)+AM995 - Vocabular electrotehnic internațional, instalații electrice în construcții.

SR CEI 60227 / 1+7 - Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinii de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv;

SR EN 60529-95 - Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP).

SR EN 60742-98 - Transformatoare de separare și transformatoarelor de securitate. Prescripții.

SR CEI 60255-3; 7+9; 11+15; 21-23/94+99. Relee electrice.

SR CEI 60757-93 - Cod pentru notarea culorilor.

STAS 8114-4-91 - Corpuri de iluminat. Condiții tehnice generale;

STAS 9436/1-73 - Cabluri și conducte electrice. Clasificare și simbolizare;

STAS 6990-90     - Tuburi pentru instalații electrice, din PVC neplastifiate;

STAS 551-80 - Piese de fixare a tuburilor pentru Instalațiile electrice. Bride metalice. Condiții generale;

STAS 7933-80    - Tuburi de protecție (PEL) cu manșoane;

STAS 11360-89 - Tuburi pentru instalații electrice. Clasificări tehnologice. Condiții tehnice generale;

STAS 298-80 - Cabluri șl indicatoare de securitate.

STAS 10.955-77 - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cabluri, în regim permanent. Prescripții;

STAS 526-89 - Conducte de cupru cu izolație din cauciuc până la 750 V.

STAS 6865-89     - Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe.

8.3. Norme tehnice cu caracter generalizat:

P118-98 - Normativ de siguranță ia foc a construcțiilor;

C300 - 94 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora;

8.4. Norme tehnice cu caracter specializat:

17-2002 - Normativ privind proiectarea și executarea instalaților electrice cu tensiuni până la 1000 VC.a. și 1500 C.c.

GP 052-2000 - Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni până la 1000 C.a. și 1500 V.C.c.

I20 - 2000    - Normativ pentru proiectarea și execuția instalațiilor de protecție împotriva

trăsnetelor.

PE-107 -95 - Normativ privind proiectare și executarea rețelelor de cabluri electrice. PE-116/94   - Normativ de încercare și măsurători la echipamente și instalații electrice.

PE-132/95 - Normativ pentru proiectarea releelor electrice de distribuție publică.

8.5. Norme șl Instrucțiuni specifice:

 • 1. PE 134/2/96    - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de

scurtcircuit în rețele electrice în tensiunea sub 1 KV.

 • 2. PE843/74 - Condiții tehnice pentru panouri, pupitre și dulapuri de automatizări;

 • 3. PE932/93 - Regulament pentru furnizarea și utilizarea en. electrice;

9. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, în timpul execuției și pe întreaga durată ade existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • a) Rezistența și stabilitatea;

 • b) Siguranța în exploatare;

 • c) Siguranța la foc;

 • d) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

 • e) Protecția împotriva zgomotului.

Aceste obligații revin factorilor implicați în conceperea, rtealizarea șî exploatarea construcțiilor, precum și în post-utiilzarea lor, potrivit responsabilităților fiecăruia conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Urmărirea realizării nivelului de calitate cerut conform prescripțiilor legale se realizaeaza conform fazelor determinante care foc parte integranta din prezentul proiect.

Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea caii tatii lucrărilor ajunse in faze determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor este in sarcina exclusiva a executantului.

Inspecția de stat in construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului răspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii construcțiilor, in toate etapele si componentele sistemului calitatii in construcții, participarea sa la fazele determinante fiind stabilita unilateral.

Cartea tehnica a construcției cuprinde documentația de execuție si documente cu privire la realizarea sl exploatarea ecesteia. Aceasta se intocmeste de către executant, prin grija Investitorului si se preda proprietarului construcției, care are obligația sa o păstreze si sa o completeze ia zi. Prevederile din cartea tehnica a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar sl utilizator

Recepția construcției se face de către investitor / proprietar, in prezenta proiectantului sl a executantului si / sau reprezentanților de specialitate legal desemnați de aceștia.

De asemenea se vor respecta prevederile Hotărârilor de guvern nr. 766/1997 privind calitatea in construcții.

ÎNTOCMIT

ING. BALU-GHiVNiCI


NTINS.C. INTERPROIECT S.R.L. BACĂU

D.J.C.C. BACAU

vizat

Director


Pr. nr. 122a/2010 P.TH.+C.S.+D.E.+D.L.

Servicii de proiectare - Construire parcari

Muncipiul Bacau, județul Bacau

Intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati

PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER AL CALITATII LUCRĂRILOR, PE FAZE DETERMINANTE PENTRU LUCRAREA: Servicii de proiectare - Construire parcari Municipiul Bacau, județul Bacau Intersecție strada Spiru Haret-Alexei Tolstoi - Carpati

DRUMURI

Nr. crt.

Faza din lucrare supusă obligatoriu controlului

Document scris care se încheie PVLA (proces verbal de lucrări ascunse) PVC (proces verbal de recepție calitativa) PVFD (proces verbal de faza determinanta)

Participă la control B = Beneficiar E - Executant P ■ Proiectant I.S.C.

Nr. și data actului încheiat

1

2

3

4

5

1.

Predare amplasament

PV

B + P + E

2.

Trasare lucrări

PV

B + E

3.

Verificare cote si natura pat drum

PVLA

B + P + E

4.

Verificare cote, grosimi si execuție fundație din balast 0-25 mm, in cale

PVLA

B + P + E

5.

Verificare cote, grosimi si execuție strat din sort 0-16mm, in cale

PVLA

B + P + E

6.

Verificare cote si montare pavele ecologice

PVC

B + P + E

7.

Verificare cote si montare borduri

PVC

B + P + E

8.

Recepție terminare lucrări

P.V.R,

B + E + P

9.

Recepție finala

P.V.R.

B + E + P

ELECTRICE

Nr. crt.

Denumirea operației

Elemente care se verifică

înregistrări rezultate

Responsabil pentru efectuarea controlulu

E

B

p

ISC

CR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Primire - predare amplasament

- proces verbal

X

X

X

2.

Obținere de avize lucrări

- avize ale furnizorilor de utlfitati existente in zona pentru execuția lucrărilor propuse

X

X

X

3.

Pichetaj traseu LES0,4kV sl amplasare stâlpi de Iluminat public stradal

- proces verbal

X

X

4.

Profite LES 0,4kV

-calitatea conductoarelor -calitatea Izolației conductoarelor si a mantalei -tipul conductorului, secțiunea -pregătirea sl executarea capătului terminai al cablului -distanța minimă admisibilă de apropiere față de diferite obiective

-rezistența de izolație

-certificate de calitate de la furnizori (atestați S.C. ELECTRICA, autorizații de comercializare) -buletine de calitate, verificare și măsurare - proces verbal de lucrări ascunse

X

X

5.

Fundații stâlpi

-proces verbal de lucrări ascunse

X

X

6.

INSTALAȚII DE LEGARE LA PĂMÂNT

-calitatea prizelor de legare l a   ~

pământ

-tipul șl componența prizei forma și dimensiunile electrozilor -continuitatea stratului de zinc -rezistența de dispersie a prizei -legarea prizei la receptorii consumatorului

 • - certificate de calitate de la furnizori (atestați SC. ELECTRICA, autorizații de comercializare);

 • - proces verbal de lucrări ascunse

X

X

X

X

7.

MARCARE

-marcare conform NSPM

X

X

B.

CONFORMITATEA CU PROIECTUL DE EXECUȚIE

• verificare amplasament

- verificare conformitate capacități proiectate cu cele realizate

-referat proiectant - foaie de pichetare

X

X

X

X

9.

DOCUMENTAȚIE DE RECEPȚIE

Cartea tehnică a lucrării

 • - proces verbal de lucrări ascunse

 • - certificate de calitate de la furnizori (atestați SC. ELECTRICA) pentru materialele folosite

 • - buletin de verificare și măsurare p.p.

 • - buletine PRAM pt cable șl echipamente -derogări de la proiect • proces verbal de recepție

-P1F

X

X

X

BENEFICIAR


ANTREPRENOR

PROIECTANT

S.C. INTERPROIECT s/

_ ,                             D.J.C.C. BACAU

KL. BACAU^

Ing. Cătălin CiMbotanjZ>

\    ir"..

Ing. Bogdan Prisacaru

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI

Conform H.G. nr.766 din 21 noiembrie 1997

DENUMIRE LUCRARE: Servicii de proiectare - Construire parcari, Municipiul Bacau, Județul Bacau Intersecție strada Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU ADRESA CONSTRUCȚIEI: intersecția străzilor: Spiru Haret, Alexei Tolstoi, Carpati, municipiul Bacau, Județul Bacau SCURTA PREZENTARE A CONSTRUCȚIEI: straturi de fundație din balast si pietriș, pavele ecologice, borduri mari 20x25cm, rețele de iluminat public stradal

Categoria de importanta “C". Determinarea punctajului acordat:

Nr crt -

Factorul determinat

Criteriile asociate

K(n)

P(n)

P(i)

P(ii)

P (iii)

1

1

2

4

1

1

2

1

3

2

4

4

3

1

0

0

0

0

4

1

3

4

2

2

5

1

2

2

2

2

6

1

2

2

2

2

TOTAL

12

FACTORII DETERMINANTI SI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREACAȚEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIILOR

Nr. Crt.

Factori determinant!

Criterii asociate

1.

importanta vitala

Loamenl implicați direct In cazul unor disfunctii ale construcției.

ii. oameni implicați indirect in cazul unor disfunctii ale construcției.

ill. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale construcției.

2.

Importanta soclal-economica sl culturala

 • I. marlmea comunității care apeleaza la funcțiunile construcției si/ sau valoare a bunurilor adăpostite de construcție.

 • II. ponderea pe care funcțiunile construcției o au in comunitatea respectiva.

ill. natura sl importanta funcțiilor respective.

3.

Implicarea ecologica

1. măsură in care realizarea sl exploatarea construcției Intervine In perturbarea mediului natural si a mediului construit

li. gradul de influienta nefavorabila asupra mediului natural si construit.

Iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural si construit.

4.

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

i. durata de utilizare preconizata.

il. măsură de utilizare in care performante alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare.

ill. măsură in care performantele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare.

5.

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

 • I. măsură in care asigurarea soluțiilor constructive este dependenta de condițiile de teren sl de mediu.

 • II. măsură in care condițiile locale de teren sl de mediu evoluează defavorabil In timp

Iii. măsură in care condițiile locale de teren si de mediu determina activitati/ masuri deosebite pentru exploatarea construcției.

6.

Volumul de munca si de materiale

I. ponderea volumului de munca si de materiale înglobate.

li. volumul si complexitatea activităților necesare pentru menținerea construcției pe durata existenta a acesteia.

Ui. activitati deosebite in exploatarea constuctiei Impuse de funcțiunile acesteia.

Tabel 2

Nivelul apreciat ai influientel criteriului

Punctajul p (i)

-Inexistent

0 ...

-Redus

1 1

-Mediu

2

-Apreciabil

4

-Ridicat

6

Tabel 3

i                 1

Categoria de importanta a construcției

Grupa de valori a punctajului total

-Exceptionaia(A)

>30

-Deosebita(B)

18...29

-Normala(C)

6...17

-Redusa(D)

<5

S.C. INTERPROIECT S.R.L.

Pr. nr.122a/2010 - P.Th. + C.S.+ D.E


BACAU

Plan de securitate și sănătate pentru șantierul de construcții:

SERVICII DE PROIECTARE - CONSTRUCȚII PARCARI MUNICIPIUL BACAU. JUDEȚUL BACAU

INTERSECȚIE STR. SPIRU HARET-ALEXEITOLSTOI-CARPATI

Descrierea zonei de evaluare/postului de lucru/șantierul de construcții: Proiectul este descris la Primăria Municipiului Bacau iar descrierea tehnică se află în contractul dintre:

Plan de situație sau fotografie de la locul de muncă DO - Plan de încadrare în zonă scara 1/5.000

D1 - Planuri de situație scara 1/ 500


Primăria Municipiului Bacau. adică beneficiarul proiectului și

»..........................«, în calitate de antreprenor general.

Beneficiarul a desemnat.....................................« ca manager de proiect.

Lucrările de construcții vor începe la ............« și vor dura »2. Iuni«.

Lucrări:

Lucrătorii de la diferiți angajatori se vor afla pe șantierul de construcții, precum și beneficiarul și ucenicii. Nu este permis accesul angajatelor gravide și lăuzelor_______

Echipamente de muncă:

în faza de planificare a proiectului s-a elaborat un inventar al utilajelor și echipamentului necesar. Managerul de proiect este responsabil cu informarea lucrărilor cu privire la cerința de a folosi doar unelte, utilaje și echipamente în conformitate cu prevederile legale. Acesta este, de asemenea, responsabil cu

’ inspectarea acestor cerințe prin verificarea existenței marcajelor CE și a cărților tehnice ale uneltelor, utilajelor și echipamentului._______________________

Materiale și agenți chimici:

în faza de planificare a proiectului s-a elaborat un inventar al agenților chimici periculoși pe baza fișelor tehnice de securitate. S-au luat în considerare precauțiile

I necesare cu privire la înlocuirea agenților chimia periculoși și EIP.___________________

I Organizarea muncii:

I Lucrările sunt planificate și se vor desfășura conform codurilor de bune practici în

I construcții și implică următoarele lucrări periculoase luate în considerare în planul de

■ securitate și sănătate de mai jos, și pentru care s-au furnizat instrucțiuni de lucru specifice : terasamente, excavare, montaj conducte, montaj semifabricate, astemere I asfalt

Pericol/Neconformități | Risc | Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii | Responsabilitate [ Termen limită | Verificat

Organizarea șantierului

Igiena muncii

3

 • • Asigurarea de grupuri sanitare (toalete.

dușuri) conectate la un rezervor septic

 • • Asigurarea unei surse de apă potabilă

 • • Asigurarea de vestiare și de încăperi pentru

pauze

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Accidente de muncă

5

 • • Dotarea cu truse de prim ajutor

 • • Instruirea periodică a unui număr suficient de

persoane pe probleme de prim ajutor

 • • Instruirea tuturor lucrărilor, a antreprenorilor și a subantreprenorilor cu privire la obligativitatea utilizării de E1P specific în șantierul de construcții

Șef proiect

înainte de operațiune

în cure de realizare

Electricitate

5

« Instalarea unui tablou electric de organizare de șantier cu împământarea verificată.

 • • Conectarea profesionistă a facilităților de

șantierul de construcții la tablou.

 • • Furnizarea de unelte electrice, mașini electrice, cabluri de extensie etc. în conformitate cu prevederile legale, inspectate periodic.

Electrician

înainte de operațiune

în curs de realizare

Transport intern

3

 • • Definirea căilor de acces, a pasajelor, a

lucrărilor de depozitare a materialelor de construcție, a locurilor de depozitare a deșeurilor pe planul de situație al șantierului.

 • • Respectarea cerințelor pentru locurile de

instalare a macaralelor, silozurilor, etc.

 • • Respectarea cerințelor pentru spațiile

locurilor de muncă semi-permanente, cum ar fi îndoirea fierului, tăierea lemnului, etc.

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Mediu

3

Analiza solului înainte de începerea operațiunilor pentru a evita expunerea la substanțe periculoase (de ex. anterior, terenul a fost utilizat ca depozit de deșeuri (periculoase)

Șef proiect

înainte de operațiune

In cure de realizare

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

• îngrădirea șantierului de construcții

Informații insuficiente

4

 • • Montarea unui panou ce indică din șantierul de construcții și EIP necesar

 • • Montarea unui panou ce prezintă beneficiarul

proiectului (în conformitate cu cerințele legale)

 • • Instrucțiuni generale cu privire la .disciplina

în șantierul de construcții"

 • • Informarea cu privire ia eventuale instalași subterane din infrastructura publică (fire electrice, țevi de apă, țevi de ape uzate, țevi de încălzire centrală și țevi de gaze)

 • • Elaborarea de instrucțiuni interne specifice

pentru lucrările periculoase cum ar fi ridicarea de schele, excavări, demolări, etc.

Șef proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Excavare -»Săparea mecanică —► Utilizarea buldozerelor

Pericolul de cădere a operatorului de pe buldozer

• Utilizarea de încălțăminte potrivită pentru urcarea și coborârea de pe buldozer, curățarea treptelor

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Strivirea pietonilor sau a vehiculelor în timpul mersului cu spatele

 • • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a

funcționării semnalizării acustice și luminoase pentru mersul cu spatele.

 • • Asigurarea la mersul cu spatele

Lucrător

Lucrător

Zilnic în timpul manevrei

în curs de realizare în curs de realizare

Distrugerea firelor electrice

• Poziționarea tuturor firelor electrice subterane și prezentarea acestora operatorului

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Ciocnirea cu alte vehicule din șantier

• Organizarea transportului intern pe șantier (de ex. planul de organizare a șantierului)

Șef de proiect

înainte de operațiune

In curs de realizare în curs de realizare

Operațiuni neautorizate

• Asigurarea buldozerului înainte de părăsire

Lucrător

înainte de operațiune

Excavare -»Săparea mecanică -* Utilizarea încărcătoarelor

Ciocnirea cu alte vehicule din șantier

• Organizarea transportului intern pe șantier (de ex. planul de organizare a șantierului)

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Prezența firelor electrice supraterane

• Respectarea distanței minime de trei metri până la firele electrice supraterane și verificarea de către un electrician autorizat

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Pericol de răsturnare

• Respectarea limitelor încărcătorului furnizate de carele tehnice

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Strivirea pietonilor sau a vehiculelor în timpul mersului cu spatele

 • • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a

funcționării semnalizării acustice și luminoase pentru mersul cu spatele.

 • • Asigurarea la mersul cu spatele

Lucrător

Lucrător

Zilnic

în timpul manevrei

In curs de realizare

în curs de realizare

Operațiuni neautorizate

• Asigurarea buldozerului înainte de părăsire

Lucrător

înainte de operațiune

în curs de realizare

Excavare —»Săpare manuală în $

pății largi

Prăbușirea solului

Excavare —»Săpare mani

jală în s

 • • Săpăturile se vor realiza cu taluz inclinat

 • • Partea inferioară a excavării trebuie inspectată zilnic și mai ales după ploaie

 • • Depozitarea solului săpat trebuie făcută la cel puțin 70 cm de excavare

 • • Verificarea existenței instalațiilor electrice

subterane

 • • Utilizarea de unelte de lemn pentru înlăturarea cablurilor

rații strâmte-

Șef de șantier

înainte de operațiune

In curs de realizare

Prăbușirea solului

1

 • • Sprijinirea prin acoperire și/sau consolidarea

a pereților fiecărei excavări

 • • Inspectarea zilnică a părții inferioare a

excavării, mai ales după ploaie

 • • Depozitarea solului săpat trebuie făcută la

cel puțin 70 cm de excavare

 • • Verificarea existenței instalațiilor electrice

subterane; utilizarea de unelte de lemn pentru înlăturarea cablurilor

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Excavare —»Sprijiniri ma

uri

Prăbușirea solului

 • • Sprijinirea malurilor se va face cu dulapi

metalici și se vor realiza pe măsură ce se înaintează cu săpătura

 • * Duipa montajul conductei sprijinirile se vor scoate de jos in sus pe măsură ce se inainteazâ cu umpluturile și compactarea umpluturilor.

Șef de șantier

In timpul manevrei

Tn curs de realizare

Excavare —►Compactare

mecanică

Vibrații la compactarea umpluturilor

• Asigurarea de echipamentelor de muncă, in conformitate cu prevederile legale și consultarea cărților tehnice

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Excavare -* Transport cu roaba

Căi de circulație prea înguste

• Limitarea vitezei de circulație sau devierea traficului motorizat

Șef de proiect

înainte de operațiune

în curs de realizare

Excavare —> Transportarea pământului

• Similar cu Excavare-■» Săparea mecanică * Utilizarea încărcătoarelor

Înainte de operațiune

In curs de realizare

Beton & Fundație -»Turnare de beton (Egalizare)

Stropirea cu beton a lucrătorilor

• Utilizarea de EIP (cizme, de cauciuc, ochelari)

Lucrători

înainte de operațiune

în curs de realizare

Beton & Fundație -»Turnare de beton (Fundație)

Stropirea cu beton a lucrătorilor

• Utilizarea de EIP (cizme, de cauciuc, ochelari)

Lucrători

înainte de operațiune

în curs de realizare

Vibrații la compactarea betonului

• Asigurarea de echipamentelor de muncă, în conformitate cu prevederile legale și consultarea cărților tehnice

Șef de șantier

înainte de operațiune

In curs de realizare

Beton & Fundație -*■ Cofraje pentru fundație

Șef de șantier

Manipularea manuală a materialelor

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană competentă

 • • Asigurarea de EIP

înainte de operațiune

în curs de realizare

Pericol/Neconformități

Risc

Măsuri/Acțiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Beton & Fundație -»Cofraje pentru grinzi

Manipularea manuală a

• Asigurarea de echipamente de muncă

Șef de șantier

înainte de

In curs de

materialelor

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană competentă

 • • Asigurarea de EIP

operațiune

realizare

Beton & Fundație -* Cofraje pentru stâlpi

Manipularea manuală a materialelor

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană competentă

 • • Asigurarea de EIP

Șef de șantier

înainte de operațiune

în curs de realizare

Alunecări, împiedicări și căderi

• Eliminarea materialelor depozitate pe căile de acces

Lucrători

înainte de operațiune

în curs de realizare

Beton & Fundație -»Montare de popi metalici

încărcare statică

• Respectarea rezultatelor încărcării statice (număr, capacitate, distanță și încărcare)

Șef de șantier

înainte de operațiune

în cura de realizare

Stabilitate

• Asigurarea fixării adecvate a popilor metalici

Beton & Fundație -*• Montare de grinzi metalice

încărcare statică

• Respectarea rezultatelor încărcării statice (număr, capacitate, distanță și încărcare)

Șef de șantier

înainte de operațiune

în cura de realizare

Beton & Fundație —>Lucrări de armătură

înțepături sau tăieturi

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană competentă

 • • Asigurarea de EIP

Șef de șantier

înainte de operațiune

I n cura de realizare

Montaj conducte -»

Manipularea manuală a materialelor

 • • Asigurarea de echipamente de muncă

conforme cu prevederile

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană competentă

 • • Asigurarea de EIP

 • • Montajul in în săpătură a conductelor să se facă după realizarea sprijinirilor și asigurarea condicilor de lucra în siguranță

Șef de șantier

înainte de operațiune

în cura de realizare

Astemere asfalt -»Utilaj repartizator mixtura

Căi de circulație prea înguste

• Limitarea vitezei de circulație sau devierea traficului motorizat

Șef de proiect

înainte de operațiune

în cure de realizare

Strivirea pietonilor sau a vehiculelor în timpul mersului cu spatele

 • • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a

funcționării semnalizării acustice și luminoase pentru mersul cu spatele.

 • • Asigurarea la mersul cu spatele

Lucrător

Lucrător

Zilnic

în timpul manevrei

In curs de realizare

în curs de realizare

Ciocnirea cu alte vehicule din șantier

• Organizarea transportului intern pe șantier (de ex. planul de organizare a șantierului)

Șef de proiect

înainte de operațiune

In curs de realizare

Pericol de arsuri

• Asigurarea de echipamente de muncă conforme cu prevederile

Șef de proiect

înainte de operațiune

In curs de realizare Verificat

Pericol/Neconformitâți

Risc |

Măsuri/Actiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Montaj semifabricate ->

Manipularea cu mijloace mecanice de ridicat a materialelor

1,

 • • Asigurarea de utilaje conforme cu oprațiunile

ce trebuiesc executate

 • • Inspectarea lor periodică de către o persoană

competentă

 • • Asigurarea de EIP

 • • Asigurarea cu dispozitive de prindere

adecvate care să permită manipularea sigură a materialelor

Șef de șantier

înainte de operațiune

In curs de realizare

z

Coordonator SSM

Ing. Babluc-Bolaod

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.122a - 2010 - P.T.H.+D.E.+D.T.A.C.

Construire parcarl, municipiul Bacau, Județul Bacau, Intersecție str. Spiru Haret • Alexel Tofetol - Carpati


DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare realizării: Construire parcarl, municipiul Bacau, Județul Bacau, Intersecție str. Spiru Haret • Alexel Tolstol • Carpati


în mii lei/ mii euro la cursul B N.R. din 14.06.2010


Conform H.G. 26/09.01.2008

1

Nr.crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)     I

mii lei

mii euro

mii iei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.1

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

GAPif oluL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

5.000

1.184

1.200

6.200

1.468

3.1.1

Geo

2.500

0.592

0.600

3.100

0.734

3.1.2

Topo

2.500

0.592

0.600

3.100

0.734

3.2.3

Hidro

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

laxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.474

2.000

0.474

3.3

Proiectare si englnerle

15.000

3.551

3.600

18.600

4.403

S.F.+ C.U. +DOC. AVIZE

4.900

1.160

1.176

6.076

1.438

EXPERTIZA TEHNICA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

P.A.C. + PTh + CS + DE+Verif

10.100

2.391

2.424

12.524

2.965

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

8.000

1.895

1.920

9.920

2.351

3.4.1

Cheltuieli pentru întocmirea doc. de licitație pentru servicii si execuție

1.000

0.237

0.240

1.240

0.294

3.4.2

Organizarea licitației de servicii si execuție

7.000

1.658

1.680

8.680

2.057

3.5

Consultanta

o.ooo

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.1 Consultanta la întocmirea cererii de finanțare

3.5.2 Consultanta in domeniul managementului investiției

3.6

Asistenta tehnica

7.000

1.658

1.680

8.680

2.056

3.6.1

Supraveghere tehnica - Insp. Șantier

5.000

1.184

1.200

6.200

1.468

3.6.2

Asistenta proiectant

2.000

0.474

0.480

2.480

0.588

TOTAL CAPITOL 3

37.000

8.762

8.400

45.400

10.752

CAPITOLUL 4: Cheltuieli     ~

pentru investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

530.193

125.537

127.246

657.439

155.666

OB.1 Drumuri

376.167

89.067

90.280

466.447

110.443

I

08.2 iluminat

154.026

36.470

36.966

190.992

46223Nr.crt

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

42

Mont utila] tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice el funcționale fara montaj

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

530.193

125.537

127246

657.439

155.666

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14.180

3.357

3.403

17.583

4.163

5.1.1.lucrări de constructii-2.5%

14.180

3.357

3.403

17.583

4.163

5.1.2.Cheltulell conexe organizării de șantier

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.006

1.659

7.006

1.659

5.2.1. Taxa I.S.C.

4.355

1.031

4.355

1.031

*cf.Lege 10/95     0.7%

3.811

0.902

3.811

0.902

•cf.Lege 453/2001 0.1%

0.544

0.129

0.544

0.129

5.2.2. Comision casa sociala cons

2.651

0.628

2.651

0.628

52.3. Comision B.F.

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

56.719

13.430

13.613

70.332

16.653

TOTAL CAPITOL 5

77.905

18.446

17.016

94.921

22.475

CAPITOLUL 6:'cheltuiell pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

62

Probe tehnologice sl teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

645.098

152.745

152.662

797.760

188.893||

Din care C+M

544.373

128.894

130.649

675.022

159.829fl

Verificai, ing. Ererr a loan

întocmit,


ing. Babluc RolandlS.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.122a - 2010 - P.T.H.+D.E.+D.T.A.C.

Construire parcarf, municipiul Bacau, județul Bacau, Intersecție str. Splru Haret • Alexel Tolstol - Carpati

CENTRALIZATOR FINANCIAR DEVIZE PE OBIECTE

Construire parcari, municipiul Bacau, județul Bacau, Intersecție str. Spiru Haret - Alexei Toistoi -Carpati în mii lei/ mii euro la cursul B.N.R. din 14.06.2010

Conform H.G. 28/09.01,2008                     _ 1EURO- 4.2234 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mll iei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

OB.1 Drumuri

376.167

89.067

90.280

466.447

110.443

2

OB.2 iluminat

154.026

36.470

36.966

190.992

45.223

3

4

5

6

7

TOTAL 1

530.193

125.537

127.246

657.439

155.666

I ik

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTALI+ 11+ 111)

530.193

125.537

127.246

657.439

155.666

Verificat,

Ing. Eremia loanS.C. tNTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.122a - 2010 - P.T.H.+D.B.+D.T.A.C.

Construire parcarl, municipiul Bacau, județul Bacau, Intersecție str. Spiru Haret - Alexel Tolstol * Carpatl

DEVIZ PE OBIECT nr. 1 OB.1 Drumuri

în mll lei/ mii euro ia cursui B.N.R. din 14.06.2010Conform H.G. 28/09,01.2008                                   1 EURO 4.2234 lei

'mi — s—b=   ’          '     ,             = a                    i i > ~ -p =^=s-

Nr. II Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mll lei

mii euro

II 1

2

3

4

5

6

7

I L

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

A1 Desfaceri betoane existente

55.449

13.129

13.308

68.757

16.280

2

A2 Terasa mente

17.043

4.035

4.090

21.133

5.003

3

A3 Sistem rutier cu pavele eco

193.636

45.848

46.473

240.109

56.852

4

A4 Trotuare noi

38.675

9.157

9.282

47.957

11.355

5

AS Borduri 20x25 cm

59.334

14.049

14.240

73.574

17.4211|

6

A6 Borduri 10x15 cm

11.704

2.771

2.809

14.513

3.436

7

A7 Semnalizare verticala

0.327

0.077

0.078

0.405

0.095

TOTAL 1

376.167

89.067

90.280

466.447

110.443

II.

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

'totalii

III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje sl echipamente de transport

Dolari

TOTAL III

TOTAL (TOTAL 1 + II + III)

376.167

89.067

90.280

466.447

110.443

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.122a -2010 - P.T.H.+D.E.+D.TA.C.

Construire porcari, municipiul Bacau, Județul Bacau, Intersecție str. Spfru Haret - Alexei Tofstol • Carpati

DEVIZ PE OBIECT nr. 2 OB.2 Iluminat

în mii iei/ mii euro ia cursul B.N.R. din 14.06.2010

Conform H.G. 26/09.01.2008                                     1 EURO° 4.2234 iei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

mii iei

mii euro

mii lei

mii iei

mll euro

1

2

3

4

5

6

7

1.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

B1 Lucrări de iluminat

154.026

36.470

36.966

190.992

45.223

2

TOTALI

154.026

36.470

36.966

190.992

45.223

II.

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

III.

PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnoioqice

Utilaje sl echipamente de transport

Dotări

TOTAL III

TOTAL (TOTAL 1 + II + III)

154.026

36.470

36.966

190.992

45.223

OBIECTIVUL; OBIECTUL: Beneficiar: Proiectant:


Construire parcări Bacau-Splru Haret Drumuri

MUNICIPIUL BACAU

SC INTERPROIECT SRL


PROIECTARE f

consultanta!

Proiect:_______________________ nr: î

Planșa: _____________________ nr:

Faza: _____________________


i

1

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări

Drumuri

Nn crt

Nr. capJ subcap. deviz

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare, exclusiv TVA

î

pe obiect

MII lei

Mii euro

0

1

2

3

4

1. Lucrări de construcții sl Instalații

1.1

4.1.1

(122aA1J Desfacere betoane

55.45

13.131

1.2

4.1.2

[122a. A. 2] Terasamente

17.04

4.04

1.3

4.1.3

[122 a. A. 3] SRN pavele ecologice

193.64

45.85-

1.4

4.1.4

(122a.A,4] Trotuare noi

38.67

9.16

1.5

4.1.5

[122a.A.5] Borduri rrol 20x25

59.33

14.05

i:

1.6

4.1.6

[122a.A6] Borduri noi 10x15

11.70

2.77

1.7

4.1.7

[122a.A.7j Semnalizare

0.33

0.08

TOTAL I

376.17

89.07

II. Montaj

TOTAL II

0.00

0.00'

iii. Procurare

4

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

5

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00.

0.00

6

,4.5

Dotări

0.00

0.00,

1

TOTAL III

0.00

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

376.17

89.07

TVA 24%:

90.28

21.38;

TOTAL VALOARE:

466.45

110.44

ț

1 eura o 4.2234 lei, cure la data de 14/06/2010

! Raport generat cu ISDP SP1 buikt 245, www.devize ro, e-mafl: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.; 0236 477.007 i                                                                                     ■                                                                  ' I

OBIECTIVUL:     Construire parcari Bacau-Splru Haret                                         a ne

OBIECTUL:    Electrice                                 PROIECTARE

Beneficiar:    MUNICIPIUL BACAU                Mnv. consultanta

Proiectant:       SC INTERPROIECT SRL                         '  ~ "-------------------------------

Proiect_________________ nr: _

Planșa: ______________________ nr:

Fata: ______________________

FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări

Electrice


j Nr. crt r

Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare, exclusiv TVA

Mii iei

Mii euro

0

1

2

3

4

1. Lucrări de construcții sl Instalații

1.1

4.1.8

(122a.B.1] Iluminat Stradal

154.03

36.47'

TOTAL I

154.03

36.47

li. Monta]

TOTAL li

0.00

0.00

III. Procurare

4

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00

0.00

5

.4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00'

6

4.5

Dotări

0.00

0.00

TOTAL III

0.00

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

154.03

36.47

TVA 24%:

36.97

8.76

TOTAL VALOARE:

190.99

45.22

i

i

i

I

i 1 euro = 4.2234 tel, cure la data de 14/06/2010

Raport generat cu ISDP SP1 build 24S. www.devtee.ro, e-mail: suport@inteteoftdevte.ro, tel.: 0236 477 007

1


S.C. INTERPROIECT S.RX. BACAU


Pr. nr. 122a/2010- P.TH.+C.S.+D.E.+D.L. Servicii de proiectare * Construire parcarl, Municipiul Bacau, Județul Bacau Intersecție str. Spiru Haret - Alexei Tolstoi- Carpatl

ANTEM AS URĂTOARE nr. A1 intersecție str. Spiru Haret - Aiexei Tolstoi - Carpatl

Desfacere betoane

 • -  Desfacere betoane sistem rutier si trotuare ; 1350 mp +125 mp

 • -  Desfacere borduri existente: 515 ml

• Desfacere gard existent: 1,00 m x 0,5 m x 120 mi = 60mc
Nr.

Simbol

U.M

Cant.

Denumire articol

0

i

2

3

4

1.

PJ06B1

mc

352,30

Desfacere mecanizata betoane 90%

1350,00 mp x 0,20 m +125,00 mp x 0,10 m+

515 ml x (0,20 m x 0,25 m + 0,30 m x 0,15 m) + 60 mc = 391,43 mc

391,43 mc x 0,90 = 352,28 mc

2.

DG06A1

mc

39,20

Spargere manuala betoane 10%

391,43 mc x 0,10 = 39,14 mc

3.

TRI1AA01C3

t

188,00

Incarcat manual material spart, 20%

 • 391.43 mc x 2,40 t/mc = 939,431

 • 939.43 tx 0,20= 187,891

4.

TSC35D31

smc

3,13

Incarcat cu încărcătorul material spart in auto, 80%

391.43 mc x 0,80 = 313,14 mc

5.

TRA01A...

t

939,50

Transport material spart cu auto ia ...km distanta 939,431

Pr. nr. 122a/2010 - P.TH.+C.S.+D.E.+D.L. Servicii de proiectare - Construire parcari, Municipiul Bacau, Județul Bacau Intersecție str. Spira Haret - Alexel Tolstol - Carpatl

ANTEMASURATOARE nr. A2 intersecție str. Spiru Haret - Aiexei Tolstoi - Carpati

Terasamente

săpătură sistem rutier = 1350 mp x 0,25 m « 337,50 mc 770 mp x 0,45 m = 346,50 mc săpătura trotuare =      550 mp x 0,23 m = 126,00 mc

Total = 810 mc

Nr.

Simbol

U.M.

Cant.

Denumire articol

0

1

2

3

4

1.

TSC19C1

smc

4,86

Săpătură mecanica cu buldozerul 60% 810,00 mc x 0,60 = 486,00 mc

2.

TSC22E1

smc

9,72

Spor la articolul 1. pentru împins la 20 m, 486,00 mc x 2 = 972,00 mc

3.

TSC35B31

smc

7,29

Incarcat cu incarcatorul in auto 810,00 mc - 81,00 mc = 729,00 mc

4.

TSC16A1

smc

2,43

Săpătură mecanica cu autogrederul 30% 810,00 mc x 0,30 = 243,00 mc

5.

TSA01G1

mc

80,00

Săpătură manuala cu incarnare in auto 10% 810,00 mc x 0,10 = 81,00 mc

6.

TRA01A...

t

1458,00

Transport pamant sapat 810,00 mc x 1,80 t/mc =1458,001

Pr. nr. 122a/2010-P.TH.+C.S.+D.E.+D.L. Servicii de proiectare ■ Construire parcari, Municipiul Bacau, Județul Bacau Intersecție str. Spiru Haret- Alexei Tolstoi- Carpati

ANTEMÂS URĂTOARE nr. A3 Intersecție str. Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati

Sistem rutier nou realizat din pavele ecologice, S =1920,00 mp

 • -  10 cm pavele ecologice

5 cm strat de nisip 0-4 mm

 • -  10 cm strat de fundație din sort 0-16 mm

 • -  20 cm strat de fundație din baiast 0-25 mm

Spațiu verde insule S=325 mp

Nr.

Simbol

U.M

Cant.

Denumire articol

0

1

2

3

4

1.

TSE04A1

smp

9,60

Nivelare platforma mecanizat 50% 1920,00 mp x 0,50 - 960,00 mp

2.

TSE02B1

smp

9,60

Nivelare platforma manual 50% 1920,00 mp x 0,50 - 960,00 mp

3.

DA06B1

mc

192,00

Strat de balast 20 cm cu asternere mecanica 50%

1920,00 mp x 0,20m x 0,50 - 192,00 mc

4.

2200379

mc

-251,71

Se scade balastul de la art. 3

5.

2200380

mc

251,71

Se adauga balast 0-25 mm

6.

DA06A1

mc

192,00

Strat de balast 20 cm cu asternere manuala 50% 1920,00 mp x 0,20 m x 0,50 = 192,00 mc

7.

2200379

mc

-251,71

Se scade balastul de la art. 6

8.

2200380

mc

251,71

Se adauga balast 0-25 mm

9.

DA06B1

mc

96,00

Strat de balast 10 cm cu asternere mecanica 50%

1920,00 mp x 0,10 m x 0,50 = 96,00 mc

10.

2200379

mc

-125,86

Se scade balastul de la art. 9

11.

5900062

mc

125,86

Se adauga sort 0-16 mm

12.

DA06A1

mc

96,00

Strat de balast 10 cm cu asternere manuala 50% 2250,00 mp x 0,10 m x 0,50 = 112,50 mc

13.

2200379

mc

-125,86

Se scade balastul de la art. 12

14.

5900062

mc

125,86

Se adauga sort 0-16 mm

15.

TRA01A

t

1284,00

Transport balast 0-25 mm, sort 0-16 mm cu auto 1920,00mp x(0,20 m+0,10 m) x 1,70 t/mc x1,311 = 1283,731

16.

DD02A1

mp

1920,00

Pavaj pe un substrat de nisip 5 cm 1920,00 mp

17.

2205252

t

-535,68

Se scad pavelele din roci eruptive 1920,00 mp x 0,279 t/mp = 535,681

18.

2205227

mp

1920,00

Pavele ecologice de 10 cm 1920,00 mp

19.

TRA01A

t

461,00

Transport pavele

1920,00 mp x 0,10 m x 2,40 t/mc - 460,801

20.

TRI1AA01C3

t

461,00

Manipulare pavele 460,801

21.

TRA01A...

t

201,40

Transport nisip la lucrare

1920,00 mp x 0,05 m x 1,60 t/mc x 1,311= 201,371

22.

TRB01C12

t

101,00

Transport nisip cu roaba la 20 m - 50% 201,37 tx 0,5 = 100,691

23.

TSH03B1

mc

109,30

Extragere si incarcare pamant vegetal

1920,00 mp x 0,10 m x 0,40 + 325 mp x 0,10 m = 109,30 mc

24.

TRA01A

t

153,10

Transport pamant

109,30 mc x 1,40 t/mc - 153,021

25.

TSH04B1

mp

2245,00

Pregătirea terenului înaintea astemerii pământului vegetal 1920,00 mp + 325,00 mp = 2245,00 mp

26.

TSH05C1

mp

1093,00

Astemere pamant vegetal

1920,00 mp x 0,40 + 325,00 mp - 1093,00 mp

27.

TSH09A1

smp

10,93

Semanare gazon 1093,00 mp

28.

TSH12B1

smp

10,93

Udare spațiu verde 1093.00 mo

ANTEMĂSURĂTOARE nr. A4 Intersecție str. Spiru Haret - Alexei Tolstoi - Carpati

Trotuare noi, 5S0 mp

 • - 8 cm pavaj ornamental pavele prefabricate

 • - 3-5 cm strat suport de nisip

-10 cm fundație de balast

Nr.

Slmboi

U.M

Cant.

Denumire articol

0

1

2

3

4

1.

TSE06B1

100mp

4,95

Nivelare manuala a terenului 550,00 mp

2.

DA06A1

mc

55,00

Strat de balast cu asternere manuala 550,00 mp x 0,10 m = 55,00 mc

3.

TRA01A

t

123,00

Transport balast cu auto

55,00 mc x 1,70 t/mc x 1,311 = 122,581

4.

TRB01C12

t

61,30

Transport balast cu roaba la 20 m - 50% 122,58 tx 0,5 = 61,291

5.

DD02A1

mp

550,00

Pavaj pe un substrat de nisip 5 cm 550,00 mp

6.

2205252

t

-153,45

Se scad pavelele din roci eruptive 550,00 mp x 0,279 t/mp =153,451

7.

9000031

mp

550,00

Pavele pietonale de 8 cm

550,00 mp

8.

TRA01A

t

106,00

Transport pavele

550,00 mp x 0,08 m x 2,40 t/mc = 105,601

9.

TRI1AA01C3

t

106,00

Manipulare pavele 105,601

10.

TRA0ÎA...

t

58,00

Transport nisip la lucrare

550,00 mp x 0,05 m x 1,60 t/mc x 1,311 = 57,681

11.

TRB01C12

t

29,00

Transport nisip cu roaba la 20 m - 50%

57,68 tx 0,5 = 28,841         /

ydr

icat

A întocmit/

Ing. loai

Eremia

Ing. Rofandfăabiuc

\

ANTEMASURATOARE nr. A5

Intersecție str. Spiru Haret - Alexel Tolstoi - Carpati

Borduri noi 20x25, L=785ml
Nr.

Simbol

U.M

Cant.

Denumire articol

0

1

2

3

4

1

DE10A1

ml

785,00

Borduri prefabricate din beton de ciment 20x25cm pe fundație din beton de 30x15cm 785,00 ml

2

2100945     mc

35,40

Preparare beton C8/10 pentru fundația bordurilor 785,00ml x 0,045 mc/ml - 35,33 mc

3

TRA06A      t

92,00

Transport beton cu auto la lucrare

35,33 mc x 2,60 t/mc = 91,861

4

TRA01A

t

94,20

Transport borduri cu auto la lucrare

785,00 m x 0,20 m x 0,25 m x 2,40 t/mc = 94,201

5

TRI1AA01C3

t

188,40

Manipulare borduri 94,20 tx 2 = 188,40 t

6

TRB01C12

t

94,20

Transport borduri cu roaba la 20m - 50% 188,40 tx 0,5 = 94,20 t

ANTEMASURATOARE nr. A6

Borduri noi 10x15, L = 275 mlNr.

Simbol

U.M

Cant.

Denumire articol

0

1

2

3

4

1.

DE11A1

ml

275,00

Borduri prefabricate din beton de ciment 10x15cm pe fundație din beton de 10x20cm

275,00 ml

2.

2100933

mc

5,50

Preparare beton C5/10 pentru fundația bordurilor 275,00 mi x 0,02 mc/ml - 5,50 mc

3.

TRA06A

t

14,30

Transport beton cu auto la lucrare 5,50 mc x 2,60 t/mc = 14,301

4.

TRAMA

t

10,00

Transport borduri cu auto la lucrare

275,00 ml x 0,10 m x 0,15 m x 2,40 t/mc - 9,901

5.

TRI1AA01C3

t

10,00

Manipulare borduri

9,901

6.

TRB01C12

t

5,00

Transport borduri cu roaba la 20m - 50% 9,901 x 0,5 - 4,951

ANTEMĂSURĂTOARE nr. A7 Intersecție str. Spiru Haret - Aiexei Tolstoi - Carpatl

Semnalizare

Nr.

Simbol

U.M

Cant

Denumire articol

0

1

2

3

4

1.

DF18A1

buc

1

Plantare stâlpi metalici 1 buc

2.

2100945

mc

0,10

Preparare beton C8/10

1 buc x 0,1 mc/buc = 0,10 mc

3.

TRA06A...

t

0,30

Transport beton cu auto 0,10 mc x 2,60 t/mc = 0,261

4.

DF19A1

buc

1

Montare indicatoare de circulație 1 buc

5.

DI19F1

ora

2

Utilaj de transport la marcaje

1 buc x 1,17 ore/buc + 0,44 ore/buc x 1 buc = 1,61 oreOBIECTIVUL: OBIECTUL* STADIUL FIZIC: Beneficiar: Proiectant:


- lei -


Construire parcari Bacau-Spiru Haret

Drumuri

Desfacere betoane

MUNICIPIUL BACAU SC INTERPROIECT SRL

F3 - LISTA

cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări


PROIECTARE i ; ‘7JY / CONSULTANTA


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrări

i            i

■ 0 1

Prețul unitar

U.M. Cantitatea' (exclusiv TVA)

TOTALUL (exclusiv TVA) 4el-

5 = 3x4

; 2       3

-lel-

4

1 PJ06B1     Daramare beton armat

mc      352.30

90.67

31,943.38

platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. Zid.

material:

0.00

0.00

întoarse.. tara exploz. cu ciocan aer compr. manopera:

54.17

19,083.58

utilaj:

36.50

12,859.80

transport

o.Oo

0.00,

2 DG06A1     Spargerea sl desfacerea betonului de

mc       39.20

76.55

3,000.93

ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea       material*

0.00

0.00

. ..cablurilor, conductelor, podețelor si gurilor de scurgere etc, executate In îmbrăcămintea      manopera.

39.75

1,558.37

carosabila;

utilaj:

36.80

1,442.56

transport;

0.00

0.00

3 TRI1AA01C3 încercarea materialelor, grupa a-grele

tona     188.00

3.21

604.12

si..jnaruntelprin aruncare rampa sau

material:

0.00

0.00

teren-auto categ.3

manopera:

3.21?

604.12

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

4 TSC35D31   Excavat,transport,cu încărcător frontalla

100         3.13

291.20

911.46

distante de :..jncarcare In autovehicul cu

mc material:

0.00

0.00

încărcător frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tarl,peste 25 Kg la

manopera:

0.00

0.00

distanta de1V20m

utilaj:

291.20

911.45

transport:

0.00

0.00

5 TRA01A10P Transportul rutier al., pământului sau

tona     939.50

5.92.

5,561.93

molozului cu autobasculanta dist.=10 km

material*

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.09

utilaj:

000

0.00

transport:

5.92.

5,561.84

procent

material manopera        utilaj

transport'

total

Cheltuieli directe:

0.00

21,246.15     15,213.81

5,661.84

42,021.80

Alte cheltuieli directe:

CAS               19.500%

0.00

4,143.00         0.00

0.00

4,143.00,

Sanatate              5.500 %

0.00

1,168.54          0.00

0.00

1,168.54

Soma]               1.000%

o.ooi

212.46          0.00.

0.00

212.46

Fond de risc        ’ j "" 1.074 % ’

O.OOÎ

228.18 0.00

0.00,

228.16;

FoncTde garantare <  0.250 %

o.(3o:

53.12         0.00

0.00

53.12

Concedii si             0.850 %

0.00

18O?59         0.00

0.00

180.59

indemnizații

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

0.00

27,232.04     15,213.81

5,561.84

48,007.69

theiiuleil indirecte      10.000 %

0.00

2,72520;     1,521.38

556 iei

4,800.77

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

0.00

29,955.25    18,735.19

6,116.02

52,808.46

Profit                   5.000%

0.00

1,497.76       83676

305.90

2,640.42

Total Inclusiv Profit:

0.00j

31,453.01     17,571.95

6,423.93

55,448.88

:

I

i

( ..... . .. ... . .. . ......._ ... . ... ,. . .... ....... ....,

Pag 1

STADIUL FIZIC: Desfacere betoane

? o •'                                            i

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:


4         5*3x4

55,448.88

24.00 %             13,307.73

68,756.62


1 euro = 4 2234 lei, curs la data de 14/06/2010

Raport generat cu ISDP SP1 buâd 245, www.devlze.ro, e-mall: suport@fntalsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

...        .......   ..                .               I ______ . .         ....... . t


OBIECTIVUL:     Construire parcarl Bacau-Splru Haret

OBIECTUL:      Drumuri

STADIUL FIZIC: Terasamente

Beneficiar. ProiectantMUNICIPIUL BACAU SC INTERPROIECT SRL


PROIECTARE CONSULTANTA


F3 - LISTA

cu ca n ti tai) de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Prețul unitar TOTALUL

Nr. Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) -lei-

(exclusiv TVA) -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1 TSC19C1

Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor

100

4.86

189.72'

922.04

pe sertiie de 81-180 CP,inclusiv împingerea

mc

material:

0.00

0.00

pământului pana la 10 m.irc.Jeren catg.3

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

189,72.

922.04’

i..

1

transport:

0.00

0.00

2 TSC22E1

Spor la consumurile de ore-utilaj din art.

100

9.72

95.88

931.95

TsC18,TsC19,TsC20 si TsC21, pentru

mc

material:

0.00

0.00

transportul pământului pe fiecare 10 m in

pius,peste distanta prevăzută la articolele

manopera.

U-UU

respective...TSC19C1 teren catg. 3

utilaj:

95.88

931.95

transport

0.00

0.00

3 TSC35B31

Excavat,transport,cu încărcător frontal,la

100

7.29

182.56

1,330.86

distante de.incarnare In autovehicul cu

mc

material:

0.00’

000

încărcător frontal pe pneuri de 1 5-4.0

mc,pamant din teren categoria 2 la distanta

manopera:

u.uu

0.00

de 11-20 m

utilaj:

182.56

1,330.86

transport

0.00

0.00

4 TSC16A1

Săpătură mecanica in taluzurile

100

2.43

500.55

1,216.35

debleelor,Inclusiv îndepărtarea pământului

mc

material;

0.00

0.00

rezultat din sapatura,precum si polltura

A nn

mecanica a taluzurllor executate cu

manopera.

UiUU

autogreder.cu lungimea frontului de lucru si

utilaj:

500.55

1,216.35

inaltimea taluzului.de :..sub200 m lungime

transport:

0.00

0.00

si < 1.5 m inaltime pentru autogreder <175

CP,teren catg 1 si 2

5 TSA01G1

Săpătură manuala de pamant în spatii

mc

80.00

16.80

1,344.11

inchise la debieejn canale deschise, In gropi

material:

0.00

0.00'

de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc..Jn

manopera:

16.80

1,344.11

pamant cu umiditate naturala aruncarea In

utila):

0.00

0.00

vehicul la H de 0.81-2 m teren tare

transport:

0.00

0.00

6 TRA01A10P

Transportul rutier al.pamantului sau

tona

1.458.00

5.92:

8,631.49:

molozului cu autobasculanta dist.=10 km

material'

0.00’

0.00'

manopera*

0.00’

0.13!

r                  ș

utilaj:

0.00

0.00

I :

L. .

transport

5.92

8,631.36

procent     material manopera       utilaj

transport;

total

Cheltuieli directe:                          0.00      1,344,25     4,401.20

8,631.36

14,376.81'

i

Pagi]

STADIUL FIZIC: Terasamento

oi

1

; 2

3

4

5 = 3x4

Alte cheltuieli directe:

CAS

19.500%

0.00?

262.13.

0.00

0.00

262.13

Sanalate

5.300 %

6.00

73.93

0.00

0.0Q

73.93:

Soma£

1.000%

o.oa

13.44

0.00

o.od

13.44

Fond de risc

1074%

o.oo'

14.44

O.OOț

0.00

Î444!

Fond de garantare

0.250%

o.oo;

3.36

0.00

o.ocț

3.36

Concedii si

0.850%

o.oo

11.43

0.00

0.00

11.43

Indemnizații

K

Total inclusiv Cheltuieli Directe:

o.oo!

1,722.98!

4,401.20

8,631.38

14,755.54

Cheltuieli indirecte

10.000%

O.oo

172.30

440.12

863.14

1,475.55'

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

0.00

1,895.28

4,841.32

9,494.50

16,231.09

Profit

5.000%

0.00

94.76

242.07

474.72

811.55.

Total Inclusiv Profit

0.00

1,990.04

5,083.39

9,969.22

17,042.65'

TOTAL GENERAL (fara TVA):

17.042.65i

TVA:

24.00 %

4,09024

TOTAL GENERAL:

21,132.88

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  j

e

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                  r

i

1 euro » 4.2234 lei, curs la data de 14/06/2010

i Raport generat cu ISDP SP 1 build 245, www devize.ro, e-mail: 8uport@lnlelBoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pagii

OBIECTIVUL: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar: ProiectantConstruire parcari Bacau-Splru Haret Drumuri

SRN pavele ecologice MUNICIPIUL BACAU SC iNTERPROIECT SRL


F3 - LISTA

cu cantitatl de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


; Prețul unitar r TOTALUL

Nr. Capitolul de lucrări                              U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

•lei-                   -lei-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

TSE04A1

Nivelarea terenului natural si platformelor de 100

9.60

10.66

102.36

terasamente cu buldozer pe tractor pe

mp

material:

0.00

0.00

senile,prin talerea dâmburilor si impingerea

o nn

0 00

in goluri a pământului sapat,cu:..buldozer

r

pe tractor pe senile de 65*80 CP teren catg.

utilaj:

10.66

102.36

1sl2

transport

0.00’

0.00

2

TSE02B1

Finisarea manuala a terenurilor si

100

9.60

36.29

348.37

platformelor,cu denivelări de 10-20

mp

material:

0.00f

0.00

cm,in:...teren mijlociu

manopera:

36.29

348.37

utilaj:

0.00*

0.00

transport:

0.00

0.00

3

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

mc

192.00

41.56

7,978.94

funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,

material:

20.12

3,862.54

antigeliva si anticapilara, cu aștern ere...mecanica;

manopera*

3.42

655.97

utilaj:

18.02

3.460.42

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

472.45

4

2200379

Balast sortat spalat de mal 0-70 mm

mc

•251.71

15.00

-3,775.65

material:

15.00

-3,775.65

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

o.oo.

0.00

transport:

0.00;

0.00

greutate materiaie

tone

-427.91

5

2200380

Balast 0-25

mc

251.71

20.11

5,063.10

material:

20.11

5,063.10

manopera:

0.00*

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

427.91

6

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand

mc

192.00

42.32

8,125.96

funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,

material

20.12

3,862.54

antigeliva si anticapilara, cu asternere.. .manuala;

manopera:

10.71:

2,056 56

t

utilaj:

11.49;

2.206.86

transport

0.00

0.00

greutate materiaie

tone

I 472.45

7

2200379

Balast sortat spalat de mal 0-70 mm

mc

•251.71

15.00:

-3,775.65

i

material:

15.00

-3.775.65

i

i

manopera* .

0.00

0.00!

utilaj:

0.00:

0.00

«transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

i -427.91

8

2200380

Balast 0-25

mc

i      251.71

20.111

5,063.10

|

‘material:

20.Î ii

5,063.10,

F i*

i

manopera:

0.00’

0.00!

I

!

i

utilaj:

0.001

0.00]

I

1

transport

0.00

o.oo'

•                * y ....... .....

r .

i.

Pagi

0

î                                         1

: 2

3

4

5 = 3x4

greutate materiale

tone

427.91

9

DA06B1     Strat de agregate naturale cliindrate, avand

mc

96.00

41.56

3,989.47

funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,

material:

20.12!

1.93127'

antlgeiiva sl anticapilara, cu asternere..mecanlca;

I

-manopera:

3.42=

327.99'

i

utilaj:

18.02

1,730.21

!

c

transport

0.00I

0.00

greutate materiale

tone

23623

10

2200379    Balast sortat spaiat de mai 0-70 mm

mc

-129.86

15.00'

-1,887.90

material:

15.00!

-1,887.90'

manopera:

0.00!

0.00;

!

.utilaj:

0.00!

0.00

transport:

o.oo;

0.00

greutate materiale

tone

-213.96

11

5900062    Amestec sort 0-16

mc

125.66

25.00

3,146.50

Ș

material:

25.00!

3,146.50

manopera:

0.00

0.00'

utilaj:

o.oo:

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

207.67

12

DA06A1     Strat de agregate naturale cilindrate, avand

mc

96.00

42.32

4,062.98

funcția de rezidenta filtranta, izolatoare.

material:

20.12

1,931.27

antlgeiiva sl anticapilara, cu astemere. .manuala;

manopera:

10.71

1,02828

utilaj:

11.49

1,103.43

-

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

236.23

13

2200379     Balast sortat spaiat de mal 0-70 mm

mc

-125.86

15.00

-1,887.90

j

material:

15.00

-1,887.90

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

greutate materiale

transport:

0.00

0.00

tone

-213.96

14

5900062    Amestec sort 0-16

mc

125.86

25.00

3,146.50

material:

25.00

3,146.50

manopera:

0.00,

0.00

utilaj:

O.OOj

0.00i

r

transport

0.00'

0.00

greutate materiale

tone

207.67

16

TRA01A10 Transportul rutier

tona

1,284.00

5.92;

7,601.28!

al.materialelor,semifabricatelor cu

material:

0.00

0.00!

autobasculanta pe dist.= 10 km.

i

manopera:

0.00'

0.00

ț

utilaj:

0.00:

0.00

DD02A1     Pavaj executat cu paveie normaie calitatea

i

transport

5.92

7.60128'

16

mp

1,920.00

22.25

42,719.30!

...1 pe un substrat de nisip

J

material:

15.86;

30,452.95,

manopera:

6.19;

11,878.39:

utilaj:

0.20;

387.95

r

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

868.99

17

2205252     Pavele normale roci eruptive tip

tona

-535.66

44.19;

•23,669.34

transilvănean

material;

44.19

•23,669.34

j î

manopera:

0.00'

0.00:

r

utilaj:

o.oo;

0.00

transport:

0.00

0.00.

greutate materiale

tone

|   -535.68

i

tf. j. ■ ■ •

r

J

i

Pag 2

0

1

; 2       3

4

5 = 3x4

18

2205227

Pavele ecologice de 10cm grosime

mp     1,920.00

45.00:

86,400.00

'material:

45.00

86,400.00.

manopera:

0.00

0.00'

utilaj:

0.00

0.00'

transport ;

0.00,

0.00.

greutate materiale

tone1    460.80

18

TRA01A10

Transportul rutier

tona'    461.00

5.92’

2,729.12

aL.jnateriatelor,semifabricatelor cu

material:

O.OOi

o.oo:

autobasculanta pe dist= 10 km.

manopera:

0.00

0,00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

5.92

2,729.12

20

TRI1AA01C3 fncarcaraa materialelor, grupa a-grele

tona     461.00

3J3r

1,489.88'

sl.jnarunte.prin aruncare rampa sau

material:

0.00

6.00;

teren-auto categ.3

manopera:

3.23:

1,489.88

utilaj:

0.00:

0.00

transport

0.00

0.00

21

TRA01A10

Transportul rutier

tona     201.40

5.92

1,192.29

al.materialelor,semifabricatelor cu

material.

0.00

0.00

autobasculanta pe dist= 10 km.

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

5.92

1,192.29

22

TRB01C12

Transportul., materialelor cu roaba pe pneuri tona      101.00

5.34

539.04

Inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m

materiat

0.00

0.00

manopera:

5.34

539.04

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

23

TSH03B1

Extragerea pământului necesar amenajării

mc      109.30

16.34

1,786.39

spatiilor verzi,cu pastrarea structurii ...teren

material:

0.00

0,00

tare

manopera:

16.34

1,786.39

utilaj:

0.00’

0.00

transport:

0.00

0.00

24

TRA01A10

Transportul rutier

tona     153.10

5.92

906.35

aL. .materialelor,semifabricatelor cu

material:

0.00

0.00

autobasculanta pe dist.= 10 km.

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00.

0.00

transport

5.92

906.35

25

TSH04B1

Mobilizarea manuala a solului In vederea

mp     2,245.00

2.49

5,597.08

asigurării prizei cu stratu vegetal,nivelarea sl finisarea suprafețelor după mobilizarea

material:

0.00

2.49

0.00

5,597.08

solului...teren mijlociu ia adancimea de 20

,     manopera:

cm

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00.

0.00

26

TSH0SC1

Asternerea uniforma a stratului de pamant

mp     1,093.00

1.29:

1,412.96

vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20

<      material:

0.00'

0.00.

%,cu pastrarea structurii,in straturi de :..20 cm grosime

manopera:

1.29

1,412.96

i

utilaj:

0.00

0.00.

transport

0.00;

0.00

27

TSH09A1

Semanarea gazonului pe suprafețe

100 :       10.93

104.26

1,139.60

orizontale sau in panta sub 30 %

mp material:

59.76

653.14'

manopera:

44.51-

486.46

utilaj:

o.ooi

6.00

transport:

0.00

0.00

28

greutate materiale

tone.       0.04

TSH12B1

Udarea suprafețelor cu furtunul de

100 ;      10.93

28.33:

309.65

I

E

la...cistema

’mp material:

1.95!

21.31

manopera:

8.061

66.21

utilaj:

20.32

222.13

|

'transport:

O.do|

O.Otf

Pag 3

0 i

1

' 2

3

4

5 = 3x4

greutate materiale

tone

10.93

,,                       .                          I

procent

materiali

manopera

utilaj

transport:

total

Cheltuieli directe:

110,537.79;

-27,673.58

9,213.37

12,429.04

159,853.78!

Alte cheltuieli directe:

... . ..

«

CAS

19.600%

0.00

5,396.35:

0.00

0.00

5,398.35

Sanatate

5.500%

0.00

1,522.05

0.00

o.oo:

1,522.05!

Șomaj

1:000%

0.00!

276.74

0.00

0.00

276.74'

Fond de risc

1.074%

o.oo;

29721

0.00.

0.00

297.21

Fond de garantare

0.250%

o.oo:

69.16;

o.oo:

o.oq

89.18

Concedii si

0.850%

o.oo:

235.23

0.00

0.0Q

23523

Indemnizații

»

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

110,537.79’

35,470.33

9,213.37

12,429.04

167,650.53

Cheltuieli indirecte

10.000%

11,053.78

3,547.03.

921.34

1,242.90

16,765:05.

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:

121,591 .ST

39,017.36

10,134.71

13,671.94

184,415.58

Profit

5.000 %

6,079.58!

1,950.87

506.74

683.60

9,220.76

Total inclusiv Profit

127,671.15

40,968.23

10,641.44:

14,355.54

193,636.36:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

k I

193,636.36

TVA:

24.00 % :

46,472.73

TOTAL GENERAL:

240,109.09


i 1 euro = 4.2234 tei, curs la data de 14/06/2010

| Raport generat cu ISDP SP1 bulld 24S , www.devtze.ro, e-mail: suport@Intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007


Construire parcari Bacau-Splru Haret Drumuri

Trotuare noi

MUNICIPIUL BACĂU

SC INTERPROIECT SRL

PROIECTARE

'CONSULTANTA


F3 - LISTA

cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


f

I

1

Prețul unitar

TOTALUL

Nr. Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-lei-

-lei-

0

1

2     3

4

5 = 3x4

1

TSE06B1

Pregătirea platformei de pamant in vederea

100 ,        4.95

171.71

849.95

asternerii unul strat izolator sau de reparație

mp material

1.95

9.65

dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala sl compactarea cu ruiou compresor static

manopera:

82.94

410.56

autopropulsat.de 10-121,im., pamant coezlv

utilaj:

86.81’

429.73

transport

0.00'

0.00

greutate materiale

tone       4.95

2

DA06A1

Strat de agregate naturale ciiindrate, avand

mc       55.00

42.26

2,324.39

funcția de rezidenta filtranta, izolatoare,

material:

20.12

1,106.46

antlgeliva si anticapilara, cu asternere...manuala;

manopera:

10.65

585.75

utilaj:

11.49

632.17

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone     135.34

3

TRA01A10

Transportul rutier

tona     123.00

5.92

728.16

al. .materialelor,semifabricatelor cu

material:

0.00

0.00

autobasculanta pe dist.= 10 km.

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

O.oo:

0.00

transport

5.92’

728.16

4

TRB01C12

Transportul..materialelor cu roaba pe pneuri

tona      81.30

5.31

325.29

inc aruncare dese răsturnare grup1-3

material

0.00

0.00

distanta 20m

manopera:

5.31

325.29

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5

DD02A1

Pavaj executat cu pavele normale calitatea

mp      550.00

22.12:

12,168.18

...1 pe un substrat de nisip

material:

1577

8,673.81

manopera:

6.15

3,38324

utilaj:

0.20

111.13

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone     248.93

6

2205252

Pavele normale roci eruptive tip

tona     *153.45

43.93

-6,741.57

transilvănean

material:

43.93

-6,741.57

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00i

0.00

I      transport:

000

0.00

greutate materiale

tone    -153.45

7

9000031

Pavele pietonale de 8.00 cm

mp ’     650.00

38.00

20,900.00

material

38.00’

20,900.00.

manopera:

0.00

0.00

I

utilaj:

0.00’

0.00;

I

|      transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone •    110.00

i

8

TRA01A10

Transportul rutier

tona     106.00

5.92

627.52

f

al.. .mater lalelor.semlfabricateior cu

«     material

O.OO:

0.60i

i

autobasculanta pe dist- 10 km.

manopera:

0.00,

O.OOi

!

î        utilaj:

0.00

o.bo;

transport

5.92

627.52-

.....‘ • 1

1

I

Pag 1

Oi                    1

9   TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a grele

8l.marunte.prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


10 TRA01A10 Transportul rutier

al.materlalelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe drst.= 10 km.


11 TRB01C12 Transportul , materialelor cu roaba pe pneuri tona inc aruncare dese răsturnare grup1-3 distanta 20m


i 2 •      3

tona     106.00

material: manopera: utilaj: transport: tona I 58.00 material: manopera: utiiaj: transport 29.00 material: manopera: utilaj: transport


procent Cheltuieli directe: Alte cheltuieli directe:


CAS

Sanatate

Șomaj

Fond de risc

Fond de garantare

Concedii si indemnizații

Total inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieli Indirecte      10.000%

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

Profit                   5.000%

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:


18.500% 5.500%

1.000%

1074%

0.250%

0.850%


material

23,948.34.

manopera

5,199.36

utilaj

1,173.04

000

1,013.88

0.00

000

285,96

0.00

0.00

51.99

0.00

0.00

55.84

0.00

0.00.

13.00

0.00

0.00

44.19

0.00

23,948.34

6,664.23

1,173.04

2,394.83

666.42

117.30

26,343.18

7,330.65

1,290.34

1,317.16'

366.53

64.52

27,660.34

7,697.19

1,354.86


4

5 = 3x4

3.21

340.62!

0.00!

0.00

3.21!

340.62,

0.00:

0.00

0.00!

0.00

5.92’

343.36!

0.00;

0.00

0.00:

0.00

0.00!

0.00

5.92!

343.36’

5.311

153.89

0.00;

0.00

5.31'

153.89

0.00:

0.00'

0.00

0.00

transport

total

1,699.04

32,019.78

0.00

1.013.88

0.00

285.96

0.00

51.99

0.00

55.84

0.00

13.00

0.00

44.19

1,699.04

33,484.65

169.90

3.348.46

1,868.94

36,833.11

93.45

1,841.66

1,962.39

38,674.77

38,674.77

24,00 %

9,281.94

47,956.721 euro = 4 2234 lei. curs la data de 14/06/2010

Raport generat cu ISDP SP 1 bulld 245, www.devize.ro, email; «uport@inteisoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

. ............. L......                         ........... i .     .


PROIECTARE

'    CONSULTANTA

F3 - LISTA

- iei -                   cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Prețul unitar

TOTALUL

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea

(exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

I

i                          1

-lei-

-lel-

0

1

2

3

4

5 = 3x4

1

DE10A1

Borduri prefabricate din beton pentru

m

785.00

52.17

40,954.03

trotuare.. 20 x 25cm,pe fundație din beton

material:

46.79

36,730.70,

30x15 cm

manopera:

5.38

4,223.33

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

102.28

2

2100945

Beton de ciment B150 stas 3622

mc

35.40

175.00

6,195.00

material:

175.00

6,195.00

manopera;

0.00

0.00

utilaj:

0,00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

87.08

3

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu

tona

92.00

11.50!

1,058.00

autobetoniera de...5,5mcdist. =10km

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj.

0.00

0.00

transport

11.50

1,058.00

4

TRA01A10

Transportul rutier

tona

94.20

5.92

557.66

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00'

0.00

transport

5.92.

557.66

5

TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele

tona

188.40

3.21’

605.40

si..marunte,prin aruncare rampa sau

material:

0.00

0.00

teren-auto categ.3

manopera:

321’

605.40

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

6

TRB01C12

TransportuLmaterialelor cu roaba pe pneuri tona

94.20

5.31

499.88'

Inc aruncare dese răsturnare grepl-3 distanta 20m                              ■

material:

0.00f

0?00

manopera:

5.31

499.88'

utilaj:

o.ooi

o.ooj

transport

0.00;

o.oo:

procent     material* manopera       utilaj

transport.

total’

Cheltuieli directe:                      42,925.70!      5,328.51          o.oo

1,615.66:

49,869.98

STADIUL FIZIC: Borduri noi 20x25

0

1

2     3

4

5 = 3x4

Alte cheltuieli directe:

CAS

19.500%

o.oo;

1,039.08

0.00'

0.00

1,039.08.

Sanatate

5.500%

o.oo'

293.07

0.00

o.oa

293.07

Șomaj

1.000%

0.00!

53.29

0.00

0.00

53.2’9

Fond de risc

1.074 %

0.00'

57.23

0.00

0.0Q

57.23;

Fond de garantare

0.250%

O.OO;

13.32

0.00

o.oa

13.32

Concedii si

0.850%

0.00'

45.29

0.00

0.00

45.29

indemnizații

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

42,925.70,

6,829.90

0.00

1,615.68

51,371.26

Cheltuieli indirecte

10.000%

4,292.87

682.99

0.06

161.57;

5,137.13

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

47,218.27

7,512.89

0.00

1,777.23

56,508.39

Profit

5.000%

2.360.91

375.64

0.00

88.86

2,825.42

Total Inclusiv Profit:

49,579.18;

7,888.53

0.00

1,866.09'

59,333.81

TOTAL GENERAL (fata TVA):

1

59,333.81

TVA:

24.00 %

14,240.11

TOTAL GENERAL:

73,573.92


1 euro » 4.2234 lei, cura fa data de 14/06/2010

Raport generat cu ISOP SP1 build 245, www.devize.ro, e1mail: suport@lntelaoftdevlz.ro, tel.: 0236 477 007 r                             - -                                              f

j-lei


Nr.


Construire parcarl Bacau-Splru Haret Drumuri

Borduri noi 10x16

MUNICIPIUL BACAU

SC INTERPROIECT SRL


whwwrtțr PRO IECT ARE vm CONSULTANTA


F3-LISTA

cu cantiteti de lucrări pe categorii de lucrări

1


SECȚIUNEA TEHNICA


Capitolul de lucrări


U.M.


SECȚIUNEA FINANCIARA


? 1

DE11A1     Borduri mici, prefabricate din beton cu

secțiunea de 10 x I5cm,pentru încadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei ele., așezate pe o fundație din: ...beton 10 x 20 cm


greutate materiale

2100945 Beton de ciment B150 stas 3622


greutate materiale

TRA06A10


TRA01A10


Transportul rutier al betonulukmortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =10km


Transportul rutier

ai., materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


TRI1AA01C3 Incarcarea materialelor, grupa a-grele

6i..mărunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3


tone mc


tone tona


tona


tona


TRB01C12 TransportuLmaterialelor cu roaba pe pneuri tona Inc aruncare dese răsturnare grupl -3 distanta 20m


Cheltuieli directe:


procent material

8,863.68'


823.'


Prețul unitar

TOTALUL

Cantitatea (exclusiv TVA) -lei-

(exclusiv TVA) -lei-

3

4

5 = 3x4

275.00

31.48

8,656.10

material:

28.69-

7,891.08

manopera:

2.78»

765.02

utilaj:

0.00*

0.00

transport:

11.34

0.00

0.00.

5.50

175.00

962.50

material:

175.00’

962.50

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

13.53

0.00

0.00

14.30

11.50

164.45

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport

11.50

164.45

10.00

5.92

59.20

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

5.92

5920

10.00

3.21

32.13

material:

0.00

0.00

manopera:

3.21

32.13

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

5.00

5.31

26.53

material:

0.00

o.oo:

manopera:

5.31

26.53

utilaj:

0.00!

6.00.

transport:

0.00j

0.00

a          utilaj

transport

total

I8          0.00

223.65

9,900.92STADIUL FIZIC: Borduri noi 10x15 0 ! 1 Alte cheltuieli directe:

i

I

ț


5 = 3x4


F

t

CAS

19.500%

o.oo:

160.62

0.00

0.00

160.62:

! Sanatate

5.500 %

0-001

45 30

0.00

0.0Q

45.30.

Șomaj

1.000%

o.ooi

8.24

0.00

o.oa

8.24;

Fond de risc

1.074%

0.00

8.85

000

0.00

8.85

Fond de garantare

0.250%

o.tja

2.06

0.00

o.od

206

Concedii si

0.850%

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

indemnizații

j

i

!

Total Inclusiv Cheltuieli Directe;

8,853.58

1,055.75

0.00

223.65

10,132.98,

Cheftuîeii indirecte

10.000%

885,36’

105.57

0.00

22.37

1,013.30

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

9,738.94

1,161.32

0.00

246.02

11,146.28

Profit

5.000%

488.95

68:07

0.00

12.30

557.31

Total Inclusiv Profit:

10,225.89

1,219.39

0.00

258.32

11,703.59'

TOTAL GENERAL (fara TVA):

11,703.59

TVA:

24.00 %

2,808.86

TOTAL GENERAL:

14,512.45
1 auro » 4.2234 lei, curs la dala de 14/06/2010

i Raport generat cu ISDP SP1 build 245, www.devize.ro, e-maif: suportQintelBOftdeviz.ro, tel: 0236 477 007

i                                                                                                                                                                      iOBIECTIVUL: OBIECTUL:

Construire parcari Bacau-Spiru Haret Drumuri

ttrtmmnCct'

/■J-

PROIECTARE

STADIUL FIZIC: Beneficiar:

Semnalizare MUNICIPIUL BACAU

CONSULTANTA

Proiectant

SC INTERPROIECT SRL

F3 - LISTA

• lei

-

cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

1

1

Prețul unitar

TOTALUL

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

i

1

•lei-

-lei-

0

1

2      3

4

5 = 3x4

1

DF18A1

Plantarea stiipilor pentru indicatoare de

buc

1.00

10.74,

10.74

circulație rutiera din :...metal, confecționați

material:

0.00

0.00

industrial;

manopera:

10.74!

10.74

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00’

0.00

greutate materiale

tone

0.02

1.L

6301793

Stilp metalic confecționat industrial

buc

1.00

47.07

47.07

2

210094S

Beton de ciment B160 stas 3622

mc

0.10

175.00

17.50

material

175.00

17.50

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.25

3

TRA06A10

Transportul rutier al betonulul-mortarulul cu

tona

0.30

11.50

3.45

autobetonierade..5,5mcdist =10km

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj.

0.00

0.00

transport:

11.50

3.45

4

DF19A1

Montarea Indicatoarelor pentru circulația

buc

1.00

5.81

5.81

rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe

material:

1.77

1.77

:...un stâlp gaia plantat;

manopera:

4.04.

4.04

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.00

4.L

7100017

Indicator circul.tbl.oH-foLr. triunghi L = 700mmf 1 $1848

buc

1.00

57.67'

57.67

5

DI19F1

Utilaje si mijloace de transport, pentru

ora

2.00

68.17

136.34

lucrări de reparații si întreținerea drumurilor

material

0.00

0.00

..autovehicul special pentru reparații sJ

0.00

0.00:

întreținerea drumurilor cu caroseria LEA de

ii iar lupei a.

5,51

utilaj:

68.17

136.34

transport:

0.00

0.00

procent    material manopera

utilaj

transport

total

Cheltuieli directe:                        124.01

14.78

136.34

3.45

278.58

STADIUL FIZIC: Semnalizare

0

1

2

3

4

5 = 3x4

• Alte cheltuieli directe:

CAS

19.500 %

0.00;

2.88

0.00

o.oq

2.88;

i Sanatate

5.600%

0.00'

0.81

0.00:

0.00

0.81

Șomaj

1.000%

0.00'

0.16

0.00

0.00

0.15

Fond de risc

1.074%

o.odi

0.16:

0.00

0.00

0.16!

; Fond de garantare

0.250%

0.00

0.04

0.00,

o.oq

0.04?

Concedii si

0.850%

0.00;

0.13

0.00

0.00

0.13,

Indemnizații

i

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

124.01

18.95

136.34

3.45

282.74!

Cheltuieli indirecte

10.000%

12.40;

1.89

13.63

0.35

2827

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

136.4ț

20.84

149.97

3.80

311.02

Profit

5.000%

6.82?

104.

7.50

0.19

1665

Total Inclusiv Profit:

143.23,

21.88

157.47

3.98

326.57

TOTAL GENERAL (fara TVA):

i'

326.57

TVA:

24.00 %

78.38,

TOTAL GENERAL:

404.94

1 euro = 4 2234 lei, cure la data de 14/08/2010

Raport generat cu ISDP SP 1 build 245, www.devlze.ro, e-mall auport@intelsoftdevlz ro. tel.: 0236 477 007

OBIECTIVUL;     Construire parcari Bacau-Spiru Haret

OBIECTUL:       Electrice

STADIUL FIZIC: Iluminat Stradal


Beneficiar. Proiectant


MUNICIPIUL BACAU SC INTERPROIECT SRL> PROIECTARE CONSULTANTA i


F3-LISTA


cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Prețul unitar

TOTALUL

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

-lei-

-lei-

0

1

2     3

4

5-3x4

1

DEMONTĂRI

1.1

RLE2RC53B Identificare traseului de cabluri...la linii

km        0.10

15.76:

1.58

subterane sub 1 kv cu utilizarea de aparataj

material:

0.00

0.00

pentru Identificare

manopera:

15.76

1.58

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

1.2

DC04B1

Talerea cu mașina cu discuri diamantele a

m        20.00

33.02

660.46

..rosturilor de contracție si dilatatie in

material:

6.30

126.08

betonul de uzura la: drumuri;

manopera:

2.32

46.35

utilaj:

24.40'

488.04

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone        0.80

1.3

DG06B1

Spargerea si desfacerea betonului de

mc        1.50

51.89

77.84

ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea

material:

0.00

0.00

.cablurilor, conductelor, podeteior si gurilor de scurgere etc, executate in: alei, trotuare

manopera:

26.64

39.96

sau fundații de drumuri.

utilaj:

25.25

37.88

transport

0.00

0.00

1.4

TSA17F1

Săpătura manuala de pamantin gropi de

mc        8.50

30.74

281.29

fundații poligonale sau circulare

material:

0.00i

0.00

monobloc,de pana la 4 m adâncime,pentru

ah 7A

linii electrice aeriene de inalta tensiune...In

pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri

utilaj:

0.00

0.00

lățime > 1 m adâncime < 2.5 m,teren foarte

transport

0.00

0.00

tare

1.S

W2F02A1#

Corp de Iluminat stradal pt lampa cu vapori

buc .       5.00

24.76:

123.78

de mercur sau sodiu...montat pe stâlpi cu

material:

0.00‘

0.00;

platforma ridicătoare cu braț -demontare

manopera:

4.69:

24.43

utilaj:

19.87’

99.34

transport:

0.00

0.00

1.6

W2F12L02

Braț tip em pentru .corp iium. pubt Inel.

buc        5.00

37.11

185.57

cond. cu lung. 1,75 m st beton Montare cu

material:

0.00,

0.00:

ț

telescop demontat

manopera:

9.71

48.55'

utilaj:

27 40

137.01,

transport:

0.00

0.00

1.7

W2Ă05A1#

Stâlp de susținere din beton, montat cu

buc        5.00

49.87

249.35

automacaraua în fundație burala...în teren

material:

0.00

0.00

normal; -demontare*

manopera.

10.80

53.99

utilaj:

39.07

195.35

transport

0.00

0.00

1.8

RPEG20A1

Demontare tablou, distrib metalic

buc ‘       6.00

46.35;

278.08

material

0.00

0.00

i

manopera:

46.35

278.08

utilaj:

0.00

0.00.

■-------- —

transport

O.OOf

0.00;

1

Pag 1

STADIUL FIZIC: o

1.9


W2G13E01


1

MansonJegatura din rășini slnt pentru cabi. subt. 1 kv izo iat. pvc si cond. cu 16-35 mmp tip mirt mo5t.


5 = 3x4


greutate materiale

1.10 6620885 Manșon de legătură din cauciuc de 1 KV cablu cu izolație Hlll ML 55 sectcond. 16-25 mmp


greutate materiale

1.11 TSD19C1    Umplutura de pamant compactată,la

fundațiile de ia stâlpii liniilor electrice aeriene de inaita tensiune,cu pamant provenit din:...teren foarte tare


greutate materiale

1.12 CA01A1 Turnarea betonului simplu .marca...1) în fundații continue, izolate si socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv


greutate materiale

1.12.1 2100945

1.13 W1MM06A#


Beton de ciment B150 stas 3622 Verificarea si încercarea LES....


1.14 AUT1104A1


Ora pr macara pe pneuri cu...brat cu zăbrele 10,0-14,9 tf 1 schimb


1.16 W2A19F#


Tractarea stâlpilor din beton de la focul de subdepozit lucrare ia locui de montaj (borna).. .pe distanta de 1000-1500 m cu tractor autoforestier (TAF). teren accidentat;


greutate materiale

1.16 W2A20A#


Incarnarea stâlpilor din beton în autosa la depozit si descărcarea la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri


1.17 TRA01A10


Transportul rutier

al.materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.


1.18 W2A22C#


însoțirea transportului cu stâlpi sau cable de I către automacaraua pe pneuri de la depozit constructor ia lucrare în vederea descărcării dus-întors . pe distanta de la 41 la 60 Km;


i

LES 0.4KV


buc        2.00

298.97:

597.94'

material:

265.18

530.36

'manopera:

33.79

67.58*

utilaj:

0.00!

0.00

transport:

0.00

0.00

tone;       0.01

buc i       2.00

16.91;

33.83

material;

16.91-

33.83

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

tone j       0.01 ■

mc !       8.50

29.45

250.35

material:

0.18

1.52

manopera:

29.27

248.83

utilaj:

0.00;

0.00

transport

0.00

0.00

tone ;      085

mc        1.50

25.86

38.77

material:

0.18:

0 27

manopera:

25.07

37.60

utilaj:

0.60

0.91

transport

0.00

0.00

tone        3.87

mc         1.51

160.11

242.09

buc        1.00

242.01

242.01

material:

0.00

0.00

manopera:

44 93

44.93

utilaj:

197.08

197.08

transport:

0.00

0.00

ora         5.00

77.51

387.53

material;

0.00;

0.00

manopera:

0.00

o.oo

utilaj:

77.51

387.53

transport

0.00

0.00

buc        5.00

107.17

535.83

material:

21.72

108.61

manopera:

20.73:

103.65

utilaj:

64.71

323.57;

transport:

0.00

o.oo;

tone        3.93

buc i        2.00

11.65;

23.11

material:

0.00:

0.00

manopera:

1.97

3.94

utila):

9.58

19.17

transport:

0.00

0.00:

tona |       4.00

5.42;

21.87;

material:

0.00’

0.00

manopera:

0.00

0.00

.        utilaj:

O.OOi

0.00!

transport

5.42;

21.67-

buc        1.00

184.30

184.30

material:

o.oo'

0.00

manopera:

0.66:

0.00

{utilaj:

184.30,

184.30

transport:

O.OOI

o.oo

i

---- =■    •            j.

Pag 2


0

1

2

3

4

5 = 3x4

2.1

DC04B1

Talerea cu mașina cu discuri diamantate a

m

100.00

33.02

3,302.32

..rosturilor de contracție si dilatatle in

ț

material;

6.30

630.39

betonul de uzura la: drumuri;

manopera;

2.32'

231.73

utilaj;

24.40’

2,440.20

r

transport

0.00:

0.00

greutate materiale

tone

;       4.00

ț

24.12

2J

DG05C1

Decaparee de Imbracamlnti cu stratul pana

mp

20.00

1.21

ia 3 cm grosime, formate din:..asfalt turnat

material:

0.00

0.00

pe fundație din beton

manopera:

1.21

24.12

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2.3

TSA17F1

Săpătură manuala de pamantin gropi de

mc

180.80

30.74‘

5,557.89

fundații poligonale sau circulare monobloc,de pana ia 4 m adancime,pentru

i

material:

0.00

30.74

0.00

5,557.89

linii electrice aeriene de Inaita tensiune..in

li Iții lUpOKL

pamanl cu umiditate naturala fara sprijiniri

utilaj:

0.00

0.00

iatime > 1 m adâncime < 2.5 m,teren foarte tare

transport

0.00

0.00

2.4

RPCA04A1

Sprijiniri orizontale ale malurilor in spatii sub

mp

140.00

2.45

342.76

1,00 m Iatime ușoare cu interspatil > 20 cm

material:

0.56

78-14

manopera:

1.89

264.62

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.25

2.5

W2H04A1

Strat nisip așezat In sânt pentru...protejarea

mc

25.60

32.41

829.81

cablurilor la lucr in prof netipizat

material:

28.82

737.79

manopera:

359

92.01;

utilaj:

0,00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

36.29

2.6

TRB01C19

Transportul .materialelor cu roaba pe pneuri tona

10.00

9.96:

99.63

inc aruncare dese răsturnare grup1-3

material:

0.00

0.00

distanta 90m

manopera:

9.96

99.63

utilaj;

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

2.7

GA09C%

Forarea orizontala a tunelului si introd.

m

65.00

435.06

28,279.20

concomitenta a țevii de protecție..pe sub

material

32.80

2,132.04

drumuri sau cai fera

manopera:

33.66

2,167.70

utilaj:

368 61

23,959.46

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

1.19

2.7.L

3107330

W2G01B19

Țeava pentru construcții fara sudura LC 32 x4 /OLT 35  6 404/2

m

66 30

13.97:

f

925 99

2.8

Montare ...cablu ulkv gr 1,301-1,500 kg/m

m

355.00

0.76

269.83

cu sau al sânt pat nisip cu obstac cu tract

material:

o.o's;

18.69

manuala

manopera;

6.71,

251.14!

utilaj:

O 00.

0.00

transport

0.00

0.00,

greutate materiale

tone

040

2,564.76

2.81

4806830

Cablu energie ACYAbY 0,6/1 KV 4x 16

m

362.10

7.08,

2.9

W2G02B19

U s 8776

Montare ..cablu subt. 1 kv gr 1,3011,500

m

l

245.00

1.05

256.53

kg/m cu-a) in tub pe traseu cu obst tr

material

0.05!

1290

j

manuala montat

manopera:

0.99:

243.63

1

i

utilaj:

o.oo-

0.00;

1

transport:

0.00|

000,

greutate materiale

tone

028

2.91

4806830

Cabiu energie ACYAbY 0,6/1 KV 4x 16

m

24990

7.08

1,770.05

i

i

U s 8778

F

. i

i

|

i        Pag3<

0 f

1

2

3

4

5 = 3x4

2.10 W2H02A#

Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector m

430.00

5.70

2,451.03

din nisip sl bnnda din PVC..pt. cable - profil

material

4.60!

1,976.52:

M;

manopera:

1.10

474.51

ufflaj:

0.00!

0.00

transport

0.00i

0.00

greutate materiale

tone

46.48

2.11 W2H03A#

Profil pentru cable de 1 KV In zona de

m

160.00

79.03

12,644.02

traversare...profil T1

material:

72.33!

11,572.04

manopera:

6.70T

1,071.98»

utilaj:

0.00’

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

68.91

2.11.1 6700585

Țeava din p.v.c.rigid tip g 32x2,4 stas 6675/2

m

163.20

1.25

204.19

2.12 TSD18C1

Umlutura compactate in șanțuri,pentru

mc

146.46

9.95!

1,457.02

cablurile îngropate ale liniilor eiectrice de

material

0.18=

26.12

înalta tensiune.executata cu pamant provenit din:...teren tare

manopera: utilaj:

9.77

0.00

1,430.90

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

14.64

2.13 TRI1AA01A1 Incarnarea materialelor, grupa a-grele

tona

38.00

3.94

149.76

sl...marunte,prln aruncare rampa-vagon

material:

0.00

0.00

categ.1

manopera:

3.94

149.76

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

2.14 ȚRA01A10P

Transportul rutier al...pământului sau

tona

38.00

5.42

205.83

molozului cu autobasculanta dist=10 km

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00.

utilaj:

0.00

0.00

transport

5.42

205.82

2.15 EI12A1

Instalarea indicatoarelor luminoase, ...de

buc

4.00

11.35

45.40

circulație

material:

0.00

0.00

manopera:

11.35

45.40

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

2.18 AUT1104A1

Ora pr macara pe pneuri cu..braț cu zăbrele

ora

I       200

77.51

155.01

10,0-14,9 tf 1 schimb

material:

0.00

0.00

manopera:

0.00

0.00,

utilaj:

77.511

155.01

Verificarea si încercarea LES....

transport:

0.00

0.00

2.17 W1MM06A#

buc

11.00

242.01.

2,662.08

material:

ooo-

0.00

manopera:

44.93

494.21

utilaj:

197.08’

2,167.87

Mobilizarea manuala a solului in vederea

Transport

0.00:

O.Otf

2.18 TSH04B1

mp

108.00

2.13;

229.84

asigurării prizei cu stratu vegetai,nivelarea si

material:

0.00

0.00

finisarea suprafețelor după mobilizarea soiului...teren mijlociu ia adancimea de 20

manopera:

2.13

229.84

cm

;utiiaj:

0.00

0.00

transport

0.00:

0.00

2.19 TSH09A1

Semanarea gazonului,pe suprafețe

riOO

1.08

92.67;

100.08

orizontale sau in panta sub 30 %

mp

material:

54.67=

59.05.

manopera:

37.99,

41.03!

utilaj:

0.00;

0.00

îi

'transport

0.00

6.00

[     greutate materiale

tone

0.00

STADIUL FIZIC:

Iluminat Stradal

0

1

2     3

4

5 = 3x4

2.20 9000001

Baton asfaltlc BA16

tona        1.32

247.37;

326.53'

material:

247.37

326.53

manopera;

0.00*

0.00

utilaj:

0.00

0.00;

transport

0.00;

0.00

greutate materiale

tone,       3.17

2.21 DB18B1

îmbrăcăminte de mortar asfaitic executat ia

mp i     20,00

1.25

24.95

caid, in grosime de :..3,0 cm cu astemere

material:

0.03

0.56

manuala

manopera:

0.72;

14.31

1

utilaj:

0.50.

10.05

;     transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone        1.32

2.21.1 20018326

Mixtura asfaitica BA16

t            1.32

247.37

326.53

2.22 EF03A1

Tablou electric, format panou, dulap, celula

buc       20.00

74.57

1,491,47

sau pupitru, având greutatea...plna la 150

material:

5.53

110.51

1,380.96

kg

manopera:

69.05

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone       0.27

2.22.I 5100027

Cutie joncțiune metalica trifazata de joasa tensiune echopata ci sig. 6A (fntrare/iesire+1

buc       20.00

306.53

6,130.59

2.23 5100028

derivație)

Cutie joncțiune metalica trifazata de joasa

buc       20.00

262.74

5,254.79

tensiune echipata cu sig. 6A(lntrare/iesire)

material:

262.74

5,254.79

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00!

0.00

greutate materiale

tone        0.00

2.24 W2D01A#

Montare clema de derivație ..pentru

buc        4.00

3.47

13.86

conductoare

material:

0.23

0.94

manopera:

3.23

12.93

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone        0.00

! 1

2.24.1 5206612

Clema de derivație cdd 160

buc        4 00

7.80;

31.18

2.2S EC11B#

Cap terminal uscat de interior la cabluri cu

buc       38.00

39.84*

1,513.90

conductoare de al sau cu...4x16 mmp sau

material;

21.91

832.74

3x25+16 mmp, Indusiv legarea ta bornele Instalației cu papuci

manopera:

15.37;

584.07

utilaj:

2.55

97.09

transport

0.00

ooo:

greutate materiale

tone       0.04

' [

2.25.I 5201192

Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70

buc      152.00

476

723.16


3 FUNDAȚII


3.1

TSA17F1 Săpătura manuala de pamant.in gropi de

mc ;      21.58

30.74

663.38

fundații poligonale sau circulare

material:

6.00;

0.00

monobJoc.de pana la 4 m adancime,pentru linii electrice aeriene de înalta tensiune., jn

manopera:

30.74’

663.38

pamant cu umiditate naturala tara sprijiniri

utilaj:

0.00

000

I

I

3.2

latlme > 1 m adâncime < 2.5 m,teren foarte tare

i      transport:

000

0.00

TRI1AA01A1 Incarcarea materialelor, grupa a-gre!e

tona       15.00

3.94

59.12

sL. mărunte,prin aruncare rampa-vagon

material:

o.bo*

0.00’

categ.1

manopera:

3 94*

59.12*

1

utilaj:

0.00'

6.00!

.......

transport:

0.00

0.00

i

■      ■' ■ ■ ■’                                              f

i    ..... __________ ,

J

Pag 5!


0

1

2

3

4

5 = 3x4

3.3

TRA01A10P Transportul rutier al..pământului sau

tona

15.00

5.42

81.25

molozului cu autobasculanta dist =10 km

material:

O.OOi

0.00

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

5.42

81.25'

3.4

CB01A1

Cofraje pentru beton in cuzineți, fundații

mp

19.20

11.14

213.95

ț

pahar si fundații de utilaje simple cu forme

material:

1.92;

36.88:

regulate din panouri refolosiblle cu astereaia din scinduri de rasinoase„..cu astereaia din

manopera:

9.22.

177.07

r

scânduri de raslnoase

uliiaj:

0.00 •

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.05

3.5

RPCA04A#

Sprijiniri orizontale maluri in spatii sub 1,00

mp

63.60

3.96

251.59

m iatime...ușoare, cu interspatli> 20

material:

0.865

54.41

cm,cantit < 20 mp

manopera:

2.21

140.37

utilaj:

0.89;

56.81

transport

0.00

0.00.

greutate materiale

tone

0.17

3.6

CA01A1

Turnarea betonului simpiu...marca...1) tn

mc

18.20

25.85

470.42

fundații continue. Izolate si socluri cu volum

material:

0.18

3.25

până la 3 mc, inclusiv

manopera:

25.07

456.19

utilaj:

0.60

10.99

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

46.95

3.6.L

2100945

Beton de ciment B160 stas 3622

mc

18.35

160.11

2,937.37

3.7

ACA11A2

Montare țeava pvc tip 3(m) in pamant, in

m

61.50

4.22

259.27

exteriorulcladirilor,avand dn.. .32

material:

2.29

141.08

manopera:

1.89

116.34

utilaj:

0.03

1.85

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.20

3.8

CL21A1

Confecții metalice diverse înglobate total

kg

176.00

1.02

180.34

sau parțial in beton., .din profile laminate,

material:

0.00

0.00

tabla, tabla striata, otel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri

manopera:

1.02

180.34

utilaj:

0.00

0.00

transport

O.OOi

0.00

4 LEA0.4KV

4.1 W2A13A1

Stâlp beton armat precomp fundație turnata buc         8,00

83.56

1.24

668.50

9.92

teren., normal

material:

manopera

35.88;

287.04

:i

utilaj:

46.44

371.54

transport:

0.00

o.oo

greutate materiale

tone        2.00

4.1.L 2000832

l            L.

STÂLP METALIC ZlNCAT, H=6M, FUNDAȚIE PREFABRICATA

buc        8.00

875.80

7.006.39

4J W2A08A1

Stâlpi simpiil.sau folosința comuna bac

buc       11.00

91.38-

1,005.16

fundație burata teren normai

material:

1'2.32

135.57

i

manopera:

23.76

261.4f

utiiaj.

55.29'

608.17i

ț     transport

0.00!

0.00

greutate materiale

tone       15.51

4.2.L 6421268

Stlip linetaer scp10001-sub 1 KV

buc       11.00

309.20

3,401.21

4.3 EA05G%

•bptbp.centrif.ispe212

Țeava de protecție metalica montata

m         3.00

8.89

26.67

i

îngropat sau aparent avand diametrul

material:

2.66

7.97

de:...1/2"... 1’, montat aparent pe dlbiurl din plastic

manopera.

4.02;

12.061

.utilaj:

2.22}

6.65Ș

I J.....

transport

0.00

o.ooj

0

1

2

3

4

5 = 3x4

greutate materiale

tone

t

0,01

4 3.L

3306065 Țeava pentru Instalatitzinc nefilm -25(1

m

3.03

6.49'

19.66

) OL 32 1 s 7656

j

4.4

W2A17A#   Vopsirea inscripțiilor avertizoare sl

mp

2.8Q

10.52!

29.45'

i

numerotarea stâlpilor din beton.. Ja LEA

1

material:

3.42J

9.58

0.4KV

manopera:

7.09}

19.86;

r

utilaj:

0.00!

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.00

4.5

W2F13K01 Prelungire pentru montare corp ilum ind

buc

25.00

154.47

3,861.66

cond. interior., cu 1 brațe st. metal Montare

material

51.51

1,287.80

cu telescop montat

manopera*

20.75

5t8.65

utilaj:

82.21

2,055.21

transport:

o.ool

»

0.00

greutate materiale

tone

0.38

4.6

6311714     Bratara zlncata simpla pentru cirja mare pe

buc

50.00

16.81;

840.53

stllp sc 10001

material:

16.BT

840.53

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.05

4.7

6311700     Cirja mare din țeava otel iam. la cald D =

buc

25.00

14.40

359.92

60x3mm;L = 1 ,B0m

material

14.40

359.92;

manopera:

0.00:

0.00

utilaj:

0.00

0.00

transport:

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.20

4.8

W2G04B01 Cablu nearmat de cu. Sau al izol pvc

m

200.00

9.10

1,819.22

secțiune 2x2,5-4x6 mmp montat.. .prin stâlp

material

8.53

1,705.71

de beton, metal

manopera:

0.57

113.50

utilaj:

0.00

0.00

transport

0.00

0.00

greutate materiale

tone

0.12

4.8.L

4801907 Cablu energie cyy 0,6/1 KV3x 2,5 U

m

204.00

3.31

675.26

8 8778

k

4.9

W2F02A1# Corp de iluminat stradal pt. lampa cu vapori

buc

25.00

24.76

618.88

de mercur sau sodiu..montat pe stâlpi cu

material

0.00

0.00

platforma ridicătoare cu braț -demontare

manopera:

4.89

122.17

utilaj:

19.87

496.71

transport:

0.00

0.00

4.10

5104002     Corp de Iluminat public pvb-9cm-1125

buc

25.00

388.54

9,713.56

material

388.54

9,713.56

manopera.

0.00

0.00

utilaj:

0.001

O.OOi

transport

O.OOi

0.00.

greutate materiale

tone

0.47

4.11

EE14C%    Lampa (bec) cu incandescenta pana la

buc

25.00

1.10,

27.59;

1000 W, montata In Interiorul construcțiilor

I

material;

O.OOi

0.00;

sau pe elemente exterioare ale acestora,

1 10’

la.jcorp de iluminat etanș cu glob si

1 IIqIIV|-IvFCL

i • iu

-VW

dlspersor

utilaj:

0.00

0.00

transport

o.oo'

0.00!

greutate materiale

tone

0.00

411.1

5102367   Lampa cu vapori de sodiu tubuiara son-t

buc

28.50

9.26

245.52

pluș 150w soclu E40

0

1

2

3

4

4.12 EB09A1

Piesa flexibila, pentru racordarea

buc

19.00

3.32

suplimentara a receptoarelor electrice la

material:

0.01;

instalația de legare ta pământ...din conducta

m a. A a a AS A1*

i 'li

de cupru, avand secțiunea de 16-95 mmp

f

ITrOn OpOIcL

utilaj:

0.00-

transport

0.00

greutate materiale

tone

0.00

4.12.1 4826945

Conductor fy       1x 16 s 8885

m

5.70

4.24

4.12.1 5203671

Papuc stantat din cupru pentru condcupru buc

38.00

0.68

18x18,5 mmp

4.13 ATD20A

Conexiuni cu.conductori electrici in

buc

150.00

2.551

dulapuri, panouri,pupitre, cutii

material

0.65

manopera:

1.89

utilaj:

0.00'

transport:

0.00

greutate materiale

tone

0.01

4.14 EG08F1

Conducta de legare ia pamînt, a instalației

m

200.00

20.75

de paratrăsnet sau a Instalației de protecție

material:

7.43?

prin legarea ta pământ, montata în pământ,

i

ti 10

inclusiv saparea si umplerea sântului.

■ man q pe ra *

conducta fiind din. atei lat zineal, de40x5

utilaj:

0.00

mm, montata în teren foarte tare

transport

0.00

greutate materiale

tone

0.35

4.15 W2I05C#

Montare electrod vertical din țeava de otel

m

30.00

15.57

zlncata de 21/2" pentru priza de pamânt...în

material:

4.54

teren foarte tare.

manopera:

10,40

utilaj:

0.63

transport

000

greutate materiale

tone

0.17

4.16 W1R11A

îmbinarea prizei de legare...la pamant cu

buc

13.00

1.80

șuruburi galvanizate m!2x40

material:

1.01

manopera:

0.79

utilaj:

0.00

transport

0.00

greutate materiale

tone

0.00

4.17 AUT1104A1

Ora pr macara pe pneuri cu..Jbrat cu zăbrele

ora

8.00

77.51

10,0-14,9 tf 1 schimb

material:

0.00

manopera:

0.00

utilaj:

77.51

transport:

0.00:

4.1B TRA03A50

Transport rutier materiale,semifabricate cu

tona

30.00

34.30'

autotractor pe pneuri cu remorca pe

material:

0.00

dist.,50 km

o.oo,

e

manopera:

utilaj:

0.00i

transport:

34.30


procent

material

manopera

Utilaj

transport

Cheltuieli directe:

67,863.71

22,631.42

35,146.84

1,337.77

Alte cheltuieli directe:

CAS

19.500%

0.00:

4,413.13

0.00

0.00

Sanatate

5.500%

0 00

1,244.73

0.00

000!

' Șomaj

1.000%

0.00

226.31

0.00

0.00

Fond de risc

1.074%

0.00

243.06

0.00

0.00

Fond de garantare

0.250 %

0.00,

56.58

000.

0.00

Concedii si

0.850%

0.00

192.37

0.00

0.00.

! indemnizații

i.

i

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

67,863.71

29,007.60

35,146.84

1,337.77,

Cheltuieli Indirecte

fo.0oo%

6,786.37

2,900.76

3,514.88

133.76

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:

74,650.08

31,908.36

38,661.52

1,471.55;

Profit

5.000%

3,732.50:

1,595.42

1,933.08

73.58

Total Inclusiv Profit

78,382.58'

33,503.77

40,594.60

1,545.12


 • 63.14 0.24!

62.90

0.00 o.oo!

 • 24.14

25.94

381.82

98.10

283.72

0.00

0.00

4,149.68

1,485.50

2,664.18

0.00

0.00

467.25

136.14

312.13

18.97

0.00

23.34

13. tO

10.25

0.00

0.00

620.05

0.00

0.00 620.05

0.00

1,029.04;

0.00

0.00

0.00.

1,029.04 total 126,979.74

4,413.13'

1,244.73'

226.31 243.06

56.58

192.37

E

133.355.9f

13,335,59

146,691.50

7,334.68’

154,026.08


STADIUL FIZIC: Iluminat Stradal : O :                                          1

TOTAL GENERAL (fara TVA): TVA:

TOTAL GENERAL:


4

24.00 %


5 = 3x4

154,026.08 36,966.26!

190,992.341 euro « 4.2234 lei, curs la data de 14/06/2010

Raport generat cu ISDP SP 1 buiid 245, www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro. tel.: 0236 477 007

FISA TEHNICA - PAVAJE ECOLOGICE

Specificații tehnice

 • - material: beton clasa C25/30

 • - culoare: gri;

 • - format (Lxlxh): 600x400x1 OOmm;


 • - tip constructiv: grilaj;

 • - Consum mediu:

- 4,2 buc/ mp;

-135 kg/ mp;

Om

Exemple de montaj

Tehnologia de producție consta in vibropresarea betonului semiuscat turnat in matrite metalice folosind instalații de producție.

— •

Standardul care specifica materialele,caracteristicile,condițiile si metodele de încercări pentru pavele este SR EN 1338:2004. Criteriile de admisibilitate pentru caracteristicile fizico-mecanice ale pavelelor conform acestui standard sunt prezentate in următorul tabel:

Caracteristica

Criterii de admisibilitate conform SR EN 1338:2004

Aspect vizual

Nici un bioc nu trebuie sa prezinte fisurari.exfoiieri sau deiaminari

Grosime strat de finisare

Min.4 mm.Particulele izolate de agregat care pătrund prin stratul de finisare trebuie ignorate.

Rezistenta la întindere prin despicare si sarcina de încărcare

Trebuie sa nu fie mai mica de 3,6 Mpa.NId unb rezultat individual nu trebuie sa fie mai mic de 2,9 Mpa si nici sa aiba o incarnare de rupere mai mica de 250 N/mm a lungimii de despicare.

Forma si dimensiuni

Dimensiunile de fabricație sunt ceie declarate de către producator.Abateri admise:

- lungime si iatime ± 2 mm; grosime ±3 mm

Rezistenta ia uzura (pierderea in volum după 16 cicluri fiecare constând din 22 rotarii)

s 18000 mm3 / 5000 mm2

Absorbția de apa

< 6 % din masa

Masa pierduta după încercarea la inghet dezgheț in mediu de sare (NaCI)

£ 1,0 kg/mp, ca medie cu nici o valoare individuala >1,5.

Operațiile de montare care se executa sunt următoarele:

 • 1. Se înlătură de pe suprafața ce urmeaza a fi pavata un strat de pamant de 20-35cm grosime;

 • 2. Se distribuie un strat de pietriș de 10-15cm grosime in mod egal si se nivelează cu o grebla;

 • 3. Se compactează pietrișul cu un vibrator cu placa (greutate in serviciu de 130-160kg);

 • 4. Peste pietrișul compactat se împrăștie un strat de nisip uscat de 4cm grosime (sort (Mmm) numit pat pentru pavaj, se nivelează cu ajutorul unei rigle de nivelare, si se compactează cu placa vibratoare. Stratul de nisip trebuie sa fie perfect neted si fara urme. Pentru calculul definitiv ai înălțimii pavajului este bine de știut ca prin vibrarea pavelelor montate pe nisip inaltimea scade cu 2cm.

 • 5. Montarea elementelor de pavaj se face prin așezarea acestora la configurația dorita. Intre elemente se lașa un rost de max 3 mm.

 • 6. Golurile elementelor de se umplu cu pamant fertil drenat bine sau pietriș ornamental.

Fixarea in nisip si vibrarea elementelor de pavaj se face pe timp uscat.

ie e nit o-i


FUNDIClO OOCFL BENITO T«l 938S2 10 00

OESIGNEfc

COTESz-rm

ICTER110PF

I CI I i m

MANWACTUMUiO Funddo DurtJI BtritO

SCALE: 1/M

REFERENCC:Recommended pole for motorways, roade, ways, industrial areas, and resldentlal areae.

High-radius troncoconic pole dedgned in one slngle piere. Bracket with 240mm tip and 06Omm diameter.

Made of S-235-JR Steel.

M22 x 700mm (IA08)

PATTERNANCHOWNG BOLTSIAOB

22

§


|BÎNITO-|

Tai* Qm

OeSIGNERt

COTE* ™

ICTER90PP

FUND CIO DOCTIU BCH1TO T«L»J 8521000

1 CI 7(11

MANUFACTURA:© Fundlcto Dual 8«*O

5CAIE: t/W

aerat ace:


Recommended pole for motorways, roads, ways, industrial areas, and residential areas.

High-radius troncoconic pole designed in one single plece. Bracket with 240mm tip and 06Omm diameter.

Made of S-235-JR steel.

M22 x 700nwn (IA08}

ANCHORING BOLTSIA08

22

00

p

r-

1


PATTERN|hhitoZ|

Țar 7m

OBIONEIt:

COTSSt <m>

ICTER70PP

FVNMcrOoiicin.eeMrro Teî, «8521000

1 CI /III

MANUFACnj»»:© fundkto Ductil B«iho

SCALE: 1/50

rtEFEAEHCE:


820LOCAT1ON; Recommended pole for motorways, roads, ways, industrial areas, and residential areas.


DESCRIFTION:

MATERIAL


ANCHORING:PATTERNHigh-radius troncoconk pole designed in one singie plece. Bracket with 240mm tip and 06Omm diameter.


Made of S-235-JR Steel.


M18 x 500mm (1A01)
|M«iTO-ț

Ter 5m

OIS6N0L*

COTE5;

ICTER5OPP

FUNOMIdOdCTILBENITO

MANUFACTUMIU© Fwdido Ductil Bwlto

SCALE: 1/60

REFEMNCEi


LOCATION:       Recommended pole for motorways, roads,

ways, industrial areas, and resldential areas.

DESCRIPTION:

MATERIAL


ANCHORING:


Hkjh-radius troncoconic pole designed in one single plece. Bracket with 240mm tip and 06Omm diameter.

Made of S-235-JR Steel.

M18 x 500mm(IA01)


PATERN
CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE TERASAMENTE DRUMURI

CAPITOLUL I GENERALITĂȚI

Art.l. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construcția și reconstrucția drumurilor publice. EI cuprinde condițiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea debleurilor, rambleunlor, transporturilor, la compactarea, nivelarea și finisarea lucrărilor precum și controlul calității și condițiile de recepție.

Art.2. PREVEDERI GENERALE

 • 2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 și alte standarde și normative în vigoare, la data execuției, în măsura în care acestea completează și nu contravin prezentului caiet de sarcini.

 • 2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unități de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • 2.3. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, și alte verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 2.4. Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care să conducă Ia respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 • 2.5. Antreprenorul este obligat să țină evidența zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor și a celorlalte cerințe.

 • 2.6. în cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul poate dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL II MATERIALE FOLOSITE

Art.3. PĂMÂNT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafețelor ce urmează a fi însămânțate sau plantate se folosește pământ vegetal rezultat de la curățirea terenului și cel adus de pe alte suprafețe locale de teren.

Art.4. PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE

 • 4.1. Categoriile și tipurile de pământuri, clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date în tabelele I .a și l.b.

 • 4.2. Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiții climaterice și hidrologice, la orice înălțime de terasament, fără a se lua măsuri speciale.

 • 4.3. Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice condiții climaterice, hidrologice și la orice înălțime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată.

 • 4.4. Pământurile prăfoase și argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când condițiile hidrologice locale sunt mediocre și nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind acțiunea fenomenului de îngheț-dezghet la lucrări de drum.

 • 4.5. în cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cm3, vor fi înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianți (var, cenușă de furnal, etc.).

Materiale pentru terasamente

Categoriile și tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243

Tabella

Danumiiea ri orația berea pincipatekr tipuri de pâmtnturi

Simbo)

Gnnulatitate

Coeficient denemi* foneitet» U.

Indice de ptaaticitMt Jp pentru fracțiune» wb03mm

u»n*r» libert

U,H

CilUte material pentru aram* note

Ccnjnultn pirți foi» (nttdmraiH lotri» pt

d<0.0» mbi

d«ojBrrin

dcWfflfo

1 Piadnturincwidreipoitete fracțiunea rari m ut dt J mm rapteuml mai mek de 50* Neciri. botovliu». pictri»

cu forma puține parp Pnt. nttwforme (greneioritaie «Minut)

intenribiiitete 1* buhaț-d wghei ți le variațiile detun) Arie

H

<1

<10

<20

<5

0

fom» buni

idem 1 a, teii mutant (prtmloritatt contnul)

lb

t. $

foarte luni

7, Pinitauri naturii t meda ,1 flne (ftaețfonet rari miel dt2 mm rtprtritel rari nrvil de 50%) NUip «u pitei ț.nhip muefldjtocte tai fa

eu pirți fine,neunita ir»(Bran uior rt»H caninul) MncWfitttt mijloc»» le faflteț- dtophtț «tenifode U variațiile de tuni diate

2a

<6

<20

<40

>5

S 10

foarte buni

idem 2 e.înci undam» (pvulainiw dncoenul)

lb

i 5

bate

J.Piminieri atentwe medii ,i Hm (itethima mei nici de 2mm reprtrinia mri radi de 50%) cu liam conmuii din plmlnteri coeahe. Nirip ca pietriț, nidp mart. mjlodu teu (ia cu liani prifa mu «filo,

cu mile ptrți Hm. foan* mmMc te îngheț* deqjwț, fnepuna fini panta urrflira tibet! (rmpădk corrtttcțiej noduM

»v fi

220

240

-

>10

<40

mediocri

idem 3», Inii fracțiunea tini pretind urrft«e liberi Mediem mare

3b

>40

merioal

NOTĂ: In terasamente se poate folosi fi material provenit din deroedn, în condițiile adiate în prezentul tabel

Materiale pentru terasamente

Categoriile și tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243

Tabel lb

Denumirea ți earacteriraiea principalelor %>uri deplmintrri

Sbobo)

Grandentair

Indice de ptaadciute Ip patru fac (junta tub 03 mm

Umflare liberi

Ut%

Căitele material

P« eu tente mente

Conform eotnograceei Cuagnnd»

4. Pimimuricoeiivet nbip prifoe. prad ropot aHparfUoa.pn£pnif « (Ăia niaipoa. praf «fi le a. topit prifoma nîspoari. «fii prlfoml. «Cill.eriiUrul

anorganic» tu comprtribillUM ți umflare liberi redea. «nobillele mijloci» la Ingheț-dergheț

4a

50

‘ fndfc» de pmridtete tp

<10

<40

medioal

anorganic» cu compreaibiHtete tnjtocie p umflare fiberi reduta ane medii, foarte unribOe latnghaț-dazghtț

4b

<35

>70

mediocri

Limite de aouftre WcH

an«pnica( MO> 5H) • ca cctrțxeribiilato p umflare! beri reduc, remibdhate nijtocie lalnghet-dergheț

4C

4d

sin

<40

medioal

4a

Z

4b

z

McrfVBca cu compreribditete li umflat liberi mare, aertnbi i tetemiilea» la Îngheț-derghaț

44

Z

4f

>35

>70

nu

z

4c

50               100

tnerfi*ice(MO»5%)*ca compreriHitete mijlocie p umflare liber» redai iau medie. foarte tmaibifo ta tn^tț-dagheț

4e

<35

<73

mi

anorganice(MO> 5%) • a» eonvrwbiimianwe. umflam liberi meditau mere,foarteaamfoilelaIngiieț-d««h«1

4f

-

>40

fotneru

*) Materiile organice sunt notate cu MO

înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata lățimea platformei, la o adâncime de minimum 20 cm în cazul pământurilor rele și de minimum 50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cm3 . Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului și se va stabili în funcție de condițiile locale concrete, de către inginer.

Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau când pământul din patul drumului are umiditatea relativă Wo > 0,55 se va executa un strat de separație din geotextil, rezistent și permeabil.

unde: W = umiditatea naturală, iar Wl = limita de curgere

 • 4.6. Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d (anorganice) și 4e (cu materii organice peste 5%) a căror calitate conform tabelului l.b este rea, este necesar ca alegerea soluției de punere în operă și eventualele măsuri de îmbunătățire să fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

 • 4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, maluri, nămoluri, turbă și pământurile vegetale, pământurile cu consistență redusă (care au indicele de consistență sub 0,75%), precum și pământurile cu conținut mai mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi, bulgări de pământ înghețat sau cu conținut de materii organice în putrefacție (brazde, frunziș, rădăcini, crengi, etc).

Art.5. APA DE COMPACTARE

 • 5.1. Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară și nu trebuie să conțină materii organice în suspensie.

 • 5.2. Apa salcie va putea fi folosită cu acordul Beneficiarului, cu excepția compactării terasamentelor din spatele lucrărilor de artă.

 • 5.3. Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea nu se va face decât cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza și modalitățile de utilizare.

Art.6. PĂMÂNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECȚIE

Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecție a rambleurilor erodabile trebuie să aibă calitățile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile și pietrișurile aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni inai mari de 100 mm.

Art.7 VERIFICAREA CALITĂȚII PĂMÂNTURILOR

 • 7.1. Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevăzute în tabelul 2.

Tabel 2

Ni.

Cft

Caracteristici care se verifică

Frecvente mini ac

Metode de determinare conform STAS

1

Granulozitate

în funcție de hetenogenilaiea pământului utilizat Insă nu va fi mai mică decât o încercare la fiecaie 5,000 m1

191)         !

2

Limita de plaseictwtc

3

Densitate uscată niaximă

WIM-U

4

Coeficientul de Neumrormitatc

7.MH9

5

Caracteristicile de compactare

Pentru pământurile folosite in ratnbleunle din spatele zidurilor }i pământurile folosite la protecția rambleurilor. o încercare la fiecare 1.000 m*

iui nu

6

Umflare libera

141112 88

7

Sensibilitate la îngheț, dezgheț

o încercare ta fiecare: • 2.000 mc pământ pentru rarnblcuri

- 250 ml de drum In debleu

17091 VW

8

Umiditate

Zilnic sau la fiecare 500 in

 • 7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de laborator.

/ / /

CAPITOLUL III

EXECUTAREA TERAS AMENTELOR

Art.8. PICHETAJUL LUCRĂRILOR

 • 8.1, De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheți cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legați de reperi amplasați în afara amprizei drumului.

. Pichetajul este însoțit și de o rețea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasați în afara zonei drumului, cel puțin câte doi reperi pe km.

 • 8.2. în cazul când documentația este întocmită pe planuri fotogrametriee, traseul drumului proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilor de execuție pe baza planului de situație, a listei cu coordoonate pentru vârfurile de unghi și a reperilordepe teren.

83. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenoml, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea și completarea pichetajului în cazul situației arătate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou în cazul situației de la pct.8.2. în ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detaliată a profilurilor transversale, la o distanță maximă între acestea de 30 m în aliniament și de 20 m în curbe. Picheți! implantați în cadrul pichetajului complementar vor fi legați, în plan și în profil în lung, de aceiași reperi ca și picheții din pichetajul inițial.

 • 8.4. Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin țăruși și șabloane următoarele:

 • - înălțimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax, de-a lungul axului drumului;

 • - punctele de intersecții ale taluzurilor cu terenul natural (amprîza);

 • - înclinarea taluzelor.

85. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheților și reperilor și are obligația de a-i restabili sau de a-i reamplasa dacă este necesar.

 • 8.6. în caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către Antreprenor, pe cheltuiala și răspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Beneficiarului, cu notificare cu cel puțin 24 ore în devans.

 • 8.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate și toate instalațiile subterane și aeriene, aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora.

Art.9.LUCRĂRI PREGĂTITOARE

 • 9.1. înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei expropriate:

 • - defrișări;

 • - curățirea terenului de resturi vegetale și buruieni;

 • - decaparea și depozitarea pământu 1 ui vegetal;

 • - asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafață și adâncime;

 • - demolarea construcții 1 or existente.

 • 9.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor și arbuștilor, să scoată rădăcinile și buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este nceesar, în conformitate cu legislația în vigoare. Scoaterea buturugilor și rădăeinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălțime mai mică de.2 m precum și la debleuri.

 • 9.3. Curățirea terenului de fiunze, crengi, iarbă și buruieni și alte materiale se face pe întreaga suprafață a amprizei.

 • 9.4. Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafață a amprizei drumului și a gropilor de împrumut.

95. Pământul decapat și orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate și depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării,

 • 9.6. Pe porțiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin șanțuri de gardă care să colecteze și să evacueze apa în afara ,             '                                                                       4              *

amprizei drumului. în general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare și evacuare a apelor din ampriza drumului.

 • 9.7. Demolările construcțiilor existente vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicațiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina Antreprenorului.

 • 9.8. Toate golurile ca: puțuri, pivnițe, excavații, gropi rezultate după scoaterea buturugilor și rădăcinilor, etc.vor fi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art.4 și compactate pentru a obține gradul de compactare prevăzut în tabelul nr.5 punctul b.

 • 9.9. Antreprenorul nu va trece la execuția terasamentelor înainte ca Beneficiarul să constate și să accepte execuția lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol.

Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menționată în registrul de șantier.

Art.10. MIȘCAREA PĂMÂNTULUI

 • 10.1. Mișcarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantităților ce se vot transporta (inclusiv un tabel de mișcare a terasamentelor), precum și toate informațiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distanțe, etc.).

 • 10.2. Excedentul de săpătură și pământurile din debleuri care sunt improprii realizării rambleurilor (în sensul prevederilor din. art.4) precum și pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate în depozite definitive.

 • 10.3. Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de împrumut.

 • 10.4. Recurgerea la debleuri și rambleuri în afara profilului din proiect, sub forma de supralărgîre, trebuie să fie supusă aprobării Beneficiarului.

 • 10.5. Când, în cursul execuției lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri și gropi de împrumut este incompatibilă cu prescripțiile prezentului caiet de sarcini și ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor și normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea și condițiile de execuție a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul și să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienței pământului pentru umplutură, pe bază de măsurători și teste de laborator, demonstrând existența reală a materialelor și evaluarea cantităților de pământ ce se vor exploata.

 • 10.6. La lucrările importante, când beneficiarul consideră recesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. în acest caz, Antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, "Tabloul de corespondență a pământului” prin care se definește destinația fiecărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de împrumut.

 • 10.7. Transportul pământului se face pc baza unui plan întocmit de Antreprenor, "Tabelul de mișcare a pământului” care definește în spațiu mișcările și localizarea finală a fiecărei cantități izolate de pământ din debleu sau din groapa de împrumut

El ține cont de 'Tabloul de corespondență a pământului” stabilit de Beneficiar, dacă aceasta există, ca și de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport și de prescripțiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării Beneficiarului în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea lucrărilor.

Art.ll. GROPI DE ÎMPRUMUT ȘI DEPOZITE DE PĂMÂNT

 • 11.1. în cazul în care gropile de împrumut și depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Dacă Beneficiarul consideră că este necesar, cererea trebuie să fie însoțită de:

• un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele și analizele de laborator executate pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului;

/ /

 • • acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite și/sau pentru gropile de împrumut;

 • • un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut și planul de refacere a mediului.

 • 11.2. La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli:

 • • pământul vegetal se va îndepărta și depozita în locurile aprobate și va fi refolosit conform prevederilor proiectului;

 • • crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizației prealabile a Beneficiarului, să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

 • • taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu condiția ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitații, iar taluzurile să fie îngrijit executate;

 • • săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri sau sub cota șanțului de scurgere a apelor, în zona de rambleu;

 • • în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, amenajând o banchetă de 4,00 m lățime între piciorul taluzului drumului și groapa de împrumut;

 • • fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% spre exterior și o pantă longitudinală care să asigure scurgerea și evacuarea apelor;

 • • taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea de 1:1,5...1:3; când între piciorul taluzului drumului și marginea gropii de împrumut nu se lasă nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3.

 • 11.3. Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri:

 • • în continuarea terasamentuhii proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat și taluzat conform prescripțiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafața superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

 • • Ia mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuție sau ale celor existente și în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situații este necesar să se obțină aprobarea pentru ocuparea terenului și să se respecte condițiile impuse.

La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuția acestora să nu se provoace înzăpezirea drumului

 • 11.4. Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut și depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor naturale și nici să nu riște antrenarea terasamentelor de către ape sau să cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. în acest caz, Antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.

 • 11.5. Beneficiarul se va opune executării gropilor deTmprumut sau depozitelor, susceptibile de a înrăutăți aspectul împrejurimilor și a scurgerii apelor, fără ca Antreprenorul să poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri

 • 11.6. Achiziționarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pământuri ca și ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina Antreprenorului. ■

Art. 12. EXECUȚIA DEBLEURILOR

 • 12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini și caietul de sarcini speciale să fi fost verificat și recunoscut ca satisfăcător de către Beneficiarul lucrării. Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu să fie menționate în registrul de șantier.

 • 12.2. Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lățime și pe măsură ce avansează, se realizează și taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menționate pe profilurile transversale.

123. Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. în cazul când în mod accidental apar asemenea situații se va trece la umplerea lor, conform modalităților pe care le va prescrie Beneficiarul lucrării și pe cheltuiala Antreprenorului.

 • 12.4. La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentelc se vor executa progresiv, asigurându-se permanent drenarea și evacuarea apelor pluviale și evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, penttu a preveni umezirea pământurilor. Toate

lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea săpăturilor, pentru a se asigura că lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape.

125. în cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calitățile stabilite și nu este de portanța prevăzută, se va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de formă se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Nonnal. în acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal.

 • 12.6. înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.

Dacă acesta diferă de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui să aducă la cunoștința Beneficiarului neconcordanța constatată, urmând ca acesta să dispună o modificare a înclinării taluzurilor și modificarea volumului terasamentelor.

 • 12.7. Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de maximum 12,00 m sunt date în tabelul 3, în funcție de natura materialelor existente în debleu.

Tabel 3

NATCRA MATERIALELOR DIN DEBLEU

Înclinarea TAt.vzura.OR

Hmfctwn Mgiloiw. In gaetil arșițe nuipcMW sta pftToaw. nisipuri irjilot» mu prafuri ufilotsc

1.0:13

findnurirn*rnaisc

t.O 1,0-.1.00.5

tantalun mteroportee (k>eu ți piminiud bciictde»

1.00.1

taci jtincots* iliciabite In funcțw do pod.» d< tltwtbhtw ți dc idtarcimt* deMeisâor

10:13 1.0:1.0

toci «ttocott* aralkratoUe

1.00.1

Rod tdncoue (ar* nu te depodevi) cu wataHcoreo f»i oraMd Itt ce pmtțit tubdilatM

d*       0.1 p4ntl»po/t(ia

» «stictM im chrar in contold

în debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în condiții hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltrații, zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.

 • 12.8. Taluzurile vor trebui să fie curățate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect aderente sau incorporate în teren ca și rocile dislocate a căror stabilitate este incertă.

 • 12.9. Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, Antreprenorul va lua măsuri imediate de stabilizare, anunțând în același timp Beneficiarul.

 • 12.10. Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100% Proctor Nonnal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pete).

 • 12.11. în terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui să stabilească și apoi să adapteze planurile sale de derocare în așa fel încât după explozii să se obțină:

 • •  degajarea la gabarit a taluzurilor și platformei;

 • •  cea mai mare fracționare posibilă a rocii, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor.

 • 12.12. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent și în special după explozie, taluzurile de debleuri și terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura părțile de rocă, care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

După execuția lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot Acolo unde aceasta nu este atinsă, Antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară.

 • 12.13. Toleranțele de execuție pentru suprafața platformei și nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date în tabelul 4.

Tabel 4

Profilul

Toitr«M«*dmiM

RocineccmpKW

Rod compact*

’lmforrra cu mi de foind

3 cm

♦ -5 cm

Masfoont ftr» mi dc ferma

♦-5 cm

».•• 10 cm

Mm dedcbleu «acoperit

* • lOan

candkd in funepede nMura rod»

 • 12.14. Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsata la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a

completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat așa cum este arătat în art.14.

 • 12.15. Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, Beneficiarul va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel:

în perioada ploioasă: extragerea verticală după perioada ploioasă: săpături în straturi, până la orizontul al cărui conținut în apă va fi superior cu 10 puncte, umidității optime Proctor Normal.

 • 12.16. în timpul execuției debleurilor, Antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor să nu fie degradate sau înmuiate de apele de ploaie. Va trebui, în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos a rampelor profilului în lung. Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitațională a apelor, Antreprenorul va trebui să mențină o pantă suficientă pentru scurgere, la suprafața părții excavate și să execute în timp util șanțuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării apelor în timpul excavării.

Art.13. PREGĂTIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrările pregătitoare arătate la art.8 și 9 sunt comune atât sectoarelor de debleu cât și celor de rambleu. Pentru rambleuri mai sunt necesare și se vor executa și alte lucrări pregătitoare.

 • 13.1. Când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20%, Antreprenorul va trebui să execute trepte de înfrățire având o înălțime egală cu grosimea stratului prescris pentru umplutură, distantațe la maximum 1,00 m pe terenuri obișnuite și cu înclinarea de 4% spre exterior. Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de "Beneficiar*'.

 • 13.2. Pc terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute la art.8 și 9, sau pe terenuri de portanță scăzută se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 30 cm, pentru a obține un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

Art.14. EXECUȚIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescripții generale

 • 14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în caietul de sarcini și caietul de sarcini speciale, să fie verificate și acceptate de

. "inginer". Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de șantier.

 • 14.1.2. Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

 • 14.1.3. Execuția rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calitățile lor minimale definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. Execuția nu poate fi reluată decât după un timp fixat de ''Beneficiar" sau reprezentantul său, la propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de execuție a rambleurilor

 • 14.2.1. Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga lățime a platformei și în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se segregările și variațiile de umiditate și granulometrie. Dacă dificultățile speciale, recunoscute de "Beneficiar", impun ca execuția straturilor elementare să fie executate pe lățimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alîturate, care împreună acoperă întreaga lățime a profilului, urmărind ca decalarea în înălțime între două benzi alăturate să nu depășească grosimea maximă impusă.

 • 14.2.2. Pământul adus pe platfomă este împrăștiat și nivelat pe întreaga lățime a platfonnei (sau a benzii de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. Suprafața fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compaetarc, va fi plană și va avea o pantă transversală de 3...5% către exterior, iar suprafața ultimului strat va avea panta prescrisă conform articolului 16.

 • 14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înălțimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza aeestora, blocuri de piatră sau din beton cu dimensiunea maximă de 0,50 m cu condiția respcetării următoarelor măsuri:

 • - împfinarea golurilor cu pământ;

 • - asigurarea tasărilor în timp și luarea lor în considerare;

 • - realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespuzătoare pe cel puțin 2,00 m grosime la partea superioară a rambleului.

 • 14.2.4. La punerea în operă a rambleului se va ține seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru aceasta, laboratorul șantierului va face determinări ale umidității la sursă și se vor lua măsurile în consecință pentru punerea în operă, respectiv așternerea și necompactarea imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-și reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contra, udarea stratului așternut pentru a-1 aduce la valoarea umidității optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

 • 14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevăzut în STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabel 5

r                                                                              ---------------------

Plină

nhiîî

Z'.

Zonele din terasamente (Iu care sc prescrie gradul de compactare)

Nccoecive

Coezive

ImkJIdMninț pcrmwme

kcntopcnuutnie

îniMcimop pfltiuMrrr

îmbrăcămum ij tHnipflmiftente '

». Primii 30 cm oi terenului notural sub un .rambleu, cu înălțime» h S 2,00 m h > 2,00 m

100

95

95

92

97

92

« 1

90

b. în corpul rambleurilor. ta adinei mea sub 'potul drumului: h < 0,50m

0,5<bs 2,00ni h>2,00m

100

100

95

100

97

92

100

97

92

ioo î

94

90

1

c. în deblcuri, pe adlnctmctt de 30 cm sub patul drumului

100

100

100

100

_________________________________1

NOTĂ:

Pentru pământurile necoezive, strancoase cu granule de 20 mm in proporție mai mare de 50% și unde raportul dintre densitatea in stare uscată a pământului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când după un anumit număr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasă urme vizibile la controlul gradului de compactate.

 • 143,2. Antreprenorul va trebui să supună acordului Beneficiarului, cu eel puțin opt zile înainte de începerea lucrărilor, grosimea maximă a stratului elementr pentru fiecare tip de pământ, care poate asigura obținerea (după compactare) a gradelor de compactare arătate în tabelul 5, cu echipamentele existente și folosite pe șantier. în acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronson de încercare de minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pămâ'int. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obținută. Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă planșă de încercare, după ce va aduce modificările necesare grosimii straturilor și utilajului folosit. Rezultatele acestor încercări trebuie să fie menționate în registrul de șantier. în cazurile când această obligație nu va putea fi realizată, grosimea straturilor succesive nu va depăși 20 cm după compactare.

1433. Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrăcămințile din beton de ciment și de 4% sub celelalte îmbrăcăminți și se acceptă în max. 10% din numărul punctelor de verificare.

/ /

14.4. Controlul compactării

în timpul execuției, terasametele trebuie verificate după cum urmează:

 • a) controlul va fi pe fiecare strat;

 • b) frecvența minimă a teste for trebuie să fie potrivit tabelului 6.

Tabel 6

Denumirea tocmirii

Ftacronțananimt» a InewcâriJw

Otwenaj

Ineetcm Procur

11a 3.000 m*

Pcntronccaicptonlal

Qrierminsu «cnfmitnlui tfcapi

lta2J0n?4cpW«n*

Peorot

DctetndMrta jrxâjtui 4c «opctait

3 ta Î30 m*4c plefcrml

Pe mc

Laboratorul Antreprenorului va ține un registru în care se vor consemna toate rezultatele privind încercarea Proctor, determinarea umidității și a gradului de compactare realizat pe fiecare strat și sector de drum.

Antreprenorul poate să ceară recepția unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această recepție va trebui, în mod obligatoriu, menționată în registrul de șantier.

143. Profiluri și taluzuri

 • 14.5.1. Lucrările trebuie să fie executate de așa manieră încât după cilindrare profilurile din proiect să fie realizate cu toleranțele admisibile.

Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri și nici excrescențe, în afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituente ale rambleu lui. Profilul taluzului trebuie să fie obținut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispoziții contrare în caietul de sarcini speciale.

 • 14.5.2. Taluzurile rambleurilor așezate pe terenuri de fundație cu capacitatea portantă corespunzătoare vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălțimile maxime pe verticală indicate în tabelul

7.

Tabel 7

Natura materialului tn rambleu

H«ua țm)

Argile prăfoase sau argile nisipoase

6

Nisipuri argiioase sau praf argiios

7

* Nisipuri

8

Pietrișuri sau balasturi

10


Panta taluzurilor trebu ie verificată și asigurată numai după realizarea gradulu i de compactare indicat în tabelul 5:

1433. în cazul rambleurilor cu înălțimi mai mari decât cele arătate în tabelul 7, dar numai până la maxim 12,00 m, înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul înălțimii, până la baza rambleului, înclinarea va fi de 1:2.

 • 14.5.4. La rambleuri mai înalte de 12,00 m, precum și la cele situate în albiile majore ale râurilor, ale văilor și în bălți, unde terenul de fundație este alcătuit din particule fine și foarte fine, înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3 ....1,5.

143.5. Taluzurile rambleurilor așezate pe terenuri de fundație cu capacitate portantă redusă, vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălțimile maxime, Iw pe verticală indicate în tabelul 8, în funcție de caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundație.

___________________________________________Tabel 8Caracteristicile terenului de fundație

Panta

a) unghiul de frecare interni tn arad#

tereaului

5*

«r

15*

de

b) coeziunea materialului KPa

fundație

30

60

10

30

60

10 1 30

60

80

InSltimea maximi • rambleutui

L-lUt (m)

0

3,00

1,00

?.Q0

S,00

6,90

4,00

6,00

8,00

10X0

1:10

2.00

3,00

2,00

4,00

5,00

3,00

5,00

6,00

7.00

1:5

1,00

2,00

1,00

2,00

3,00

2,00

3,00

4,00

5.00

1:3

-

-

1,00

2,00

1,00

2,00

3.00

4,00

10

 • 14.5.6. Tolerantele de execuție pentru suprafața patului și a talazurilor sunt următoarele:

 • - platformă fără strat de formă +/- 3 cm

 • - platformă cu strat de formă +/- 5 cm

 • - taluz neacoperit                  +/- 10 cm

Denivelările sunt măsurate sub lata de 3 m lungime.

Toleranța pentru amprîza rambleului realizat, față de cea proiectă este de + 50 cm.

14.6. Prescripții aplicabile pământurilor sensibile la apă

 • 14.6.1. Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, Beneficiarul va putea ordona Antreprenorului următoarele:

 • - aștrnerea și compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad de umiditate convenabil;

 • - un timp de așteptare după așternere și scarificarea, în vederea eliminării apei în exces prin evaporare;

 • - tratarea pământului cu var pentru reducerea umidității;

 • - practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umidității pământurilor cu exces de apă

Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pământuri Beneficiarul va putea impune Antreprenorului măsuri speciale pentru evacuarea apelor.

14.7. Prescripții aplicabile rambleurilor din material stâncos

 • 14.7.1. Materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăștia și nivela astfel încât să se obțină o umplutură omogenă și cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcție de dimensiunea materialului și posibilitățile mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea, în nici un caz, să depășeadcă 0,80 m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor conține blocuri mai mari de 0,20 m. Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozițiile de mai sus vor fi fracționate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. Intercalarea straturilor de materiale fine și straturi din materiale stâncoase, prezentând un procentaj de goluri ridicat, este interzisă.

 • 14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel puțin, sau cu utilaje cu șenile de 25 tone cel puțin. Această compactare va fi însoțită de o stropire cu apă, suficientă pentru a facilita aranjarea blocurilor. Controlul compactării va fi efectuat prin măsurarea parametrilor Q/S unde:

Q - reprezintă volumul rambleului pus în operă într-o zi, măsurat în mc după compactare;

S - reprezintă suprafața compactată într-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilită pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor ( Q/S ) va fi stabilită cu ajutorul unui tronson de încercare controlat prin încercări cu placa. Valoarea finală va fi cea a testului în care se obțin module de cel puțin 500 bari și un raport E2/E1 inferior lui 0,15. încercările se vor face de Antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi înscrise în registrul de șantier.

 • 14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelată, admițându-se aceleași toleranțe ca și în cazul debleurilor în material stâncos, tabelul 4. Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor pe cel puțin jumătate din grosimea lor.

14.8. Prescripții aplicabile rambleurilor nisipoase

 • 14.8.1. Rampleurilc din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, în scopul de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, pentru obținerea compactării prescrise.

 • 14.8.2. Straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite și amestecate pentru obținerea unei umidități omogene pe întreaga grosime a stratului elementar.

 • 14.8.3. Platforma și taluzurile vor fi nivelate admițându-se toleranțele arătate în tabelul 4. Aceste toleranțe se aplică straturilor de pământ care protejează platforma și taluzurile nisipoase.

/ /

 • 14.9. Prescripții aplicabile rambleurilor din spatele lucrurilor de artă

(culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)

 • 14.9.1. în lipsa unor indicații contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrărilor de artă vor fi executate cu aceleași materiale ca și cele folosite în patul drumului, cu excepția materialelor stâncoase. Pe o lățime minimă de 1 metru, măsurată de la zidărie, mărimea maximă a materialului din carieră, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

 • 14.9.2. Rambleu! se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 și cu asigurarea integrității lucrărilor de artă. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării Beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artă întinderea zonei lor de folosire.

14.10. Protecția împotriva apelor

Antreprenorul este obligat să asigure protecția rambleurilor contra apelor pluviale și inundațiilor provocate de ploi, a căror intensitate nu depășește intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani. Intensitatea precipitațiilor de care se va ține seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată stație pluviometrică.

ArtlS. EXECUțIA ȘANȚURILOR ȘI RIGOLELOR

Șanțurile și rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-sc secțiunea, cota fundului și distanța de la marginea amprizei.

Șanțul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. în nici un caz nu va fi tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt de prezența masivelor stâncoase. Paramentele șanțului sau ale rigolei vor trebui să fie plane iar blocurile în proeminență să fie tăiate.

La sfârșitul șantierului și înainte de recepția finală, șanțurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgări și blocuri căzute.

Art.l 6. FINISAREA PLATFORMEI

 • 16.1. Strtul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat și completat respectând cotele în profil în lung și în profil transversal, declivitățile și lățimea prevăzute în proiect

Gradul de compactare și toleranțele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul 4.

în ce privește lățimea platformei și cotele de execuție abaterile limită sunt:

- la lățimea platformei se admit:

.î .    +/- 0,05 m, față de ax                                 ,

+/- 0,10 m, pe întreaga lățime

_ -la cotele proiectului se admit:

""         +/- 0,05 m, față de cotele de nivel ale proiectuluC

 • 16.2. Dacă execuția sistemului rutier nu urmează imediat după terminarea terasamentelor,

platforma va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiș, în două ape, cu înclinarea de 4% spre marginea acestora. în curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele desenate ale proiectului, gără să coboare sub o pantă transversală de 4%.                              \

Art.17 ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL

Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, aeesta este în prealabil tăiat în trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal. Terenul vegetal trebuie să fie.. fărâmițat, curațat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă și umectat înainte de răspândire. După răspândire pământul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou ușor.

Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe timp de ploaie.

Art.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate gravitațional. Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite prin dispoziții de șantier de către "Beneficiar" și reglementarea lor se va

face, în lipsa unor alte dispoziții ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale.

Art.19. ÎNTREȚINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANȚIE în timpul termenului dc garanție, Antreprenorul va trebui să execute în timp util și pe cheltuiala sa lucrările de remediere a taluzurilor rainbleurilor, să mențiăi scurgerea apelor, și să repare toate zonele identificate cu tasări datorită proastei execuții.

în afară de aceasta, Antreprenorul va trebui să execute în aceeași perioadă, la cererea scrisă a Beneficiarului, și toate lucrările de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este răspunzător.

Art.20. CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

 • 20.1. Controlul calității lucrărilor de terasamente constă în:

 • - verificarea trasării axului, amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare;

 • - verificarea pregătirii terenului de fundație (de sub rambleu);

 • - verificarea calității și stării pământului utilizat pentru umpluturi;

 • - verificarea grosimii straturilor așternute;

 • * verificarea compactării umpluturilor;

 • • controlul caracteristicilor patului drumului.

 • 20.2. Antreprenorul este obligat să țină evidența zilnică, în registrul de laborator, a verificărilar efectuate asupra calității umidității pământului pus în operă și a rezultatelor obținute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilar executate.

Antreprenorul nu va trece la execuția următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat și aprobat de inginer. Antreprenorul va întreține pe cheltuiala sa straturile recepționate, până la acoperirea acestora cu stratul următor.

 • 20.3. Verificarea trasării axului și amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de execuție a terasamentelor urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranța admisibilă fiind de +/- 0,10 m în raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregătirii terenului de fundație (sub rambleu)

 • 20.4.1. înainte de începerea executîrii umpluturilor, după curățirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal și compactarea pământului, se determină gradul de compactare și deformare a terenului de fundație.

 • 20.4.2. Numărul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este de 3 încercări pentru fiecare 2000 m2 suprafețe compactate. Natura și starea solului se vor testa la minim 2000 m3 umplutură.

 • 20.4.3. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse, specificându-se și eventuale remedieri necesare.

 • 20.4.4. Deformabiiitatea terenului se va stabili prin măsurători cu defiectometru cu pârghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie și deflectomrtrir a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31-2002.

 • 20.4.5. Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul după altul, în trei puncte (stânga, ax, dreapta).

 • 20.4.6. La nivelul terenului de fundație se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deformația elastică, corespunzătoare vehiculului etalon de 10 KN, se încadrează în valorile din tabelul 9, admițându-se depășiri în cel mult 10% din punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformației la nivelul terenului de fundație în funcție de tipul pămânlului de fundație sunt indicate în tabelul 9.

 • 20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundații se va face în corelație cu măsurătorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate portantă scăzută.

/ /

203. Verificarea calității șl stării pământului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului, conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor așternute

Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ așternut la executarea rambleu lui. Grosimea măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pământ respectiv și utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactării umpluturilor

 • 20.7.1. Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pământ pus în operă. în cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafața, mijlocul și baza stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm și numai de la suprafața și baza stratului când grosimea este mai mică de 25 cm. în cazul pământurilor necoezitive se va preleva o singură probă din fiecare punct, care trebuie să aibă un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914. Pentru pământurile stâncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densității în stare uscată a acestor probe cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Procter, STAS 1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat.

La stratul superior al rambleului și la patul drumului în debleu, verificarea gradului de compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel puțin 1 m de Ia marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

 • 20.7.2. în cazul când valorile obținute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scărificarea și recompactarea stratului respectiv.

20.73. Nu se va trece la execuția stratului următor decât numai după obținerea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă.

 • 20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate ușor cu penetrometrul sau cu dcflectometnil cu pârghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului .

 • 20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuției _ terasamentelor și constă în verificarea cotelor realizate și determinarea deformabilității, cu

ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului.

 • 20.8.2. Toleranțele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/• 0,05 m față de prevederile proiectului. în ce privește suprafațarea patului și nivelarea taluzurilor, toleranțele sunt cele arătate la pct.12.13 (tabelul 4) și la pet 14.5.6 din prezentul caiet de sarcini. Verificările de nivelment se vor fece pe profiluri transversale, la 25 m distanță. *

 • 20.8.3.  Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie. Conform Normativului CD 31, capacitatea portantă necesară la nivelul patului drumului se consideră realizată dacă, deformația elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 9, în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate.

Tabel 9

Tipul de pamlni conform STAS 1243

Valoarea admisibila a deformației elastice 1/100 nun

Nisip prt'fos. nisip argilos

350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf

400

Argilă prăfoasă, argila nisipoasa, argila prăfoasa nisipoasa, argila

450

Când măsurarea deformației elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilă, Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de inginer, în cazul utilizării metodei de determinare a deformației liniare prevăzută în STAS 2914/4, frecvența încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare secțiune de drum de maxim 250 m lungime.

14

ț,                                                                                                                               (

CAPITOLUL IV

RECEPȚIA LUCRĂRII

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepții pe parcursul execuției (recepții pe faze de excuție), unei recepții preliminare și unei recepții finale,

Art.21, RECEPȚIA PE FAZE DE EXECUȚIE

 • 21.1. în cadrul recepției pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996 și se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepționează s-a executat conform proiectului și atestă condițiile impuse de normativele tehnice în vigoare și de prezentul caiet de sarcini.

 • 21.2. in urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze, în care se confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.

213. Recepția pe faze se efecturază de către Beneficiar și Antreprenor, iar documentul ce se încheie ca urmare a recepției va purta ambele semnături,

 • 21.4. Recepția pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării:

 • - trasarea și pichetarea lucrării;

 • - decuparea stratului vegetai și terminarea lucrărilor pregătitoare;

 • - compactarea terenului de fundație;

 • - în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălțimea de umplutură și la realizarea umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului;

 • - în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii.

 • 21.5. Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziția organelor de control, cât și a comisiei de recepție preliminară sau finală.

 • 21.6. La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părți din aceasta se va proceda la efectuarea recepției preliminare a lucrărilor, verificându-se:

 • - concordanța lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini și caietului de sarcini speciale și a proiectului de execuție;

 • - natura pământului din corpul drumului.

 • 21.7. Lucrările nu se vor recepționa dacă:

 • - nu sunt realizate cotele și dimensiunile prevăzute în proiect;

 • - nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât și pe frecare strat în parte (atestate de procesele verbale de recepție pe faze);

 • - lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare;

 • - nu s-au respectat pantele transversale și suprafațarea platformei;

 • - se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, ravinări ale taluzurilor, etc.;

 • - nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.

Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și termenele de remediere.

Art.22. RECEPTȚA PREL1MTNARĂ, LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Reguamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273.

Art. 23. RECEPȚIA FINALĂ

La recepția finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și dacă acestea au fost întreținute corespunzător în perioada de garanție a întregii lucrări, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.


ANEXĂ


DOCUMENTE DE


I. ACTE NORMATIVE

Ordin comun MT/M1 nr.411/1112/2000 publicat în MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

Legea nr. 319/2006

Legea securității și sănătății în muncă;

H.G. nr. 1051/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători în special de afecțiuni lombare;

H.G.nr. 1048/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

H.G. nr. 1876/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

aO. nr. 493/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot:

H.G. nr. 971/2006

Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

H.G. nr. 1091/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

H.G. nr. 1028/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;                                   |

H.G. nr. 1146/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea tn muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. nr. 1218/2006

Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenții or chimici;

H.G. nr. 1136/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

H.G. nr. 1092/2006

Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

H.G.nr. 1093/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

NSPM nr.79/1998

Norme privind exploatarea șl întreținerea drumurilor și podurilor

Ordin MInr.775/1998

Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr.l 16/1999

Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de ăntreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor

11. REGLEMENTARI TEHNICE

CD-31

Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide.

IU. STANDARDE

STAS 730

Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate ți drumuri. Metode de încercare

STAS 1243

Teren de fundare. Clasificarea șl identificarea pământurilor.

STAS 1709/1

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul.

STAS 1709/2

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenireașl remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice.

STAS 1709/3

Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilității la îngheț a pământurilor de fundație. Metoda de determinare.

STAS 1913/1

Teren de fondare. Determinarea umidității

STÂS 1913/3

Teren de fondare. Determinarea densității pământurilor

STAS 1913/4

Teren de fondare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5

Teren de fondare. Determinarea granulozitățil

STAS 1913/12

Teren de fondare. Determinarea caracteristicilor fizice șl mecanice ale pământurilor cu umflări șl contracții mari

STAS 1913/13

Teren de fondare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea Proctor.

STAS 1913/15

Teren de fondare. Determinarea greutății volumice pe tereb.

STAS 2914    (

Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generalele calitate.
CAIET DE SARCINI STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST LA DRUMURI

CAPITOLUL I GENERALITĂȚI

I

Artl. Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice și ale străzilor. El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcție folosite, prevăzute în SR 662 și de stratul de fundație realizat conform STAS 6400.

Art.2. Prevederi generale

 • 2.1. Stratul de fundație din balast sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea stabilită prin proiect și variază conform prevederilor STAS 6400, între 15 și 30 cm.

 • 2.2.  Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

 • 2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • 2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea "Beneficiarului", verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 2.5. în cazul în care se vor constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Beneficiarul" va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.

CAPITOLUL II MATERIALE

Art.3. Agregate naturale

 • 3.1. Pentru execuția stratului de fundație se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maximă de 63 mm.

 • 3.2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

 • 3.3. în conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul și balastul amestec optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundație, trebuie să îndeplinească, caracteristicile calitative arătate în tabelul 1.

Tabel 1

CARACTERISTICI

CONDIȚII DE ADMISIBILITATE

METODE DC VERIFICARE CONFORM

AMESTEC OPTIM

FUNDAȚII RUTIERE

COMPLETAREA SISTEMULUI RUTIER LA iNGHEȚ-DEZGHEȚ •STRAT DE FORMA-

Son

0 03

0-03

0-63

Ccratind de fracțiuni H

STAS 1913'5

Sub 0.02 mm

rmx.3

max.3

max.3

Sub 0,2 mm

440

341

343

MI1IDI

12-22

4-31

4-»

(Mmm

264»

1647

16*72

Mmm

35 30

25-70

2540

STAS 4606

046 mm

46-65

37-62

37-U

0*25 ndD

60-75

50-93

50-90

J-SOraa

15-01

60-76

100

100

100

Srautozkalc

Conform figurii

Coeficient de itewifixnuwcfUo) minim

«

STAS 73Q

(Echivala* de nbip (EN) minjra

30

i 30

30

|Uam w mețin» tip Loi Atipeta (1A) M oax.

30

50

$0


 • 3.4. Balastul amestec optimal se poate obține fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din balast, dacă îndeplinește condițiile din tabelul 1.

 • 3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt aratate în tabelul 2.

Tabel 2

Donenhde (itauloritatt

Urnita

Trectri ta%din ireal itepria atu le MuclururiJe cu dini auturi de... ta mst

0.03

02

1

4

t

25

a

lafcrioarl

0

4

12

21

35

«0

100

0-63

*■

Superioail

3

10

22

31

50

75

100

 • 3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele prezentului caiet de sarcini și după aprobarea inginerului.

 • 3.7. Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau balastului amestec optimal astfel:

 • - într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor,

 • - într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator.

 • 3.8. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcție de cantitatea necesară și de eșalonarea lucrărilor.

 • 3.9. în cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea și depozitarea acestora șe va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

 • 3.10. în cazul în care la verificarea calității balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condițiilor calitative prevăzute.

Art4. Apa

Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din rețeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de ’ particule'în suspensie.

Art5. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal Înainte de realizarea stratului de fundație

Controlul calității se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 3.

Tabel 3

Aețwca. precedați da verificam mu caraâcrisrici cete verifici

Frecvreja «iolrel

Metode de ddomlaare COOflMB

1

Examinarea datelor taacriae fa creufi catul de calkate mu certificatul de ttrrețic

La fiecare fot apoririom

-

2

Daremfoarea graoutomarict Eduvrieatal de oirip. NeraoțMltattâ balastului

O probi ta fiecare fot aprovtxfonat. de 500 tone, perire fiecare aoti (daci Ote cazul pestro fiecare aort)

STAS 4106

STAS

730

3

Umiditate

-

Ojrcbi petckia>b(țl son) triate de toapereatacrtrilorfi ori da câte anat daavlo tchfaabare meteoretotice

STAS

4606

4

Rariateqe tavan cu mațtaa tip LMAafria (IA)

O probi ta fiecare fot aprovizioM pestre fia» aurel (son) la flecare 5000 tone

STAS

730«oi

Oft

C

Oft K>

u» 55

CC

•:t


Sfta cu cgImwI pâlMfe» «mfesm SS £N 232-2. o

(do*CJSO cfc8*CAPITOLUL/ DI

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuție.

Prin încercarea Procter modificată, conform ST AS 1913/13 se stabilește: du max.P.M.= greutatea volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cmWopt P.M. - umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

Art. 7. Caracteristicile erective de compactare

 • 7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe probe prelevate din lucrare și anume;

du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cm3

W ef= umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii

gradului de compactare gc.

 • 7.2. La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art. 13.

CAPITOLUL IV PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

Art.8. Măsuri preliminare

 • 8.1. La execuția stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se va trece numai după recepționarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

 • 8.2. înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele necesare

punerii în operă a balastului sau balastului amestec optimal.        J;'

 • 8.3. înainte de aștemerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundații; drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole și racordurile stratului de fundație la acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect

 • 8.4. în cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazi la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șanțului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.

 • 8.5. în cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier.

<*

Art.9. Experimentarea punerii in operă a balastului sau a balastului amestec optimal

 • 9.1. înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson de probă în lungime de minimum 30 m și o lățime de cel puțin 3,40 m (dublul lățimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe șantier, a componenței atelierului de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum și reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii din proiect și pentru o suprafațare corectă.

 • 9.2. Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezența inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord și efectuate de un laborator de specialitate. în cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obținut,

Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării și anume:

 • - grosimea maximă a stratului de balast pus în operă;

 • - condițiile de compaetare (verificarea eficacității utilajelor de compactare și intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitalea de compactare = Q/S

Q = volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc;

S - suprafața compactată în intervalul de timp dat, exprimată în m2.

în cazul folosirii de utilaje de același tip, în tandem, suprafețele compactate de fiecare utilaj se cumulează.

 • 9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referință pentru restul lucrării. Caracteristicile obținute pe acest tronson se vor consemna în registrul de șantier, pentru a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa.

ArtlO. Punerea în operă a balastului sau a balastului amestec optimal

 • 10.1. Pe terasamentul recepționat se așterne și se nivelează balastul sau balastul amestec optimal într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental. Aștemerea și nivelarea se face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect.

 • 10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire. Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală.

 • 10.3. Compactarea straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componența atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare.

 • 10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

 • 10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport și se recompactează. Suprafețele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează din nou.

 • 10.6. Este interzisă folosirea balastului înghețat.

 • 10.7. Este interzisă aștemerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheață.

Art. 11. Controlul calității compactării balastului sau a balastului amestec optimal

 • 11.1. în timpul execuției stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea compactării, încercările și determinările arătate în tabelul 4.

Tabel 4

NR CRT.

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA. CARE SE VERIFICĂ

FRECVENTE MINIME LA LOCUL DE PUNERE 1N OPERĂ

METODE DE VERIFICARE CONFORM

1

Încercare Frpctor modificat!

-

STAS 1913'13

2

Determinarea uraidrt*|ii de compactare jl corelație umldUțU

zitaic. da» cel puțin an tot la fiecare 230 m de bond! de circulație

STAS 4606

1

Detenninereu croaimil atntuhn compactai

minim 3 probe h o suprifi|i de 2.000 mp <Je urat

4

Verificarea realixlm intentai] i> de compactare (>S

uteic

i

Determinarea gradului de compactate pun determinarea greuttyi vohunice In atare uacatl

«linie tn minim J puncte pentru ropraiețe < 2.000 mp |i minim S punctepcrrai «prefețe* 2000mp de abat

STAS 1913715 STAS 122»

6

Dctaminarea capacitițU poturile ta nive'Atl auperior al uratului ie fiindafie

in cile dau* puncte aihnte Io profiluri tranaverulc la distanțe dc 10 munci de abtd pereni fiecare bond* a> IRime de 7J tn

Normativ CDJI

în/ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie și defiectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31.

 • 11.2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea stratului executat:

 • - compoziția grantilometrică a balastului utilizat; caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Procter modificat (umiditate optimă, densitate maxima uscată);

 • - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).

CAPITOLUL V

CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE

Art.12. Elemente geometrice

 • 12.1. Grosimea stratului de fundație din balast sau din balast amestec optimal este cea din proiect Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de drum prezentat recepției.

 • 12.2. Lățimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal este prevăzută în proiect Abaterile limită la lățime pot fi ± 5 cm. Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

 • 12.3. Panta transversală a fundației de balast sau balast amestec optimal este cea a îmbrăcăminții sub care se execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu ± 0,5 cm diferile de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă și se măsoară la fiecare 25 m distanță..

 • 12.4. Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de ± 10 mm.

Art.13. Condiții de compactare

Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Procter modificată conform STAS 1913/13:

 • - pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III:

100%, în cel puțin 95% din punctele de măsurare;

98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi șă/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II și IU;

 • - pentru drumurile din clasele tehnice IV și V:

98%, în cel puțin 93% din punctele de măsurare;

95%, în toate punctele de măsurare.                                                 '

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată dacă valorile deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 5 (conform CD 31).

Tabel 5

Grosimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal h(cm)

Valorile deflexiunilor admisibile

Stratul superior al terasameotelor alcătuit din:

Strat de formă

Pământuri 4e tipul (cf. STAS 1243)

Cf. STAS 12253

Nisip prtfos, nisip aigilos (P3)

Praf nisipos, prafargilos-nitipoi prafargitoj (P4)

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă (P5)

10

185

323

371

411

ÎS

163

284

327

366

20

144

252

290

325

25

129

226

261

292

30

118

206

238

266

35

109

190

219

245

40

101

176

204

227

45

95

165

190

213

50

89

156

179

201NOTĂ: Balastul din stratul de fundație trebuie sâ îndeplinească condițiile de admisibilitate din SR 662 ți STAS 6400.

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31. Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman efectuate în scopul calității execuției lucrărilor de fundații se va face prin examinarea modului de variație la suprafața stratului de fundație, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) și a valorii coeficientului de variație (Cv)

Uniformitatea execuției este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundație, valoarea coeficientului de variație este sub 35%.

Art.14. Caracteristicile suprafeței stratului de fundație

Verificarea denivelărilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

 • - în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulație și nu pot fi mai mari de ± 2,0 cm;

 • - în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect și nu pot fi mai mari de ± 1,0 cm.

în cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafeței fundației.

CAPITOLUL VI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

ArtlS. Recepția pe faza determinanta

Recepția pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentații sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art.5,11,12,13, și 14.

Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea condițiilor de execuție și calitative impuse de proiect și caietul de sarcini precum și constatările consemnate pe parcursul execuției de către organele de control. în urma acestei recepții se încheie "Proces verbal" în registrul de lucrări ascunse.

Art.16. Recepția preliminară, la terminarea lucrărilor

Recepția preliminară se face odată cu recepția preliminară a întregii lucrări, conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de constucții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Art.17. Recepția finală

Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va face în condițiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

L                         I. ACTE NORMATIVE

Ordin comun MT/MI nr.411/1112/2000 publicat în MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

Legea nr. 319/2006

Legea securității și sănătății în muncă;

H.G. nr. 1051/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni lombare;

H.G. nr. 1048/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

H.G.nr. 1876/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare Ia expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

HG. nr. 493/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot;

H.G.nr. 971/2006

Hotărâre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

H.G. nr. 1091/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă:

H.G. nr. 1028/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

H.G. nr. 1146/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. nr. 1218/2006

Hotărâre privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

H.G. nr. 1136/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri magnetice;

H.G. nr. 1092/2006

Hotărâre privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

H.G.nr. 1093/2006

Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

NSPMnr.79/1998

Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor

Ordin MI nr.775/1998

Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere

Ordin AND nr.l 16/1999

Instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de ăntreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor

n. REGLEMENTĂRI TEHNICE

CD 31

Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide.

IU STANDARDE

SR 662

Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. Condiții tehnice de calitate

STAS 730

Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate și drumuri. Metode de încercare

STAS 1913/1

Teren de fundare. Determinarea umidității                                        i

STAS 1913/5

Teren de fundare. Determinarea granulozitățn

STAS 1913/13

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea Procter.

STAS 1913/15

Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren.

STAS 4606

Agregaate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianți minerali. Metode de încercare

STAS 6400

Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate

STAS 12288

Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con șl nisip                                             \

CAIET DE SARCINI încadrarea trotuarelor cu borduri prefabricate și execuția trotuarelor din pavele din beton

1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE

 • 1.1. Prezentul Caiet de Sarcini se aplică la realizarea trotuarelor din pavele de beton montate pe pat de nisip și încadrarea acestora cu borduri prefabricate din beton, montate pe fundație din beton simplu.

 • 2. MATERIALE

2.1. Borduri

Bordurile de beton se folosesc pentru încadrarea îmbrăcăminților, trotuarelor si aleilor.

Bordurile prefabricate din beton se aprovizionează însorite de certificat de conferi tate emis de producător.

Acestea au formele și dimensiunile prezentate în tabelul următor conform STAS 1139-87:

Tal

jelui nr. 1

TIP

Marimea

Latimea b±2

înălțime h±2

Lungime

Panta

n±2

c±2 (inalt.prag)

d±2 (larime prag)

A

Al

200

250

100

330

4

A3

240

250

5

B

Bl

100

150

750;500;

1000

B2

100

150

B4

150

150

I

I

300

300

600

100

60

P

P

600

300

400

100

60

Caracteristicile fizice se adoptă în conformitate cu cele prevăzute în STAS 1139-87 și sunt prezentate în tabelul nr. 2 :

Tabelul nr. 2

Caracteristica

Condiții de admisibilitate

Rezistența la încovoiere (N/mm1) (valori minime)

5,0

Clasa betonului

C 20/25 (BC 25)

Rezistența la îngheț-dezgheț

După încercare să nu apară fisuri sau știrbituri la nici o bordură de probă

Uzura cu nisip normal monogranular, mm, maxim

1,3

Condițiile de aspect ce trebuie îndeplinite sunt prezentate în tabelul nr. 3 :

Condiția de aspect

Condiții de admisibilitate

Culoarea

Uniformă pe aceeași bordură și cu mici diferențe de nuanță între bordurile din același lot

Abatere de la planeitate (săgeată maximă) a fețelor văzite, mm/m, maxim

3 '

Deformări la fețele văzute mai mari de . 2 mm

Nu se admit

Abatere de la unghiul de 90°, mm/m (grade) maxim

3(0°10’) ’

Stirbituri, milimetri, maxim:

 • -  lungime

 • -  adâncime

3

2

La 25% din lot. La muchiile rotunjite nu se admit știfbituri.

Verificarea calității se face pe loturi de 1.000 bucăți, de aceeași dimensiune, format, variantă și finisare prin:

 • -  verificări de lot, care constau din verificarea formei, a dimensiunilor și a aspectului;

 • -   verificări periodice, care se fac trimestrial pe unul din loturile supuse verificărilor de lot și constau din:

 • •  verificarea rezistenței la încovoiere pe minim 3 bucăți bordură;

 • •  verificarea clasei de beton pe minim 3 epruvete la fiecare 50 mc beton cu aceeași compoziție;

 • •  verificarea rezistenței la îngheț-dezgheț pe minim 3 bucăți bordură;.

 • •  verificarea uzurii pe minim 3 epruvete.

Volumul lotului și al eșantionului, precum și modul de acceptare sau respingere al lotului sunt conform STAS 3160/2-84. Lotul respins poate fi prezentat Ia o nouă verificare numai după o sortare bucată cu bucată.

Verificările periodice (cu excepția clasei betonului) se efectuează pe probe alese aleatoriu, din eșantion sau din lot și care corespund verificării dimensionale și de aspect.

Metodele de verificare cuprind modul de realizare a verificării formei și dimensiunilor, a aspectului, determinarea rezistenței la încovoiere, verificarea clasei de beton și determinarea uzurii conform STAS 1139-87.

2.2. Ciment

Caracteristici                                       '

Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu :SR EN 197-1/2002, SR EN 196-1/95+SR EN 196-4/95, SR 227/2-94, SR 227/5-94, NE 012-1999.

Cimentul utilizat este specificat pe planșele de execuție in conforitate cu Norativul NE 012/1999.

Controlul calitatii

-la aprovizionare: prin verificarea certificatului de calitate /garanție emis de producător sau de baza de livrare;

-înainte de utilizare, de către un laborator autorizat

Livrarea

In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea cimentului va fi insotita de o declarație de conforitate, in care se va menționa: -tipul de ciment si fabrica producătoare;

-data sosirii in depozit;

-nr.certificatului de calitate eliberat de producător;

-nr buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat

Depozitarea

Depozitarea cimentului se poate face:

-in vrac, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte materiale;

-ambalat in saci, in incaperi închise, așezați in stive pe scânduri dispuse cu interspatii pentru a asiguracirculatia aerului.

Cimentul trebuie folosit înainte de termenul de expirare

23, Agregate

Se vor utiliza agregate de balastieră cu granulația 0-31,5 mm conform STAS 1667-76 și/sau agregate din roci dure conform SR 667-2001.

Agregatele naturale folosite pentru prepararea betonului si a drenului structurii de sprijin (balast, nisip, pietriș, piatra sparta) trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile STAS 1667/76, STAS 4606/80.

Controlul calitatii agregatelor

In cazul procurării ca atare a agregatelor, acestea vor fi achiziționate de la statii de producere autorizate.

Controlul calitatii agregatelor se va face la fiecare lot aprovizionat, conform prevederilor din anexa VI. 1 pct.A2 si VI. lpct B2 din NE 012/1999, iar metodele de verificare vor tine cont de STAS 4606/1980.

Laboratorul șantierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: -intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la furnizor; -intr-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate in laborator.

Transpotul agregatelor

Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine închise, fiecare transport va fi insotit de foaia de expediție in care se vor arata: numărul si data eliberării foii, marca de fabrica (balastiera), destinatarul, felul si sortul agregatelor, cantitatea livrata, numărul certificatului de calitate.

Depozitarea agregatelor

Se vor depozita pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor.pentru depozitarea diferitelor sorturi se vor amenaja compartimente cu inaltimea corespunzătoare in vederea evitării amestecării sorturilor.

Nu se admite depozitarea directa pe pamant sau pe platformele balastiere.

2.4. Betonul

Cerințele de baza pe care trebuie sa le îndeplinească betoanele vor fi conform “Cod de Practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat” Indicativ NE 012-99. După modul de expunere al construcțiilor prevăzute in documentație in funcție de condițiile de mediu, se stabilește clasa de expunere (tabel 5.1-NE 012-99)

Clasa de expunere, clasa de beton si cerințele minime de asigurare a durabilității sunt specificate in planșele din proiect.

Betonul proaspăt Copozitia betoanelor

Copozitia betoanelor este definita de proporția in volume a diverselor categorii de agregate uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si determinate înainte de a incepe prepararea acestuia de către Antreprenor.

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ


ANEXĂ


In&CjybetetfS^SSin

8


yo'b


La dozarea materialelor componente ale betonului (după stabilirea retelei)se admit următoarele abateri.

•agregate ±3%;

-ciment si apa± 2%;

-adaosuri ±3%;

- aditivi ± 5%

Determinările caracteristicilor fizice ale betonului proaspăt precum si limitele admisibile ale valorilor acestora vor respecta tabelul 2.4.1.1.

Tabel nr. 4

Caracteristici

Conform STAS

Valoarea admisibila

Lucrabilitate:

-prin metoda tasarii -prin metoda gradului de compactare

3622-86

Conform cu NE 012/1999

Densitatea aparenta

1759-88

Conținutul de aer oclus(% voi)

5479-88

Tasarea conului

206-1/2002

Grad de compactare

1759-88

Raspandirea betonului

ISO 9812

Prepararea si transportul betonului

. Pepararea betonului se va face respectându-se rețetele elaborate de un laborator autorizat în conformitate cu NE 012/1999 cap. 16.4.3.

Betonul intarit

Clasa betonuluieste definita pe baza rezistentei caracteristica fck cil (f ck cub), care este rezistenta la compresiune in N/mm2 determinata pe cilindri de 150/300 mm (sau pe cuburi cu latura de 150mm) la varsta de 28 zile, sub ale cărei valori se pot situa statistic cel mult 5%din rezultate.

Betoanele prevăzute in proiect vor fi “grele” avand densitatea aparenta a betonului intarit la 28 de zile,tuprinsa intre 2201-2500kg/mc.

Definirea clasei are in vedere pastrarea epruvetelor conform STAS 1275/88.

Controlul calitatii lucrărilor de betoane turnate pe șantier, se va realiza conform STAS 1275-88, STAS 1759-88, STAS 2320-88, STAS 2414/91.

Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. La descărcare se vor lua măsuri pentru evitarea segregării betonului.

2.5. Apa

Poate sa provină din rețeaua publica sau dintr-o alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca condițiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa, verificarea se va face de către un laborator de specialitate in conformitate cu precizările din repectivul standard.

In timpul utilizării pe șantier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri vegetale, argile etc.

2.6. Pavele din beton

Avantajele folosirii pavajelor:

-aspect estetic deosebit;

-rezistenta la uzura foarte buna datorita materialului dens, omogen, obtinut prin vibrare; -refacerea rapida a suprafețelor pavate după investiții la rețelele subterane; , -recuperarea integrala la desființarea pavajului.

Informații utile

Inițial se vor face următoarele verificări: dacă pavajul este perfect drept, declarațiile de conformitate garantând marca Betonului B400,garantie confirmata de încercările de laborator.

Pavajele din beton se fabrica intr-o gama larga de grosimi, modele si culori, alegerea facandu-se de autoritatea contractanta, grosimea pavajului se alege funcție de destinația acestuia, astfel:

Greutati admise pentru circulație pe pavajele autoblocante așezate:

Pe un pat de nisip:

-3,5 tone pentru pavajele cu o grosime de 3,5-4,5cm.

-7tone pentru pavajele cu o grosie intre 4,8-5,5cm

-20 tone pentru pavajele cu o grosime intre7-8 cm

Pe sapa de beton:

-pavaje pietonale, cu o grosime intre 2,2-2,8cm

-10 tone pentru pavajele cu o grosime intre 3,5 cm -40tone pentru pavajele cu o grosime intre 7-8 cm -pavajele cu grosimi mai mici de 3,5 cm sunt numai pentru trafic pietonal si se pun numai pe un pat format din sapa de beton

 • 3. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

3.1. Lucrări pregătitoare

înainte de inceperea lucrărilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrările pregătitoare:

 • - semnalizarea zonei de lucru;

-verificarea existentei si poziției eventualelor utiliti in ampriza sau in vecinătatea acesteia; se vor lua toate masurile pentru executatrea lucrărilor in siguranța;

 • - trasarea lucrărilor,

 • - asigurarea scurgerii apei de pe amplasament.

3.2. Săpătură

La executarea săpăturilor se vor respecta prevederile corespunzătoare din Caietul de Sarcini pentru Terasamente.

Când execuția săpăturilor implica dezvelirea unor rețele subterane existente (apa, gaze, electrice etc)ce raman in funcțiune, trebuie luate masuri pentru protejarea ecestora împotriva deteriorării. Daca aceste rețele nu se cunosc si apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri lucrările si se va anunța Consultantul pentru a lua masurile necesare.

3.3. Montare borduri

Bordurile de beton se aseaza pe o fundație pozata la cota necesara, din beton de ciment C 8/10. dimensiunile fundației sunt:

-20xl0cm pentru borduri cu lățime de 10 cm -25x15 cm pentru borduri cu lățime de 13 cm -30x15 cm pentru borduri cu latimea de 15-25 cm si cele înclinate 1300x300x600 60x15 cm pentru borduri pana tip P 600x300x400

Abaterile admisibile de la montaj sunt de max.3mm/m de la planeitate.

3.4. Turnarea si protecția betonului

Turnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia se va face respectând prevederile din NE 012/1999 cap .16.4.4 si din NP 093-03 “normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite si aconectorilor pentru lucrări de camasueli si suprabetonari.

Turnarea betonului trebuie realizata după: -terminarea săpăturilor;

-recepția cotei' si naturii terenului de fundare;                         /

In baza verificării condițiilor de mai sus, pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse si/sau de faze determinate se va aproba începerea betonarii .betonul trebuie sa fie răspândit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea dimensiunii fundației pentru borduri.

Inaltimea libera de cădere a betonului nu va fi mai mare de 1.5m. Rosturile de lucru trebuiesc evitate, iar in cazul in care nu se poate, acestea vor fi tratate in conformitate cu “codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-99.

3.5. Montare pavele

Lucrările inițiale constau în decopertarea terenul vegetal: se ajunge la nivelul dorit prin decopertare de 30 - 40 cm, după care se întinde un strat de piatra sparta sau balast corespunzător ca si granulometrie, grosimea acestui strat va fi:

- 20 - 30 cm pentru zone carosabile (parcari mijloace grele de transport)

-15 - 20 cm pentru zone necarosabile (parcari autovehicule ușoare);

După astemerea materialelor de umplutura, acestea vor fi compactate corespunzător pe straturi pana la atingerea gradului de compactare prevăzut in proiect sau caiet de sarcini.

Aplicam apoi stratul de egalizare. Aceasta consta dintr-un strat de nisip uscat (sort 0-3 mm) de 3-5 cm grosime aplicat deasupra pietrișului in cazul pavajului autoblocat, sau in cazul dalelor patrate dintr-un strat din sapa de beton.

Aștemem apoi stratul de poză din nisip afânat pe care se vor poza pavelele, acesta trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale aluvionare sau din materiale de cariera de mare rezistenta mecanica. Din punct de vedere granulometrie, materialul trebuie sa fie constituit din elemente cu diametrul de pana la 8mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai puțin de 70% in greutate.

Nu trebuie sa conțină mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.

Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 6-10 cm, înainte de punerea in opera a pavelelor. Grosimea este funcție de doua variabile: Grosimea de 10 cm va fi, in orice caz, adaptata la suprafețe de infrastructura deosebit de rigide (de exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate), in timp ce grosimi mai mici vor putea fi adaptate la suprafețe finite realizate din agregate mixte granulare.

In prezenta unor infrastructuri sau placi impermeabile este obligatoriu sa se prevada posibilitatea de drenare a stratului de poza fera a interveni modificări ale caracteristicilor granulometrice -ale nisipului. In acest scop pot fi utilizate agregate-cu caracteristici ridicate de duritate, sau amestecuri uscate obținute prin adaugarea de parii fine sau lianți in proporție de cel mult 5% din greutatea agregatelor.

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va răsfrânge asupra întregii aranjări a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana ce nu s-au pozat trei sau patru rânduri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal, planeitatea lor se asigura prin baterea cu un ciocan de cauciuc.

Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate ușor si in asa fel incat sa nu trebuiască niciodată sa se forțeze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte încărcări in afara de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale.

Pentru nici un motiv, pe timpul operației de pozare, pavajul nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza, șantierul va fi, deci, in âsa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa nu treaca peste pavajul deja pozat

Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor înainte de compactare si de colmatarea completa a rosturilor, poate cauza reacții intre pavele, avand drept consecința ciobirea muchiilor.

Colmatarea rosturilor

Umplerea rosturilor dintre pavele se realizează in general cu un nisip diferit de cel utilizat pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzător pentru a garanta efectul autoblocant intre pavele. Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta este de concasaj, sa fie alcătuit din elemente de piatra sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm. lipsite de impurități sau parti foarte fine si/sau maloase.

Compactarea

Prin compactare se înțelege acțiunea de tasare a pavelelor pe patul de poza. înainte de a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafața pavajului si placa vibratorului sunt bine curatatesi uscate. Aceasta operație se va efectua, după terminarea pozării pavelelor, prin utilizarea vibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoare mecanice, statice sau dinamice.

Intensitatea forței de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie proporționale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza precum si cu cele ale infrastructurii.

La compactarea suprafețelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie făcută pependicular pe panta si începând de jos in sus.

Colmatarea rosturilor la terminarea executării pavajului

Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se întinde inca o data un strat subțire de nisip. Aceasta operație este menita sa garanteze o perfecta închidere a rosturilor, permițând pavajului o mai buna funcționare mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in imprastierea atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat întrucât colmatarea rosturilor este graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.

Distribuirea presiunilor care se produc datorita încărcărilor din trafic si preluarea eforturilor verticale in asa fel incat sa fie suportate de terenul natural fara cedări semnificative sau cedări împreuna cu pavajul.

Nota:

 • - panta suprafeței de finisaj, nu trebuie să fie mai mica de 1%, trebuie sa permită o corecta evacuare a apelor superficiale

 • - definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de sub

  10° C.


 • - stratul de nisip va fi așternut fara nici un fel de compactare

 • - in cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se servească simultan cu pavele din cel puțin TREI PACHETE DIFERITE pentru a obține o cat mai mare uniformitate cromatica

 • - taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o mașina corespunzătoare de taiat (un fel de ghilotina), recomandam a se efectua aceasta operație la finalizarea lucrării

 • - se recomanda folosirea plăcilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu CAUCIUC DE PROTECȚIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea degradării pavelelor

 • - se recomanda sa nu se efectueze imediat curățirea finala

 • - pavajul se va proteja de substanțe chimice (clor acizi, șatre), nu se vor folosi unelte si utilaje cu lame etalice pentru dezapezire, se va respecta gabaritul recomandat de către producător

  ing.


  TubcnaruCAIET DE SARCINI - REȚELE DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice de execuție sl montaj, privind modul de realizare a lucrărilor de instalații electrice de iluminat si totodată precizează acteie normative (standarde, normative, fise tehnice, prescripții si instrucțiuni) ce trebuie respectate la execuția lucrărilor de instalații electrice de iluminat, care stabilesc condițiile de calitate ale materialelor si echipamentelor necesare.

 • 1. MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

1.1. Clima si fenomene naturale specifice

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie muitianuala aeste stabilita ia valoarea de 9,0 °C, luna cea mai călduroasa fiind Iulie, cu o valoare medie muitianuala de 21,2 °C, iar luna cea mal rece ianuarie cu temperatura medie de -4,1°C.

1.2. Geologie si seismicitate

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, este dezvoltat in amonte de confluența râurilor Bistrița și Șiret

Geomorfoiogic - traseul rețelelor de alimentare cu apă și a canalizării este situat pe podul terasei joase din versantul stâng a văii râului Bistrița.

Geologic - reprezentative pentru aceasta unitate sunt rodie cuaternare de naturab aluvionare, mai rar proluviala, rezultate din acumularea sedimentelor transportate de cursurile de apa. Depozitele sunt formate din roci detrltle coezive sl necoezive de tip argilo-prafos, argilo-nisipos si pietrișuri, grosimea acestor depozite este in mod abisnuit de 10-12 m.

Pânza freatica - este «cantonata» in orizontul grosier de pietriș cu nisip si boiovăniș, nivelul acesteia putând fi interceptat de regula la adâncimea de 3,5 m fata de C.Ț.bl. Aceasta poate avea o variație pe verticaia de cca. 0,50 m in funcție de nivelul pluviometric la un moment dat.

Adâncimea de îngheț in zona municipiului Bacău este de 0,9 -1,0 m, conform

In conformitate cu normativul P100 zona studiata se afla in zona seismica are următorii parametrii: -accelerația terenului a^ = 0,28 g.

-perioda de colt Tc < 0,7 sec

-grad de seismicitate seismica VIII

1.3. Normative si prescripții tehnice folosite In execuția lucrării

in prezenta lucrare s-au avut in vedere următoarele prescripții tehnice in vigoare si care vor trebui respectate in execuție:

*NP-062-02 — Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonai *1 RE -Ip 3-91 - îndrumar de proiectare pentru instalații de iluminat public ‘NTE007-2008 - Normativ pentru proiectarea si execuția rețelelor de cabluri electrice; *PE 128 / 91 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice in cablu;

*1 RE - Ip 30 / 03 - îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare ia pamant; *1 RE - Ip 45 / 90 - îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee si siguranțe fuzlbile in posturile de transformare si in rețeaua de joasa tensiune;

*FC *15/85“ Executarea mânsoanelor si terminalelor pe cablurile de energie de 1 kV cu Izolație din PVC;

*3.2. FT 40 / 84 - Executarea lucrărilor de montaj, exploatare si reparații ale cutiilor de distribuție din releele electrice de joasa tensiune (BDNE nr. 6/03 );

 • * specificație tehnica ST nr. 4/2003;

*STAS 12604-5/90 (revizuit) - Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție si verificare;

 • * Documentație tehnica aferenta echipamentelor pusa la dispoziție de către producător.

1.4. Transporturi

In antemasuratorile analitice sunt cuprinse toate necesarele de utilaje si transporturi ce concura la execuția lucrării.

 • 2. CONDIȚII TEHNICE

2.1. Caracteristici tehnice ale principalelor materiale si echipamente

Toate materialele utilizate in realizarea lucrărilor proiectate trebuie sa fie omologate. Acestea trebuie sa corespunda standardelor si normativelor In vigoare si sa fie instalate si utilizate in condiții prevăzute de acestea.

Executantul are posibilitatea pentru asigurarea calitatli componentelor, echipamentelor sl va dovedi ca materialele si/sau echipamentele corespund cerințelor. Acest lucru va fi dovedit prin certificate de calitate si declarații de conformitate. De asemenea, materialele electrice incorporate vor avea autorizația de comercializare de ia furnizorii acestora.

Toate materialele si echipamentele folosite In aceasta lucrare vor fi insotite de următoarele:

 • - Cartea tehnica;

 • - Declarație de conformitate;

 • - Certificat de calitate sl certificat de garanție;

 • - Buletine de incercari;

 • - Instrucțiuni de transport, depozitare, montaj, PIF si exploatare in limba Romana;

 • - Buletine de verificare metrologice pentru toate echipamentele de măsură (reductori de curent,

contori de energie etc.). -                                                   -

2.2 Caracteristicile tehnice ale materialelor principale

2.2.1. Cablu 0,4 kV tip Cyy-f 3x2,5mmp;

Tensiunea nominala Uo / U - 0,6 /1 kV c.a.; Frecventa nominala 50 Hz;

Secțiunea conductorului: 2,5mmp;

Temperatura maxima admisibila in condiții de sarcina nominala = 70°C; Temperatura maxima admisibila ia scurtcircuit (< 5 sec.) 160 °C; Incarnarea admisa - 18.5A;

2.2.2. Cablu 0,4 kV tip CyAby 4x16mmp

Tensiunea nominala Uq / U « 0,6/1 kV c.a.; Frecventa nominala 50 Hz;

Secțiunea conductorului: 16 mmp;

Tipul cablului: trifazat, conductoarele de faza din AL, cu izolație de PVC; Temperatura maxima admisibila In condiții de sarcina nominala = 70°C; Temperatura maxima admisibila la scurtcircuit (< 5 sec.) 160 °C; Incarnarea admisa - 40A;

 • 2.2.3. Stâlpi de Iluminat metalici

înălțime 5m

Costructie metalica, protejat! anticoroziv interior/exterior prin zlncare termica, cu grosimea stratului de ane 80-120 microni.

Prinderea stâlpilor metalici de fundația turnata se va realiza prlntr-o talpa metalica fixata de baza stâlpului prin sudare si prevăzută cu gusee suplimentare de ranforsare. Talpa se va prevedea cu 4 găuri prin care trec tijele de ancorare ale fundației turnate, îmbinarea dintre stâlp si tijele de ancorare se va reaiiza prin piulițe si șaibe corespunzătoare, elemente cu care se realizează si verticalitatea stâlpilor, deasemenl protejate impotriva coroziunii prin zlncare termica. Alegerea tijelor de ancorare se va face tlnand cont de eforturile mecanice la care sunt supusi stâlpii, datorita greutății propriicat, a echipamentelor montate pe aceștia cat si acțiunii vântului. La finalizarea montării stâlpului lungimea libera a tijei va fi de minim 30 mm pentru posibile reglaje ulterioare.

2.2.5. Stâlpi de iluminat din beton centrifugat

Tip: SCP-10001 înălțime: 10m;

Clasa beton: C40/C50 Adâncime minima de implantare - fundație turnata: 1,5m Diametru baza: 025Omm;

Diametru vârf: 0150mm; Masa element: 650kg;

 • 2.2.6. Corpuri de Iluminat -Putere lampă -150 W

 • - Tensiune Lampă - 220 V

 • - Curent Lampă EM 1.8 A

 • - Timp de amorsare -10 (max) s

 • - Timp atingere parametri 90% - 5 (max) min

 • - Timp reamorsare -180 (max) s

2.2.7. Fundații sl prize de pamant

Săpăturile pentru fundație sunt prevăzute a se executa mecanizat, iar fundațiile vor fi realizate din beton B150.

Fundațiile vor avea prevăzute canale cu tub PEHD pentru pozarea cablurilor.

Conform 1 RE-lp 30-2004 instalația de legare la pamant este realizata prin:

- prize de pamant cu rezistenta de dispersie mai mica sau egala cu 10 ohmi la toti stâlpii de iluminat metalici din parcari cat si ia cei de capat a rețelei.

Prizele de pamant sunt prevăzute conform panului de situație anexat ( planșa I2) si va avea o rezistenta de dispersie Rp£10Q. Priza de pamant se prevede cu electrozi verticali din țeava zincata cu diametrul minim de 63mm si grosimea in perete de 4,3mm. Platbanda zincata va avea grosimea minima de 4mm si latimea de 40mm, protejata prin zlncare.

in general se vor lega ia priza de pamant următoarele:

 • -  toate elementele de construcție a rețelei de iluminat care pot fi puse accidental sub tensiune;

 • -  toate părțile metalice ale echipamentelor care in mod normal nu se găsesc sub tensiune, dar pot intra in mod accidental;

Toate imbinarlle ingropate sl aparente (intre elementele componente ale instalației de legare ia pamant) se vor executa prin șuruburi sau suduri protejate contra coroziunii.

Măsurătorile prizelor de pamant vor fi realizate cu un Instrument de măsură corespunzător. Vor fi făcute înregistrări privind suprafața solului si date privind rezistivitatea solului.

2.2.8. Condiții de calitate ale produselor:

 • - Echipamentele vor purta certificate de conformitate 1S09001/2000 privind producția sl comercializarea (sau echivalentul acestora) si certificat ISO14001 privind protecția mediului (pentru surse de lumina). Se vor prezenta copii legalizate ale producătorilor respectivelor produse.

 • - Corpurile de iluminat vor avea următoarele caracteristici:

 • •  grad de etansietate împotriva factorilor de mediu IP 65

 • •  aparat de iluminat realizat din policarbonat sau aluminiu turnat la înalta presiune

 • •  protecție electrica Clasa I sau II

 • •  placa de aparataj amovlablla

 • •  acces facil In interiorul aparatului de Iluminat, fara a folosi unelte

 • •  reflector ambutlsat din tabla de aluminiu de înalta puritate

 • •  difuzor din policarbonat sau sticla tratata termic, independent de corpul aparatului de Iluminat, prevăzut cu garnitura slliconica pentru etansare

 • •  posibilitate de înlocuire a difuzorului In cazul deteriorării

 • •  posibilitatea dirijării fluxului luminos

 • •  aparatul va fi echipat cu balast, Ignlter sl condensator cu factor de putere min 0,92 si dulie anfivibratorie

 • •  sursa va fi cu vapori de Sodiu 150 W.

 • •  dulie E40

 • - Vor fi prezentate fisele cu caracteristicile tehnice ale surselor, aparatajului si pieselor de schimb;

 • - Inscripționare CS sau CE.precum si Inscripționarea denumirii, tipului, modelului si a mărcii producătorului. - - La depunerea ofertei se vor prezenta mostrele de produse care au fost ofertate. Denumirea, modelul si marca producătorului astfel Inscripționate, trebuie sa se Identifice cu denumirea, tipul sl producătorul pentru care s-au prezentat fisele tehnice, atestatele sl buletinele de analiza solicitate, cu cele prezentate ca mostre si cu cele ofertate.

 • - Garanție minim 12 iuni in condiții normale de funcționare si exploatare pentru surse si aparataj electric; minim 36 luni pentru aparate de iluminat

 • - Se va prezenta autorizare de comercializare (in original) din partea producătorului emisa pe numele ofertantului, atat pentru sursele de iumina sl aparataj cat sl pentru aparatele de iluminat.

2.2.9. Marcarea produselor.

Produsele trebuie sa fie marcate In limba romana, vizibil, lizibil, durabil si trebuie sa conțină:

 • - marca fabricii, modelul sl codul produsului, anul si seria de fabricație;

 • - marcaj CS/CE;

 • - gradul de etandeitate di nivelul de rezistenta la impact;

 • - tensiunea, curentul, frecventa nominala sl factorul de putere cosq);

 • - nivelul de izolație electrica asigurat;

 • - curentul de stabilitate termica la 1

 • - curentul de stabilitate dinamica.

Furnizorul de echipamente va livra produsele insotite de o documentație tehnica in limba romana care sa cuprindă:

 • - condiții tehnice de montare,

 • - Instrucțiuni tehnice de utilizare di intretinere,

 • - certificatul de garanție oferit pentru produse.

2.3.  Probe si verificări ale principalelor materiale sl echipamente

înainte de punerea în funcțiune, Inca in perioada de montaj se vor face următoarele probe si verificări:

 • - verificare continuitate si identificare faze ia LES 0,4 kV;

 • - masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant;

 • - verificarea inscripționării corecte a cablurilor;

2.4.   inspecții, verificări si controlul calitatii

Proiectantul va fi anuntat pentru a se prezenta la pichetarea sl recepția lucrării, precum si de fiecare data când se ivesc probleme legate de proiectare.

Constructorul va stabili, impreuna cu beneficiarul fazeie determinate pe parcursul execuției lucrării. O faza, in ordinea stabilita, nu va putea fi depășită pana nu se va face verificarea condițiilor de calitate a execuției si montajului de către dirigintele de șantier.

La pozarea cablurilor vor fi verificate:

 • - cotele profiielor de canalizare proiectate;

 • - modul de pozare, inscripționarea circuitelor;

 • - realizarea subtraversarilor cu utilitati;

 • - mansoane si capete terminale.

2.4.1. Masuri premergătoare execuției

Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de execuție de către verificatori de proiecte atestati de comisia de atestare a Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, persoane fizice sau juridice, alții decât speciaiistil elaboratori ai proiectelor;

Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat conform legii care răspunde conform atribuțiilor care ii revin de realizarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor de performanta esențiale ale lucrării;

După primirea documentației tehnice de execuție, constructorul va asigura cunoașterea proiectului de către toti factorii care concura ia realizarea lucrării;

Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea si recepția fazelor determinante, de la care execuția nu mai poate continua fara recepția fazei anterioare, pe care antreprenorul lucrărilor II va depune la ISC teritorial cu cel puțin 10 zile inainte de începerea lucrărilor.

Antreprenorul va solicita din timp prezenta proiectantului la receptionarea fazelor determinante principale, cu cel puțin 5 zile inainte de termenul fixat.

2.4.2. Urmărirea executării lucrărilor de construcții - instalații

Investitorul lucrărilor de construcții - montaj va urmări in permanent modul In care se respecta actele normative privind calitatea lucrărilor efectuate de antreprenorul angajat prin intermediul dirigintilor de șantier atestati pe diferite specialități;

Lucrările de Infrastructura si suprastructura se vor executa pe baza documentației tehnice cuprinse in proiect , precum si a completărilor si modificărilor transmise de proiectant in timpul execuției prin planuri suplimentare, planuri modificatoare sau dispoziții de șantier;

In timpul derulării executării lucrărilor de construcție si montaj, antreprenorul va semnala proiectantului, prin Intermediul investitorului eventualele neconcordante, omisiuni sau neciaritati, pentru a fi analizate si a se lua masurile corespunzătoare, inaintea execuției fazei respective de lucrări;

Antreprenorul poate face propuneri de modificări fata de soluțiile tehnologice cuprinse in proiect, in scopul adaptarli la specificul propriu de tehnologie, funcție de dotările de care dispune. Aceste propuneri se vor putea aplica numai după insusirea lor de către proiectant;

Se atrage atenfia In mod deosebit asupra faptului ca structura a fost dimensionata la încărcările de exploatare, climatice sl seismice, prevăzute de standardele romanești In vigoare. In cazul in care executantul, prin tehnologia adoptata, produce aupra elementelor structurale încărcări tehnologice suplimentare, acesta are obligația sa'anunțe proiectantul in scopul verificării sau redlmensionaril acestor elemente.

La punctul de lucru se vor găsi In mod obligatoriu: documentația completa de execuție, registrul de procese verbale de lucrări ascunse, registrul de comunicări de șantier, registrul de betoane, precum si principalele norme tehnice care guvernează tehnologia de execuție si in mod special normativul CI49/ 87.

2.4.3. Finalizarea lucrărilor de constructll-lnstalatii

Prin grija investitorului se întocmește cartea tehnica a construcției care cuprinde documentele privitoare ia conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia si care se preda proprietarului construcției care are obligația de a o completa si de a o tine la zi.

Totodată, cartea tehnica a construcției constituie elementul principal pentru pregătirea recepției finale a obiectivului.

Cartea tehnica a construcției cuprinde intreaga documentație utilizata la execuție precum si cele aferente utilizării obiectivului.

Recepția lucrărilor de constructil-instalatii constituie faza prin care Investitorul confirma terminarea lucrărilor efectuate de antreprenor in condiții de calitate, consemnate prin procese verbale parțiale si finale, care la rândul ior completează cartea tehnica a constructei.

2.4.4. Normative ce reglementează verificarea calltatii, recepția calltatii si recepția lucrărilor de constructil-instalatii

 • * Ghid pentru întocmirea cârtii tehnice a construcțiilor - mai 2003.

 • * Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții sl Instalații aferente -C 56-2000.

 • * Normativ cadru privind verificarea calitatii lucrărilor de montaj al utilajelor si instalațiilor tehnologice pentru obiectivele de investiții - C204-80 (BC 5/81).

 • *  NTE01-116-2001-Norma tehnica energetica privind încercările si verificările si măsurătorile la echipamentele si instalațiile electrice.

 • 3. IMPACTUL CU MEDIUL Sl FACTORUL UMAN

3.1. Misuri contra poluiril mediului

Se vor respecta prevederile Ordonanței de urgenta Nr.195/22.dec.2005, aprobata prin legea 265/2006 privind protecția mediului.

3.1.1. ProtecTia calltatii apelor

Instalațiile electrice proiectate nu sunt poluante pentru ape.

3.1.2. Protecția aerului

Instalațiile electrice proiectate nu generează noxe in atmosfera.

3.1.3. Protecția împotriva zgomotului si a vibrațiilor

Instalațiile electrice proiectate nu generează zgomote sl vibrații.

3.1.4. Protecția împotriva radiațiilor

Instalațiile electrice construite nu generează radiații.

3.1.5. Protecția solului si subsolului

Liniile electrice subteranenu sunt poluante pentru soi. Pamantul excedentar se va transporta de către constructor la rampa de gunoi a localității.

 • 3.1.6. Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu estecazul.

3.1.7. Protecția așezărilor umane si a altor obiective

Liniile electrice subterane nu sunt nocive, nu produc agenti pentru aer, sol sau panza freatica. Prin masurile tehnice luate ( prize de pamant, etc.), sunt excluse accidentele.

După terminarea execuției lucrărilor, pe teren nu vor ramane materiale care sa degradeze sau sa polueze mediul inconjurator, aducandu-se la starea inițiala prin executarea lucrărilor de refeacere zone verzi.

3.2. Masuri de protecția muncii

Personalul muncitor care desfasoara activittji de constructii-montaj, in cadrul instructajului de protecția muncii specifice meseriei si lucrărilor pe care ie va executa, i se vor procura In mod obligatoriu articole necesare din:

 • - Legea securității si sanatatii in munca nr.319/2006;

-instrucțiuni proprii de securitate a muncii IPSSM-001/2007 elaborat de SC Electrica .

 • - Hotarare nr.300 din 02.03.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.

 • - Principalele norme de protecția muncii care sunt comune si obligatorii tuturor categoriilor de iucrari:

 • - tot personalul muncitor trebuie sa aiba instructajul de protecția muncii, respectiv cel Introductiva generai si la iocul de munca, precum si instructajul periodic care se va repeta ia Interval de cel mult o luna de zile;

 • - personalul muncitor va putea fi utilizat numai la lucrările si in zona de lucru pentru care I s-a făcut Instructajul de protecția muncii corespunzător.

NOTA

 • - Imediat după efectuarea fiecărui Instructaj de protecția muncii, fisa individuala va fi completata corespunzător si semnata de persoana in cauza.

 • - Personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrări de constructii-montaj trebuie sa nu fie boinav, obosit sau sub influenta băuturilor alcoolice;

 • - Personalul muncitor care intra in lucru trebuie sa fie dotat cu echipamentul de lucru si de protecție corespunzător iucrarilor pe care ie are de executat: casca, centura de siguranța, mânuși, ochelari de protecție, etc., conform prevederilor In vigoare;

 • - In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru cat si acolo unde este circulația mare, se va atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea.

 • - Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de acțiune a utiiajeior de ridicat, respectiva a iucrariior ce reprezintă pericol;

 • - Pasarelele, scările si platformele de lucru de langa utilajele de construcție sl lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea sa fie imprejmulte sl tinute in stare de curățenie;

 • - Pentru lucrări executate ia inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălțimi de peste 5 m se vor utiliza schele conform indicațiilor din proiectele tehnologice;

 • - Manipularea mecanizata pe orizontala sl verticala a diferitelor incarcaturi se va face numai cu participarea personalului muncitor instruit si autorizat inacest scop;

 • - Personalul muncitor trebuie sa cunmoasca, sa apiiuce si sa urmareasca normele sl instrucțiunile de exploatare ale utilajelor si mașinilor de ridicat;

 • - Normele specifice de protecție a muncii cuprind prevederi minimale obligatorii de prevenire a accidentelor. Respectarea conținutului acestor norme nu absofva persoanele juridice sau fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere si asigurare a oricăror masuri de protecție a muncii adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activitatli respective.

 • - Personalul participant la executarea lucrărilor va fi instruit d.p.d.v. ai tehnologiilor ce se vor aplica la lucrare si d.p.d.v. al securității muncii, va trebui sa îndeplinească toate


condițiile impuse In Instrucțiunile proprii de securitate a munci si sa fie dotat obligatoriu numai cu mijloace de protecție, scule si dispozitive certificate de M.M.P.S.

 • - Este interzisa utilizarea sculelor, dispozitivelor si utilajelor In situațiile in care nu mal îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute de standardele sau cairtile tehnice aie acestora.

 • - Personalul salariat care beneficiază de echipament si dispozitive individuale de protecție trebuie instruit asupra caracteristicilor si modulul de utilizare a acestora, sa le prezinte la verificările periodice prevăzute si sa solicite înlocuirea sau completarea lor când nu mai asigura funcția de protecție.

 • - înainte de începerea lucrărilor si după identificarea instalațiilor, sau pârtilor de instalație la care urmeaza a se lucra, se va verifica daca s-au luat toate masurile tehnice sl organizatorice prevăzute In instrucțiunile proprii de securitate a muncii. In zona de lucru, partea din instalație la care se lucrează trebuie si fie permanent legata la pamant si In scurtcircuit

 • - La folosirea utilajelor speciale in apropierea instalațiilor sub tensiune se vor respecta distantele de protecție prevăzute In instrucțiunile proprii de securitate a muncii.

 • - Daca pe parcursul executării lucrărilor se constata abateri de la normele de protecția muncii din partea personalului, conducătorii lucrărilor vor lua imediat masuri de indepartare a acestuia din zona de luau. In cazul apariției unor situatll neprevăzute ce pot conduce la posibilitatea de accidentare, se vor întrerupe imediat lucralriie si se vor lua masuri suplimentare de protecția muncii In consecința.

 • - Verificările si incercarile dinaintea predării in exploatare trebuie astfei concepute, organizate si desfășurate incat sa prevină accidentele prin electrocutare, incendiile si exploziile. Astfel, recepția lucrărilor executate In instalații sl punerea lor In funcțiune trebuie realizate numai după ce s-a verificat daca toate lucrările s-au executat conform proiectului, daca nu exista elemente care la punerea sub tensiune a instalației ar putea conduce la accidente, daca s-au retras toate echipele din zona de lucru sl daca sunt respectate prevederile normelor de protecția muncii. Constatarea va fi consemnata distinct In procesul verbal de recepție, sub semnătură beneficiarului.

 • - Operațiile de scoatere si repunere sub tensiune a instalațiilor se vor executa de maistrul sau șeful de formație care are in exploatare sl întreținere rețeaua respectiva. Aceștia hu obligația sa verifice personal lipsa sau prezenta tensiunii.

 • - Cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile.-

Se vor respecta masurile prevăzute In Hotararea nr.300/02.03.2006 a Guvernului, care transpune Directiva 92/57/CEE privind cerințele minime de securitate sl sanatate pe șantierele temporare sau mobile, publicata in Jumaiul Oficial al Comunității Europene nr. L 245/1992.

3.3. Masuri P.S.I,

Se vor respecta prevederile legii nr.307/2006 - Legea privind apararea împotriva incendiilor.
Secțiune A-A

o nn.

Secțiune B-B

Strada Spiru Haret

' £ jc —

200%

2-50%

■   £_,UU   '

2.50%      |       2 50%

i


Secțiune C-C


LEGENDA

|      | PARCARI ECOLOGICE

|      | PARCARI EXISTENTE DIN ASFALT
Strada SpinjHaret

-1 40-

2.00%

----4 5

)— px

l

i

2.50%       j        2.50X

î

Secțiune D-DDesenat

Se, Proiect
po


Secțiune E-ESecțiune F - F


Drum acces Universitatea Bacau


5.00


LEGENDA] PARCARI ECOLOGICE

] PARCARI EXISTENTE DIN ASFALT

ț

Verificator |Profa>n»r.dMng. Boboc |

S.C. *’INT EH PROIECT * S JLL.


iterim
03


Ml
Verificator i^umv.dr.irc.VMi^eotiocTS.C. "INTERPROIECT" S.RX.

«OIMOim Baaa.VfeHBIMLKlMull.aMltlMIIHl


A4;fl3;D ptaSrâȚ


axf F&3-7.5


Desenat Sef Proiect


Ing- RotaruS BablucSCARA

1:10

BÂTA

2010 PROIECT nr. 122a/2010


DETALII PAVELE ECOLOGICEDetalii borduri


BORDURA B1x500/l/finisata STAS 1139-87


sc. 1:10BORDURA A1x500/t/finisata STAS 1139-87
I       |

IA I  2

0.10 l

-------------0.50------------J

I


BORDURA


DREAPTA


BORDURA STANGABcneOclan MUNICJPlUUteACAUi


Proiectat


DesenatA4;B2;O

Referat

cod FO3-7..5

SERVICII DE PROIECTARE-CONSTRUIRE PARCAR1, NICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU ns sm. Sfwu haret-aibxb tolstqpcarpati

MU

W7ZRSBC

FAZA: P.TH.+C.S.+D.E.+D.L

snCNisomixoa CI'ttfCMM 4f« t i •

SCARA

1.10

DETALII BORDURI

SRtHItO CtMtfCMM   iH

sroh*a*imoimm ctetirctM .roii;

DATA

Planșa nr:

2010

PROIECT nr. 122a/2010

05STÂLP METALIC PENTRU ILUMINAT PUBLIC AMBIENTAL, H=5m


DESTINAȚIE: Recomandat pentru piste auto, drumuri, alei, zone industriale, zone rezidențiale,

DESCRIERE: Stâlp de iluminat public ambiental, cu secțiune tronconica

ANCORAJ: M18x500mm


Flansa


300
Verificator ~T


Ifteferat


cod F03-7.5
DETALIU STÂLP METALIC PENTRU LINII ELETRICE


PROIECT nr. 122S/2010Detaliu vârf (rotita)SecțiuneSchema de rezemate - manipulareSCP10002 pentru linii electrice

Nr. crt

Denumire caracteristici

UJ4.

Denumire stâlp

Tip stâlp

Abateri

SCP 10001

Conform SR 2970 (mm)

1.

Dimensiune element - lungime |L]

m

10.00

*20

-diametru

vârf IDv]

cm

15,00

♦5 -3

baza (Db)

cm

25,00

♦5 -3

-grosime

vârf lovi

cm

5.0

♦5 -3

baza tob]

cm

5,50

+5 -3

2.

Adâncime minima de implantare - fundație tumala

m

1,50

3.

Poziția bornelor de legare la pamanl

C1

C2

C3

cm cm cm

10

145

240

-

4.

Distanta intre găuri 025

P1

P2

P3

P4

P5

cm cm cm cm cm

10

25

25

25

50

-

5.

Volum beton

mc

0.244

6.

Clasa beton

C 40/50.

*

7.

Masa element

kg

650

♦10% -5%

8.

Moment de exploatare normal la încovoiere

daNm

1350

-

9.

Moment de exploatare normat la tensiune

daNm

60


Verificator I                             i

S.C "1NTERPRO1ECT " S JLL. yrirfia         feje

BcMflebr: MUNICIPIUL BACAU

Proiectat

tng. IM, Bitxrs

Ap

Desenat

Ing. y. aUu-QMU

Sef Proiect

In?, totn Ertnte

Lk

SCARA 1:500 DATA ' 2XH0


DETAUU

STÂLP BETON ARMAT CENTRIFUGAT PENTRU LINII ELETRICEPROIECT nr 12X1/3)10


F2 90x90
Verificator 7


| Referat

8ERVICII DE PROIECTARE -CONSTRUIRE PARCARI, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU iNTEMecne tm spmuHARgr-ALexa rousra-CMPA'n

cod F03-7.5
SCARA

1:20


DETALIU FUNDAȚIE STÂLP METALIC


PROIECT nr. 122a/2010


SECȚIUNEA A-A/-


80


■¥


verificator ~TDesenat Sef Proiect| Referat

SERVICII DE PROIECTARE > CONSTRUIRE PARCARI, MUNICIPIUL BACAU. JUDEȚUL BACAU unEftoECnem s/wuHARer-AL«ErTOt3n)/-aAHPAn


SCARA

1:20


DETALIU FUNDAȚIE SURATA PENTRU STÂLP DE ILUMINAT PUBLIC

PROIECT nr. 12îa/2010


SR OhMJ M»1 ax* qkiecMM iw'tvi1