Hotărârea nr. 176/2012

Hotărârea nr.176 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 176 din 26.07.2012 - privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secţiunea "Case naţionalizate".

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Case naționalizate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78342/ 04.07.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - Adresa nr. 15/ 18.04.2012 a SC TOPO GEO TECHNICS SRL Bacău înaintată împreună cu planul de situație al casei naționalizate, înregistrată la Primăria municipiului Bacău cunr. 80108/ 18.04.2012;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 2009 la secțiunea „Case naționalizate”, în sensul că va fi înscrisă suprafața reală a unei case și a terenului aferent acesteia, rezultată în urma măsurătorilor, așa cum reiese din Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.


PREȘ              rĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-Q¥10IU POPOVICI

NR. 176

DIN 26.07.2012

N.O.P.J.DJ R.T./Ex.l/Ds.I A 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR.    DIN S.0^2012

SUPRAFEȚELE REALE A UNEI CASE NAȚIONALIZATE ȘI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA

Nr. Crt.

Poziția în Anexa 1 la HCL nr. 430/2009

Denumire imobil

Elemente de identificare, conf.H.C.L. 430/2009

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1.

680

Casă naționalizată

Bacău, str. Ecaterina

Teodoroiu nr.25,

Su=65,O5mp,

Steren=35mp

Bacău, Ecaterina Teodoroiu ,nr.25

Suprafață    construită    =

55,10mp,

Suprafață utilă = 42.68mp

Supraf. teren =55,1 Omp

•îs..

PREȘEDINTE DE

ILIEBÎRZU /


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUPOPOVICI