Hotărârea nr. 178/2012

Hotărârea nr.178 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 178 din 26.07.2012 - privind aprobarea declansării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a terenului in suprafata de 417.63 mp, situati in Bacau, str. Marasesti nr. 88, apartinand numitului Budureanu Doru Ioan.

HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești nr. 88 aparținând numitului Budureanu Doru Ioan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAC AU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 44 alin. (3) și (6) din Constituția României;

 • - Prevederile art. 4 și ale art. 7 din Legea nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

 • - Prevederile art. 4 (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

 • - Prevederile art. 2 (3) din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată;

 • - Prevederile HG nr. 1749/ 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacau", județul Bacau;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 346/ 2008 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții Spital Municipal Bacău, faza Proiect Tehnic;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 340/ 2011 privind modificarea si completarea HCL nr. 346/26.09.2008 in sensul actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții, „SPITAL MUNICIPAL Bacau ”, faza PTh;

 • - Referatul nr. 4960/ 20.07.2012 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se clasifică obiectivul “Extindere parcare” din cadrul obiectivului “Construire parcare Spitalul Municipal Bacau ” drept obiectiv de interes local.

ART. 2 - Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenului în suprafață de 417,63 mp situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 88, evidențiat în Anexa nr. 1 ~ Studiu de prefezabilitate și Studiu topo pentru extindere parcare din cadrul obiectivului „Construire spital Municipal Bacău”, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Sursa de finanțare a obiectivului „Extindere parcare” din cadrul obiectivului „Construire parcare Spitalul Municipal Bacau aceasta fiind „alte cheltuieli de investiții”, conform HCL nr. 4/31.01.2012.

ART. 4 - Se aprobă lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, identificați pe baza evidențelor OCPI și ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, prezentați în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiție „Extindere parcare” din cadrul obiectivului „Construire parcare Spitalul Municipal Bacau”, identificat conform documentației topo cadastrale întocmite de SC HELMET SRL, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcției Drumuri Publice și Serviciului Implementare Proiecte.

PREȘEDINTE DE ȘEDÎNȚĂ

IIUpBÎRZl A


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiect nr. 188/2012


ANEXA NR.4 LA HCL NR. DIN 26.07.2012

STUDIU DE PREFEZABILITATE

SI STUDIU TOPO PENTRU EXTINDERE PARCARE DIN CADRUL OBIECTIVULUI „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU”


PREȘEDINTE»E ȘEDINȚĂ-

O S

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

-2012-

Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/'fax:O234 510 523 Cont RQ48BRDE040SVQ5456910400 - BRD Bacau

Cod FOI-7.5


LISTA DE SEMNATURI


Colectiv de proiectare:


DRUMURI Ing.ROLANDI BABIUC


Ing. CĂTĂLIN CIUBOT


Ing. MARIETA CRĂCIUN


REȚELE EDILITARE


Ing. VLAD POPA 7


REȚELE ELECTRICE


Ing. BOGDAN PRISECARU


RIDICARE TOPOGRAFICA


Ing. ADRIAN RACOVEANU


Ing. ADRIAN DARANGIUSef de proiect: Ing. CĂTĂLIN CIUBOTARUStr. Vadu Bistriței nr. 29/A/22, Bacau, tel/fax 0234510523 Cont R048BRDE040SV05456910400- BRD Bacau


Proiect nr. 188/2012


cod F04-7.5


BORDEROU


PIESE SCRISE

 • •     Foaie de capat

 • •      Lista de semnaturi

 • •     Borderou

 • •     Memoriu

 • •      Descrierea lucrărilor

 • •      Evaluare lucrări

 • •      Evaluare cheltuieli de proiectare si asistenta

 • •     Deviz general

 • •     Documentație cadastrala teren Budureanu Elena

 • •      Studiu topografic


PIESE DESENATE

 • •  D 0-Plan de încadrare in zona,

 • •  D 1 -Plan de situație,

întocmit,

ing. Crăciun Marieta

sc. 1:5000

sc. 1:500


Verificat,10 ing


Str. Vadu Bistriței nr. 29, Bacau, tel/fax:0234 510 523 Cont RQ48BRpE040SVQ5456910400 - BRD Bacau trezoreria Bacau RO75TREZ0615069XXX001670. Reg Comerțului J04-657-25.09.2002, Cod Fiscal RO14901288

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU


Pr. nr. 188/2012-S. P. F.

Studiu de prefezabilitate si studiu topo pentru extindere parcare din cadrul obiectivului „Construire Spital Municipal Bacau”

Studiu de prefezabilitate si studiu topo pentru extindere parcare din cadrul obiectivului „Construire Spital Municipal Bacau”

 • 1. DATE GENERALE

 • 1) Denumirea obiectivului de investiții:

 • 2)   Amplasamentul:

 • 3)     Titularul investiției:

 • 4)     Beneficiarul investiției:

 • 5)    Elaboratorul proiectului: Studiu de prefezabilitate si studiu topo pentru extindere parcare din cadrul obiectivului „Construire Spital Municipal Bacau”

Strada Spiru Haret, mun. Bacau

Municipiul Bacau

Municipiul Bacau

S.C. INTERPROIECT S.R.L. Bacău

Str. Vadu Bistriței, bl. 29, sc. A, ap. 22 C.U.I. RO14901288

J04/657/2002

Telefon/fax 0234510523

 • 2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

 • 1) Necesitatea investiției:

a. Scurta prezentare privind situația existenta, din care sa rezulte necesitatea investiției;

Municipiul Bacau la data intocmirii prezentei documentații se afla in faza de finalizare a unei investiții deosebit de importante pentru locuitorii orașului Bacau, Spitalul Municipal. Aceasta investiție este realizata in apropierea mai multor corpuri de clădire ce aparțin Spitalului Județean Bacau.

Odata cu finalizarea acestei investiții se impune si realizarea accesului la noua clădire, concomitent cu realizarea de noi spatii de parcare, astfel incat accesul auto si pietonal la noua investiție si la celelalte corpuri de spital existente sa se desfasoare fluent si mai ales asigurând accesul cat mai rapid spre unitățile de primire a urgentelor atat din spitalul nou, cat si din spitalul județean.

Acest deziderat este posibil prin realizare unei străpungeri din breteaua de pe Calea Marasesti ce va asigura un acces mai rapid spre cele doua unitati de primire a urgentelor si deasemeni la cele 85 de locuri de parcare perpendiculare 5,00 m x 2,50 m aflate de o parte si de alta a acestui acces.

Terenul pe care urmeaza a fi amplasat acest acces si parcările aferente se afla in cea mai mare parte pe domeniul public ce aparține beneficiarului, dar pe mijlocul acesta suprafața este scindata de o proprietate privata ce aparține doamnei Budureanu Doru loan ce are suprafața de 417,63 mp. Acest lucru face imposibil de realizat lucrările proiectate, acesta suprafața fiind necesara a fi expropriata din proprietatea doamnei Budureanu Doru loan si trecerea in domeniul public al Municipiului Bacau.

In prezent spațiul alocat pentru parcare si acces este teren viran alcătuit din spatii verzi si cai de acces provizorii din balast.

b. Tabele, harți, grafice, planșe desenate, fotografii etc. Care sa expliciteze situația existenta si necesitatea investiției;

In partea desenata a documentației este evidențiata suprafața de 417,63 mp necesar a fi expropriata pentru realizarea investiției.

c. Deficiente majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

Principala deficienta in prezent o reprezintă numărul limitat si insuficient al locurilor de parcare, situație ce se va accentua odata cu finalizarea noului spital. Deasemeni si in prezent circulația de pe aleile dintre corpurile spitalicești existente se desfasoara cu dificultate, astfel realizarea unui nou acees dintr-o strada principala cum este Calea Marasesti este absolut necesara, traficul atras din partea centrala a municipiului Bacau putând evita o intersecție semaforizata foarte aglomerata, intersecție Calea Marasesti cu strada Ciprian Pintea si strada Spiru Haret.

d. Prognoze pe termen mediu si lung;

Pe termen mediu si lung realizarea unui nou acees si realizarea de noi parcari in zona Spitalului Județean si a noului Spital Municipal va duce la realizarea unei circulații in condiții de siguranța pantru pietoni si automobile si accesul mai rapid spre unitățile de primire a urgentelor a celor doua spitale.

 • 2) Oportunitatea investiției:

a. încadrarea obiectivului in politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale;

Realizarea accesului si a parcărilor pe terenul beneficiarului si pe terenul apartinand doamnei Budureanu Doru loan face parte din lucrările de sistematizare verticala aferente noului Spital Municipal.

b. Acte legislative care reglementează domeniul investiției;

Prevederile legale in vigoare, respectiv Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si H. G. R. 53/2011 privind aprobarea N. M. pentru aplicarea Legii 255/2011 dau posibilitatea Primăriei Bacau de a acționa in vederea exproprierii terenului aflat in proprietatea doamnei Budureanu Doru loan si trecerea acestuia in domeniul public.

c. Acorduri internaționale ale statului care obliga partea romanala realizarea investiției;

Nu este cazul.

 • 3. SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE

1)    Scenarii propuse:

Se propun doua scenarii pentru realizarea investiției, acestea fiind:

 • -  Realizarea pârtii carosabile cu imbracaminti asfaltice;

 • -  Realizarea pârtii carosabile cu imbracaminte de beton de ciment rutier.

2)    Scenariul recomandat de către elaborator:

Se recomanda realizarea sistemului rutier in varianta cu imbracaminti asfaltice.

3)    Avantajele scenariului recomandat:

Realizarea sistemului rutier cu imbracaminti asfaltice are avantajul ca in cazul realizării de reparații acestea se efectuează pe suprafețe mici si in scurt timp, fara a fi necesara intreruperea circulației pe suprafețe de circa 10 mp cat are o dala a unui sistem rutier rigid si nici așteptarea de cel puțin 20 zile cat este necesar pana la atingerea rezistentelor când aceasta poate prelua sarcinile din trafic.

 • 4. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL SI TERENUL PE CARE URMEAZA SA SE AMPLASEZE OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE. INFORMAȚII DESPRE TERENUL DIN AMPLASAMENT

1)    Situația juridica privind proprietatea asupra terenului care urmeaza a fi ocupat - definitiv si/sau temporar - de obiectivul de investiții;

 • -  Suprafața totala ocupata de realizarea accesului si a parcărilor este de 4011 mp din care:

 • -  3593,37 mp aparțin beneficiarului

 • -  417,63 mp aparțin doamnei Budureanu Doru loan, suprafața ce trebuie trecuta in domeniul public ce sa apartina Municipiului Bacau.

Lucrările pe cei 417,63 mp ce aparțin doamnei Budureanu Doru loan sunt următoarele:

-8 mp trotuare din pavele prefabricate

-13 m borduri 20x25 cm

- 409,63 mp parte carosabila (parcare)

Pentru achiziționarea terenului doamnei Budureanu Doru loan s-a evaluat in devizul general suma de 200 euro/mp cu T, V.A. inclus.

2)    Suprafața estimata a terenului;

Suprafața totala ocupata de realizarea accesului si a parcărilor este de 4011 mp din care:

 • -  3593,37 mp aparțin beneficiarului

 • -  417,63 mp sunt in proprietatea doamnei Budureanu Doru loan

3)    Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza studiului geotehnic realizat;

Aceste date se regăsesc in studiul geotehnic întocmit la realizarea obiectivului principal Spitalul Municipal Bacau.

4) Studiile topografice preliminare;

La realizarea acestui studiu s-a efectuat o ridicare topografica in sistem STEREO 70, scara 1: 500.

5) Datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.

Aceste date se regăsesc in studiul geotehnîc întocmit la realizarea obiectivului principal Spitalul Municipal Bacau.

 • 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

1) Cheltuieli pentru elaborarea documentației tehnico economice:

Aceste date se găsesc anexate la memoriu in defalcarea capitolului 3 al devizului

general.


2) Valoarea totala a investiției:


Aceste date se găsesc anexate la memoriu in devizul general.

fhgv Glubotaru uatalirL.


//


Descrierea lucrărilor


Situația existenta

In prezent spațiul alocat pentru parcare si acces este teren viran alcătuit di spatii verzi si cai de acces provizorii din balast, terenul fiind lipsit de orice sistematizare.

Situația proiectata

Drumuri

Platforma proiectata se va realiza din doua straturi de îmbrăcăminte asfaltica turnate pe un strat de baza din piatra sparta si o fundație de balast. Pantele proiectate vor fi cuprinse intre 0,50% - 2,50%.

Trotuarele se vor realiza din pavele de beton in grosime de 6 cm așezate pe un strat de nisip de 5 cm si un strat de balast compactat de 10 cm.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 15x30 cm - C8/10.


Rețele edilitare

In zona parcărilor se vor realiza guri de scurgere cu sifon si depozit in vederea colectării apelor pluviale cat si rețea de canalizare pluviala ce se va deversa in rețele de canalizare existente in zona.

Conducta de canalizare a apelor pluviale ce se evacueaza către sistemul de canalizare se executa din tuburi PVC-KG pentru canalizări exterioare, I = 0,005 si diametrul Dn =315 mm in mijlocul pârtii carosabile.

Rețelele de canalizare se vor racorda la rețelele exterioare ale municipiului Bacau.

Pe rețelele de canalizare se vor prevedea doua cămine de vizitare, conform STAS 2448/1982, circulare, din beton armat echipate cu capace și ramă din fontă, carosabile.

Rețele electrice

Ținând cont de modificările carosabilului si parcărilor se propune o distribuție noua a iluminatului prin înlocuirea celor 2 stâlpi existent! si montarea a altor 2 stâlpi noi de iluminat echipați cu corpuri de iluminat public stradal.


Noii stâlpi amplasați vor avea o înălțime utilă de maxim 6 m, vor fi realizați din material metalic zincat cu canal interior de montaj a conductoarelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat, cu sistem de prindere in buloane pe fundație din beton armat. La fiecare stâlp se va executa o priza de pamant.

Corpurile de iluminat vor fi dotate cu lămpi cu descărcare in vapori de înalta presiune de 150 W.

Alimentarea noului circuit de iluminat se va face din rețeaua actuala de iluminat public si se va executa îngropat cu cablu CYABY 4x1 Omm.

întocmit,

Ing. Ciu^otanjjGataQî^


Ing. Prisecaru bogdanLISTA DE CANTITATI

A. EVALUARE LUCRĂRI DE DRUM

 • -  Sistem rutier nou (strat de forma, fundație din balast, strat de baza din piatra sparta, îmbrăcăminte din doua straturi asfaltice)

409.63 mp x 160.00 lei/mp =                                        65 540.80 lei

 • -  Trotuar nou (fundație de balast, pavele prefabricate)

8.00 mp x 75.00 lei/mp =                                                600.00 tei

 • -  Terasamente

170.00 mc x 8.00 lei/mc =                                              1 360.00 lei

 • -  Bordura de beton 20x25 cm pe fundație de beton

13.00 m x 55.00 lei/m =                                                   715.00 lei

TOTAL A = 68 215.80 lei

B. EVALUARE LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE

- Canalizare menajera + pluviala (colector de canalizare, cămine de vizitare, racorduri, guri de scurgre)

50.00 m x 285.00 lei/m =


14 250.00 lei

TOTAL B = 14 250.00 lei

C.


EVALUARE ILUMINATStâlp metalic prindere cu flansa h=6 m - 2 buc Cutie derivație montaj in stâlp         - 2 buc

 • - 2 buc

 • - 4 buc -100 m

 • - 75 m


Corp de iluminat public 150W        - 4 buc

Cablu CYABY 4x10 mmp         -100m

Platbanda ZN 40x4                - 75 m

TOTAL C = 24 000.00 lei

TOTAL EVALUARE LUCRĂRI FARA T.V.A. = 106 465.80 lei

S. C. INTERPROIECT S.R.L. BACAUIng. Prisecaru Bogdan


3. CHELTUIELI PENTU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

IlEURO-


4,3754 lei


 • 1. STUDII DE TEREN

 • a. Studii geotehnice

  TOTAL =

  TVA(24%) = TOTAL CU TVA =

  • b. Studii topografice

  TOTAL =

  TVA(24%) =

  TOTAL CU TVA =

  • c. Studii hidrologice


  -

  mii lei =

  -

  mii €

  -

  mii lei =

  -

  mii €

  mii lei =

  mii €

  1,50

  mii lei =

  0,34

  mii €

  0,36

  mii lei =

  0,08

  mii €

  1,86

  mii lei =

  0,43

  mii €


  TOTAL =

  TVA(24%) =

  TOTAL CU TVA =


  mii lei = 0,00 mii lei =

  mii lei =


  mii €


  mii € mii €


TOTAL CAP.1 =

1,50 mii lei =

0,34 mii €

TVA(24%) =

0,36 mii lei =

0,08 mii €

TOTAL CU TVA =

1,86 mii lei =

0,43 mii €

 • 2. CHELTUIELI PENTRU OBȚINERE ACORDURI, AVIZE SI AUTORIZAȚII

TOTAL =         1,50 mii lei =

TVA(24%) =          0,36 mii lei =

TOTAL CU TVA =           1,86 mii lei =

0,34 miî€

0,08 mii €

0,43 mii €


TOTAL CAP, 2 =

1,50 mii lei =

0,34 mii €

TVA(24%) =

0,36 mii lei =

0,08 mii €

TOTAL CU TVA =

1,86 mii lei =

0,43 mii €

 • 3. CHELTUIELI DE PROIECTARE TOATE FAZELE


a. Expertiza tehnica

TOTAL =

mii lei =

-

mii €

TVA(24%) =

0,00 mii lei =

-

mii €

TOTAL CU TVA =

mii lei =

-

mii €

b. Studiu de prefezabilitate

TOTAL =

4,40 mii lei =

1,01

mii €

TVA(24%) =

1,06 mii lei =

0,24

mii €

TOTAL CU TVA =

5,46 mii lei =

1,25

mii €

c. Documentație CU

TOTAL =

0,50 mii lei =

0,11

mii €

TVA(24%) =

0,12 mii lei =

0,03

mii €

TOTAL CU TVA =

0,62 mii lei =

0,14

mii €

d. Documentație Avize

TOTAL =

1,00 mii lei =

0,23

mii €

TVA(24%) =

0,24 mii lei =

0,05

mii €

TOTAL CU TVA =

1,24 mii lei =

0,28

mii €

TOTAL =

2,00 mii lei =

0,46

mii €

TVA(24%) =

0,48 mii lei =

0,11

mii €

TOTAL CU TVA =

2,48 mii lei =

0,57

mii €

e. PTH+Verificare

TOTAL =

15,00 mii lei =

3,43

mii €

TVA(24%) =

3,60 mii lei =

0,82

mii €

TOTAL CU TVA =

18,60 mii lei =

4,25

mii €

f. D.T.A.C.

TOTAL =

1,00 mii lei =

0,23

mii €

TVA(24%) =

0,24 mii lei =

0,05

mii €

TOTAL CU TVA =

1,24 mii lei =

0,28

mii €

g. D.E.

TOTAL =

mii lei =

mii €

TVA(24%) =

0,00 mii lei =

-

mii €

TOTAL CU TVA =

mii lei =

-

mii €

h. Caiet de sarcini

TOTAL =

0,50

mii lei =

0,11

mii €

TVA(24%) =

0,12

mii lei =

0,03

mii €

TOTAL CU TVA =

0,62

mii lei =

0,14

mii €

k. Documentație de licitație

TOTAL =

0,50 mii lei =

0,11 mii€

TVA(24%) =

0,12 mii lei =

0,03 mii €

TOTAL CU TVA =

0,62 mii lei =

0,14 mii €

I, Plan securitate si sanatate in munca

TOTAL =

0,10 mii lei =

0,02 mii €

TVA(24%) =

0,02 mii lei =

0,01 mii €

TOTAL CU TVA =

0,12 mii lei =

0,03 mii €

TOTAL CAP. 3 =

25,00 mii lei =

5,71 mii €

TVA(24%) =

6,00 mii lei =

1,37 mii €

TOTAL CU TVA =

31,00 mii lei =

7,09 mii €

 • 4. ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

a. Documentații ofertare servicii

TOTAL -

0,50 mii lei =

0,11 mii €

TVA(24%) =

0,12 mii lei =

0,03 mii €

TOTAL CU TVA =

0,62 mii lei =

0,14 mii €

b. Documentații ofertare licitație execuție lucrări

TOTAL =

0,50 mii lei =

0,11 mii €

TVA(24%) =

0,12 mii lei =

0,03 mii €

TOTAL CU TVA =

0,62 mii lei =

0,14 mii €

mii lei

nr. Evaluatori

mii lei/evaluator

total

servicii

5

0,30

1,50

lucrări

5

0,40

2,00

TOTAL =

2,20 mii lei =

0,50 mii €

TVA(24%) =

0,53 mii lei =

0,12 mii €

TOTAL CU TVA =

2,73 mii lei =

0,62 mii €

TOTAL CAP. 5 =

3,20 mii lei =

0,73 mii €

TVA(24%) =

0,77 mii lei =

0,18 mii €

TOTAL CU TVA =

3,97 mii lei =

0,91 mii €

 • 5. CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA

A. CONSULTANTA - plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investițiilor sau administrarea contractului de execuție

TOTAL CAP. A=

mii lei =

mii €

TVA(24%) =

0,00 mii lei =

mii €

TOTAL CU TVA =

mii lei =

mii €

B. ASISTENTA TEHNICA

b1. Asistenta tehnica din partea proiectantului si urmărirea execuției pe toata durata execuției proiectului

TOTAL =         1,50 mii lei =

0,34 mii €

0,08 mii €

0,43 mii €


TVA(24%) =          0,36 mii lei =

TOTAL CU TVA =          1,86 mii lei =

b2. Asigurarea supravegherii tehnice prin inspectori de șantier desemnați de autoritatea contractanta mii lei

nr. Persoane

nr. luni

mii lei/luna

total

1

2

1,35

2,70

TOTAL =

2,70 mii lei =

0,62 mii €

TVA(24%) =

0,65 mii lei =

0,15 mii €

TOTAL CU TVA =

3,35 mii lei =

0,77 mii €

b3. Verificarea atestata a proiectului

TOTAL =

1,50 mii lei =

0,34 mii €

TVA(24%) =

0,36 mii lei =

0,08 mii €

TOTAL CU TVA =

1,86 mii lei =

0,43 mii €

TOTAL CAP. B =

5,70 mii lei =

1,30 mii€

TVA(24%) =

1,37 mii lei =

0,31 mii €

TOTAL CU TVA =

7,07 mii lei =

1,62 mii €

întocmit, [/ ing* Ci ubotan/Sata li n

S.C. INTERPROIECT S.R.L. BACAU

Pr.nr.188- 2012 -S.P.F.

Servicii de proiectare pentru extindere spațiu de parcare - "SPITAL MUNICIPAL BACAU"

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:

Servicii de proiectare pentru extindere spațiu de parcare - "SPITAL MUNICIPAL BACAU"

in mii lei/mii euro la cursul B.N.R. din 26,04,2012

Conform H.G. 28/09.01.2008                             1 EURO =         4,3754 lei

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

294,725

67,360

70,734

365,459

83,526

1,2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.1

TOTAL CAPITOL 1

294,725

67,360

70,734

365,459

83,526

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

1,500

0,343

0,360

1,860

0,425

3.1.1

Geo

3.1.2

Topo

1,500

0,343

0,360

1,860

0,425

3.2.3

Hidro

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,500

0,343

1,500

0,343

3,3

Proiectare si enginerie

25,000

5,714

6,000

31,000

7,085

Documentație CU

0,500

0,114

0,120

0,620

0,141

Documentație avize

1,000

0,229

0,240

1,240

0,284

PTH+Verificare

15,000

3,428

3,600

18,600

4,251

Expertiza tehnica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

D.T.A.C.

1,000

0,229

0,240

1,240

0,284

Caiet de sarcini

0,500

0,114

0,120

0,620

0,141

Documentație de licitație

0,500

0,114

0,120

0,620

0,141

Plan SSM

0,100

0,023

0,024

0,124

0,029

Studiu prefezabilitate

4,400

1,006

1,056

5,456

1,247

D.A.L.I.

2,000

0,457

0,480

2,480

0,567

D.E.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

3,200

0,732

0,768

3,968

0,908

3.4.1

Cheltuieli pentru întocmirea doc. de licitație pentru servicii si execuție

1,000

0,229

0,240

1,240

0,284

3.4.2

Organizarea licitației de servicii si execuție

2,200

0,503

0,528

2,728

0,624

3,5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.1 Consultanta la întocmirea cererii de finanțare si menagementul investiției

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Asistenta tehnica

4,200

0,960

1,008

5,208

1,190

3.6.1

Supraveghere tehnica - Insp. Șantier

2,700

0,617

0,648

3,348

0,765

3.6.2

Asistenta proiectant

1,500

0,343

0,360

1,860

0,425

TOTAL CAPITOL 3

35,400

8,092

r        8,136

43,536

9,951

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

68,216

15,591

16,372

84,588

19,333

OB.1 Lucrări de drumuri

68,216

15,591

16,372

84,588

19,333

OB.2 Lucrări de rețele edilitare

14,250

3,257

3,420

17,670

4,039

OB.3 Lucrări de iluminat

24,000

5,485

5,760

29,760

6,801

4,2

Montaj utilaj tehnologic

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

9,608

2,196

2,306

11,914

2,723

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale fara montaj

4,5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

77,823

17,787

18,678

96,501

22,056

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,778

0,178

0,187

0,965

0,221

5.1.1 .lucrări de constructii-1 %

0,778

0,178

0,187

0,965

0,221

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,970

0,222

0,970

0,222

5.2.1. Taxa I.S.C.

0,629

0,144

0,629

0,144

‘cf.Lege 10/95     0.7%

0,550

0,126

0,550

0,126

*cf. Lege 453/2001 0.1%

0,079

0,018

0,079

0,018

5.2.2. Comision casa sociala constructor

0,341

0,078

0,341

0,078

5.2.3. Comision B.F.

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

5,661

1,294

1,359

7,020

1,604

TOTAL CAPITOL 5

7,409

1,694

1,546

8,955

2,047

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

415,357

94,933

99,094

514(451

117,580

Din care C+M

68,994

15,769

16,559

86/553

19,554

__V.erjficatt             ____ Întocmit, /l

-irig. Ciuboiaru^majițr                                      ing. Babiuc Rol

/

S.C GEO POINT EXPERT SJR.L. Bacau

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului seria J04/1193/30.06.2004

 • C.UX 16561336

Muu Bacau , Str. Progresului nr. 13 ; Tel. 0234/ 524585 ; 0723/679019 ;0743/568812

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

privind amplasarea și^delimitarea corpului de proprietate

Nr. cadastral provizoriu :.....................

Denumire lucrare: * Intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in Cartea Funciara

(Teren intravilan ).

/                                                                                                                                           4

i

Amplasament: Mun. Bacau Calea Marasesti (fost nr. 64. 88 )

Proprietar: Budureanu Elena prin procurator Budureanu Doru loan

Data: septembrie 2009


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000


Nomenclatura : L-35-54-B-d-l-IV06-04-2012   |2:40


Fnwnm municipiului eucau            +40

^LAN DE AMPLASAMENT SI Diluvii             2

Scara 1:500       


F-I2I


Număr cadastral

Suprafața tnasurata

Adresa imobilului

<5/732

417,63 np

Muii, Sacou Calea Marasail (fost nr, 64, St)

Cartea funciara nr.

VAT |             Mun.Sacou


56)750-63700A, Dale referitoare ta teren

Nr, parcela

Categorie de folosința

Suprafața (rrup)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

l

Ce

"   417,63

Teren utfrawlan

- -                      - i ■

t 1,1          ji

Total

417,63

B. Dole referitoare la construcții

Cod consfr.

Supraf. canstr. la sol

(ntp.)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni.


Total

INVENTAR DE COORDONATE


Sistem deproieaie: STEREO '70

Pct.

N(m)

E(m)

Pct

N(m)

E (m)

1

563737.590

646S71.925

11

563724.713

646604.865

2

563737.113

646578.518

12

563723.796

646601.759

3

563734.295

646595,620

B

563723.135

646600.057

4

563733.646

646601.045

14

563722.814

646599.382

5

563733.369

' 646604.604

15

563722.858

646599.175

6

563734 061

646604.615

16

563723.705

646594.340

7

563733.547

646618.912

17

563724.197 j

646591.111

a

363733.651

646623.336

18

563728.383

646584.339

9

563726.841

646624.031

19

563732194

646570.117

10

563727.140

646616.498

1

S63737.590

646571.925

Suprafața tataia maturata ■ 417,63 m.p> Suprafața din act =417,63 m,p.Se confirma suprafața fa măsurători sl Introducerea imobilului fa baza de date


J6J700I


^“CERTIFIC/T


Ofviul de Cadastru §i Publicitate Imobiliari b^gâU a


Nume și pranuma T Funcția CONSILIER.MC.P'


j_63«C1

Nitescu Barba Neagra Vasile


.164,92


VRGENIE


SC URBAN TRAFIC SRL BUCUREȘTIS.C. HELMERT S.R.L.

ANEXA Nr. 9 la regulament


MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea lucrării:

STUDII TOPOGRAFICE - ..Ridicări toooarafice centru parcare Spitalul Municipal Bacau”

1.2. Amplasament:

Mun. Bacau, str. Spiru Haret, nr. 2-4, jud. Bacău

1.3. Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

1.4 Executant:

S.C. HELMERT S.R.L. BACĂU

persoană juridică cu autorizația seria RO-B-J Nr. 0023/21.09.2010

2. DELIMITAREA AMPLASAMENTULUI

Zona pentru care s-a solicitat efectuarea de măsurători topografice este situată în municipiul Bacau in incinta Spitalului Municipal Bacau, jud. Bacau. Scopul lucrării este “Ridicări topografice pentru parcare Spitalul Municipal Bacau”. Măsurătorile topografice s-au efectuat in exterior si interiorul proprietății identificate în teren împreună cu benificiarul si proiectantul.

 • 3. CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

3.1. Rețeaua geodezică de sprijin

Lucrarea a fost executată în sistem de proiecție STEREO 70 și plan de referință altimetric Marea Neagră. S-a folosit metoda drumuirii combinată cu metoda radierii, executată pe puncte vechi 2 și 3. Punctele vechi sunt preluate din arhiva din măsurători de la intabularea terenului apartinand Municipiului Bacau (Spitalul Municipal Bacau). Pichetii sunt materializați prin buloane metalice încastrate în asfalt.

3.2. Rețeaua de ridicare

Pentru ridicarea detaliilor planimetrice și nivelitice necesare întocmirii planului de situație la scara 1:500 s-a executat o rețea de ridicare materializată cu picheți metalici.

Observațiile azimutale în teren au fost executate cu stația totală Leica TS06, cu precizia de măsurare a direcțiilor azimutale și zenitale de 3 secunde sexagesimale. Distanțele au fost măsurate indirect cu unde electromagnetice, precizia de măsurare fiind de 1.5 mm+2 ppm. Asfel preciziile planimetrice obținute, practic sunt funcție de precizia de determinare a rețelei de sprijin și se încadrează în cele prevăzute de normele tehnice în vigoare. Erorile admise sunt: pentru eroarea de ideintificare a puctului pe contur de ±10cm, iar pentru eroarea de poziție absolută a punctelor ±20cm, erori menționate în Ordinul 634/2006, art. 7, alin. 2 și 3.

Calculul coordonatelor punctelor de stație și a punctelor radiate, raportarea cartografierea detaliilor planimetrice și nivelitice s-a executat pe

punctelor și calculator cu obișnuită.Nomenclatura: L-35-54-B-d-l-IVa

Jrațf6'2 S. C,H£LM

/B-dul Unirii, nr. 2

J04/734/2009 RO 25791610

Mobil: 0744.611.284

’jjW'                 www.helmert ro

^9              E-mall: office@helmert.ro

Denumire: Ridicări topografice pentru parcare Spitalul Municipal Bacau

Amplasament: mun. Bacau. str. Spiru Haret. nr. 2-4. județul Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

Proiect nr: / 2012

Faza:

S.T.

Sef proiect

Ing. Darangiu Adrian

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Data:

04.2012

Desenat

Ing. Darangiu Adrian

Verificat

Ing. Racoveanu Adrian

Administrator

Ing. Racoveanu Adrian

Scara 1:5000

Format: A4

Planșa nr: 0fff S.c. HELMERT S.R.L.

%                  TOPOGRAFIE - GEODEZIE -

HELMERT         proiectare

B-dul Unirii, nr. 2

J04/734/2009 RO 25791610 Mobil: 0744.611.284 www.helmert.ro

E-mail: office@helmert.ro

-------------------------------■ II------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denumire: Ridicări'topografice pentru parcare Spitalul Municipal Bacau

Amplasament: mun. Bacau, str. Spiru Haret, nr. 2-4, județul Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

Proiect nr: / 2012

Faza: S.T.

Sef proiect

Ing. Darangiu Adrian

PLAN DE SITUAȚIE

Data:

04.2012

Desenat

Ing, Darangiu Adrian

Verificat

Ing. Racoveanu Adrian

Administrator

Ing. Racoveanu Adrian

!*■

Scara 1:500

Format: A3

Planșa nr: 1Verificator [Prof.univ.dr.ing. Vaste BobocȚ


| Referat


cod FO3-7.5Proiectat


Desenat


Sef ProiectBeneficiar: MUNICIPIUL B/1CAU


STUDIU DE PREFEZABILITATE SI STUDIU TOPO PENTRU EXTINDERE PARCARE DIN CADRUL OBIECTIVULUI „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU"


FAZA: STUDIU PREFEZABILITATE


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PROIECT nr, 188/2012Planșa nr.: DO16

1.94

.50ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU                    . ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA NR.J5 LA HCL NR. DIN 26.07.2012


Nr. crt.

Județul

Localitate

Parcela

Nr. cadastral

Suprafața terenului

Nume prorpietar

Suprafața totala rezultata din acte (mp)

Suprafața de expropriat (mp)

1

Bacau

Bacau

61232

417,63

417,63

Budureanu Doru loan

PREȘEDINTEDEȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI