Hotărârea nr. 168/2012

Hotărârea nr.168 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 168 din 26.07.2012 - privind darea în administrare către Şcoala Gimnazială nr. 10 Bacău a unui spaţiu situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în vederea amenajării a două săli pentru clasa pregătitoare.

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 10 Bacău a unui spațiu situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în vederea amenajării a două săli pentru clasa pregătitoare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare și secțiunea III, punctul 5 din Anexa la aceeași lege;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Referatul nr. 78352/ 18.07.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - Adresa nr. 1429/ 29.06.2012 înaintată de către Școala Gimnazială nr. 10 Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , ale alin. (5) lit. “a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, către Școala Gimnazială nr. 10 Bacău a unui spațiu de 134,09 mp situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, în vederea amenajării a două săli pentru clasa pregătitoare.

ART. 2 - Predarea - preluarea spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5 se va face pe baza de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Condițiile de administrare și de folosință sunt stabilite în baza unui contract încheiat între părți, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Cheltuielile ocazionate cu efectuarea amenajărilor, precum și de întreținere și a utilităților aferente acestora, cad în sarcina Școlii Gimnaziale nr. 10 din Bacău.

ART. 5Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice și Școlii Gimnaziale nr. 10 din Bacău.

NR. DIN


168

26.07.2012


N.O.P..I.D./ R.T./Ex.l/IXs.I A-2' ȘEDINȚĂ \

i' 'j


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Anexa La HOTARAREA nr. O / XG-C'l

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR............/..............

CAP. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l.Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121300205xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.L 4278337, reprezentat prin PRIMAR ing. Romeo Stavarache, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, drept public prin H.C.L. nr............ în calitate de

proprietar, pe de o parte,

Și

Școala Gimnazială nr.10 Bacău, cu sediul în Bacău, str.Pictor Andreescu nr.l, cod fiscal .........., cont bancar .... deschis la Trezoreria Municipiului Bacău,

reprezentată prin Director prof.dr. Nicoleta Mihaela Neagu în calitate de administrator, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de administrare cu respectarea următoarelor clauze:

CAP.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Proprietarul dă în administrare, în baza H.C.L. nr...., suprafața de 134,09mp, situată în imobilul din str. Pictor Andreescu nr.5, (fosta cresă nr.3) Bacău, delimitat conform planului anexat, în vederea amenajării a două săli de clasă, o sală pentru servit masa, grup sanitar, sală pentru material didactic.

Art.3. Imobilul în care este situată suprafața ce formează obiectul prezentului contract, face parte din domeniul public al municipiului Bacău.

CAP. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.4 Obligațiile administratorului sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve spațiul dat în administrare ca un bun proprietar;

 • b) să folosească spațiul dat în administrare conform destinației specificate în prezentul contract;

 • c) să suporte toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilități.

 • d) sa realizeze lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa;

 • e) să restituie bunul atribuit spre folosință conform clauzelor stipulate, la expirarea termenului contractului, în caz de neprelungire;

 • f) orice îmbunătățire adusă imobilului, nu va incumba proprietarului la sfârșitul contractului, sub forma restituirii sumelor reprezentând c/val. acestora sau alte forme;

 • g) să anunțe proprietarul cu privire la orice modificare referitoare la sediul său social;

 • h) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare funcționării conform legislației în vigoare, pe cheltuiala sa;

 • i) să nu închirieze sau să cesioneze prezentul contract decât cu acordul scris al proprietarului.

 • j) la încetarea prezentului contract va fi obligat să aibă toate datoriile achitate către furnizori, făcând dovada achitării lor.

Art.5. Obligațiile proprietarului sunt următoarele:

 • a) să predea suprafața de 134,09 m.p., mai sus menționată, după semnarea prezentului contract, pe bază de proces-verbal de predare primire;

 • b) să răspundă de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului;

CAP.4. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Părțile au convenit să încheie prezentul contract, pe o perioadă de ... ani, de la data..........până la data.......


Art.7. Predarea - primirea efectivă a suprafeței se face pe bază de proces verbal de predare-primire, ce va fi anexă la contract.

CAP.5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.8. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale administratorul datorează despăgubiri proprietarului.

Art.9. Forța majoră dovedită în condițiile legii apără de răspundere partea care o invocă.

CAP. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Prezentul contract încetează la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

Art.ll. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus;

Art.12. Producerea unor stricăciuni sau pierderi imobilului transmis administratorului dă dreptul proprietarului de a rezilia unilateral contractul;

Art.13. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile de la data în care încetarea urmează să-și producă efectele;

Art.14. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante;

Art.15. Partea în culpă pentru încetarea/rezilierea contractului, nu este exonerată de răspundere.

CAP.7. LITIGII

Art.16. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art.17. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.8. CLAUZE FINALE

Art.18. Prezentul contract de comodat are la bază următoarele documente de referință:

a) Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, modificată și completată Legea nr.286/2006;

 • b)  Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr.......a Consiliului Local Bacău privind aprobarea dării

în administrare;

 • d) prevederile codului civil în materie.

Art.19. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a bunului transmis în administrare, de către proprietar.

Art.20. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.21. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.22 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art.23 In cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Art.24. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 pentru comodant și unul pentru comodatar, azi............... data semnării lui.

Art.25. Anexa 1 -planul de situație și procesul verbal de predare primire a suprafeței respective, fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR,

Municipiul Bacău Prin


PRIMAR


Ing.ROMEO STAVARACHE


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR

Ec. BOGDAN NESTIAN


ADMINISTRATOR

Școala Gimnazială nr.10 Bacău Prin

DIRECTOR

Prof.dr.Nicoleta-Mihaela Neagu

CONTABIL


SEF SERVICIU S.A.P.F.L.I.A.P.

Ing.GAVRIL PIRCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POVICI