Hotărârea nr. 170/2012

Hotărârea nr.170 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 170 din 26.07.2012 - privind aprobarea inchirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfasurarii de activitati comerciale.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ulterior modificată și completată;

-Cererile nr. 23396/20.03.2012 a S.C. TOMISTEANU PREST S.R.L. si nr. 30208/06.06.2012 a D-LU1 COMAN PAUL-BOGDAN;

  • - Referatul nr. 4863/17.07.2012 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă închirierea unor terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Bacau in vederea desfășurării de activitati comerciale si prestări servicii, prin încheierea de contract de închiriere anual cu beneficiarul construcției pentru terenul aferent acesteia, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de închiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

NR. 170

DIN 26.07.2012

N.O.P.J.M./ R.T./Ex.l/Ds.l-A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA LAHCLNR. /70DIN 26.07.2012

TERENURI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE ANUALE

NR. CRT.

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE SI AL ACTULUI ADIȚIONAL

SUPRAFAȚA (m.p.)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

1.

S.C. TOMISTEANU PREST S.R.L.

10081/24.03.2000 cu actul adițional

nr. 68661/20.03.2012

17,50

COMERȚ SI PRESTĂRI SERVICII

STR. BUCIUM (PIAȚA MIORIȚA)

2.

COMAN PAUL-BOGDAN

100599/20.10.2008    cu    actul

adițional nr. 69205/21.12.2010

20,00

PRESTĂRI SERVICII

9 MAI (PARCARE PIAȚA CENTRALA)

PREȘEDINTE^deședintă

II.IEBÎRZU •••5A

.. \ ■ \

AT /

Z          /■ÎNTOCMIT,


mireLa ionica


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI