Hotărârea nr. 179/2012

Hotărârea nr.179 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 179 din 26.07.2012 - privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65351/11.05.2012.

HOTĂRÂRE

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 65351/11.05.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art.2(l) lit.„h”, art.7(4) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

  • - Prevederile art.71 (1) din OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile H.C.L. Bacău nr.84/13.04.2012 privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de Urbanism;

  • - Plângerea prealabilă înregistrată cu nr.653 51/11.05.2012 formulată de Antoniu Irina si Hodorogea Cristina Emilia prin cabinet de Avocatura „Antoniu Ioan VI aci” cu sediul in București str. Batistei nr.28, apart.3, sector 2;

  • - Referatul nr. 65351/22.06.2012 al Arhitectului Șef al Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE

Art.l- Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.65351/11.05.2012 formulată de Antoniu Irina si Hodorogea Cristina Emilia prin cabinet de Avocatura „Antoniu Ioan Vlad” cu sediul in București str. Batistei nr.28, apart.3, sector 2, prin care solicită revocarea în parte a HCL Bacau nr.84/13.04.2012.

Art.2. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef al municipiului Bacău, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, precum și petentelor Antoniu Irina si Hodorogea Cristina Emilia la Cabinet de Avocatura „Antoniu Ioan Vlad” cu sediul in București str. Batistei nr.28, apart.3, sector 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

______a__■; v"; -.

ILIE/

A  ___

NR. 179

/

i y E

\

DIN 26.07.2012

VZ-.

N.O.P.,C.FU R.T./Ex.l/Ds.IA2

V /„

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI