Hotărârea nr. 174/2012

Hotărârea nr.174 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 174 din 26.07.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 347/ 2011 prin care s-au însuşit modificările intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr. 1347/ 2001.

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 347/ 2011 prin care s-au însușit modificările intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr. 1347/ 2001

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

  • - Prevederile HG nr. 1347/ 2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

  • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Referatul nr. 78340/ 04.07.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

  • - HCL nr. 347/ 2011 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr. 1347/ 2001;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 347/ 2011 prin care s-au însușit modificările intervenite în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr. 1347/ 2001 în sensul scoaterii din inventar, a bunului imobil - capela Cimitir „Central”, situat în Bacău, Calea Mărășești nr. 161, deoarece acest bun este proprietatea privată a Parohiei „Sfanta Treime” din Bacău.

ART. 2 ~ Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 347/ 2011 sunt și rămân în vigoare.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și Consiliului Județean Bacău

PREȘEDINTKWȘEDÎi^

ILIEA0ZU -W'


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 174

DIN 26.07.2012

N.O.PJ.D./ R.TJEx.l/Ds.I-A-2