Hotărârea nr. 166/2012

Hotărârea nr.166 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 166 din 26.07.2012 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF -  pentru obiectivul de investitii  ‚, CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM  PADUREA TAMASI " din  judetul Bacau.

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF - pentru obiectivul de investiții: „ CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMASI ” din județul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

-Prevederile art.44(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

-HCL nr.4/2012 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli a Programului de Investiții pe 2012 ale Municipiului Bacau, modificata si completata;

-Referatul nr. 4800 din 13.07. 2012, al Direcției Tehnice ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aproba documentația tehnico-economica faza SF - a obiectivului de investiții „ CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMASI ” din județul Bacau, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții, prevăzut la art.l, cu o valoare totala de 40.462,18 mii lei cu TVA, din care C+M 35.821,76 mii lei cu TVA, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDIiyH^E^pt^\


NR. 166

DIN 26.07.2012
N.O.P.,L.P./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMANIA

Anexa nr. 2

la HOTARAREA

nr. 166 din 26.07.2012


JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiții supus aprobării

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PĂDURE A TAMASI” - JUDEȚUL BACAU

Nr.crt

Amplasament

Suprafața (ha)

Valoare totala mii lei ( cu TVA )

Valoare C+M mii lei ( cu TVA )

1

Comuna Tamasi si comuna Ungureni, județul Bacau

325

40.462,18

35.821,76

TOTAL

40.462,18

35.821,76

Durata de realizare a proiectului - 24 de luni

PREȘEDINTE REȘEDINȚĂ ILIE BÎRZU >CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


KOiVlAAlA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR. 1 LA HCL NR. $6 DIN 26.07.2012CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMASI

/ ' ■ //:. \

PREȘEDINTE DB ȘEDINȚA A

/5 -■/ - < • /

,./

■ ' 7CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

(


Titularul investiției:

Municipiul Bacau

Beneficiarul investiției:

Municipiul Bacau

Elaboratorul documentației:

S.C. GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT S.R.L.

filifmzas estratăgicas


LISTĂ DE SEMNĂTURI


❖ Sef proiect: drd. ing. BUZĂ CONST


Arhitectura:


Construcții civile:.BERBEC CONSTANTIN


drd. ing. BUZĂ CONSTANTIN


Drumuri si poduri:


ing. VASLUIANU DAN


Instalații electrice:


ing. NECHIFOR ANCAInstalații termice, sanitare:


sing. ISTRATE DAN


Analiza cost - beneficiu:


ec. FLOREA LUCIAN
Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (România) Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01 Global Commerdum Development S.R.L

Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine in registrul comerțului: J40/16464/03.09.2007 Pagina 2

A

■ Global Commerclum

CUPRINS

PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Cuprins

Borderou

Cap. I - Date generale

Cap. II - Informații generale privind proiectul

 • 1.Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

 • 2. Descrierea investiției

 • 3. Date tehnice ale investiției

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției

Cap. III - Costurile estimative ale investiției

1 .Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Cap. IV - Analiza cost-bencficiu

1.Identificarea investiției si definirea obiectivelor

 • 2.Analiza opțiunilor

3 .Analiza financiara.............................................................

 • 4. Analiza economica

 • 5. Analiza de senzitivitate

 • 6. Analiza de risc

Cap. V - Sursele de finanțare a investiției

Cap. VI - Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

1 .Număr de locuri de munca create in faza de execuție

 • 2.Numar de locuri de munca create in faza de operare

Cap. VII. - Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Cap. VIII - Avize si acorduri de principiu.........................................

PIESE DESENATE

aliffiizas i’sinitegîi'tts

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

 • -  FOAIE DE CAPAT

 • -  LISTA DE SEMNATURI

 • -  BORDEROU

 • I. Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții;

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea);

 • 3. Titularul investiției;

 • 4. Beneficiarul investiției;

 • 5. Elaboratorul studiului.

 • II. Informații generale privind proiectul

 • 1. Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

 • 2. Descrierea investiției:

 • a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse:

 • - scenarii propuse

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

 • c) descrierea constructiva, funcționala;

 • 3. Date tehnice ale investiției:

 • a) zona si amplasamentul;

 • b) statutul juridic al terenului care urmează sa fie ocupat;

ulianzas eslnile^ictis

 • c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

 • d) studii de teren:

 • - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național;

 • - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări;

 • - alte studii de specialitate necesare, după caz;

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specific domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

 • f) situația existenta a utilităților si analiza de consum:

 • - necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovării;

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilitati;

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției.

 • III. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

 • IV. Analiza cost-beneficiu:

 • 1. Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referința;

 • 2. Analiza opțiunilor;

 • 3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:

 • - fluxul de numerar, analiza de sustenabilitate, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

 • 4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:

 • - valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu;

 • 5. Analiza de senzitivitate;

 • 6. Analiza de risc.

  V.


  VI.


  VII.


  VIII.


Sursele de finanțare a investiției

Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție;

 • 2. Număr de locuri de munca create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totala (ÎNV), inclusiv TVA (mii lei)

(in preturi - luna decembrie, anul 2011, 1 euro = 4,3011 lei)

din care:

 • - constructii-montaj (C+M);

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II

 • 3. Durata de realizare (luni);

 • 4. Capacitati (in unitati fizice si valorice);

 • 5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția, după caz.

Avize si acorduri de principiu

 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției;

 • 2. Certificatul de urbanism;

 • 3. Avize de principiu privind asigurarea utilitarilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații etc.);

 • 4. Acordul de mediu;

 • 5. Alte avize si acorduri de principiu specifice.


Global Commerclum

(ili(i)izas esl/tnegi<7/s

B. PIESE DESENATE

Az - plan de încadrare in zona

SCARA 1:

5000

A.01 - plan de situație 1

SCARA 1:

2000

A.02 - plan de situație 2

SCARA 1:

2000

A.03 - plan de situație 3

SCARA 1:

2000

I. CORP ADMINISTRATIV

AI.01 - plan parter

SCARA 1:

50

AI.02 - plan invelitoare

SCARA 1:

50

AI.03 - secțiune transversala

SCARA 1:

50

AI.04 - fațada principala si secundara

SCARA 1:

50

A 1.05 - fațada laterala stanga si dreapta

SCARA T.

50

RLO1 - plan fundații

SCARA 1:

50

Is 1.01 - instalații sanitare

SCARA 1:

50

Ie 1.01 - instalații electrice

SCARA 1:

50

II. GRUPURI SANITARE

AII.01 - plan parter

SCARA 1:

50

AII.02 - plan invelitoare

SCARA 1:

50

AII.03 - secțiune transversala

SCARA 1:

50

AII.04 - fațada principala

SCARA 1:

50

AII.05 - fațada secundara

SCARA 1:

50

AII.06 - fațada laterala stanga si dreapta

SCARA 1:

50

RII.01 - plan fundații

SCARA 1:

50

Is 11.01 - instalații sanitare

SCARA 1:

50

le IL01 - instalații electrice

SCARA 1:

50

III. FOIȘOR

A.01. - plan parter, invelitoare si fațada

SCARA 1:

100

D.l. - Profil transversal tip. Drum principal. Drum acces spațiu parcare

SCARA 1:

50

D.2. - Detalii sistem rutier. Spatii parcare

SCARA 1:

10

D.3. - Profil transversal tip. Alee pietonala

SCARA 1:

50

D.4. - Profil transversal tip. Traseu ATV

SCARA 1:

50

D.5. - Profil transversal tip. Piste biciclisti

SCARA 1:

50

D.6. - Profil transversal tip. Traseu mountain bike

SCARA 1:

50

A

■ Global Commercium


alianzds eslvdie^icus


CAPITOLUL L DATE GENERALE

1.Denumirea obiectivului de investiție:


2.Amplasamentul:


Construire centru de agrement si turism

Padurea Tamasi

Corn. Tamaș - Corn. Ungureni, județul Bacau


3.Titularul investiției:

Municipiul Bacau

4.Benefîciarul investiției:

Municipiul Bacau

S.Elaboratorul documentației:

S.C. Global Commercium Development S.R.L.

CAPITOLUL II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situația actuală si informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului.

Prezentul studiu de fezabilitate descrie principalele obiective de interes ce vor fi amenajate in padurea Tamasi, aflata pe raza comunelor Tamasi si Ungureni, in cadrul proiectului „Construire Centru de agrement si turism la padurea Tamasi”.

Suprafața destinata pentru realizarea acestui proiect este de 325 de hectare, aflata in proprietatea Municipiului Bacau.

Centrul de agrement si turism din padurea Tamasi va cuprinde o zona administrativa cu Parc Aventura, zone picnic, un camping in poiana mare, un depozit de material lemnos, zone de odihna si belvedere, trasee pentru mers pe jos, cu bicicleta, si cu ATV-ul.

2. Descrierea investiției.

 • a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung privind situația actuală, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

Pentru aceasta investiție nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.

 • b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse:

X- scenarii propuse

Scenariul I:

 • 1. Clădire administrativa:

 • - structura pe cadre din beton armat monolit cu stâlpi, grinzi si planseu din beton armat;

 • - fundații izolat rigide cu grinzi de echilibrare;

-acoperiș tip terasa necirculabila;

 • - închiderile exterioare din b.c.a. cu grosimea de 30 cm iar compartimentările din b.c.a. de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan;

 • - tamplaria interioara din lemn iar la grupuri sanitare din PVC;

 • - tavanele vor fi false din gips carton;

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane la interior iar in grupurile sanitare pereții vor fi placați cu faianța pana la cota +1,50 m;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior iar soclu va fi placat cu piatra naturala; -pardoseala va fi din gresie antiderapanta in grupuri sanitare, hol, dispecer si sala de așteptare iar in birouri parchet laminat de trafic intens;

 • - pereții exterior vor fi placați cu polistiren expandat de 10 cm, tavanul cu vata minerala de 20 cm, iar sub pardoseala va fi polistiren extrudat de 10 cm;

 • - burlane din tabla zincata.

-incalzire cu panouri radiante

 • 2. Grupuri sanitare:

 • - structura din zidărie portanta cu stâlpi, centuri si planseu din beton armat;

 • - fundații continue sub ziduri;

 • - acoperiș tip terasa necirculabila;

 • - compartimentările gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tâmplarii din PVC;

 • - zugrăveli lavabile la tavane, iar pereții vor fi placați cu faianța pana la tavan;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior, iar soclul va fi cu tencuiala tip mozaic;

 • - pardoseala va fi din gresie antiderapanta;

 • - burlane din tabla zincata.

 • 3. Foișor:

 • - forma circulara cu suprafața de 118,5 mp;

 • - fundații din piatra;

 • - suprastructura din lemn ignifugat;

 • - invelitoarea din table zincata.

 • 4. Drumuri de acces si parcari:

Pagina 10

ulidiizas estn<It;gicns

 • - îmbrăcăminte din beton asfaltic in 2 straturi - binder BAD25 in grosime de 5 cm si un strat de uzura BA 16 in grosime de 4 cm pe fundație de macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 5. Trasee ATV si mountain bike:

 • - îmbrăcăminte din macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 6. Trasee pentru biciclisti:

 • - îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 in grosime de 2,5 cm pe fundație din macadam ordinar in grosime de 10 cm.

 • 7. Alei pietonale:

 • - îmbrăcăminte din beton de ciment in grosime de 10 cm pe fundație din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

Scenariul II:

 • 1. Clădire administrativa:

 • - structura pe zidărie portanta cu stâlpi, centuri si planseu din beton armat;

 • - fundații continue sub ziduri;

 • - acoperiș tip șarpanta din lemn ignifugat;

 • - compartimentările din b.c.a. de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tamplarie exterioara din aluminiu cu geam termopan;

 • - tâmpi aria interioara din lemn stratificat iar la grupuri sanitare din PVC;

 • - tavanele vor fi false de tip casetat;

 • - zugrăveli lavabile la pereți iar in grupurile sanitare pereții vor fi placați cu faianța pana la cota +l,50m;

 • - pereții exteriori vor fi placați cu table tristrat de tip bond ;

 • - pardoseala va fi din gresie antiderapanta in grupuri sanitare, hol, dispecer si sala de așteptare iar in birouri parchet;

 • - pereții exterior vor fi placați cu polistiren expandat de 10 cm, tavanul cu vata minerala de 20 cm, iar sub pardoseala va fi polistiren extrudat de 10 cm;

alidiizds eslriite^icus

 • - invelitoare din țigla metalica tip Lindab;

 • - burlane din tabla zincata.

 • - incalzire cu calorifere electrice

 • 2. Grupuri sanitare:

 • - structura din diafragma din beton armat;

 • - fundații de tip radier;

-acoperiș tip șarpanta din lemn ignifugat;

 • - compartimentările din b.c.a. de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tâmplarii din aluminiu cu geam termopan;

 • - zugrăveli lavabile la tavane, iar pereții vor fi placați cu faianța pana la tavan;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior, iar soclul va fi placat cu tecuiala decorativa de tip mozaic;

 • - pardoseala va fi din gresie antiderapanta;

 • - burlane din tabla zincata.

 • 3. Foișor:

 • - forma circulara cu raza de 5 m;

 • - fundații din beton armat;

 • - suprastructura din metal;

 • - invelitoarea din stuf.

 • 4. Drumuri de acces si parcari:

 • - îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4.0 armat cu doua rânduri de plasa sudata in grosime de 25 cm pe fundație din piatra sparta in grosime de 25 cm.

 • 5. Trasee ATV si mountain bike:

 • - îmbrăcăminte din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 6. Trasee pentru biciclisti:

- îmbrăcăminte din beton de ciment pe fundație din balast.

 • 7. Alei pietonale:

 • - îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 in grosime de 2,5 cm pe fundație din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

scenariul recomandat de către elaborator este scenariul I:

 • 1. Clădire administrativa:

 • - structura pe cadre din beton armat monolit cu stâlpi, grinzi si planseu din beton armat;

 • - fundații izolat rigide cu grinzi de echilibrare;

 • - acoperiș tip terasa necirculabila;

 • - închiderile exterioare din b.c.a. cu grosimea de 30 cm, iar compartimentările din b.c.a. de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan;

 • - tamplaria interioara din lemn, iar la grupuri sanitare din PVC;

 • - tavanele vor fi false din gips carton;

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane la interior, iar in grupurile sanitare pereții vor fi placați cu faianța pana la cota +1,50 m;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior, iar soclul va fi placat cu piatra naturala;

 • - pardoseala va fi din gresie antiderapanta in grupuri sanitare, hol, dispecer si sala de așteptare, iar in birouri parchet laminat de trafic intens;

 • - pereții exterior vor fi placați cu polistiren expandat de 10 cm, tavanul cu vata minerala de 20 cm, iar sub pardoseala va fi polistiren extrudat de 10 cm;

 • - burlane din tabla zincata.

-încălzire cu panouri radiante

 • 2. Grupuri sanitare:

 • - structura din zidărie portanta cu stâlpi, centuri si planseu din beton armat;

 • - fundații continue sub ziduri;

 • - acoperiș tip terasa necirculabila;

 • - compartimentările din gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tâmplarii din PVC;

 • - zugrăveli lavabile la tavane iar pereții vor fi placați cu faianța pana la tavan;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior, iar soclul va fi cu tencuiala tip mozaic;

 • - pardoseala va fi din gresie antiderapanta;

 • - burlane din tabla zincata.

 • 3. Foișor:

- forma circulara cu suprafața de 118,5mp;

 • - fundații din piatra;


 • - suprastructura din lemn ignifugat;

 • - invelitoarea din table zincata.

 • 4. Drumuri de acces si parcari:

 • - îmbrăcăminte din beton asfaltic in 2 straturi - binder BAD25 in grosime de 5 cm si un strat de uzura BA16 in grosime de 4 cm pe fundație de macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 5. Trasee ATV si mountain bike:

 • - îmbrăcăminte din macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 6. Trasee pentru biciclisti:


- îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 in grosime de 2,5 cm pe fundație din macadam ordinar in grosime de 10 cm.

 • 7. Alei pietonale:

- îmbrăcăminte din beton de ciment in grosime de 10 cm pe fundație din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

avantajele scenariului recomandat.

1. Clădire administrativa:

 • > Costuri reduse de execuție;

 • > Suprafața utila mai mare;

(iliancus eslrtiie^ictis

 • >  Posibilitatea schimbării in timp a funcționalului;

 • > Durata de execuție mai mica;

 • >  Tehnologii de execuție accesibile;

 • >  Costurile cu achiziționarea corpurilor de incalzit vor fi mai mari, dar vor fi mai eficiente din punct de vedere al consumului.

 • 2. Grupuri sanitare:

 • > Costuri reduse de execuție;

 • > Durata de execuție mai mica;

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

 • 3. Foișor:

 • > Costuri reduse de execuție;

 • > Durata de execuție mai mica;

 • > Durata de exploatare mai mare.

 • 4. Drumuri de acces si parcari:

 • > Costuri reduse de execuție;

 • > Termenul de execuție redus;

 • > Costuri reduse de intretinere si exploatare;

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

 • > Darea in exploatare in termen foarte scurt de la execuție;

 • > Grad sporit de siguranța a circulației si confort al utilizatorilor.

 • 5. Trasee ATV si mountain bike:

 • > Stabilitate mecanica mai mare a macadamului in comparație cu balastul;

 • > Durata de exploatare mai ridicata;

 • > Cost redus de intretinere datorita stabilitatii mecanice.

 • 6. Trasee pentru biciclisti

 • > Termenul de execuție redus;

 • > Costuri reduse de intretinere si exploatare;

Str, Emanoil Porumbaru, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania)

Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commercium Development S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine in registrul comerțului: J40/16464/03.09.2007           ''


Pagina 15


A

■ Global Commercium

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

 • > Darea in exploatare in termen foarte scurt de la execuție;

 • > Grad sporit de siguranța a circulației si confort al utilizatorilor.

 • 7. Alei pietonale:

 • > Cost de execuție redus;

 • > Costuri reduse de intretinere si exploatare;

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

 • > Durata de exploatare ridicata.


cjdescrierea constructivă si funcțională :

♦♦♦ Zona poienei mari:

Are o suprafața de 5,06 hectare. In zona poienei mari se va prevedea un camping format din;

± grupuri sanitare de 40 mp - 6 bucăți;

± alei interioare - 930 ml;

i parcare - 200 de locuri;

A- drum acces parcare - 1100 m;

grătare - 50 de bucăți si vor fi făcute din piatra;

± tablou de informare turistica - 2 bucăți;

mese cu banei - 30 bucăți;


fântâni - 2 bucăți;

spatii de joaca pentru copii - 2 bucăți;

stâlpi de iluminat - 4 bucăți;

4 hidranti - 50 bucăți;

A- stingatoare de incendiu - 50 bucăți;

± puncte de colectare a deșeurilor - 6 bucăți.

In zona poienei mari se va realiza un put de unde se va extrage apa din a doua panza freatica. Aceasta apa va fi pompata la 20-30 de metri inaltime unde va fi depozitata intr-un depozit de apa de 100.000 litri si purificata intr-o statie de purificare inainte de intrarea in circuit.

Datorita diferenței de inaltime apa va putea fi transportata sub efectul gravitației către zonele de picnic, zona administrativa si poiana mare prin conducte instalate intr-o parte laterala a drumului. Tratarea apelor reziduale se va face prin intermediul unei statii de epurare ce va permite eliberarea apei in pârâul Rahova, a cărui curs trece in apropiere.

❖ Zona administrativa:

Are o suprafața de 1,81 hectare in care se va prevedea:

clădire de administrație de 152,25 mp dispusa pe un singur nivel (parter) cuprinzând: un birou medical, o sala de așteptare, hol, 2 birouri, dispecer si grupuri sanitare;

± tablou de informare turistica - 1 bucata;

4 grupuri sanitare de 40 mp - 3 bucăți;

± puncte de colectare a deșeurilor -- 3 bucăți;

± parcare autoturisme - 90 bucăți;

drum acces parcare - 270 m;

parcare biciclete si ATV-uri - 12 bucăți;

i statie de epurare pentru tratarea apelor reziduale - 1 bucata;

Parcul Aventura se va amenaja pe o suprafața de 1 hectar;

mese cu banei - 30 bucăți;

4 fântâni - 3 bucăți;

spatii de joaca pentru copii - 2 bucăți;

stâlpi de iluminat-6 bucăți.

Se propune separarea parcării din zona clădirii de administrație cu un gard rustic pentru delimitarea zonei si pentru mai multa siguranța.

 • ❖ Zone picnic cuprinde 3 zone cu o suprfata totala de 2,347 hectare:

 • a. Zona parcare, picnic fara zone gratare are o suprafața de 0,3 ha si va cuprinde:

spatii de joaca pentru copii - Ibucata;

i tablou de informare turistica - 1 bucata;

mese cu banei - 15 bucăți;

i fântâni - 1 bucata;

grupuri sanitare de 40 mp - 1 bucata;

± statie de epurare - 1 bucata;

i puncte de colectare a deșeurilor - 3 bucăți;

i stâlpi de iluminat - 2 bucăți;

4 parcare lateral drumului cu dimensiunile 100x3m asigurând 20 locuri de parcare.

 • b. Zona parcare, picnic, fara gratare are o suprafața de 0,397 ha si va cuprinde:

4 spatii de joaca pentru copii - 1 bucata;

4 tablou de informare turistica -1 bucata;

± mese cu banei - 11 bucăți;

fântâni - 1 bucata;

4 grupuri sanitare de 40 mp - 1 bucata;

4 statie de epurare - 1 bucata;

i puncte de colectare a deșeurilor - 1 bucata;

4* stâlpi de iluminat - 1 bucata;

4 parcare lateral drumului cu dimensiunile 100x3m asigurând 20 locuri de parcare.

 • c. Zona parcare, picnic, fara gratare are o suprafața de 1,65 ha si va cuprinde:

4* tablou de informare turistica - 1 bucata;

4 mese cu banei - 13 bucăți;

4* fântâni - 1 bucata;

4 grupuri sanitare de 40 mp - 1 bucata;

4t statie de epurare - 1 bucata;

4 puncte de colectare a deșeurilor - 1 bucata;

4 stâlpi de iluminat - 1 bucata;

4 2 parcari laterale drumului cu dimensiunile 50x3m asigurând 10 locuri in fiecare parcare.

❖ Zone belvedere ce cuprinde 2 zone cu o suprafața totala de 2,4 hectare:

a. Zona de Iha:

4 tablou de informare turistica --1 bucata;

4 mese cu banei - 22 bucăți;

foișor - 1 bucata;

4 puncte de colectare a deșeurilor - 1 bucata.

b. Zona de l,4ha:

■X tablou de informare turistica - 1 bucata;

mese cu banei - 16 bucăți;

X foișor - 1 bucata;

J* puncte de colectare a deșeurilor - 1 bucata.

❖ Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos:

Este prevăzut:

un traseu pentru ATV-uri cu o lungime de 2,94 km;

1 un traseu de bicicleta de dificultate medie cu o lungime de 3,20 km;

un traseu de biciclete de dificultate cu o lungime de 1,80 km;

4 trasee de mers pe jos cu lungimi de 5,32 km, 2,90 km, 0,93 km, respectiv 0,37km. Pentru asigurarea accesului către aceste zone se va proiecta

4» Drum principal 2,78 km;

4- Drum acces proiectat 0,7 km.

Toate spatiile de parcare organizate vor avea rezervate si semnalizate prin semnul internațional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de doua locuri pentru parcarea mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

Traseele exista deja in proporție de 95%, iar restul fiind proiectate. Drumul principal si traseele de ATV-uri, bicicleta si potecile de mers pe jos vor fi prevăzute cu elemente de semnalizare turistica si rutiera.


Global Commercium

tiliuiims est mu ’^icus

3,Date tehnice ale investiției:

a)zona si amplasamentul


Municipiul Bacau - Județul Bacau in padurea Tamasi, aflata pe raza comunelor Tamasi si Ungureni.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la interferența meridianului 26° 55' longitudine estică cu paralela 46° 35’ latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuși și Săucești, în nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Călugăra, Măgura și Mărgineni. între aceste limite orașul ocupă o suprafață de 4.186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181m.

Poziția și cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a așezării de pe Bistrița, încă din Evul Mediu, Bacăul devenind un important nod de intersecție a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Șiretului sau Drumul Moldovenesc, care unea orașele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Păcurii, ce începea la Moinești, cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Brașovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpații Orientali prin păsurile Ghimeș, Bicaz, Tulgheș, și cu drumul plutelor, pe Bistrița. Toate arterele din NV și SV se îndreptau spre bazinele Bârladului și Prutului prin nordul Colinelor Tutovei.

A

■ Global Commercium

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cele două râuri, Șiret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare Cleja - pentru Șiret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bâmat și Negel - pentru Bistrița. Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice.


Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o îngustare spre sud, „poarta Șiretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu. Toate lacurile de acumulare din Bacau sunt considerate arii naturale protejate avifaunistice si sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacau prin situi Natura 2000.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. într-o zonă în care pădurile dețineau 70-80% din suprafață s-a ajuns ca în prezent coeficientul de împădurire să fie de 25,7%, formațiunile dominante fiind cele de stepă, luncile râurilor și pădurile de foioase din jurul orașului, folosite în scop recreativ.

(ilitmzas estirib'gictis

bjstatutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Suprafața destinata pentru realizarea acestui proiect este de 325 de hectare, aflata in proprietatea Primăriei Municipiului Bacau.

clsituatia ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan

Situația juridica a acestui teren, conform Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, este teren cu vegetație forestiera extravilan.

djstudii de teren:

Pentru prezentul amplasament a fost realizat studiu geotehnic intocmit de SC FRONTAL SRL D.I. System SRL Bacau si verificat de Anghel Stelian - verificator de proiecte Af.

Prezentul studiu geotehnic a fost realizat pentru a determina caracteristicile solului zonei pădurii Tamasi, zona unde se va amenaja un Centru de agrement si turism a cărui beneficiar este Municipiul Bacau.

Studiul geotehnic a fost realizat conform cerințelor Af in vigoare in Romania.

Principalele elemente abordate in cadrul acestui studiu geotehnic sunt identificarea caracteristicilor terenului de fundare si stabilirea condițiilor de fundare petru construcții; stabilirea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare, fundației sau construcției; încadrarea amplasamentului din punct de vedere seismic si al adâncimii de inghet, si evidențierea condițiilor speciale ce ar putea influenta in mod defavorabil amplasarea construcției sau exploatarea acesteia (probleme de stabilitate, accidente subterane, etc.).

In urma prelevării probelor de sol si a analizelor de laborator s-a determinat categoria geotehnica a amplasamentului ca fiind 1, cu risc geotehnic redus. Panza de apa freatica a fost interceptata in doua foraje, datorita infiltrațiilor laterale din pârâul existent in zona. Aceste infiltrații nu exercita nici un fel de influenta asupra sistemului de fundare. De altfel, zona studiata are asigurata stabilitatea generala si locala, nefiind supusa inundațiilor, versantii fiind impaduriti cu vegetație matura si fara manifestări ale unor fenomene morfogenetice recente.

Exista condiții favorabile pentru realizarea unei sistematizări verticale optime, care sa asigure indepartarea apelor de suprafața din zonele de interes.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se incadreaza in zona cu ag=0,28g si Tc=0,7s, conform raionarii din normativul PI00/1-2006.

e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specific domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Sistemul adoptat pentru realizarea investiției este cel prezentat in scenariul I respectiv:

LConstructii civile:

1. Clădire administrativa:

Structura portanta a clădirii este realizata astfel:

Infrastructura


Fundații izolate rigide sub stâlpi de tipul bloc si cuzinet rigidizate cu grinzi de echilibrare; blocul este realizat din beton simplu si cuzinetul din beton armat. Pentru bloc se va folosi beton clasa C8/10, iar la cuzinet si grinzi de echilibrare clasa betonului va fi CI6/20 armat cu PC52 si OB37.

Suprastructura

Suprastructura va fi din cadre din beton clasa CI6/20 armat cu PC52 si OB37 turnat monolit cu stâlpi cu dimensiunea 30cmX30cm, grinzile 25cmX50cm si planseu in grosime de 15 cm. Placa suport a pardoselii va fi din beton CI2/15 armat cu plasa sudata de tip STNB turnat peste un strat de polistiren extrudat de 10 cm.

închideri


închiderile exterioare vor fi din b.c.a. cu grosimea de 30 cm, iar compartimentările din b.c.a. de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm. Plăcile de gips carton de la grupurile sanitare vor fi de tip RBI de 12,5 mm rezistente la umezeala.

Acoperiș

Acoperiș tip terasa necirculabila hidroizolata cu doua straturi de membrane elastice, cel dc-al doilea strat prevăzut cu ardezie. Dirijarea apelor meteorice va fi asigurata de burlane din tabla zincata.

Finisaje interioare

Pereții si tavanele vor fi zugrăvite cu vopsele lavabile, iar in grupurile sanitare pereții vor fi placați cu faianța pana la cota +1,50 m. Tavanele vor fi false din gips carton. Plăcile de gips carton vor avea 9,5 mm. Intre planseu si tavanul fals este prevăzut termoizolatie de vata minerala de 20 cm.

Pardoseala va fi din gresie antiderapanta in grupuri sanitare, hol, dispecer si sala de așteptare, iar in birouri parchet laminat de trafic intens.

dlidiizus eslraie^icas

Tamplaria interioara si exterioara

Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termopan.

Tamplaria interioara va fi din lemn, iar la grupuri sanitare din PVC.

Finisaje exterioare

Pereții exteriori vor fi placați cu polistiren expandat de 10 cm.

Se for folosi tencuieli decorative de tip Baumit, iar soclul va fi placat cu piatra naturala.

2. Grupuri sanitare:

Structura portanta a clădirii este realizata astfel:

Infrastructura

Fundații continuie sub ziduri cu talpa si elevație armate din beton armat. Acestea vor fi din beton clasa CI2/15 armate cu PC52 si OB37.

Suprastructura

Suprastructura va fi zidărie portanta cu stâlpi cu secțiunea de 25cmx25cm, centurile 25x25cm si planseul cu o grosime de 13 cm din beton clasa CI6/20 armat cu PC52 si OB37. Placa suport a pardoselii va fi din beton C12/15 armat cu plasa sudata de tip STNB.

închideri

Compartimentările vor fi din gips carton cu vata minerala de 10 cm. Plăcile de gips carton de la grupurile sanitare vor fi de tip RBI de 12,5 mm rezistente la umezeala.

Acoperiș

Acoperiș tip terasa necirculabila hidroizolata cu doua straturi de membrane elastice, cel de-al doilea strat prevăzut cu ardezie. Dirijarea apelor meteorice va fi asigurata de burlane din tabla zincata.

Finisaje interioare

Tavanele vor fi zugrăvite cu vopsele lavabile, iar pereții vor fi placați cu faianța pana la tavan.

Tavanele vor fi false din gips carton. Plăcile de gips carton vor avea 9,5 mm.

Pardoseala va fi din gresie antiderapanta.

Tamplaria interioara si exterioara

Tamplaria interioara va fi din PVC iar cea exterioara de la sala de schimbat bebeluși va avea si geam din termopan iar in rest vor fi goluri cu grilaje metalice.

Finisaje exterioare

Se vor folosi tencuieli decorative de tip Baumit, iar soclul va fi placat cu tencuiala tip mozaic.

(tliduzus exnmeț’ieus

3. Foișor:

 • - forma circulara cu suprafața de 118,5 mp;

-fundații din piatra;

 • - suprastructura din lemn ignifugat;

 • - invelitoarea din tabla zincata.

II.Drumuri si parcari:

 • 1. Drumuri de acces si parcari:

 • - îmbrăcăminte din beton asfaltic in 2 straturi - binder BAD25 in grosime de 5 cm si un strat de uzura BA 16 in grosime de 4 cm pe fundație de macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 2. Trasee ATV si mountain bike:

~ îmbrăcăminte din macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

 • 3. Trasee pentru biciclisti:

 • - îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 in grosime de 2,5 cm pe fundație din macadam ordinar in grosime de 10 cm.

 • 4. Alei pietonale:

 • - îmbrăcăminte din beton de ciment in grosime de 10 cm pe fundație din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

Pentru aceste drumuri de acces, alei, parcari, trasee ATV, pentru bicilete si pietonale materialele folosite la realizarea drumurilor si aleilor aferente acestui proiect sunt agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum si conform legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația UE. Aceste materiale sunt în concordantă cu prevederile HG nr. 766/1997 si ale Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Global Commercium


(tlittHzas eslidiegH'tix


Execuția drumului principal, a drumului de acces in spatiile de parcare si a spatiilor de parcare impune realizarea următoarei tehnologii:

 • •      Se executa săpaturile si umpluturile necesare realizării patului drumului funcție de cotele de nivel proiectate si identificate conform profilelor transversale;

 • •      După scarificarea si reprofilarea patului drumului se așterne un strat de piatra sparta concasata (macadam conform SR 179/95) in grosime de 10 cm, ce va constitui un strat suport pentru straturile asfaltice. îmbrăcămintea asfaltica se executa din beton asfaltic in doua straturi conform SR 174/2002 -binder BAD 25 de 5 cm si uzura BA 16 de 4 cm.


In cazul aleilor pietonale, fundația va fi realizata din balast cilindrat, iar suprastructura va fi executata din beton de ciment C8/10 in grosime de 10 cm.

Acostamentele se realizează din piatra sparta.

Terasamentele drumului constau in lucrări de sapaturi-umpluturi pentru realizarea patului drumului, săpaturi pentru realizarea acostamentelor, săpaturi pentru realizarea șanțurilor. Tehnologia menționata mai sus respecta reglementările de protecție a mediului in vigoare.

Execuția pistelor pentru ATV, mountain bike si biciclisti precum si a aleilor pietonale implica realizarea acelorași lucrări pregătitoare in vederea execuției sistemelor rutiere, urmate de execuția propriu-zisa a suprastructurii, diferențiate după caz.

III. Mobilier urban


± spatiile de joaca pentru copii vor fi dotate cu leagane, balansoare, jucării, tobogane etc. tablourile de informare turistica vor fi metalice;

± mesele si băncile vor avea un cadru metalic placat cu lemn, cu fundații din beton simplu; fântânile vor fi metalice;

punctele de colectare a deșeurilor vor fi din PVC pe platforme din beton simplu;

4 stâlpii de iluminat vor fi din metal;

i grătarele vor avea fundație din piatra.

Global Commercium

f) Situația existentă a utilităților si analiza de consum: - necesarul de utilitătipentru varianta propusă promovării:

Varianta I:

 • - consum de energie electrica

  8400 kwh/luna

  800 mc/luna


  8070 kwh/luna

  800 mc/luna


 • - consum de apa

Varianta II:

 • - consum de energie electrica

 • - consum de apa

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilităti;

Instalații exterioare

 • - branșament electric la rețeaua exterioara cu cablu CYY;

Alimentarea cu energie electrica a clădirii se va realiza conform soluției date in avizul de racordare de SC ELECTRICA SA, la cererea beneficiarului. Distribuția energiei electrice se realizează prin intermediul unei firide de branșament amplasata in exterior, la parter, alimentarea firidei realizandu-se printr-o rețea buclata de joasa tensiune.

Iluminatul exterior va fi realizat printr-un circuit trifazat dimensionat corespunzător puterilor instalate pe fiecarea circuit. Alimentarea se va face dintr-un tablou de iluminat exterior.

Instalația de protecție contra trăsnetului (IPT) și priza de pământ

Protecția persoanelor împotriva electrocutării accidentale se va realiza prin legarea la nulul de protecție și la pământ.

Carcasele tablourilor vor fi legate la priza de pământ prin intermediul pieselor de separație și platbanda OL-Zn 25x4 mmp.

Priza de pământ comună pentru instalația electrică și pentru I.P.T. va avea rezistența de dispersie Rp < 1 ohm. In caz contrar ea se va completa cu electrozi.

Distribuția întregii instalații electrice se face prin fazele R.S.T., nulul de lucru N și nulul de protecție PE. Nulul de protecție al fiecărui circuit este din cupru Fy, cu secțiunea minimă de 2,5 mm2.

Global Commercium


alianzas esirutticas


Determinarea necesității paratrăsnetului

l 25                                          9

Ng = 0,44 * Nk ' ~ 3,4[nr.impact! km * an] - densitatea trăsnetelor la sol

NK - indicele keraunic din harta keraunică

Nd -        * C) * IO"6 = 0,03295istovituriIan] - frecvența loviturilor directe de trăsnet

Ae =L*1 + 6*H*(L + 1) + 9ttH2 =3876,64

C = C2*C3*C4*C5 =0,5

Nc = (5,5 * 10"3) / C = 0,011 - frecvența anuală acceptată de lovituri de trăsnet


Nd > Vc—> este necesara instalarea unei IPT

E ~ 1 - (/ Nd) = 0,6 - eficacitatea PDA

Nivel de protecție corespunzător —> Normal IV

Se va prevedea o instalație de protecție contra trăsnetului, compusă din: conductoare de coborâre (2 coborâri cu platbandă OL-Zn 25x4 mmp) piese de separație prin care se racordează IPT la priza de pământ, dispozitiv PDA DC+10; Rp=15m; h~3m.

- conducte exterioare de alimentare cu apa


Se vor executa instalații exterioare de alimentare cu apa pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, stropit spatii verzi. Apa potabila va fi transportata prin intermediul efectului gravitației către zonele de picnic, zona administrativa si poiana mare, acest lucru putandu-se realiza datorita diferenței de înălțime dintre rezervorul de apa si punctele de consum.

De la rezervorul de apa către consumatori, apa va pleca îngropat, prin intermediul unei conducte PEHD SDR 17,6. Din conducta principala se vor racorda conducte secundare către zonele de picnic, poiana mare si administrativ.

In zona de picnic si poiana mare se vor monta fântâni de apa pe conducta principala.

Conducta principala se va monta la o adâncime de 1 m pentru protejarea împotriva înghețului. Conducta se va monta serpuit in sânt, pe un strat de nisip de 10 cm,

Iar peste conducta se va pune de asemenea un strat de nisip de 10 cm de la generatoarea superioara a conductei.

STATIE DE EPURARE

Apele uzate se vor dirija prin conducte de scurgere către stațiile de epurare.

Stațiile de epurare vor fi amplasate astfel incat sa preia cat mai eficient apele uzate si sa aiba trasee cat mai scurte.

Se vor monta patru statii de epurare astfel:

-o statie pentru epurarea apelor menajere din Corpul administrativ;

-trei statii pentru epurarea apelor menajere din zona de picnic.

Aceste statii de epurare se vor monta ingropat. Ele vor fi achiziționate de la producător si vor fi capsulate.

Fiecare statie de epurare se va monta ingropat, pe o fundație de beton.

După tratarea apelor reziduale in stafiile de epurare, apele rezultate vor fi dirijate către parau! Rahova, pe traseul cel mai scurt.

Conductele vor fi din țeava PVC-KG, etansarea imbinarilor acestor conducte facandu-se cu inele de cauciuc.

PUȚUL FORAT

Alimentarea cu apa pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, stropit spatii verzi, se va face prin realizarea unui put de unde se va extrage apa din a doua panza de apa freatica.

Căminul puțului va fi executat din beton. In put se va monta o pompa submersibila echipata cu panou electric de automatizare si va avea senzori de lipsa apa, acesta dandu-i semnal de oprire a pompei in momentul când putui ramane fara apa.

In căminul puțului se va monta un apometru pentru contorizarea consumului de apa, robineti si clapet de sens.

Deasupra căminului puțului forat se va monta tabloul de curent prevăzut cu automatizare si siguranțe fuzibile, acest tablou fiind protejat împotriva ploilor.

De jur împrejurul căminului se va executa un gard de protecție sanitara prevăzut cu poarta de acces.

DEPOZITUL DE APA

Apa extrasa din put va fi pompata de pompa submersibila la o inaltime de 20 -30 m si va fi depozitata intr-un rezervor de 100.000 litri.

Rezervorul va avea racord de umplere prevăzut cu doi robineti cu plutitor, racord de golire, gura de vizitare si curățire si camera de vane. In camera de vane va fi montata o statie de tratare si purificare a apei, inainte de intrarea apei in sistem.

Rezervorul de apa si camera vanelor cu instalația de tratare vor fi împrejmuite cu un gard de protecție sanitara, prevăzut cu o poarta de acces.

Instalații interioare

INSTALAȚII CORP ADMINISTRATIV

Instalații electrice


Circuitele electrice de iluminat și prize vor fi alimentate cu energie electrică din tabloul general. Pentru protecția circuitelor la scurtcircuit, suprasarcină și diferențială tabloul electric va fi echipat cu întrerupătoare automate fixe.

întrerupătoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se vor monta numai pe conductoarele de faza.

Puterea instalata pentru un circuit de priza va fi de 2 kW. Pentru receptoare cu puteri mai mari

de 2 kW (aparate de climatizare, uscatoare mâini etc.) s-a prevăzut câte un circuit de priză separat. Se prevăd prize duble in toate încăperile clădirii.


S-au lua masuri specifice pentru protecția contra șocurilor electrice, contra supracurentilor, a efectelor termice in regim normal prin legarea la pamant, întreruperea alimentarii cu energie electrica a circuitelor cu folosirea dispozitivelor diferențiale de protecție, respectarea distantelor fata de elementele construcției sau a altor tipuri de instalații, prevederea întrerupătoarelor automate mici, pe toate circuitele, folosirea de aparate, corpuri de iluminat, tuburi de protecție, etc. agrementate si avand gradul de protecție adecvat fiecărei incaperi in parte.

Iluminarea medie recomandata conf. NP-06I-02, Em (lx)-functie de activitate este de:

-3001x-birou -2001x-grupuri sanitare

-1501x-hol acces

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare Fy protejate în tuburi 1PEY montate îngropat.

Circuitele electrice de iluminat și prizele sunt prevăzute în tablou cu întrerupătoare automate bipolare 6-H 6 A.

(didHzas extruiegieas

Comanda de aprindere a iluminatului se va realiza cu întrerupătoare și comutatoare amplasate pe elementele de construcție conform planurilor atașate. Toate corpurile de iluminat care vor avea carcasă metalică vor fi legate la nulul de protecție.

Iluminat de siguranță

Pentru asigurarea iluminării zonelor de evacuare în caz de întrerupere a iluminatului normal se va prevedea un iluminat de siguranță de tip 4, alimentat pe un circuit electric separat de cel al iluminatului normal, racordat înaintea întrerupătorului general al tabloului electric general.

Instalații sanitare

Instalația sanitara se executa pentru cele trei grupuri sociale din corpul administrativ.

Imobilul se va racorda de la rețeaua exterioara a Centrului de Agrement printr-un branșament executat din țeava PEHD Dn 32 mm.

La intrarea in imobil a conductei de apa rece se va monta un robinet general 0 1”.

Apa calda va fi preparata de un boiler cu acumulare de 100 litri.

Conductele de scurgere vor fi executate din țeava de polipropilena (PVC) 0110 mm,050 mm, 032 mm, montate îngropat sub pardoseala.

Scurgerea apelor uzate se va face prin țeava de polipropilena (PVC) 0110 mm pana la căminul de canalizare proiectat. De la căminul de canalizare proiectat la statia de epurare, scurgerea se va face cu țeava polipropilena (PVC) Dn 160 mm.

Conductele de scurgere se vor monta cu panta de 2-3%.

Aerisirea coloanelor de scurgere se va face cu țeava de PVC de 50 mm, aerisirea fiind scoasa in exteriorul clădirii.

Conducta de scurgere se va monta pe un pat de nisip iar peste aceasta va fi așezat, de asemeni, un strat de nisip de minim 10 cm, de la generatoarea superioara a conductei după care se va trece la umplerea sântului cu pamant in straturi de 10-20 cm, compactat cu maiul de mana.

La baza fiecărei coloane se va monta cate o piesa de curățire, de asemenea pe traseul orizontal se vor monta si piese de curățire in poziții ce vor fi indicate in partea desenata a proiectului tehnic.

La ieșirea conductelor de scurgere din grupurile sociale se va executa un cămin de scurgere pentru fiecare grup social in parte. Acesta se va racorda la sistemul exterior de canalizare.

La fiecare grup social se va monta cate un sifon de pardoseala 050 mm.

Echiparea grupurilor cu obiecte sanitare se realizează conform planurilor de arhitectura.

Obiectele sanitare împreuna cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere ale acestora vor fi alese in urma consultării cu arhitectul.

Distribuție pe orizontala a rețelei de apa in incinta clădirilor este ramificată, montata aparent si/sau in tavanul fals si in pereții de rigips, va fi executata din țeava de polipropilena.

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la coloana principala a sistemului printr-o rețea ramificată din țeava de polipropilena, dintr-un punct de consum in altul si va fi montata aparent si/sau in tavanul fals si pereți.

Instalația cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificațiile spre grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj, montati pe legaturile cu obiectele sanitare.

Țevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de imbinare trebuind sa fie obligatoriu omologata/agrementata.

La trecerea conductelor prin plansee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Dimensiunile conductelor vor rezulta in urma calculelor de dimensionare si echilibrare hidraulica. Soluțiile de distribuție ce vor fi alese si configurația geometrica a sistemului va trebui sa asigure autocompensarea dilatărilor.

Se recomanda ca legaturile de apa calda si apa rece sa se izoleze termic pentru a păstră apa din instalație la o temperatura optima utilizării.

Se va avea in vedere ca derivațiile conductelor de apa calda si apa rece sa fie executate in ghena sau in masca deoarece la acestea in timp ar putea aparea pierderi de apa iar in masca sau ghena se pote interveni pentru remedieri si reparații.

Fiecare grup social va fi echipat cu vas WC, cu rezervor la semiinaltime si lavoar cu picior.

Instalații termice

încălzirea incaperilor din corpul administrativ se va face cu panouri radiante montate de preferința in dreptul geamurilor, puterea fiecăruia va fi calculata in funcție de volumul ce urmeaza a fi incalzit.

Instalații de ventilare

Date fiind funcțiunile pe diferitele spatii, sistemele de climatizare vor fi rezolvate individual, pe fiecare spațiu in parte, asfel: in fiecare incapere se vor monta agregate de aer condiționat acestea fiind calculate si alese in funcție de volumul de aer ce trebuie răcit.

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania)

Tel: 0040.31.805.24.00/Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commercium Development S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine in registrul comerțului: J40/16464/03.09.2007

Pagina 33


alianzds eslrute^ictis

INSTALAȚII GRUP SANITAR

Instalații electrice

Circuitele electrice de iluminat și prizele vor fi alimentate cu energie electrică din tabloul general. Pentru protecția circuitelor la scurtcircuit, suprasarcină și diferențială tabloul electric va fi echipat cu întrerupătoare automate fixe.

întrerupătoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se vor monta numai pe conductoarele de faza.

Puterea instalata pentru un circuit de priza va fi de 2 kW. Pentru receptoare cu puteri mai mari de 2 kW (aparate de climatizare, uscatoare mâini etc.) s-a prevăzut câte un circuit de priză separat. Se prevăd prize duble in toate incaperile clădirii.

Iluminarea medie recomandata conf. NP-061-02, Em (lx)-functie de activitate este de: -2001x-grupuri sanitare

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare Fy protejate în tuburi IPEY montate îngropat.

Circuitele electrice de iluminat și prizele sunt prevăzute în tablou cu întrerupătoare automate bipolare 6-H 6 A.

Comanda de aprindere a iluminatului se va realiza cu întrerupătoare și comutatoare amplasate pe elementele de construcție conform planurilor atașate. Toate corpurile de iluminat care vor avea carcasă metalică vor fi legate la nulul de protecție.

Instalații sanitare

Imobilul se va racorda de la rețeaua exterioara din Centrul de Agrement printr-un branșament executat din țeava PEHD Dn 40 mm.

La intrarea in imobil a conductei de apa rece se va monta un robinet general 0 11/4”

Conductele de scurgere vor fi executate din țeava de polipropilena (PVC) 0110 mm,050 mm, 032 mm, montate îngropat sub pardoseala.

Scurgerea apelor uzate se va face prin țeava de polipropilena (PVC) 0110 mm pana la căminul de canalizare proiectat. De la căminul de canalizare proiectat la statia de epurare, scurgerea se va face cu țeava polipropilena (PVC) Dn 160 mm.

Conductele de scurgere se vor monta cu panta de 2-3%.

(iliauzds es//~dlt'\q/('(is

Aerisirea coloanelor de scurgere se va face cu țeava de PVC de 50 mm, aerisirea fiind scoasa in exteriorul clădirii.

Conducta de scurgere se va monta pe un pat de nisip iar peste aceasta va fi așezat, de asemeni, un strat de nisip de minim 10 cm, de la generatoarea superioara a conductei după care se va trece la umplerea sântului cu pamant in straturi de 10-20 cm, compactat cu maiul de mana.

La baza fiecărei coloane se va monta cate o piesa de curățire, de asemenea pe traseul orizontal se vor monta si piese de curățire in poziții ce vor fi indicate in partea desenata a proiectului tehnic.

La ieșirea conductelor de scurgere din grupul sanitar se vor executa doua cămine de scurgere. Acestea se vor racorda la sistemul exterior de canalizare.

In grupul sanitar se vor monta trei sifoane de pardoseala 05Omm.

Echiparea grupului sanitar cu obiecte sanitare se realizează conform planurilor de arhitectura.

Obiectele sanitare impreuna cu bateriile si robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere ale acestora vor fi alese in urma consultării cu arhitectul.

Distribuție pe orizontala a rețelei de apa in incinta clădirilor este ramificată, montata aparent si/sau in tavanul fals si in pereții de rigips, va fi executata din țeava de polipropilena.

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la coloana principala a sistemului printr-o rețea ramificată din țeava de polipropilena, dintr-un punct de consum in altul si va fi montata aparent si/sau in tavanul fals si pereți.

Instalația cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe ramificațiile spre grupurile sanitare si robineti coltar de inchidere si reglaj, montati pe legaturile cu obiectele sanitare.

Țevile din polipropilena se vor îmbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare trebuind sa fie obligatoriu omologata/agrementata.

La trecerea conductelor prin plansee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Dimensiunile conductelor vor rezulta in urma calculelor de dimensionare si echilibrare hidraulica.Solutiile de distribuție ce vor fi alese si configurația geometrica a sistemului va trebui sa asigure autocompensarea dilatărilor.

Se recomanda ca legaturile de apa rece sa se izoleze termic pentru a păstră apa din instalație la o temperatura optima utilizării.

Se va avea in vedere ca derivațiile conductelor de apa rece sa fie executate in ghena sau in masca deoarece la acestea in timp ar putea aparea pierderi de apa, iar in masca sau ghena se pote interveni pentru remedieri si reparații.

Grupul sanitar va fi echipat astfel :

alini iztis csfrnit >&!( i is

 • - pentru barbati: va avea trei lavoare, doua vase WC si doua pisoar ;

 • - pentru femei : va avea trei lavoare cu picior si trei vase WC ;

 • - pentru persoanele cu disabilitati : va avea un lavoar si un vas WC;

-la partea exterioara a peretelui lateral dreapta se vor monta trei lavoare.

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Protecția solului și subsolului:

După terminarea lucrărilor de reabilitare se vor înlătura resturile de material de construcție rămase, refacându-se spațiile verzi afectate în timpul lucrărilor. Se vor amenaja spatii adecvate, betonate, pentru depozitarea containerelor de deșeuri.

Colectarea deșeurilor

Pe perioada de funcționare a clădirii, deseurile se vor depozita selectiv, înainte de depozitarea acestora prin colectarea diferențiată de la sursă a ambalajelor și deșeurilor din ambalaje pe tipuri de deșeuri sau sortimente de materiale in containere speciale amplasate pe platforme betonate si anume: menajere, hârtie, carton, PET-uri, resturi de mâncare sau produse ambalate; deseurile menajere vor fi preluate de către serviciul de salubritate a localității pentru a fi transportate la depozitul de deșeuri menajere a municipiului; deseurile valorificabile se vor preda către societăți autorizate;

Str. Emanoil Porumbarii, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania)

Tel: 0040.31.805.24.00/ Fax: 0040.31.805.24.01 Global Commercium Development S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine in registrul comerțului: 140/16464/03.09.2007

Pagina 36


ulidiizds rstraiegicas

4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata de realizare a investiției este de 24 luni calendaristice.

LUNA/ETAPA

1 I2 I3

4

5

6

1 .Achiziționarea serviciilor de proiectare si realizarea      proiectului

tehnic

2.0btinera de avize si emiterea autorizației de construire

3.Organizareaprocedurilor de achiziție sicontractarea lucrărilor de construcție

£

4.Realizarea lucrărilor de construcție

1

5.Recepția lucrăriial ia mas est raitei ras

CAPITOLUL IU. COSTURILE ESTIMATIVA ALE INVASTITIEI

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general estimativ si devizul pe obiect, pentru prezentul obiectiv de investiții, s-a întocmit conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare precum si estimările pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

Devizul general, conform HG28/2008

Deviz pe obiect, conform HG28/2008

Justificarea cheltuielilor pe capitol de deviz

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriile de lucrări din cadrul obiectivului de investiție.

Devizul pe obiect este sintetic si valorile lui s-au obtinut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantitatilor de lucrări si a prețului acestora in euro, exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat TVA 24%, obtinandu-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Devizul general este structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, precizandu-se cele, care conform legii, se supun unei proceduri de achiziție publica.

Costurile totale estimate in devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in mii lei fara TVA si TVA si in mii euro, fara TVA si inclusiv TVA.

La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizata parte de cheltuieli care reprezintă construcții - montaj (C + M).

Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate se actualizeaza după incheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea data si a valorilor rezultate in urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări si servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

alianzas estniieiycus

Valoarea totala a devizului general estimativ in mii lei este:

INV/C+M fara TVA - 32774,45/28.888,52 mii lei

INV/C+M valoare TVA = 7687,73/6933,24 mii lei

INV/C+M inclusiv TVA = 40462,18/35821,76 mii lei

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,3011 Lei (la data de 22.12.2011)

Anexat este prezentat devizul general estimativ al investiției cu detalierea pe structura acestuia precum si devizele pe obiecte si justificarea economica pe capitole de cheltuieli.

Varianta I

Deviz general

1 EURO = 4,3011 Lei (la data de 22.12.2011)

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării „Construire centru de agrement si turism Padurea Tatuași"

în mii lei/mii euro la cursul 4,3011 lei/euro din data de 22.12.2011

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

(fara TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

-

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuielile pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

TOTAL CAPITOL 1

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Drum de acces, alimentare cu apa si rețele de canalizare

9.003,64

2.093,33

2.160,87

11.164,51

2.595,73

2.2

Alimentare cu energie electrica

2.500,00

581,25

600,00

3.100,00

720,75

TOTAL CAPITOL 2

11.503,64

2.674,58

2.760,87

14.264,51

3.316,48

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

37,00

8,60

8,88

45,88

10,67

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

224,52

52,20

0,00

224,52

52,20

3.3

Proiectare si inginerie

322,00

74,86

77,28

399,28

92,83

3.4

Organizarea procedurilor de

11,68

2,72

2,80

14,48

3,37

tili(in::(ts cstrule^icas

achiziție

3.5

Consultanta

174,00

40,45

41,76

215,76

50,16

3.6

Asistenta tehnica

225,67

52,47

54,16

279,83

65,06

TOTAL CAPITOL 3

994,87

231,31

184,88

1.179,75

274,29

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

14.097,84

3.277,73

3.383,48

17.481,32

4.064,38

Obiect 1 Zona poienei mari

4.088,36

950,54

981,21

5.069,57

1.178,67

Obiect 2 Zona administrativa

2.012,48

467,90

483,00

2.495,48

580,19

Obiect 3 Zone picnic

971,00

225,76

233,04

1.204,04

279,94

Obiect 4 Zone belvedere

61,00

14,18

14,64

75,64

17,59

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

6.965,00

1.619,35

1.671,60

8.636,60

2.008,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice

34,00

7,90

8,16

42,16

9,80

Obiect 1 Zona poienei mari

11,00

2,56

2,64

13,64

3,17

Obiect 2 Zona administrativa

14,00

3,25

3,36

17,36

4,04

Obiect 3 Zone picnic

9,00

2,09

2,16

11,16

2,59

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2.405,52

559,28

577,32

2.982,84

693,51

Obiect 1 Zona poienei mari

425,64

98,96

102,15

527,79

122,71

Obiect 2 Zona administrativa

106,52

24,77

25,56

132,08

30,71

Obiect 3 Zone picnic

32,00

7,44

7,68

39,68

9,23

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilaj alim cu apa - utilitati

148,15

34,44

35,56

183,71

42,71

Ob 2 - Utilaj canalizare statie epurare

807,65

187,78

193,84

1.001,49

232,84

Ob 1 - Utilaj canalizare statie epurare

885,56

205,89

212,53

1.098,09

255,31

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

383,00

89,05

91,92

474,92

110,42

Obiect 1 Zona poienei mari

118,00

27,43

28,32

146,32

34,02

Obiect 2 Zona administrativa

173,00

40,22

41,52

214,52

49,88

Obiect 3 Zone picnic

88,00

20,46

21,12

109,12

25,37

(ilidiKds est ia le^icd s

Obiect 4 Zone belvedere

4,00

0,93

0,96

4,96

1,15

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

16.920,36

3.933,96

4.060,89

20.981,25

4.878,11

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

389,88

90,65

93,57

483,45

112,40

5.1.1. Lucrări de construcții

249,52

58,01

59,88

309,40

71,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier

140,36

32,63

33,69

174,05

40,47

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

517,70

120,36

517,70

120,36

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.233,00

519,17

535,92

2.768,92

643,77

TOTAL CAPITOL 5

3.140,58

730,18

629,49

3.770,07

876,54

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

32.774,45

7.620,02

7.687,73

40.462,18

9.407,40

Din care C + M

28.888,52

6.716,54

6.933,24

35.821,76

8.328,51

alianzas esiruie^icas

Varianta II

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării „Construire centru de agrement si turism Padurea Tamasi”

n mii lei/leuro la cursul 4,3011 lei/euro din data de 22.12.2011

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuielile pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

TOTAL CAPITOL 1

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Drum de acces, alimentare cu apa si rețele de canalizare

9.315,64

2.165,87

2.235,75

11.551,39

2.685,68

2.2

Alimentare cu energie electrica

2.500,00

581,25

600,00

3.100,00

720,75

TOTAL CAPITOL 2

11.815,64

2.747,12

2.835,75

14.651,39

3.406,43

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

37,00

8,60

8,88

45,88

10,67

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

224,52

52,20

0,00

224,52

52,20

3.3

Proiectare si inginerie

322,00

74,86

77,28

399,28

92,83

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

11,68

2,72

2,80

14,48

3,37

3.5

Consultanta

174,00

40,45

41,76

215,76

50,16

3.6

Asistenta tehnica

225,67

52,47

54,16

279,83

65,06

TOTAL CAPITOL 3

994,87

231,31

184,88

1.179,75

274,29

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

15.137,84

3.519,53

3.633,08

18.770,92

4.364,21

Obiect 1 Zona poienei mari

4.462,36

1.037,49

1.070,97

5.533,33

1.286,49

Obiect 2 Zona administrativa

2.381,48

553,69

571,56

2.953,04

686,58

Obiect 3 Zone picnic

1.083,00

251,80

259,92

1.342,92

312,23

Obiect 4 Zone belvedere

97,00

22,55

23,28

120,28

27,96

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

7.114,00

1.654,00

1.707,36

8.821,36

2.050,95

4.2

Montaj utilaje tehnologice

34,00

7,90

8,16

42,16

9,80

Obiect 1 Zona poienei mari

11,00

2,56

2,64

13,64

3,17

Obiect 2 Zona administrativa

14,00

3,25

3,36

17,36

4,04

Obiect 3 Zone picnic

9,00

2,09

2,16

11,16

2,59

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2.405,52

559,28

577,32

2.982,84

693,51

Obiect 1 Zona poienei mari

425,64

98,96

102,15

527,79

122,71

Obiect 2 Zona administrativa

106,52

24,77

25,56

132,08

30,71

Obiect 3 Zone picnic

32,00

7,44

7,68

39,68

9,23

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilaj alim cu apa - utilitati

148,15

34,44

35,56

183,71

42,71

Ob 2 - Utilaj canalizare statie epurare

807,65

187,78

193,84

1.001,49

232,84

Ob 1 - Utilaj canalizare statie epurare

885,56

205,89

212,53

1.098,09

255,31

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

383,00

89,05

91,92

474,92

110,42

Obiect 1 Zona poienei mari

118,00

27,43

28,32

146,32

34,02

Obiect 2 Zona administrativa

173,00

40,22

41,52

214,52

49,88

Obiect 3 Zone picnic

88,00

20,46

21,12

109,12

25,37

Obiect 4 Zone belvedere

4,00

0,93

0,96

4,96

1,15

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dlidfizds eslniiegicds

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

17.960,36

4.175,76

4.310,49

22.270,85

5.177,94

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

389,88

90,65

93,57

483,45

112,40

5.1.1. Lucrări de construcții

249,52

58,01

59,88

309,40

71,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier

140,36

32,63

33,69

174,05

40,47

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

517,70

120,36

0,00

517,70

120,36

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2233,00

519,17

535,92

2768,92

643,77

TOTAL CAPITOL 5

3.140,58

730,18

629,49

3.770,07

876,54

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

34.126,45

7.934,35

8.012,21

42.138,66

9.797,18

Din care C + M

30.240,52

7.030,88

7.257,72

37.498,24

8.718,29

Varianta I

Deviz pe obiectul Nr. 1- Zona poienei mari

1 EURO = 4,3011 Lei (la data de 22.12.2011)

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

442,00

102,76

106,08

548,08

127,43

2

Construcții: rezistentă si arhitectură

2.753,36

640,15

660,81

3.414,17

793,79

3

izolații

43,00

10,00

10,32

53,32

12,40

4

Instalații electrice

325,00

75,56

78,00

403,00

93,70

5

Instalații sanitare

442,00

102,76

106,08

548,08

127,43

6

Instalații apa calda menajera cu energie solara

83,00

19,30

19,92

102,92

23,93

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalații de comunicații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

4.088,36

950,54

981,21

5.069,57

1.178,67

II.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

11,00

2,56

2,64

13,64

3,17

TOTAL II

11,00

2,56

2,64

13,64

3,17

III.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

425,64

98,96

102,15

527,79

122,71

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotări

118,00

27,43

28,32

146,32

34,02

TOTAL III

543,64

126,40

130,47

674,11

156,73

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

4.643,00

1.079,49

1.114,32

5.757,32

1.338,57

Deviz pe obiectul Nr. 2 - Zona administrativa

1 EURO = 4,3011 Lei (la data de 22.12.2011)

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

328,00

76,26

78,72

406,72

94,56

2

Construcții: rezistentă si arhitectură

1.220,00

283,65

292,80

1.512,80

351,72

3

Izolații

76,00

17,67

18,24

94,24

21,91

4

Instalații electrice

106,00

24,64

25,44

131,44

30,56

5

Instalații sanitare

182,00

42,31

43,68

225,68

52,47

6

Instalații apa calda menajera cu energie solara

100,48

23,36

24,12

124,60

28,97

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalații de comunicații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

2.012,48

467,90

483,00

2.495,48

580,19

II.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

14,00

3,25

3,36

17,36

4,04

TOTAL II

14,00

3,25

3,36

17,36

4,04

III.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

106,52

24,77

25,56

132,08

30,71

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotări

173,00

40,22

41,52

214,52

49,88

TOTAL III

279,52

64,99

67,08

346,60

80,59

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

2.306,00

536,14

553,44

2.859,44

664,82

(tlianzas esltuie^icas

Deviz pe obiectul Nr. 3 - Zona picnic

1 EURO = 4,3011 Lei (la data de 22.12.2011)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea

TVA)

(inclusiv

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

168,00

39,06

40,32

208,32

48,43

2

Construcții: rezistentă si arhitectură

627,00

145,78

150,48

777,48

180,76

3

Izolații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații electrice

78,00

18,13

18,72

96,72

22,49

5

Instalații sanitare

86,00

19,99

20,64

106,64

24,79

6

Instalații apa calda menajera cu energie solara

12,00

2,79

2,88

14,88

3,46

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalații de comunicații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

971,00

225,76

233,04

1204,04

279,94

II.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

9,00

2,09

2,16

11,16

2,59

TOTAL II

9,00

2,09

2,16

11,16

2,59

III.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

32,00

7,44

7,68

39,68

9,23

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotări

88,00

20,46

21,12

109,12

25,37

TOTAL III

120,00

27,90

28,80

148,80

34,60

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

1100,00

255,75

264,00

1364,00

317,13

uliaiizus esirulegicas

Deviz pe obiectul Nr. 4 - Zona belvedere

1 EURO - 4,3011 Lei (la data de 22,12.2011)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea    (inclusiv

TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

19,00

4,42

4,56

23,56

5,48

2

Construcții: rezistentă si arhitectură

42,00

9,76

10,08

52,08

12,11

3

Izolații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Instalații electrice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Instalații sanitare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Instalații apa calda menajera cu energie solara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Instalații de comunicații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL I

61,00

14,18

14,64

75,64

17,59

II.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotări

4,00

0,93

0,96

4,96

1,15

TOTAL III

4,00

0,93

0,96

4,96

1,15

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

65,00

15,11

15,60

80,60

18,74

(tliftnzas t>siralt•i'icas

Deviz pe obiectul Nr. 5 - Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

1 EURO = 4,3011 Lei (la data de 22.12.2011)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea

TVA)

(inclusiv

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

471,00

109,51

113,04

584,04

135,79

2

Construcții: rezistentă si arhitectură

6494,00

1509,85

1558,56

8052,56

1872,21

3

Izolații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Instalații electrice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Instalații sanitare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Instalații apa calda menajera cu energie solara

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Instalații de comunicații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL I

6965,00

1619,35

1671,60

8636,60

2008,00

11.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

6965,00

161935

1671,60

8636,60

2008,00

ulinnzus extraiegicus

LISTA UTILAJ nr 1 - UTILITATI ALIMENTARE CU APA

Nr. crt

Denumire utilaj și caracteristici tehnice

U.M.

Cantitate

Preț /buc

Preț total

1

Contor de apa Dn40 + accesorii

buc

1

850,00

850,00

2

Pompa submersibila S6D-12 DIR cu Q = 8 mc/h, H =170 mea, P =7,5 kw, U= 400 V / 50Hz

buc

1

9.300,00

9.300,00

3

Tablou de forță și automatizare pentru pornirea fiecărei pompe în parte funcție de nivelul apei din puț; protecție la lipsă apă (P=l Ikw).

buc

1

1.233,38

1.233,38

4

Set de electrozi pentru măsurarea nivelului apei în puț

buc

1

89,70

89,70

5

Manșon termocontractibil pentru prelungire cablu

buc

1

219,04

219,04

6

Aparat dezinfectie cu ultraviolete pt. debit de apă total Q=1 lmc/h

buc

1

10.155,80

10.155,80

7

Lampă de schimb 120 W, pentru sterilizator

buc

1

1.241,00

1.241,00

8

Senzor de intensitate UV

buc

1

11.155,40

11.155,40

9

Electrovană pentru incendiu Dn 125

buc

1

1.978,00

1.978,00

10

Reductor presiune + accesorii

buc

2

8.300,00

16.600,00

11

Rezervor cilindric suprateran apa incendiu

si consum menajere 60 mc

buc

1

95.330,00

95.330,00

TOTAL

148.15232

LISTA UTILAJ nr 2 - PANOURI SOLARE APA CALDA MENAJERA OB 1 - POIENII MARI

Nr. crt

Denumire utilaj și caracteristici tehnice

U.M.

Cantitate

Preț /buc

Preț total

1

Panou solar cu presiune VTN-CPC 16 tuburi

buc

56

4.533,01

253.848,56

2

Vas expansiune ptr sisteme solare 200 1

buc

2

1.199,29

2.398,58

3

Statie completa de automatizare ptr sisteme solare cu regulator C3

buc

4

2.240,91

8.963,64

4

Boiler solar cu anod de magneziu 3000 1

buc

4

31.685,48

126.741,92

5

Suport de fixare pentru VTN 12-16, montaj pe acoperiș înclinat

buc

56

405,64

22.715,84

6

Prelata de acoperire ptr protejarea panoului VTN 16,1,77 m

buc

56

195,88

10.969,28

TOTAL

425.637,82

alidH.zas eslraie&icas

LISTA UTILAJ nr. 3 PANOURI SOLARE APA CALDA MENAJERA OB 2 - ZONA ADMINISTRATIVA

Nr. crt

Denumire utilaj și caracteristici tehnice

U.M.

Cantitate

Preț /buc

Preț total

1

Panou solar cu presiune VTN-CPC 16 tuburi

buc

14

4.533,01

63.462,14

2

Vas expansiune ptr sisteme solare 100 1

buc

1

709,91

709,91

3

Statie completa de automatizare ptr sisteme solare cu regulator C3

buc

1

2.240,91

2.240,91

4

Boiler solar cu anod de magneziu 3000 1

buc

1

31.685,48

31.685,48

5

Suport de fixare ptr VTN 12-16 - montaj pe acoperiș înclinat

buc

14

405,64

5.678,96

6

Prelata de acoperireptr protejarea panoului VTN 16, 1,77 m

buc

14

195,88

2.742,32

TOTAL

106.519,72

LISTA UTILAJ nr 4 UTILITATI CANALIZARE APE UZATE MENAJERE STATIE EPURARE MONTAJ SUBTERAN OB. 1 - POIENII MARI (CAMPING) 2 x 105 mc/zi

Nr. crt

Denumire utilaj și caracteristici tehnice

U.M.

Cantitate

Preț /buc

Preț total

1

Cămin comutare / by-pass

buc

1

2.977,79

2.977,79

2

Cămin gratar automat

buc

1

58.977,72

58.977,72

3

Bazin egalizare, omogenizare pompare

-mixer submersibil ptr omogenizare cu difuzor din otel inox

buc

1

11.473,24

11.473,24

-electropompa de apa uzata

buc

2

8.342,19

16.684,37

-tablou electric de comanda si control

buc

1

21.588,96

21.588,96

4

Debitmetru electromagnetic

buc

2

9.568,33

19.136,67

5

Statie epurare mecano-biologica compacta containerizata montaj subteran:

-bloc epurare - 2 buc

-sistem sterilizare apa uzata cu ultraviolete -2 buc

-rezervor coagulant -2 buc

-tablou electric si de automatizare - 2 buc -instalație deshidratare nămol - 1 buc

set

1

738.780,44

738.780,44

6

Bazin stocare si pompa sediment (nămol)

buc

1

11.670,30

11.670,30

7

Electropompa nisip cu montaj mobil in deznisipator

buc

1

4.269,62

4.269,62

TOTAL

885.559,11

Global Commercium

LISTA UTILAJ nr 5 UTILITATI CANALIZARE APE UZATE MENAJERE STATIE EPURARE MONTAJ SUBTERAN 2 X 52,50 mc/zi OB 2 - ZONA ADMINISTRATIVA

Nr. crt

Denumire utilaj și caracteristici tehnice

U.M.

Cantitate

Preț /buc

Preț total

1

Cămin comutare / by-pass

buc

1

2.736,94

2.736,94

2

Cămin gratar automat

buc

1

58.977,72

58.977,72

3

Bazin egalizare, omogenizare pompare

-mixer submersibil ptr omogenizare cu difuzor din otel inox

buc

1

11.473,24

11.473,24

-electropompa de apa uzata

buc

2

8.013,75

16.027,51

-tablou electric de comanda si control

buc

1

21.370,01

21.370,01

4

Debitmetru electromagnetic

buc

2

9.305,59

18.611,18

5

Statie epurare mecano-biologica compacta containerizata montaj subteran:

-bloc epurare - 2 buc

-sistem sterilizare apa uzata cu ultraviolete -2 buc

-rezervor coagulant -2 buc

-tablou electric si de automatizare - 2 buc -instalație deshidratare nămol - 1 buc

set

1

662.514,04

662.514,04

6

Bazin stocare si pompa sediment (nămol)

buc

1

11.670,30

11.670,30

7

Electropompa nisip cu montaj mobil in deznisipator

buc

1

4.269,62

4.269,62

TOTAL

807.650,56

 • 2. Eșalonarea costurilor coraborate cu graficul de realizare a investiției

  ETAPA

  SUMA/LUNA

  (lei fara TVA)

  1 .Achiziționarea serviciilor de proiectate si realizarea pr.tehnic

  107.333

  2.Obtinera de avize si emiterea autorizației de construire

  112.260

  3.Organizarea procedurilor de achiziție si contractarea lucrărilor de construcție

  11.680

  4.Realizarea lucrărilor de construcție

  1.419.000

  5.Recepția lucrării

  -

CAPITOLUL IV. ANALIZA COST - BENEFICIU

1. Identific a rea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referința

Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului socio-economic al investiției publice. Obiectivul acesteia este de a identifica si de a cuantifica toate impacturile posibile ale investiției, in vederea determinării costurilor si beneficiilor corespunzătoare, din perspectivele: financiare, economice, sociale si de mediu.


O foarte scurta definiție a Analizei cost-beneficiu este si următoarea: ACB este o metoda cantitativa de estimare a dezirabilitatii unui proiect sau a unei politici guvernamentale pe baza calculului raportului dintre costurile si beneficiile viitoare.

întocmirea Analizei cost-beneficiu s-a făcut pe baza Devizului general al ‘CENTRULUI DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMAST

Valoarea Devizului general al investiției inițiale in „Centrul de agrement” nu Înscrie investiția intr-o investiție publica majora, conform HG 28/2008 (conform HG 28/2008 prin investiție publica majora se intelege: investiția publica al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investițiilor promovate in domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investițiilor promovate in alte domenii), motiv pentru care s-ar fi putut renunța la realizarea analizei economice in cadrul Analizei cost-beneficiu.


Analiza economica este insa de o deosebita utilitate pentru stabilirea relevantei proiectului fata de scopurile beneficiarului si aceasta este rațiunea pentru care s-a efectuat in cadrul acestui studiu de fezabilitate si aceasta operațiune.

Având in vedere alegerea beneficiarului de a incadra investiția ca fiind de utilitate public/privata, se impune folosirea unui orizont de timp de 10 ani si rata actualizării de 9%, pentru Analiza Financiara si de 5,5% pentru Analiza Economica. In situația in care s-ar fi abordat investiția ca fiind exclusiv de utilitate publica analiza financiara ar fi utilizat o rata de actualizare de 5% in același orizont de timp, rata de actualizare pentru Analiza Economica ramanand aceeași, de 5,5%.

Obiectivul general al investiției este valorificarea resurselor naturale si potențialului turistic reprezentate de zona geografica Padurea Tamasi prin crearea si dezvoltarea infrastructurii de agrement si turism activ „Centrul de Agrement si Turism la Padurea Tamasi”.

Pentru acest obiectiv s-au avut in vedere atat cadrul natural generos si lipsa poluării in regiunea in care se va implementa proiectul de investiții, cat si amplasarea sa in proximitatea unor

A

■ Global Commercium

zone cu număr mare de locuitori si deci potențiali beneficiari ai investiției, dintre care cea mai semnificativa zona populata este centrul urban Bacau.

Titularul si beneficiarul investiției Municipiul Bacau, in proprietatea caruia se afla terenul pe care se va implementa proiectul.

Amplasamentul este in zona geografica a corn. Tamasi si corn. Ungureni, județul Bacau avand suprafața de 325 de hectare, integral destinata pentru realizarea acestui proiect (zona incercuita in culoarea visiniu din figura 2.1, la Sud, Sud-Est de Municipiul Bacau).

Suprafața nu este inclusa in lista zonelor cu valoare de patrimoniu national/regional/local. Fata de municipiul Bacau, acesta se afla la distanta de circa 15 km direcția Sud, Sud-Est.

Proiectul va fi amplasat pe un teren aflat in proprietatea Municipiului Bacau avand destinația curenta de teren cu vegetație forestiera extravilan.

(ilianzus i’siraie^icas

Chair daca din punct de vedere economic este o investiție de importanta regionala, anume o Investiție in infrastructura pentru uz general, orientata spre crearea de zone de agrement, proiectul are si o importanta, deoarece va oferi servicii tuturor turiștilor din tara aflati in zona Bacau.

„Construirea infrastructurii de agrement si turism in Padurea Tamasi” reprezintă un proiect de dezvoltare a infrastructurii turistice compatibil cu obiectivele de dezvoltare locala si anume crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creșterea calitatii serviciilor turistice.

Obiectivul general al investiției isi propune crearea unei infrastructurii modeme de agrement si turism sportiv care sa valorifice resurselor naturale si oportunitățile de nisa in turismul de agrement sportiv.

Obiectivele specifice ale investiției sunt:

Creșterea cu 17% a numărului de turiști, in primii 5 ani de funcționare fata de primul an de operare (primul an după finalizarea construcției).

Dezvoltarea durabila a zonei naturale in care se va implementa proiectul, in sensul prezervării mediului natural existent, al păstrării specificității peisagistice, si unui grad de poluare redus, al respectului pentru integritatea pe termen lung a florei si faunei specifice locale.

Imbunatatirea gradului de atractivitate economica a regiunii de implementare a proiectului, atat prin crearea si dezvoltarea cadrului turistic propriu-zis dar si indirect prin creșterea gradului de cunoaștere a regiunii si consolidarea legaturilor cu centrele urbane din vecinătate si includerea zonei in circuitul turistic național.

Rezultate previzionate. Indicatori.

1. Rezultatul de impact nr.l: Creșterea numărului de turiști cu 17 % in termen de 5 ani de la terminarea lucrărilor de investiție.

Județul Bacau prezintă o gama relativ restrânsă de obiective turistice aflate la distante scurte de centrele urbane. O lista succinta a acestora cuprinde:

Berzunti - biserica, mănăstire

Bogdana - manastirea Bogdana (1670), ctitorie a logofătului Solomon Barladeanu

1

Brad - la Nord de Bacau, monument istoric

Buhusi - manastirea Runcu, biserica din lemn (sec.XVIU) si conacul familiei Buhusi

(sec.XIX)

Caiut - Casa Rossetti din sec.XIX, unde aveau loc intalniri ale fruntașilor unionisti Dofteana - parc dendrologic cu specii exotice (indeosebi de rasinoase) si muzeu

etnografic

Ghimes-Faget - ruinele cetatii Rakoczi (sec.XVII)

Hemeiusi - la Nord-Vest de Bacau, parc dendrologic si castel

Lespezi - la Sud de Buhusi, palat

Negoiesti - podul de piatra de pe vremea lui Ștefan cel Mare

Poiana Sarata - izvoare minerale si o mica stațiune balneara

Sarata - stațiune balneoclimaterica

Tescani - in Casa Rosetti-Tescanu, a locuit si creat marele compozitor George Enescu

Analizând aceste destinații putem concluziona ca mare parte a obiectivelor turistice existente sunt din categoria domeniul turismului ecumenic si cultural/istoric sau de studiu.

Turismul sportiv, de relaxare si agrement nu este reprezentat deloc in județ si nici in județele invecinate, fiind atat un concept nou pe plan regional cat si național.

Astfel, pentru atingerea obiectivului specific stabilit anterior s-au avut in vedere următoarele presupuneri:

Dimensionarea numărului de turiști si proiectarea evoluției sale in timp:

Analiza potențialului de vizitatori a plecat de la evaluarea distantelor pe sosea intre noul Centru de Turism si Agrement si zonele populate din imprejurimi. Astfel, s-au luat in considerare următoarele zone si populațiile corespunzătoare:

Zona 1 - 0 - 20 Km: 200.000 locuitori (include Municipiul Bacau)

Zona 2-21-50 Km: 150.000 locuitori (include si Municipiul Vaslui)

Zona 3 - restul județului Bacau: 400 000 locuitori

Zona 4 - turiștii aflati in tranzit in Județul Bacau.

Estimarea rezonabila este ca, in absenta unei concurente turistice directe, procentele de vizitatori care vor face minim o sosire pe an in Parc, din zonele prezentate vor fi de minim 5 % pentru cea mai apropiata zona, si descrescătoare cu cat distantele cresc.

Aceste procente se estimează sa poate fi atinse intr-un orizont de timp de 5 ani, treptat, asigurandu-se prin dezvoltarea ofertei turistice prezentate o creștere fata de primul an de funcționare de 17 %.

Astfel, o estimare rezonabila si prudenta releva ca Proiectul se poate baza pe următorul grafic de sosiri turistice, explicat in detaliu si in cadrul Analizelor Financiare si Economice.

A

■ Global Commerclum

Fluxul de turiști in cadrul proiectului propus.

Anul - de la finalizarea proiectului

Previziunea fluxului de sosiri turistice

1

2

3

4

5

total

Creșterea % a sosirilor

100%

105%

109%

114%

117%

117.0%

Nr. Turisti/an

13.920

14.640

15.120

15.840

16.320

Nr. Turisti/luna

1.160

1.220

1.260

1.320

1.360

Nota 1: In fiecare an s-a presupus ca va exista o creștere a numărului de turiști intre 4 si 5% fata de anul începerii efective a activitatilor turistice.

Nota 2: In anul 1 deoarece este o investiție noua, cei 13.920 turiști vor reprezenata o creștere de 100% a numărului de turiști fata de anul anterior/anii anteriori când nu exista proiectul.

Deci Rezultat de impact / sau rezultatul indus nr.l este creșterea cu 17% a sosirilor turistice in primii 5 ani de funcționare.

2. Rezultatul de impact nr. 2: Locuri de munca nou create. Se vor crea 10 locuri de munca.

Parcul Aventura, fiind o structura bine conturata operațional in cadrul Investiției [ex: a se vedea Parcul Aventura Brașov - http://www.parc-aventura.ro/index.html] care face parte integrata din structura noului parc impune, pentru respectarea condițiilor impuse de legislație in domeniul asigurării serviciilor si siguranței in exploatare existenta pozițiilor 1, 2, 3 si 5 de mai jos, restul fiind poziții generale strict necesare funcționarii oricărui obiectiv de agrement:

 • 1.   Un medic;

 • 2.   Un asistent;

 • 3.  Un operator dispecer;

 • 4.   Un administrator;

 • 5.   Un casier;

 • 6.  Un contabil;

 • 7.  Doi agenti de paza;

 • 8.   Doi responsabili cu întreținerea.

 • 3. Rezultatele imediate - parte a Indicatorilor de realizare imediata - sunt referitoare la suprafețe amenajate si trasee construite si sunt bine explicitate si definite in partea tehnica a Studiului de Fezabilitate.

(fliaiKifs esirtilei>icas

Suprafața construita = S.desfasurata = 869,25 mp, din care:

 • •      - corp administrativ: [01 buc] X 152,25 mp/buc = 152,25 mp

 • •      - grup sanitar: [ 12 buc] X 40 mp/buc = 480 mp

 • •      - foișor: [2 buc] X 118,5 mp/buc = 237 mp

Suprafața utila = Su = 705,72 mp din care:

 • •      - corp administrativ: 1 buc X 124,80 mp/buc = 124,80 mp

 • •      - grup sanitar: 12 buc X 30,28 mp/buc = 363,36 mp

 • •      - foișor: 2 buc X 108,78 mp/buc = 217,56 mp

Drum de acces si alimentare cu energie electrica.

Conform opțiunilor exprimate de Beneficiar in legătură cu implementarea, dezvoltarea si exploatarea proiectului, prezenta Analiza Cost Beneficiu va efectua proiecțiile financiare si economice din perspectiva faptului ca ne aflam in fata unui proiect de realizare a unei infrastructuri de turism de utilitate publica/privata.

Prin aceasta se specifica faptul ca beneficiarul va putea dezvolta parcul, organizând concursuri sportive si inchiriind ulterior spatii pentru activitati conexe utile dezvoltării activitatii turistice si sportive din care se vor genera venituri de operare, inclusiv bilete de intrare la aceste facilitați.

Padurea Tamasi reprezintă o oportunitate pentru practicarea de activitati turistice pe toata durata anului, unele dintre acestea prezentând un caracter de “turism de nisa”.

Cadrul natural atragator oferă multe oportunități de recreere si vizitare, zona fiind ușor accesibila pe orice itinerar turistic, chiar si in cadrul unei excursie de o zi care se poate efectua avand drept punct de plecare majoritatea localităților din judet/regiune.

Pentru a spori atractivitatea naturala a Pădurii Tamasi, dar fara a aduce atingere autenticitatii naturale, „Centrul de agrement si turism din padurea Tamasi” va cuprinde:

 • a) o zona administrativa cu Parc Aventura - o structura multifuncționala destinata activitatilor sportive;

 • b) zone picnic amenajate astfel incat sa asigure ca mediul este neafectat de utilizarea sa in scop recreațional;

 • c) un camping in poiana mare cu facilitați sanitare;

(ilitDizds eslruie^icrrs

 • d) un depozit de material lemnos recuperat exclusiv din activitatile de intretinere a cadrul natural -nu se va exploata comercial material lemnos in Parc;

 • e) zone de odihna si belvedere;

 • f)  trasee pentru mers pe jos, cu bicicleta, si cu ATV-ul.

Municipiul Bacau va pune la dispoziție o line de autobuz care va face traseul de la autogara Bacau la Centrul de agrement cu un orar ce se va stabili ulterior.

Necesitatea unui astfel de proiect constituie o preocupare veche a municipalității, avand in vedere gama relativ restrânsă de turism de agrement sportiv disponibila băcăuanilor, mai ales in zone proxime zonelor de aglomerare urbana.

Destinațiile spatiilor

Zona adminsitrativa

Cu o suprafața de 1,81 hectare, zona administrativa va prevedea o clădire de administrație de 152 mp dispusa pe un singur nivel.

La intrare, se va amplasa un punct de informare turistica (distribuție de broșuri, spațiu de afișare, etc.) si o recepție cu posibilitatea de păstrare a bunurilor vizitatorilor. Se va monta si un tablou de informare turistica cu oportunitățile prezente in zona. Vor fi, de asemeena, grupuri sanitare separate de clădirea administrativa, puncte de colectare a deșeurilor, parcare pentru autoturisme si o parcare pentru biciclete si ATV-uri.

Spatiile pentru serviciile medicale de urgenta vor fi amenajate in cadrul clădirii administrative.

Zona de activitati sportive si agrement activ numita Parcul Aventura se va amenaja in spatele clădirii administrative pe o suprafața de 1 hectar.

Descriere generala Parc Aventura

Una dintre activitatile de agrement ce se raspandeste cu rapiditate in toata Europa, datorita conceptului nou de activitate recreativa familiara, poarta numele de Parc de Aventura.

(tlidiizds (’slniie^iciis

Introduse pentru prima data in Alpii francezi, aceste parcuri au captat interesul publicului larg datorita tipului de activitate dinamica, in aer liber, in interiorul pădurilor. Intre aceste activitati se include escalada de platforme, deplasarea intre arbori prin intermediul unor poduri suspendate in aer la diferite inaltimi (asa numitele poduri de maimuța), saltul lui Tarzan, scări din frânghie, tunele suspendate, plase de catarare, liane, tiroliane.

In general Parcurile de Aventura sunt dotate cu trasee de diferite niveluri de dificultate, marcate cu diferite culori. Datorita grupării pe trasee de diferite niveluri de dificultate, Parcul Aventura se adreseaza tuturor categoriilor de persoane, nefiind necesara o pregătire speciala sau o forța fizica deosebita.

Intre acestea se regăsesc:

 • •      traseu ușor, pentru copiii sub 8 ani, ajutati de un insotitor

 • •      traseu pentru începători si copii peste 8 ani, situat la inaltimi de pana la 3-4 metri

 • •      traseu de o dificultate medie, familial

 • •      traseu de dificultate ridicata, situat la inaltimi de peste 10 metri, necesita forța si tehnica

In acest gen de parcuri de distracție, masurile de siguranța sunt foarte importante si se asigura prin intermediul unor echipamente profesionale si a personalului special pregătit si cu experiența in activitati de escalada, alpinism si activitati la inaltime in general.

înainte de parcurgerea traseelor, vizitatorilor le sunt prezentate masurile de siguranța si modul de parcurgere a traseelor de către un instructor.

Parcul Aventura ce va fi construit in cadrul Centrului de Agrement si turism din padurea Tamasi, Bacau se va intinde pe o suprafața de 1 hectar si va cuprinde 3 circuite de diferite nivele de dificultate, cu cate 10 elemente fiecare:

 • •      un traseu ușor, pentru copii de pana la 8 ani

 • •      un traseu familial, de dificultate medie

 • •      un traseu de dificultate ridicata.

Se vor folosi arbori de grosimi mai reduse pentru circuitul pentru copii, iar pentru circuitele familial si cel de dificultate ridicata se vor folosi arbori maturi.

Elementele de fixare a structurilor pe fiecare arbore vor fi proiectate in asa fel incat sa nu dăuneze integritatea acestora.

(ilidnzas cslrulei'irus

Elementele incluse pentru fiecare traseu si caracteristicile tehnice ale acestora se vor descrie detaliat in Proiectul Tehnic.

Mai jos se poate vedea exemplul unui Plan de trasee Parc Aventura.Se propune separarea parcării din zona clădirii de administrație cu un gard rustic pentru delimitarea zonei si pentru mai multa siguranța. Zona administrativa va fi dotata cu o ministatie de epurare pentru tratarea apelor reziduale.

Zone picnic:

Vor fi amenajate cu parcare, surse de apa potabila publice, tablou de informare turistica, mobilier specific de picnic mese si banei din lemn (fixate in beton), grupuri sanitare, puncte de colectare a deșeurilor si zone de joaca pentru copii. Tratarea apelor reziduale se va face cu fose septice.

(iliiuizus eslrule^icas

Zone belvedere:

Cu suprafețe de 1 hectar si respectiv 1,4 hectare, zonele de belvedere vor fi dotate cu banei si mese de lemn (fixate in beton), foișor cu baza din piatra, puncte de colectare a deșeurilor si tablou de informare turistica.

Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos:

Este prevăzut un traseu pentru ATV-uri de 2,94 km, un traseu de bicicleta de dificultate medie de 3,2 km si un traseu de biciclete de dificultate scăzută de 1,8 km. Traseele de mers pe jos vor avea o lungime prevăzută de 5,32 km, 0,93 km, respectiv 2,9 km.

Traseele sunt deja localizate in proporție de 95%, iar restul urmând a fi proiectate.

Drumul principal si traseele de ATV-uri, bicicleta si potecile de mers pe jos vor fi prevăzute cu elemente de semnalizare turistica si rutiera.

Amplasarea si amenajarea obiectivelor de interes se va realiza in asa fel incat sa nu afecteze zestrea naturala de arbori, flora si fauna pădurii si respectând restricțiile impuse de protejarea fondului impadurit.

Perioada de referința a analizei, este numărul de ani pentru care se realizează previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioada suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia.

Astfel, perioada de referința este de 10 ani pentru analiza financiara.

2.Analiza opțiunilor

Analiza opțiunilor s-a realizat parcurgandu-se următoarele etape:

 • a) stabilirea unei liste de alternative care fac posibila atingerea obiectivelor specifice;

 • b) analizarea listei in funcție de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientărilor politicilor de investiții si/sau a considerațiilor tehnice) si stabilirea unei liste de alternative potrivite si fezabile;

 • c) ierarhizarea alternativelor din lista scurta, utilizandu-se analiza de fezabilitate tehnologica inclusiv ierarhizarea pe criterii tehnice urmata de analiza economica sau metodologia celui mai scăzut cost;

 • d) analizarea faptului daca alternativele diferă intre ele in ceea ce privește impactul extern posibil asupra societății (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor);

(ilinnzas eslruie^icas

 • e) daca sunt identificate diferente ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a incorpora extemalitatile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finala a alternativelor, impactul extern identificat va trebui cuantificat in valori monetare.

Analiza opțiunilor astfel realizata va identifica alternativa care asigura atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.

Opțiunile luate in considerare in cadrul Analizei Cost beneficiu sunt:

 • 1.  Opțiunea 0 fara proiect;

 • 2.  Opțiunea I utilizând soluții modeme de execuție a construcțiilor si asigurare a utilităților;

 • 3.  Opțiunea II utilizând soluții standard de realizare a construcțiilor si asigurare a utilităților.

Opțiunea fara proiect nu prezintă o relevanta substanțiala pentru analiza intrucat in prezent zona fara proiect nu are caracteristicile unei zone turistice funcționale iar pe de alta parte opțiunea „iese in afara strategiei din domeniu” intrucat exista un mașter plan aprobat ce devine legislație locala asumata la nivel local.

In consecința, analiza tehnica si pe criterii financiar/economice a opțiunilor luate in considerare s-a limitat la cele doua variante tehnologice posibil de implementat conform datelor tehnice preluate din Studiul de fezabilitate existent.

Clădirea Centrului de agrement va fi o construcție eficienta din punct de vedere energetic in ambele variante constructive (3,4 respectiv 3,56 coeficient energetic) ce va utiliza pe cat posibil resursele locale pentru procurarea utilităților. In acest sens se vor analiza următoarele doua opțiuni de proiect:

Opțiunea I de realizare a investiției folosind soluții moderne

Opțiunea II de realizare a investiției folosind soluții clasice

Lista opțiunilor a avut următoarele criterii de generare:

Tipul clădirilor

Dotarea clădirilor si a celorlalte obiecte de investiție - referitor la utilitățile necesare funcționarii, întrucât aceste criterii sunt independente au fost analizate secvențial.

Criterii diferențiere

OPȚIUNEA I

OPȚIUNEA II

l.Cladirea ad-tiva

 • -  structura pe cadre din beton armat monolit cu stâlpi, grinzi si planseu din beton armat;

 • -  fundații izolate rigide cu grinzi de echilibrare;

-acoperiș tip terasa necirculabil;

 • - inchiderile exterioare din BCA de 30 cm;

 • - compartimentările BCA de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan;

 • -  tamplaria interioara din lemn iar la grupuri sanitare din PVC;

 • - tavanele false din gips carton;

 • - zugrăveli lavabile la pereți si tavane la interior &grupuri sanitare pereții vor fi placați cu faianța pana la cota +1,50 m;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior iar soclul va fi placat cu piatra naturala;

 • - pardoseala va fi din gresie antiderapanta in grupuri sanitare, hol, dispecer si sala de așteptare, iar in birouri parchet laminat de trafic intens;

 • -  pereții exteriori vor fi placați cu polistiren expandat de 10 cm, tavanul cu vata minerala de 20 cm, iar sub pardoseala va fi polistiren extrudat de 10 cm;

 • - burlane din tabla zincata;

-încălzire cu panouri radiante.

 • - structura pe zidărie portanta cu stâlpi, centuri si planseu din beton armat;

 • - fundații continue sub ziduri; -acoperiș / șarpanta lemn ignifugat;

 • - compartimentările BCA 25 cm si gips carton + vata minerala 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tamplarie exterioara din aluminiu cu geam termopan;

 • -  tamplaria interioara din lemn stratificat ;grupuri sanitare PVC;

 • - tavanele vor fi false de tip casetat;

 • - zugrăveli lavabile la pereți & grupuri sanitare pereții placați cu faianța pana la cota +1,50 m;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior iar soclul va fi placat cu piatra naturala;

 • - pereții exteriori vor fi placați cu table tristrat de tip bond ;

 • -  pardoseala va fi din gresie antiderapanta in grupuri sanitare, hol, dispecer si sala de așteptare, iar in birouri parchet;

 • - pereții exterior vor fi placați cu polistiren expandat de 10 cm, tavanul cu vata minerala de 20 cm, iar sub pardoseala va fi polistiren extrudat de 10 cm;

 • - invelitoare din țigla metalica tip Lindab;

 • - burlane din tabla zincata; -încălzire cu calorifere electrice.

2.Grupuri sanitare:

 • - structura din zidărie portanta cu stâlpi, centuri si planseu din beton armat;

 • - fundații continuie sub ziduri;

 • - structura din diafragma din beton armat;

 • - fundații de tip radier;

ttlianzas cslruie^icas

-acoperiș tip terasa necirculabila;

 • - compartimentările gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tâmpi aria interioara va fi din PVC iar cea exterioara de la sala de schimbat bebeluși va avea si geam din termopan iar in rest vor fi goluri cu grilaje metalice;

 • - zugrăveli lavabile la tavane, iar pereții vor fi placați cu faianța pana la tavan;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior, iar soclul va fi cu tencuiala tip mozaic;

-pardoseala va fi din gresie antiderapanta;

 • - burlane din tabla zincata.

-acoperiș cu șarpanta din lemn ignifugat;

 • - compartimentările din b.c.a. de 25 cm si gips carton cu vata minerala de 10 cm;

 • - placa suport a pardoselii din beton armat cu plasa sudata;

 • - tâmplarii din aluminiu + geam termopan;

 • - zugrăveli lavabile la tavane, iar pereții vor fi placați cu faianța pana la tavan;

 • - tencuieli decorative de tip Baumit la exterior, iar soclul va fi placat cu tecuiala decorativa de tip mozaic;

-pardoseala       din        gresie

antiderapanta;

 • - burlane din tabla zincata.

3.Foișor

-forma circulara cu raza de 5 m; -fundații din piatra;

 • - suprastructura din lemn ignifugat;

 • - invelitoarea din table zincata.

-forma circulara cu raza de 5 m; -fundații din beton armat;

 • - suprastructura din metal;

 • - invelitoarea din stuf.

4.Drumuri de acces si parcari:

-îmbrăcăminte din beton asfaltic in 2 straturi - binder BAD25 in grosime de 5 cm si un strat de uzura BA16 in grosime de 4 cm pe fundație de macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

- îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4.0 armat cu doua rânduri de plasa sudata in grosime de 25 cm pe fundație din piatra sparta in grosime de 25 cm.

S.Trasee ATV + mountain bike

- îmbrăcăminte din macadam cilindrat in grosime de 10 cm.

- îmbrăcăminte din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

â.Trasee pentru biciclisti

- îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 de 2,5 cm pe fundație din macadam ordinar de 10 cm.

- îmbrăcăminte din beton de ciment pe fundație din balast.

7.Alei pietonale

- îmbrăcăminte din beton de ciment in grosime de 10 cm pe fundație din balast cilindrat in grosime de 10 cm.

- îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 in grosime de 2,5 cm pe fundație din balast cilindrat in grosime de 10 cm

iilif/iKiis esiniietiicds

Cum cele 7 criterii sunt independente, s-a decis analiza comparativa directa si succesiva a opțiunilor.

Selecția pe baza criteriilor:

 • 1. Din perspectiva criteriului „tipul clădirii” - (criteriu aplicat Clădirii Adminsitrative) posibilitățile diferă din punct de vedere aspectual, al rezistentei si al izolației termice.

Opțiunea 1. Construcție moderna, structura pe cadre din beton armat monolit cu stâlpi, grinzi si planseu din beton armat; - fundații izolate rigide cu grinzi de echilibrare; -acoperiș tip terasa plana necirculabila;

Opțiunea 2. Construcție similara ca mărime, structura pe zidărie portanta cu stâlpi, centuri si planseu din beton armat; fundații continue sub ziduri; -acoperiș / șarpanta lemn ignifugat;

Avantaje si dezavantaje comparative intre Opțiuni:

Avantajul Opțiunii 1 consta atat in durata de realizare mai mica, cat si costuri mai mici. Devizul acestei variante este cu aproximativ 1,35 milioane Lei mai mic.

Opțiunea 1 are suprafața utila superioara cu 2,5 mp fata de opțiunea 2, datorita faptului ca pereții din beton sunt mai subțiri cu 10-15% decât cei din zidărie.

Un avantaj din punct de vedere constructiv al Opțiunii 2 este ca ca acoperișul in 2 ape, poate fi mai aspectuos si mai lesne incadrabil in peisajul natural / rustic, in ipoteza ca peisajul rustic este cel dezirabil in cadrul unui astfel de proiect.

 • 2. Din perspectiva constructiva a asigurării utilităților. Criteriu aplicat Clădirii Adminsitrative si grupurilor sanitare.

Soluția moderna (Opțiunea 1) prevede realizarea incalzirii utilizând convectoare de căldură. Acestea nu prezintă o economie de consum pe termen lung, dar este o soluție mai ieftina investitional

A

■ Global Commercium


uliaiizax eslrate^ieasa! ian cus t ’S In Negii ~as

care alaturi de faptul ca opțiunea I este mai puțin costisitoare, face investiția mult mai mica pentru clădirea modernista.

In lipsa datelor economice si a calculului efectiv al indicatorilor, in acest moment aceasta diferența intre opțiuni a fost incadrata ca fiind doar un dezavantaj „potențial” al Opri unii II. Alegerea finala va fi făcută pe baza calculelor de rentabilitate financiar economica care sunt mai laborioase si care au la baza estimările aferente costurilor totale din întreaga perioada de analiza.

 • 3. Din perspectiva arhitecturala.

Fiind un criteriu independent de dotarea cu utilitati a clădirilor, s-a decis ca in cadrul analizei opțiunilor sa nu se considere importanta arhitectura in 2 ape din perspectiva faptului ca in direcția dinspre Bacau spre Tamasi, ieșirea de sud a Bacăului, zona este tipic de blocuri cu acoperișuri tip terasa necirculabila.

Selecția pe baza celui de al 2-lea criteriu. Consumurile utilităților.

a. Descrierea opțiunilor.

In ambele cazuri clădirea Centrului Administrativ va avea asigurate toate utilitățile tehnologice care sa asigure buna intretinere si funcționalitatea sa, in același timp cu asigurarea condițiilor corespunzătoare de microclimat interior, in concordanta cu normele si standardele de confort in vigoare.

Clădirea va fi dotata cu următoarele utilitati:

 • - apa potabila - prin racordarea la putui forat, hidrofor si rezeror de 100.000 litri la inaltime de 30 m;

 • - apa calda de consum care va fi preparata local;

 • - racord de canalizare - prin racordarea rețelei de canalizare către fosa septica proprie;

 • - căldură pentru asigurarea condițiilor de confort in perioada de iama - asigurata cu o instalație proprie de producere a energiei termice din energie electrica in diverse moduri, funcție de opțiuni;

Aici este singura diferența majora:

Opțiunea 1. Panouri radiante de tip electric [800W] - figura de mai jos

Optinea 2. Calorifere electrice [650-750W; radiatoare cu ulei].

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector J, 011424, București (Romania) Tel: 0040.31.805.24.00/ Fax: 0040.31.805.24.01 Global Commercium Development S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine in registrul comerțului: 140/16464/03.09.2007

Pagina 67


 • - condiții de confort vara, printr-o instalație de ventilare - climatizare proprie;

 • - energia electrica necesara alimentarii clădirii si a utilităților prin racordarea la rețeaua electrica a orașului.

Panouri radiante amplasate pe tavan. Soluții moderne de încălzire.

Elemente tehnice specifice de diferențiere ale soluției moderne (opțiunea I). Furnizarea încălzirii.

 • - Opțiunea I (Panourile radiante) reprezintă o adevarata revoluție in sistemele de incalzire si când spunem asta, ne referim la multiplele avantaje pe care le prezintă incalzirea cu aceste sisteme comparativ cu celelalte sisteme existente la ora actuala. Principiul după care funcționează aceste aparate este identic cu cel după care soarele incalzeste pamantul prin intermediul radiației infrarosii (4-14 microni). Sistemul de incalzire cu radiație inffarosie la distanta este un sistem inovator de inalta calitate recunoscut pe plan mondial ca fiind liderul in materie de eficienta a incalzirii. Sistemul de incalzire cu infrarosii incalzeste in același fel in care soarele incalzeste pamantul, intr-o forma curata, naturala si confortabila asigurând o temperatura uniforma in orice colt si la orice inaltime a camerei.

lata cateva detalii necesare aferente soluției modeme de incalzire in infrarosu:

1. Efect terapeutic important

 • - Previne si ameliorează hipertensiunea

 • - Imbunatateste circulația sanguina


 • - Puternic efect anticancerigen

 • - Ameliorarea durerilor reumatice

 • - Previne si ameliorează astmul si diverse alergii

 • - întărește sistemul imunitar

 • - Efect antidepresiv, imbunatateste somnul

 • - Usureaza respirația, ameliorează si chiar poate elimina sforăitul

 • - Previne apariția diverselor boli geriatrice, incetineste efectul de imbatrinire

 • 2. Efect antibacterian - elimina virușii, mcirobii, bacteriile in proporție de 99%!!!

3. Elimina igrasia, fumul de țigara si mirosurile neplăcute!

 • 4. Nu produce gaze toxice (CO si CO2), nu consuma oxigen, nu produce deloc curenti de aer

 • 5. Nu prezintă niciun risc de incendiu, explozie, asfixiere, electrocutare sau alte accidente

 • 6. Montaj simplu si rapid (fara șantier si mizerie) pe perete vertical sau pe tavan - la rețeaua de 220V.

 • 7. Nu necesita service, intretinere, consumabile, filtre, curatat de calcar, țevi de apa, etc.

 • 8. Omologate de către cele mai importante instituții de profil din lume.

 • 9. Termen de garanție 10 ani, dar durata de viata este peste 20 ani

Sumar valoric al opțiunilor.

Valoarea opțiunii 1: 32.774,45 mii Lei

Opțiunea 1

1

Consum energie electica [kwh/lunar]

8.400

2

consum de apa [mc/lunar]

800

Valoarea opțiunii 2: 34.126,45 mii Lei

Opțiunea 2

1

Consum energie electrica [kwh/lunar]

8.070

2

consum de apa [mc/lunar]

800


Pentru analiza calitativa a opțiunilor (analiza multicriteriala) au fost detectate 8 criterii care au impact local si regional, folosind o matrice prezentata in Tabelul „Alegerea variantei Optime” notând impactul acestora cu note de la 1 la 5.

Alegerea variantei optime [8 criterii si notate de la 1 la 5J

Nr.

Criterii de evalaure a opțiunilor

Opțiunea fara proiect

Opțiunea 1

Opțiunea

2

1

Beneficii aduse economiei locale prin proiect

1

5

5


a liana ts ('571'(uegicas

2

Creșterea renumelui zonei/promovare locala/creșterea nr. turiști

1

5

5

3

Conservarea bio-geografica

5

2

2

4

Generarea de noi locuri de munca

1

5

5

5

Atragerea de personal calificat in zona

1

4

4

6

Promovarea mișcării in aer liber, a sportului si competiției, beneficii de sanatate publica

1

5

5

7

Reducerea poluării mediului

5

1

2

8

Costul financiar al investiei

5

2

1

TOTAL

20

29

29


Toate ceîe 8 criterii alese in analiza tehnica a opțiunilor sunt independente si ajuta la evaluarea beneficiilor sau eforturilor de realizare a proiectului, in mod direct sau indirect, fara a pondera impactul. S-a considerat ca impactul este egal pentru toate cele 8 criterii.

Referitor la criteriile ce aduc inconveniente tocmai prin demararea investiției, nu s-au identificat decât

3 criterii adverse proiectului, anume costul/efortul financiar al investiției, poluarea si conservarea zonei geografice, ca si criterii nedorite [nr. 3, 7 si 8],


Opțiunea „fara proiect” a fost singura care a obtinut scor maxim la criteriile respective, insa punctajul final a fost mult sub celelalte doua opțiuni, care au multe alte beneficii.

Conform totalurilor înregistrate varianta optima nu poate fi inca aleasa utilizând exclusiv criteriile tehnice si de analiza calitativa, întrucât cele doua variante cu proiect au același punctaj tehnic - 29.

Deși Opțiunea 1 fata de Opțiunea 2 consuma relativ mai multa energie electrica, diferența de poluare este practic inexistenta întrucât nu exista emisii de noxe locale nici in atmosfera nici la nivelul solului iar Diferentele eventuale de poluare inregistrate prin consumul superior de energie la nivelul producătorului acesteia nu depind de varianta constructiva aleasa in cadrul acestui proiect, ci de alte politici generale de eficienta energetica, asupra carora realizarea investiției de fata nu are niciun impact nici direct nici indirect.


Global Commercium

(tli/tnzas eslraltit'tis

3.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara.

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a investiției propuse pe parcursul perioadei de referința, cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de finanțare a acesteia.

Analiza financiara va parcurge următoarele etape:

 • (i) estimarea veniturilor si costurilor investiției, precum si implicațiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;

 • (ii) definirea structurii de finanțare a investiției si profitabilitatea sa financiara;

 • (iii) verificarea capacitatii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcționarea adecvata a investiției si indeplinirea obligațiilor.

Determinarea performantei si sustenabilitatii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanta financiara, după cum urmeaza:

 • • valoarea financiara actuala neta;

 • • rata interna de rentabilitate financiara;

 • • raportul cost-beneficiu;

 • • fluxul de numerar cumulat pentru analiza sustenabilitatii.

Orizontul analizei financiare este 10 ani, iar rata de actualizare de 9%.

Durata execuției proiectului este de 24 luni, inclusiv realizarea proiectelor de execuție detaliu si desfasurarea procedurilor de achiziție de lucrări necesare. Investiția publica a fost considerata ca flux de ieșire de valoare egala cu total investiție proiect. Restul datelor de intrare vor fi considerate fara TVA dar incluzând cu toate contribuțiile pe salarii si alte taxe aferente. Influenta TVA va fi luata in calcul doar in cadrul analizei de sustenabilitate.

Valoarea reziduala va fi considerata ca beneficiu cumulat cu posibilele intrări din vânzările de bilete de intrare, aceste 2 fluxuri fiind singurele fluxuri financiare de intrare prevăzute, evaluate conform surselor documentare bibliografice.

Datele de intrare in analiza


Devizele Opțiunilor analizate:

Opțiunea 1:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării „Construire centru de agrement si turism Padurea Tamasi”
în mii lei/mii euro la cursul 4,3011 lei/euro din data de 22.12.2011

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

(fara TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

-

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL l:Cheltuielile pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

TOTAL CAPITOL 1

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Drum de acces, alimentare cu apa si rețele de canalizare

9.003,64

2.093,33

2.160,87

11.164,51

2.595,73

2.2

Alimentare cu energie electrica

2.500,00

581,25

600,00

3.100,00

720,75

TOTAL CAPITOL 2

11.503,64

2.674,58

2.760,87

14.264,51

3.316,48

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

37,00

8,60

8,88

45,88

10,67

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

224,52

52,20

224,52

52,20

3.3

Proiectare si inginerie

322,00

74,86

77,28

399,28

92,83

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

11,68

2,72

2,80

14,48

3,37

3.5

Consultanta

174,00

40,45

41,76

215,76

50,16

3.6

Asistenta tehnica

225,67

52,47

54,16

279,83

65,06

TOTAL CAPITOL 3

994,87

231,31

184,88

1.179,75

274,29

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

14.097,84

3.277,73

3.383,48

17.481,32

4.064,38

Obiect 1 Zona poienei mari

4.088,36

950,54

981,21

5.069,57


(tlianzas (‘strale^iciis

1.178,67

Obiect 2 Zona administrativa

2.012,48

467,90

483,00

2.495,48

580,19

Obiect 3 Zone picnic

971,00

225,76

233,04

1.204,04

279,94

Obiect 4 Zone belvedere

61,00

14,18

14,64

75,64

17,59

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

6.965,00

1.619,35

1.671,60

8.636,60

2.008,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice

34,00

7,90

8,16

42,16

9,80

Obiect 1 Zona poienei mari

11,00

2,56

2,64

13,64

3,17

Obiect 2 Zona administrativa

14,00

3,25

3,36

17,36

4,04

Obiect 3 Zone picnic

9,00

2,09

2,16

11,16

2,59

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2.405,52

559,28

577,32

2.982,84

693,51

Obiect 1 Zona poienei mari

425,64

98,96

102,15

527,79

122,71

Obiect 2 Zona administrativa

106,52

24,77

25,56

132,08

30,71

Obiect 3 Zone picnic

32,00

7,44

7,68

39,68

9,23

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilaj alim cu apa - utilitati

148,15

34,44

35,56

183,71

42,71

Ob 2 - Utilaj canalizare statie epurare

807,65

187,78

193,84

1.001,49

232,84

Ob 1 - Utilaj canalizare statie epurare

885,56

205,89

212,53

1.098,09

255,31

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

383,00

89,05

91,92

474,92

110,42

Obiect 1 Zona poienei mari

118,00

27,43

28,32

146,32

34,02

Obiect 2 Zona administrativa

173,00

40,22

41,52

214,52

49,88

Obiect 3 Zone picnic

88,00

20,46

21,12

109,12

25,37

Obiect 4 Zone belvedere

4,00

0,93

0,96

4,96

1,15

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

16.920,36

3.933,96

4.060,89

20.981,25

4.878,11

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

389,88

90,65

93,57

483,45

112,40

5.1.1. Lucrări de construcții

249,52

58,01

59,88

309,40

71,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier

140,36

32,63

33,69

174,05

40,47

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

517,70

120,36

517,70

120,36

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.233,00

519,17

535,92

2.768,92

643,77

TOTAL CAPITOL 5

3.140,58

730,18

629,49

3.770,07

876,54

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

32.774,45

7.620,02

7.687,73

40.462,18

9.407,40

Din care C + M

28.888,52

6.716,54

6.933,24

35.821,76

8.328,51

Opțiunea 2:


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării „Construire centru de agrement si turism Padurea Tamasi”

în mii lei/mri euro la cursul 4,3011 lei/euro din data de 22.12.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea

(fara TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1: Cheltuielile pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

TOTAL CAPITOL 1

215,00

49,99

51,60

266,60

61,98

(iliaiKds uslrme^icas

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Drum de acces, alimentare cu apa si rețele de canalizare

9.315,64

2.165,87

2.235,75

11.551,39

2.685,68

2.2

Alimentare cu energie electrica

2.500,00

581,25

600,00

3.100,00

720,75

TOTAL CAPITOL 2

11.815,64

2.747,12

2.835,75

14.651,39

3.406,43

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

37,00

8,60

8,88

45,88

10,67

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

224,52

52,20

0,00

224,52

52,20

3.3

Proiectare si inginerie

322,00

74,86

77,28

399,28

92,83

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

11,68

2,72

2,80

14,48

3,37

3.5

Consultanta

174,00

40,45

41,76

215,76

50,16

3.6

Asistenta tehnica

225,67

52,47

54,16

279,83

65,06

TOTAL CAPITOL 3

994,87

231,31

184,88

1.179,75

274,29

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

15.137,84

3.519,53

3.633,08

18.770,92

4.364,21

Obiect 1 Zona poienei mari

4.462,36

1.037,49

1.070,97

5.533,33

1.286,49

Obiect 2 Zona administrativa

2.381,48

553,69

571,56

2.953,04

686,58

Obiect 3 Zone picnic

1.083,00

251,80

259,92

1.342,92

312,23

Obiect 4 Zone belvedere

97,00

22,55

23,28

120,28

27,96

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

7.114,00

1.654,00

1.707,36

8.821,36

2.050,95

4.2

Montaj utilaje tehnologice

34,00

7,90

8,16

42,16

9,80

Obiect 1 Zona poienei mari

11,00

2,56

2,64

13,64

3,17

Obiect 2 Zona administrativa

14,00

3,25

3,36

17,36

4,04

Obiect 3 Zone picnic

9,00

2,09

2,16

11,16

2,59

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2.405,52

559,28

577,32

2.982,84

693,51

Obiect 1 Zona poienei mari

425,64

98,96

102,15

527,79

122,71

Obiect 2 Zona administrativa

106,52

24,77

25,56

132,08

30,71

Obiect 3 Zone picnic

32,00

7,44

7,68

39,68

9,23

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilaj alim cu apa - utilitati

148,15

34,44

35,56

183,71

42,71

Ob 2 - Utilaj canalizare statie epurare

807,65

187,78

193,84

1.001,49

232,84

Ob 1 - Utilaj canalizare statie epurare

885,56

205,89

212,53

1.098,09

255,31

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

383,00

89,05

91,92

474,92

110,42

Obiect 1 Zona poienei mari

118,00

27,43

28,32

146,32

34,02

Obiect 2 Zona administrativa

173,00

40,22

41,52

214,52

49,88

Obiect 3 Zone picnic

88,00

20,46

21,12

109,12

25,37

Obiect 4 Zone belvedere

4,00

0,93

0,96

4,96

1,15

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 Zona poienei mari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 Zona administrativa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 Zone picnic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 4 Zone belvedere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiect 5 Trasee biciclete, ATV-uri si poteci de mers pe jos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

17.960,36

4.175,76

4.310,49

22.270,85

5.177,94

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

389,88

90,65

93,57

483,45

112,40

5.1.1. Lucrări de construcții

249,52

58,01

59,88

309,40

71,94

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantier

140,36

32,63

33,69

174,05

40,47

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

517,70

120,36

0,00

517,70

120,36

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2233,00

519,17

535,92

2768,92

643,77

TOTAL CAPITOL 5

3.140,58

730,18

629,49

3.770,07

876,54

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

34.126,45

7.934,35

8.012,21

42.138,66

9.797,18

Din care C + M

30.240,52

7.030,88

7.257,72

37.498,24

8.718,29

Deoarece clădirile sunt caracterizate de o perioada de viata lunga (clasa 1.6. „Construcții de locuințe si construcții social-culturale” avand durata intre 40-60 ani conform HG 2139/30.11.2004), analiza financiara va lua in considerație si valoarea reziduala a investiției.

Valoarea reziduala la finalul celui de al 10-lea an de funcționare din cei, in medie, 50 de ani de viata contabila a investiției este de 80% din valoarea totala, fiind preluata in tabelele de analize financiare si economice drept venit in anul al 12-lea (2 ani de execuție + cei 10 de exploatare).

Structura costurilor proiectului are doua componente:

 • a) Costuri de investiție, care au incidența in primii 2 ani ai proiectului;

 • b) Costuri de operare, care au incidența incepand cu anul 3 pana in finalul anului 12, inclusiv.

 • a) Costurile de investiție sunt cele ce provin din Devizul general al investiției, conform pârtii tehnice a Studiului de fezabilitate si definesc valoric cele 2 opțiuni ale proiectului (cea moderna si cea clasica) Varianta fara proiect nu prezintă interes in cadrul analizei financiare si economice intrucat in aceasta situație nu exista fluxuri nici de resurse financiare si nici de beneficii economice deoarece investiția incepe de la zero.

 • b) Costurile de operare nu depind direct de fluxul de turiști si sunt compuse deci din cheltuieli fixe cu:

bl) Utilitățile

b 2) Consumabilele, Salarii (angajați permanent proiect) si comunicarea, (aferenta angajatilor permanenti)

b3) Costurile de intretinere a clădirilor si a celorlalte utilitati si dotări.

Detalierea cheltuielior si veniturilor

Vom detalia Costul utilităților care pot fi urmărite tabelar, in funcție de fiecare Opțiune, deoarece sunt singurele care generează diferențierea acestora. Restul cheltuielilor fiind aproximativ identice indiferent de versiunea aleasa. S-a menționat cuvântul „aproximativ” deoarece costurile de reparații capitale si reparații curente depind de valoarea investiției si deci nu sunt constante.

b 1). Consumul de utilitati anual pe variante de investiție:

Costurile utilitarilor pentru cele 2 opțiuni.

Denumire

Opțiunea I -Moderna

Opțiunea II -Clasica/Standard

32.774.450 RON

34.126.450 RON

Tip Consumuri

unitate de măsură

Preț unitar Lei

Valoare consum lunar

Cost Lei/ an

Valoare consum

Cost consum-Iei

Consum apa / luna

mc/luna

0*

800,00

0*

800,00

0*

Consum energie electrica/luna

MWh/lu na

446.3

8,40

44987

8,07

43220

Total anual Lei

44987

43220

Total anual

Eur

10459

10049

*Apa se extrage din putui forat si se evacueaza in fosele septice deci nu exista un cost efectiv al apei in sine ci numai costul electricității necesare pentru funcționarea pompelor si costurile de reparații. Aceste costuri sunt estimate de către proiectant la capitolele respective si sunt incluse in calcului

Costul energiei electrice anuale este mai mic in varianta II deoarece consumul radiatoarelor infrarosii montate pe pereți verticali este mai mare decât al caloriferelor pe ulei, pentru obținerea aceluiași efect intr-un spațiu circulat intens.

b 2). Costurile aferente comunicării, consumabilelor si salariilor/pe an.

In urma ședințelor echipei de proiect s-a stabilit ca Beneficiarul va opera investiția găzduind aici angajați proprii carora le va suporta integral costurile aferente. Acești angajați vor avea si alte sarcini diferite de cele specifice Centrului. Beneficiarul investiției va stabili salariile celor 10 angajați permanenti ai proiectului, insa analiza a luat in considerare (știind ca majoritatea angajatior este fara studii superioare) acordarea unui salariu mediu net de aproximativ 64% din valoarea salariului mediu net in Județul Bacau la sfârșitul anului 2011 care este de 1450 lei. Total cheltuieli salariale 1700 lei -net aproximativ 930 Lei). Costul unitar salarial cu toate contribuțiile angajatorului este calculat deci la 1.700 Lei lunar. Pentru cei zece salariati vor trebui asigurate salarii anuale de 204000 lei.

Costul anual al comunicării se estimează la un buget de 1 % din totalul masei salariate.

Costul lunar al consumabilelor s-a aproximat la 1700 lei iar reparațiile curente la 0.05% din costul investiției. Reparațiile curente sunt de ritmiciate anuala.

b 3). Costurile reparațiilor capitale aferente.

Reparațiile capitale se fac odata la 7 ani fiind estimate la 5 % din investiția totala.

Costurile de operare anuala Opțiunea I:

Opțiunea 1

Nr unitati lunar

Total unitati anual

Preț unitar

Lei anual

Euro anual

Energie electrica (MWh)

8,4

100,80

446,30

44.987,00

10.459,00

APA put forat (mc)

800

9600,00

0,00

0,00

0,00

Salarii

10

120,00

1700,00

204.000,00

47.430,00

Comunicații (% din salarii)

1%

din salarii

2.040,00

474,00

Reparații curente (% din total investiție)

0.05%

din cost investiție

16.387,00

3.810,00

Materiale Consumabile si de intretinere- suma fixa lunar

1

12

1700,00

20.400,00

4.743,00

Total

287.814,00

66.916,00

Costurile de operare anuala Opțiunea II:

Opțiunea 2

Nr unitati lunar

Total unitati anual

Preț unitar

Lei anual

Euro anual

Energie electrica (MWh)

8,07

96,84

446,30

43.220,00

10.049,00

APA put forat (mc)

800

9600,00

0,00

0,00

0,00

Salarii

10

120,00

1700,00

204.000,00

47.430,00

Comunicații (% din salarii)

1%

din salarii

2040,00

474,00

Reparații curente (% din total investiție)

0.05%

din cost

17.063,00

3.967,00

Materiale Consumabile si de intretinere- suma fixa lunar

1

12

1700,00

20.400,00

4.743,00

Total

286.723,00

66.663,00

In tabelul următor putem remarca ponderea cheltuielilor de operare relativ la total proiect, pentru fiecare opțiune, ce permite si o vizualizare comparativa pe orizontul de analiza de 10 ani. In plus acest tabel exemplifica cu cat vom cheltui mai puțin in perioada de operare pentru fiecare cost fix [e.g.: indiferent de numărul de vizitatori/turisti], atat valoric cat si procentual [fata de valoarea investiției] in opțiunea II.

Comparația intre costurile de operare ale opțiunilor pe total orizont de analiza de 10 ani.

Costuri curente operare orizont 10 ani*

Opțiunea I

Opțiunea 11

Valoare Opțiuni:

32.774.450

34.126.450

Tip cheltuiala

valoare

%

valoare

%

Reparații curente* (8 ani - 2 garanție)

131.098

0 ,40%

136.506

0 ,40%

Salarii

2.040.000

6,22% 1

2.040.000

5 ,98%

Consumabile

204.000

0 ,62%

204.000

0 ,60%

Comunicații

20.400

0 ,06%

20.400

0 ,06%

Utilitari

449.870

1 ,37%

432.200

1 ,27%

Total

2.845.368

8 ,68%

2.833.106

8 ,30%

Opțiunea II prezintă cel mai mic procent al costului utilităților, anume 8,30% fata de 8,68 %. Cele 2 opțiuni diferă destul de puțin ca valoare totala a costurilor de operare in 10 ani, anume cu 12.262 lei mai ieftina operarea versiunii 2; astfel incat diferența investitionala inițiala de 314.338 Euro (in favoarea opțiunii 1) nu se va echilibra din economia realizata din operare pe orizontul de analiza solicitat.

Detalierea veniturilor

Arealul potențial principal al turiștilor pentru estimarea numărului de excursii si deci de intrări in Padurea Tamasi a fost considerat ca fiind constituit din locuitorii Municipiului Bacau si comunelor învecinate, pe o distanta de 20 km fata de Padurea Tamasi. In acest perimetru se afla 200 000 de locuitori. Din arealul principal putem estima ca rezonabil si prudent daca se va ajunge in 5 ani ca aproximativ 5% din locuitori sa efectueze o excursie cel puțin o data pe an in Padurea Tamasi, estimare care include potențialii turiști pentru excursii de 1 zi.

Arealul potențial secundar il constituie zona intre 20 si 50 km distanta fata de Padurea Tamasi, In acest perimetru se evalueaza un număr total de locuitori de peste 150 000 locuitori întrucât include Municipiul Vaslui (aprox 50 km), orașele Comanesti, Targu Ocna si Onești. Din acest areal secundar putem considera ca rezonabil un procent de 2 % din populație care efectuează cel puțin o excursie anual in Padurea Tamasi.

Arealul tertiar este intreg restul Județului Bacau, atat populația din mediul rural cat si cea din mediul rural, populația din acest perimetru, neinclusa in arealurile principal si secundar fiind de peste 400 000 persoane. Din acest areal suplimentar putem considera ca rezonabil un procent de 1 %.

Centrul Padurea Tamasi va fi bineinteles vizitat si de turiștii aflati in tranzit dar intrucat nu se poate estima numărul lor pe termen mediu si lung, aceasta resursa potențiala de vizitatori nu a fost luata in considerare in cadrul Anaizei prezente.

Se prevăd sosiri de turiști incepand cu anul 1 de funcționare de 13.920 persoane, si anual, in creștere de 4% iar acest flux e prezentat in tabelul de Prognoza sosirilor turistice si a veniturilor din agrement.

Practic se observa o estimare lunara de 1.160 vizitatori lunar, cifra realista pentru orice obiectiv de agrement care utilizează un buget de promovare si servicii corespunzătoare nevoilor pieței respective.

Biletul de intrare de 7,5 lei se menține stabil pe orizontul de timp al analizei si este o valoare aleasa de Beneficiar, considerata rezonabil estimata pentru situația economica locala si veniturile medii ale populației.

Prognoza sosirilor turistice si a veniturilor

anul- de la finalizarea proiectului

Previziunea fluxului de sosiri turistice (persoane).

1

2

3

4

5

total

Creșterea % a sosirilor

100%

105%

109%

114%

117%

117,00%

Nr. Turisti/an

13.920

14.640

15.120

15.840

16.320

Nr. Turisti/luna

1.160

1.220

1.260

1.320

1.360

Global Commerclum


aii anzas esiralt’gii'tis


Turiștii plătitori ai biletului de intrare in Parcul Tamasi genereza un flux de intrare numerar in intervalul 104.400-122.700 lei creșterea fiind constanta cu aproximativ 4% anual timp de 7 ani, după care se stabilizează.


In prezent singurele incasari prevăzute de beneficiar sunt cele din biletele de intrare.


Costurile de investiție sunt eșalonate 45% in primul an si 55% in al doilea tinandu-se cont de faptul ca primele 4 luni se desfasoara operațiunile de pregătire a lucrărilor de construcții care se desfasoara doar 8 luni in Anul 1 si 12 in Anul 2.In urma estimărilor de mai sus se prezintă următoarele tabele de fluxuri financiare, pentru fiecare opțiune:


ea I.Analiza financiara. Tabel cu orizont de


de 10 ani. R=9%.ANUL

1 INV

2 INV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intrări numerar

0

0

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

26341960

Bilete intrare

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

122400

Valoarea reziduala

26219560

Ieșiri numerar

14748503

18025948

287814

287814

287814

287814

287814

287814

1107175

287814

287814

287814

Investiția

14748503

18025948

Reparații curente

0

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

Reparații capitale

0

819361

Salarii

0

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

Consuma bile

0

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

Comunic ații

0

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

Utilitati

0

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

Flux numerar

-14748503

-18025948

-183414

-178014

-174414

-169014

■165414

-165414

-984775

-165414

-165414

26054146

Opțiunea II.Analiza financi

ara. Tabel cu orizont

de exploatare de 10 ani. R=9%.

ANUL

1 IN V

2 INV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intrări numerar

0

0

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

27423560

Bilete intrare

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

122400

Valoarea reziduala

27301160


Costuri

15356903

18769548

286723

286723

286723

286723

286723

286723

1)39884

286723

286723

286723

Investiția

15356903

18769548

Reparații curente

0

17063

17063

17063

17063

17063

17063

17063

17063

17063

17063

Reparații capitale

0

853161

Salarii

0

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

Consum abile

0

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

Comunic ații

0

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

Utilitati

0

43220

43220

43220

43220

43220

43220

43220

43220

43220

43220

Flux numerar

■15356903

18769548

-182323

-176923

-173323

-167923

-164323

-164323

1017484

-164323

-164323

27136837

In urma aplicării formulelor de calcul ale indicatorilor de rentabilitate se vor obține următoarele valori pentru cele 2 opțiuni:

Opțiunea 1:

Opțiunea 2:


Rata actualizare

9,00%

VPN/NPV Financiara

-20.682.433

RIRF/ IRR

Financiar

-2,94%

Raport B/C Financiar

0,3249


Rata actualizare

9,00%

VPN/NPV Financiara

-21.491.595

RIRF/ IRR Financiara

-2,92%

Raport B/C Financiar

0,3248


Prin compararea ratelor de rentabilitate remarcam avantajul net al Opțiunii I deoarece:

 • - Valoarea prezenta Neta este Superioara, cu aproximativ 0,809 milioane Lei

 • - Rata Interna de Rentabilitate Financiara este similara, deoarece - 2,94 % este aproximativ egala cu -2,92%;

 • - Raport cost-beneficiu financiar ușor imbunatatit pentru Opțiunea I (0,3249 > 0,3248)

Aceste valori, confirma nevoia de finanțare publica, intrucat valorile nete actualizate pentru investiție sunt negative.

Analiza sustenabilitatii

(tlianzds esiraiegictis

întrucât previziunile Beneficiarului, care stau la baza proiecțiilor financiare sunt ca nivelul de suportabilitate al costului biletului este de 7,5 lei si acest nivel nu asigura acoperirea costurilor de operare integral după darea in folosința a investiției, este necesara o analiza prin care sa se calculeze volumul si planificarea intervențiilor financiare ale Beneficiarului pentru a asigura un flux de numerar cumulat pozitiv pentru intreaga perioada de analiza. Diferentele pozitive de flux de numerar previzionat se pot constitui intr-un fond de rulment care sa asigure atat fluenta financiara a operării cat si acoperirea unor cheltuieli neprevăzute.

Tabel de sustenabilitate (Opțiunea I):

ANUL

1INV

2 INV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intrări

numerar

18300000

22400000

294400

299800

303400

308800

312400

312400

1322400

312400

312400

312400

Bilete intrare

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

122400

Contribuție pentru investiții

18300000

22400000

Contribuție pentru intretinere

190000

190000

190000

190000

190000

190000

1200000

190000

190000

190000

Ieșiri numerar

18178345

22283838

307930

307930

307930

307930

307930

307930

1323938

307930

307930

307930

Investiția

14748503

18025948

Reparații curente

0

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

16387

Reparații capitale

0

819361

Salarii

0

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

204000

Consumabile

0

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

20400

Comunicații

0

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

Utilitati

0

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

44987

TVA

3429843

4257890

20115

20115

20115

20115

20115

20115

216762

20115

20115

20115

Flux numerar pe perioada

121655

116162

-13530

-8130

-4530

870

4470

4470

-1538

4470

4470

4470

Flux de numerar cumulat

121655

237817

224287

216158

211628

212498

216969

221439

219902

224372

228842

233313

TVA conform deviz- unele elemente sunt nepurtatoare de TVA

A

■ Global Commercium


(iliaiiza* cs(raft;iți('(ts


Interpretare si concluzii

Concluziile analizei de sustenabilitate:

In perioada investiției (primii doi ani de analiza), beneficiarul va trebui sa mobilizeze fonduri astfel incat sa se asigure ca pe langa cota sa din cheltuielile proiectului va finanța si acoperirea deficitului de numerar privind TVA aferenta investiției.

Prevedem ca volumul financiar al angajamentelor Beneficiarului vor fi in jur de 18 300 000 lei pentru primul an si 22 400 000 lei pentru al doilea an.


De asemenea pentru susținerea cheltuielilor de operare, Beneficiarul va trebui sa se angajeze la cheltuieli care sa compenseze deficitele anuale financiare in valoare medie de 190 000 lei pentru pe an de operare precum si pentru susținerea reparațiilor capitale o data la 7 ani când va trebui sa aloce o suma de aproximativ 1 200 000 lei.

Concluziile Analizei Financiare

Consecința a valorilor obținute in analiza financaira pentru Indicatorii de rentabilitate si centralizate in tabelele pentru cele 2 opțiuni, proiectul poate fi si trebuie sa fie finanțat public deoarece:

 • •   RIR (F) este negativ si


 • •   VNA (F) negativ,

lucru care justifica nevoia unei finanțări publice.

Fluxul de numerar din exploatare este negativ de asemenea ceea ce denota necesitatea ca după terminarea investițiilor, Beneficiarul sa aloce anual fonduri pentru operarea Parcului Padurea Tamasi, de valoare minima cu a deficitului de finanțare prezentat in proiecția financiara pentru Opțiunea 1 si anume suma de medie de 190 000 lei in anii obisnuiti si 1 200 000 lei pentru anii in care se efectuează reparațiile capitale.

Deși proiectul nu este generator de fluxuri nete financiare, acesta va genera beneficii sociale care urmeaza sa fie evaluate monetar, si anume din punct de vedere al creșterii calitatii vieții, a gradului de sanatate, al reducerii șomajului in zona analizata.

itliunzas eslruie^icas

Valoarea acestor elemente „evaluate monetar” vor fi factorul prin care se va analiza utilitatea economica a proiectului pentru societate, in cadrul Analizei Economice.

4.Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica.

Obiectivul analizei economice este de a verifica daca investiția are o contribuție pozitiva neta pentru societate si, in consecința, aceasta merita sa fie finanțata din fonduri publice. Pentru alternativa selectata, beneficiile investiției trebuie sa depaseasca costurile acesteia si, mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor sale economice trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a costurilor economice.

Punctul de start in analiza economica este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiara la care sunt introduse doua tipuri de corecții: (i) corecția fiscala si corecția economica a preturilor si (ii) monetizarea extemalitatilor. Aceste corecții se reflecta in fluxurile economice de numerar.

Fluxurile de numerar de intrare si ieșire au la baza cele din analiza financiara cu ajustările necesare, legate de corecțiile fiscale aferente TVA -ului si cele de externalitati aferente impactului proiectului.

Acestea sunt de 3 tipuri si se mai numesc: a) fiscale, b) extemalitati economice de impacturi indirecte aferente operării si c) preturi umbra aferente execuției investiției.

 • a) Corecțiile fiscale: taxele indirecte, daca au fost incluse in costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusa in costurile eligibile si / sau in costurile de operare si întreținere, ca si obligațiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenții, daca au fost incluse in costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, daca judecam la nivelul societății, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar in altul.

 • b) Corecțiile pentru extemalitati: impacturile proiectului in economia si mediul sau trebuie luate in considerare. Acestea pot fi:

 • i. Impacturi negative, ce se includ in analiza la poziția costuri economice. Putem avea astfel de costuri:


Global Commerclum

aliamas eslrtiiegicds

 • •  Pe perioada construcției. De exemplu: pe perioada construirii infrastructurii de agrement este blocat accesul la obiectivul turistic, ceea ce duce la scoaterea temporara a obiectivului din circuitul turistic;

 • •  Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: prin construirea unui drum de acces la obiectivul turistic natural va duce la deteriorarea cadrului natural;

ii. Impacturi pozitive, ce se includ in analiza la poziția beneficii. Putem avea astfel de beneficii:

 • •  Pe perioada construcției infrastructurii de agrement. De exemplu: număr de locuri de munca temporare, pe perioada construcției;

 • •  Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: creșterea numărului de turiști, creșterea numărului de persoane insanatosite in rândul populației ca urmare a creării unei noi baze de tratament, creșterea valorii terenului datorita proiectului, creșterea nr. de IMM-uri etc.;

 • •  Aceste impacturi pozitive se regăsesc in indicatorii de impact (cei aferenti obiectivelor generale).

Toate aceste impacturi se impart in:

 • •  economice (creșterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare);

 • •  sociale (reducerea șomajului, nr. de locuri de munca păstrate, nr. de locuri de munca pierdute, nr. populație stramutata etc.);

 • •  de mediu (reducerea utilizării resurselor naturale epuizabile, relevante pentru proiect).

O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate in bani, după o anumita metodologie ce trebuie prezentat in analiza). Ele vor fi incluse in tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate in bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei.

 • c) Corecțiile pentru transformarea preturilor de piața in preturi contabile (preturile umbra): in multe cazuri preturile de pe piața nu reflecta preturile adevarate ale mărfurilor, consumabilelor, fiind distorsionate de diferite politici protectioniste sau de subvenționare. Aceste elemente de distorsionare a pieței, cum ar fi taxele vamale[pentru anumite materii prime materaile, dotări etc.], trebuie eliminate in cadrul analizei economice.

Pe de alta parte preturile umbra trebuie sa reflecte si costul de oportunitate si disponibilitatea de a plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Preturile umbra se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in analiza financiara; s-a presupus ca acest factor este 0,80% din costul tuturor manoperei, materialelor si dotărilor).

Fluxul costurilor si beneficiilor economice va fi actualizat utilizandu-se o rata de actualizare de 5,5% si se vor determina indicatorii de performanta economica pentru investiție:

 • • valoarea economica actuala neta;

 • • rata interna de rentabilitate economica;

 • • raportul economic cost-beneficiu.


Beneficiile economice deriva din obiectivele proiectului si măsură de îndeplinire a acestora, îndeplinirea obiectivelor conduce la o multitudine de impacturi acestea impartindu-se in:

 • •      economice (creșterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare, creșterea valorii potențiale a terenului);

 • •      sociale (reducerea șomajului, nr. de locuri de munca păstrate, nr. de locuri de munca pierdute, nr. populație stramutata etc.);

 • •      de mediu (creșterea / reducerea poluării, după caz).

Acestora, de mai sus, li se mai adauga modificarea fluxurilor monetare aplicandu-se:

 • 1. Corecțiile fiscale de TVA la Costurile consumabilelor si costurile fixe;

 • 2. Eliminarea taxelor si contribuțiilor pe salarii.


In vederea realizării analizei economice s-au luat in calcul următoarele presupuneri de natura economica, si sociala:

In primul rând, creșterea gradului de sanatate al turiștilor ce vor practica activitatile recreativ sportive prevăzute a se desfasura in parc.

S-a luat in calcul ca, pe parcursul unui an, sa se reducă numărul mediu de zile de spitalizare cu o zi la fiecare 20 de turiști, adica un efect benefic de sanatate cuantificabil la 5% din turiștii sosiți.

S-a luat in calcul crearea de locuri de munca atat pe perioada efectuării lucrărilor cat si pe perioada operării si s-au introdus beneficiile referitoare la diminuarea costurilor pentru societate ale ajutorului de șomaj corespunzător.

S-a estimat ca un efect direct creșterea valorii totale a terenului Parcului Tamasi, de la valoarea unui teren forestier (1000 lei / ha) la minimum a zecea parte din valoarea celui mai ieftin teren vitalizat din zona si anume la 1.5 euro / mp.

In partea de costuri, corecțiile sunt 0,83 pentru TVA, diverse costuri, 0,55 pentru salarii si 0,8 pentru tot costul investiției, reprezentând cost umbra pentru manopera [parte din valoarea totala a investiției]. In acest context valoarea economica a investiției este 0,8 din deviz pe care am folosit-o integral in cadrul analizei financiare.

Previziuni Beneficii Sociale - Impact pe termen scurt (pe durata investiției)

Nr unitati

Impact estimat unitar

Total

Creare locuri de munca temporare

(cost mediu creare loc munca - 3000 euro)

20

12.905

258.100

Creare locuri de munca permanente

10

12.905

129.050

Total perioada investiției - 2 ani

387.150

Previziuni Beneficii Sociale Impact termen lung pe durata de analiza (anual)

Nr unitati

Impact estimat unitar

Total

Scăderea șomajului cu 10 persoane

- valoarea ajutorului mediu de șomaj

10

3.000

30.000

Creșterea gradului de sanatate pentru turiști cu valoarea unei zile medii de spitalizare, cu o incidența anuala de 1 zi la fiecare 20 turiști. Valoarea medie totala a unei zile de spitalizare a fost evaluata la 500 lei

696

500

348.000

Total anual

378.000A

■ Global Commercium


(iliiiiizas es Irti legicns


Previziuni Beneficii Economice Indirecte

Impact pozitiv

pe termen lung pe orizontul de analiza a proiectului, o singura data, la finalul perioadei de referința

Nr unitati

Impact estimat unitar

Total

Creșterea valorii terenului in urma investiției de la media de 1000 lei pe hectar la minim 64500 lei / hectar (~1.5 euro / mp)

325

63.500

20.637.500

Total

20.637.500


Utilizând corecțiile economice explicate mai sus vom putea proiecta următoarele fluxuri economice.


Analiza economica. Opțiunea I.Tabel cu orizont de exploatare de 10 ani. R=5,5%.


ANUL

Factor co-rec-tie

1 IN V

2INV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intrări

193575

193575

482400

507352

523986

548938

565572

565572

565572

565572

565572

47422632

Bilete intrare

1

0

0

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

122400

Beneficii sociale anual

0

0

378000

397552

410586

430138

443172

443172

443172

443172

443172

443I72

Valoarea reziduala

26219560

creșterea valorii terenului

20637500

beneficii perioada investiție

193575

193575

Costuri

11798802

14420758

181766

181766

181766

181766

181766

181766

837255

181766

181766

181766

Investiția

0.8

11798802

14420758

Reparații curente

0.83

0

0

13601

13601

13601

13601

13601

13601

13601

13601

13601

13601

Reparații capitale

0.8

0

0

655489

Salarii

0.55

0

0

112200

112200

112200

112200

112200

112200

112200

112200

112200

112200

Consuma bile

0.83

0

0

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

Comunicații

0.83

0

0

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

Utilitari

0.83

0

0

37339

37339

37339

37339

37339

37339

37339

37339

37339

37339

Flux numerar

11605227

14227183

300634

325586

342220

367172

383807

383807

-271682

383807

383807

47240867Global Commerclum

alianzas estrulegicas

Opțiunea lI.Analiza economica. Tabel cu orizont de exploatare de 10 ani. R=5,5%.

ANUL

Fac -tor corecție

1INV

2 INV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intrări

Facto r corec tii

193575

193575

482400

507351

523986

548938

565572

565572

565572

565572

565572

47422632

Bilete intrare

l

0

0

104400

109800

113400

118800

122400

122400

122400

122400

122400

122400

Beneficii sociale anual

0

0

378000

397552

410586

430138

443172

443172

443172

443172

443172

443l72

Valoarea reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26219560

creșterea f valorii

terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20637500

beneficii perioada investiție

193575

193575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri

12285522

15015638

180860

l80860

18086(1

180860

1 8086(1

i 80860

1545918

180860

18086(1

180860

Investiția

0.8

12285522

15015638

Reparații curente

0.83

0

14162

14162

14162

14162

14162

14162

14162

14162

14162

14162

Reparații capitale

0.8

0

1365058

Salarii

0.55

0

112200

112200

112200

112200

1 12200

112200

112200

112200

112200

112200

Consumab ile

0.83

0

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

16932

Comunica tii

0.83

0

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

1693

Utilitati

0.83

0

35873

35873

35873

35873

35873

35873

35873

35873

35873

35873

/■-3I

Flux

> numerar

-1209)947

-14822063

301540

326491

343126

368078

384712

384712

-980346

384712

384712

47241772

Indicatorii de Rentabilitate Economica ai proiectului

Opțiunea 1

Rata actualizare

5,50%

VPN/NPV Economica

2.895.940

RIRE/ IRR

Economic

6,71%

Raport B/C Economic

1,11

Opțiunea 2

Rata actualizare

5,50%

VPN/NPV Economica

1.468.005

RIRE/ IRR Economic

6,10%

Raport B/C Economic

1,05


Diferentele constatate in cadrul Analizei Financiare in avantajul Opțiunii I se accentuează in partea de Analiza Economica, confirmând corectitudinea alegerii efectuate.

O alta concluzie care trebuie dedusa din analizele acestor rezultate si indicatori este ca in faza tehnica, alegerea soluțiilor optime constructive este deosebit de importanta, intrucat indicatorii de eficienta economica pot fi influențați semnificativ de costurile inițiale ale investiției.

Interpretare si concluzii.

Valoarea benficiilor /veniturilor economice si sociale identificate si cuantificate in analiza economica se dovedește o argumentație solida in sprijinul implementării proiectului ca inițiativa importanta si utila.


Analiza Economica prezintă o rentabilitate buna a proiectului, un Raport Beneficiu/Cost supraunitar si o Valoare prezenta neta VNA/NPV pozitiva.

VPNe / NPVe >0 [pozitiva]

RIR e > 5,5%,

Rbc > 1 [supraunitar] ceea ce substantiaza faptul ca este un proiect important si benefic pentru regiune din punct de vedere al dezvoltării regionale.

De asemenea putem accentua ca in cadul Analizei Economice s-a adoptat o atitudine prudenta, evitandu-se supraevaluări ale unor impacturi de altfel deosebit de pozitive pentru zona economica si sociala a proiectului.

Aceste impacturi suplimentare celor identificate sunt prezentate in cele ce urmeaza, si contribuie la justificarea atat a importantei proiectului cat si a efectelor benefice generale publice ale sale.

Beneficii economice ale proiectului dificil de exprimat monetar

Proiectul va genera si beneficii calitative importante si valoroase - chair daca mai greu de apreciat monetar - cum ar fi de exemplu:

 • 1.  Creșteri ale productivității muncii datorate reducerii nivelului de stress pentru vizitatori;

 • 2.  Contribuție la crearea unui brand name aferent obiectivului proiectului cu un potențial impact pozitiv si asupra economiei locale in regiunea proiectului;


 • 3.  Efect pozitiv educativ in domeniul protecției mediului;

Având in vedere si aceste efecte economice de impact greu de evaluat in termeni monetari consideram ca rentabilitatea economica a proiectului are o valoare corespunzătoare pentru a fi susținuta din fondurile publice.

5.Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul potențial asupra modificării indicatorilor de performanta financiara si economica.

Indicatorii de performanta financiara si economica relevanți, care se vor considera in toate cazurile,


sunt rata interna de rentabilitate financiara a investiției si valoarea financiara actuala neta. In cazul investițiilor publice majore, analizele vor avea in vedere si rata interna a rentabilității economice si valoarea economica actuala neta.

Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge următorii pașii:

 • - identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuala a unui set de variabile ale investiției si apoi calcularea valorii indicatorilor de performanta financiara si economica;

 • - calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate.

  A

  ■ Global Commerclum


  alianzux eslrtifeț'ictis


Identificarea variabilelor critice ale proiectului, conduce, deci, la obținerea unei analize a riscului doar daca vom putea creiona mecanisme de gestionarea riscului.

Multi autori de analize cost beneficiu, uita parțial sau integral, sa creioneze mecanismele de gestionarea riscului, ceeea ce constituie o mare eroare care va fi evitata, in cazul nostru.


începând cu identificarea, acest lucru se realizează prin permiterea modificării variabilelor in conformitate cu o anumita modificare procentuala, cu respectarea variațiilor ulterioare ale indicatorilor de performanta financiara si economica. Variabilele critice vor fi modificate pe rând, iar ceilalți parametri vor ramane constanți. Sursele bibliografice de indrumare sugerează sa se considere „critice” acele variabile pentru care o variație de 1% (pozitiva sau negativa) da naștere la o variație corespunzătoare de 5% a valorii de baza a NPV. Cu toate acestea, se pot adopta criterii diferite.

Calculul valorilor de comutare ale variabilelor critice poate dezvălui informații interesante, indicând ce modificare procentuala a acestora ar determina ca VNA (economica sau financiara) sa fie egala cu zero.

1) Analiza senzitivitatii indicatorilor de performanta fata de creșterea valorii investiției:

Senzitivitatea indicatorilor Financiari:


Valoarea efectiva a indicatorilor de performanta financiara in funcție de variația procentuala a variabilei critice „Costul total al investiției”:

Variație

Cost

Total

Investiție

Valoare VNA FIN

Valoare RIR (F)

Valoare Raport B/C

-5%

-19.690.102

-2,97%

0,3251

-4%

-19.888.568

-2,97%

0,3251

-3%

-20.087.035

-2,96%

0,3250

-2%

-20.285.501

-2,95%

0,3250

-1%

-20.483.967

-2,95%

0,3249

1%

-20.880.900

-2,94%

0,3248

2%

-21.079.366

-2,93%

0,3248

(iliitHzas estrme^icds

3%

-21.277.832

-2,93%

0,3247

4%

-21.476.298

-2,93%

0,3247

5%

-21.674.765

-2,92%

0,3246

Variația procentuala a indicatorilor de performanta financiara in funcție de variația procentuala a variabilei critice „costul total al investiției”:

Variație

Cost

Total

Investiție

Variație procentuala VNA FIN

Variație procentuala RIR (F)

Variație procentuala Raport B/C

%

-5%

-4,80%

-0,90%

0,08%

-4%

-3,84%

-0,71%

0,06%

-3%

-2,88%

-0,53%

0,05%

-2%

-1,92%

-0,35%

0,03%

-1%

-0,96%

-0,17%

0,02%

1%

0,96%

0,17%

-0,02%

2%

1,92%

0,33%

-0,03%

3%

2,88%

0,50%

-0,05%

4%

3,84%

0,66%

-0,06%

5%

4,80%

0,81%

-0,07%

Concluzie:

Valoarea Neta Actualizata Financiara prezintă o dependenta cvasiliniara cu variația valorii totale a investiției, in timp ce Rata de rentabilitate Financiara prezintă o variație mult mai inelastica. Raportul Beneficiu / Cost Financiar este parametrul care depinde cel mai puțin de variația Costului investiției.

Aceste date ne spun ca deși raportul de eficienta a beneficiilor financiare totale depinde in mica măsură de Costul Total al investiției, acest parametru este totuși este deosebit de important, intrucat influențează direct valoarea financiara totala a Proiectului pe orizontul de analiza.

Cu alte cuvinte un leu economisit la investiție induce o economie de 95 bani a valorii totale a Proiectului, ceea ce releva pentru Beneficiar necesitatea unui control strict al costurilor in perioada de investiție.

(ilitiiizns eslraicgicus

Senzitivitatea indicatorilor Economici:

Valoarea efectiva a indicatorilor de performanta economica in funcție de variația procentuala

variabilei critice „Costul total al investiției”:

Variație

Cost Total

Investiție

Valoare VNA ECO

Valoare

RIRE

Valoare Raport B/C

-5%

3.438.241

7,00%

1,1401

-4%

3.329.781

6,94%

1,1343

-3%

3.221.321

6,88%

1,1287

-2%

3.112.860

6,82%

1,1231

-1%

3.004.400

6,77%

1,1177

1%

2.787.480

6,66%

1,1071

2%

2.679.020

6,60%

1,1020

3%

2.570.559

6,55%

1,0969

4%

2.462.099

6,50%

1,0920

5%

2.353.639

6,45%

1,0871

26,70%

0

5,5%

1,0000

Variația procentuala a indicatorilor de performanta economica in funcție de variația procentuala variabilei critice „costul total al investiției”:

Variație

Cost

Total

Investiție

Variație procentuala VPN ECO

Variație procentuala RIRE

Variație procentuala raport B/C

-5%

18,73%

4,29%

2,49%

-4%

14,98%

3,40%

1,97%

-3%

11,24%

2,53%

1,47%

-2%

7,49%

1,67%

0,97%

-1%

3,75%

0,83%

0,48%

1%

-3,75%

-0,82%

-0,47%

2%

-7,49%

-1,62%

-0,93%

3%

-11,24%

-2,41%

-1,38%

4%

-14,98%

-3,19%

-1,83%

5%

-18,73%

-3,95%

-2,27%

A

■ Global Commercium

dlinHzns esiniie^icas


Concluzie:

In cadrul Analizei de Senzitivitate a indicatorilor economici de performanta, importanta controlului costurilor de investiție apare ca fiind de o mult mai mare importanta. Astfel, se arata ca o creștere cu 26,70% a costurilor de investiții anuleaza Valoarea Neta Actualizata Economica, cu alte cuvinte Proiectul devine mult prea costisitor pentru beneficiile economice prezentate in cadrul analizei.

Aceste date arata ca parametrul Cost Total al Investiției este un paramentru critic. Valoarea sa de comutare este reprezentata de o creștere de 26,70 % a valorii totale din devizul Opțiunii 1 si anume 41 525 000 lei.

2) Analiza senzitivitatii indicatorilor de performanta fata de creșterea valorii salariilor:

S-a optat pentru a se face o analiza de senzitivitate pentru capitolul de cheltuieli salariate, intrucat din costurile de operare si intretinere, cea mai mare pondere o reprezintă fondul de salarii. O analiza de senzitivitate pentru acest tip de cost va fi acoperitoare si reprezentativa pentru toate celelalte costuri de operare si intretinere, putând considera ca senzitivitatea la variația altor costuri.

Senzitivitatea indicatorilor Financiari:

Valoarea efectiva a indicatorilor de performanta financiara in funcție de variația procentuala a variabilei critice „Costul total salarial”:


Variația Costului Total Salarial

Valoarea VPN FIN

Valoarea RIRF

Valoarea

Raport

B/C

+10%

-20.793.728

-3,01%

0,3237

+15%

-20.849.376

-3,05%

0,3231

+20%

-20.905.023

-3,08%

0,3225

+25%

-20.960.671

-3,11%

0,3219

Variația procentuala a indicatorilor de performanta financiara in funcție de variația procentuala a variabilei critice „Costul total salariat”:

Variația Costului Total Salarial

Variația VPN FIN

Variația RIRF

Variația Raport B/C

+10%

0,54%

-2,30%

-0,36%

+ 15%

0,81%

-3,45%

-0,54%

+20%

1,08%

-4,60%

-0,72%

+25%

1,35%

-5,75%

-0,90%

Concluzie:

Parametrul Cost Sal ari al Total nu este un parametru critic, cu alte cuvinte influenta sa asupra

Indicatorilor Financiari este neglijabila.

Senzitivitatea indicatorilor Economici:

Valoarea efectiva a indicatorilor de performanta economica in funcție de variația procentuala a variabilei critice „Costul total salarial”:

Variația Costului Total Salarial

Valoarea VPN ECO

Valoarea RIRE

Valoarea

Raport B/C

+10%

2.818.809

6,68%

1,1090

+ 15%

2.780.244

6,66%

1,1074

+20%

2.741.679

6,65%

1,1057

+25%

2.703.113

6,63%

1,1041

+375%

0

5,50%

1,0000

uh/uizas estniiet’icds

Variația procentuala a indicatorilor de performanta economica in funcție de variația procentuala a variabilei „costul total salarial”:

Variația Costului Total Salarial

Variația VPN ECO

Variația

RIRE

Variația Raport B/C

+10%

-2,66%

0,48%

-0,30%

+15%

-4,00%

0,72%

-0,45%

+20%

-5,33%

0,96%

-0,59%

+25%

-6,66%

1,20%

-0,74%

De asemenea, gradul de senzitivitate al indicatorilor de performanta economica este redus relativ la creșterea costurilor salariale si implicit la fiecare capitol de cost de intretinere.

Valoarea de comutare a costului salarial este reprezentata de o creștere a salariului mediu de 3,75 ori in termen reali ceea ce ar insemna un salariu mediu net de aproximativ 4.400 lei lunar.

6.Analiza de risc.

Daca analiza de sezitivitate a avut scopul de a evalua impactul unei anumite modificări procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de performanta ai proiectului, fara a se interesa de probabilitatea de apariție a acestei modificări, despre acest aspect se ocupa analiza de risc.

Prin repartizarea distribuției de probabilitate corespunzătoare variabilelor critice se poate estima distribuția de probabilitate pentru indicatorii de performanta financiari si economici. Acest lucru permite analistului sa furnizeze statistici interesante referitoare la indicatorii de performanta ai proiectului: valori probabile, deviație standard, coeficientul de variație, etc.

Analiza de risc vizeaza estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanta financiara si economica. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimata si deviație standard a acestor indicatori.

Riscuri identificate:

In urma analizei de senzitivitate putem concluziona ca doua sunt categoriile principale de risc pentru acest proiect:

 • 1) Depășirea valorii costurilor de investiție.

 • 2) Creșterea costurilor de exploatare.

Dintre aceste doua categorii de risc, gradul de senzitivitate este mult mai important in cazul creșterii valorii costului de investiție decât creșterea oricărei categorii de cost de exploatare.

In consecința pentru a controla riscul creșterii valorii investiției se impun următoarele masuri:

 • a)  organizarea licitației de lucrări si de servicii de dirigentie de șantier sa fie executata de personal bine calificat, angajat de beneficiar pentru a putea controla costurile respective.

 • b) Urmărirea lucrărilor de diriginte de șantier specializat si cu suficienta expertiza specifica, supravegheat de managerul de proiect.

Alte riscuri de natura calitativa sunt identificate in tabelul „tipuri de riscuri”. S-au identificat riscurile atat in faza de investiție a proiectului cat si in faza de operarea a acestuia.

Riscurile identificate sunt din 4 mari perspective / coordonate, anume:

 • •      Riscuri de ordin tehnic

 • •      Riscuri de ordin financiar

 • •      Riscuri de ordin instituțional

 • •      Riscuri de ordin legal

S-au detectat in analiza 7 riscuri majore cu efect independent, corelate intr-o măsură neglijabila pentru relevanta analizei.

Apoi s-a determinat probabilitatea de apariție si apoi impactul asupra proiectului.

Pentru a putea găsi mecanisme eficiente cu efort minim, s-a efectuat apoi ierarhizarea acestor riscuri.

tiliduztis eslnnegiit/s

Tipuri de riscuri.

RISCURI TEHNICE

1

Executarea lucrărilor si recepțiile echipamentelor sub nivelul de calitate așteptat.

2

Evenimente meteo si seistmice neprevăzute ce intarzie finalizarea proiectului la timp

3

Managementul operațional slab/gresit cu impact negativ asupra zonei

FINANCIAR

4

Sistarea, intarzierea sau intreruperea finanatarii

5

Depășirea costurilor alocate peste valoarea de diverse si neprevăzute [a se vedea si analiza de sensibilitate]

INSTITUȚIONAL si LEGAL

6

Schimbarea cadrului legislativ

7

Schimbări ale administratorului investiției

In analiza de risc se vor prioritiza riscurile prezentând pentru cele 7 riscuri o estimare a apariției si una a impactului.

Conform matricei de prioritizare a riscurilor s-au estimat cat mai obiectiv, următoarele 2 trasaturi esențiale pentru cele 7 riscuri obeservate ca posibile:

 • •      Probabilitatea apariției riscului respectiv si

 • •      Impactul apariției riscului respectiv.

Produsul acestor doua mărimi da gradul de periculozitate al riscului.

In consecința tabelul prezintă ca cel mai important risc, riscul nr. 5 (de tip financiar)] si anume ”Depasirea costurilor alocate peste valoarea de diverse si neprevăzute” avand un total de 16 din 25 puncte.


Prioritizarea riscurilor proiectului.

Riscul identificat

Probabilitatea apariției

Impact

Ierarhizare

TEHNIC

1

Executarea lucrărilor si recepțiile echipamentelor sub nivelul de calitate așteptat.

3

3

9 = loc 3

2

Evenimente meteo si seismice neprevăzute ce intarzie finalizarea proiectului la timp

1

3

3

3

Managementul operațional slab/gresit cu impact negativ asupra zonei

2

3

6

FINANCIAR

4

Sistarea, intarzierea sau întreruperea finanatarii

2

5

10 = loc 2

5

Depășirea costurilor alocate peste valoarea de diverse si neprevăzute

4

4

16 =loc 1

INSTITUȚIONAL Si LEGAL

6

Schimbarea cadrului legislativ

2

3

6

7

Schimbări ale administratorului investiției

2

3

6


Următorul in sensul de periculozitate este riscul nr. 4 (tot de tip financiar) si anume riscul de „Sistare, intarziere si/sau întrerupere a finanatarii” cu un total de 10 din 25 puncte.


Al treilea risc ca periculozitate (produs importanta&impact) este riscul notat cu nr.l, anume: „Execuție lucrări si recepții la echipamente sub nivelul de calitate așteptat,, notat cu nota 9 din 25 puncte.

Vom trata îndeaproape, pentru aceste trei tipuri de riscuri, posibilitatea de a pune in aplicare (identificare&implementare) mecanisme specifice de gestionare a acestor 3 mari riscuri.

ATENTIE: Mecanismele vor trebui sa fie puse in practica inca de la demararea proiectului.

a. Gestionarea riscurilor

Cele mai periculoase trei riscuri, numite de aici înainte si riscuri majore sunt:

 • 1.     „Depășirea costurilor alocate peste valoarea de diverse si neprevăzute” ;

 • 2.      „Sistarea, intarziere si/sau întrerupere a finanatarii” ;

(ilitinzas estniie^icus

 • 3. „Execuție lucrări si recepții la echipamente sub nivelul de calitate așteptat.

Celelalte riscuri pentru care vom trata mecanismele in mod global prin matricea mecanismelor apar si in tabelul „Riscuri si mecanisme de gestionare5’ de mai jos.

b. Gestionarea riscurilor majore

 • 1.     Mecanism de genstionare propus pentru evitarea Riscului nr. 1.” Depășirea costului investiție” (NB: este vb. de o depășire de peste valoarea de diverse si neprevăzute, deoarece aceasta valaore este mare si exista tocmai pentru a compensa acest risc conform logicii HG 28/2008);

Consideram ca acest risc major poate fi gestionat daca se va proceda din timp la angajarea unui „diriginte de șantier” si a unui „specialist tehnico-tematic de proiect”, ambii competenti in monitorizarea execuției/ implementarea proiectului.

Dificultatea de a găsi astfel de persoane, impune demararea selecției publice a acestor 2 roluri de către site manageri inca din faza de execuție a proiectării investiției.

 • 2.     Mecanism de gestionare propus pentru evitarea Riscului nr. 2 „Sistare, intarziere si/sau întrerupere a finanțării”;

Consideram ca acest risc major este ușor de gestionat daca se prevede de către managerul de proiect ca:

 • •      Sa existe in contractul de execuție a lucrării „Clauza de asigurarea a lucrărilor” puse in opera, de către antreprenorul general;

 • •      Sa existe o analiza a posibilităților de a face imprumut bancar convenabil pentru plata lucrărilor cu scopul compensării întârzierilor de finanțare, la nivelul ordonatorului principal de credite, deja aprobata in ședința Consiliului Ordonatorului respectiv de credite.

 • 3.     Mecanism de gestionare propus pentru evitarea Riscului nr. 3 „Execuție lucrări si recepții la echipamente sub nivelul de calitate așteptat”.

Consideram ca acest risc major poate fi ușor de gestionat daca se va proceda din timp la angajarea unui Manager de proiect cu excelente competente de manager de proiect, cu competente financiare si de specialitate care sa monitorizeze execuția proiectului si sa coordoneze îndeaproape activitatile următoarelor roluri:

 • •       Dirigintelui de șantier si a

 • •      Specialistului tematic / tehnic operațional

Recomandarea este „demararea selecției publice pentru selecția acestui rol de către site manageri inca din faza de execuție a proiectării investiției”.

 • c. Gestionarea riscurilor de gradul doi

In afara celor trei riscuri majore gestionate mai sus vom trata restul de patru riscuri prin matricea risc-mecanism de gestionare de mai jos.

Riscuri si mecanisme de gestionare propuse

Risc potențial de grad doi

Mecanism propus.

Lista de masuri de implementat.

Managementul operațional slab/gresit cu impact negativ asupra zonei.

Managementul operațional eficient al proiectului.

Stabilirea criteriilor relevante de angajare personal si de management operațional al proiectului.

Monitorizarea performantei angajatilor

Selecția unui supervizor de teren competent si cu buget alocat la fiecare inceput de an, de nivel minim cu acela stabilit in Analiza. Urmarirea/monitorizare atenta a contractelor de garanție ale echipamantelor/instal ații lor.

Asigurarea investiției si operării.

Contracte speciale cu Societățile locale /regionale de pompierii si de energie electrica.

Contract cu ISU aferent municipalității Bacau.

Schimbări cadru legislativ

Monitorizarea cadrului legislativ pentru a prevedea eventuale demersuri nefericite pentru proiect. Includerea acestei atributiuni de monitorizare in “Fisa postului” pentru

Administratorul de parc.

Schimbarea administratorului investiției

Elaborarea unei proceduri clare si ușor de implementat de operare a Parcului care minimizeze gradul dependenta de caracteristicile personale ale angajatilor cu funcții de răspundere.

Evenimente meteo si seismice neprevăzute ce intarzie finalizarea proiectului la timp

Prevederi in faza de achiziție a proiectului tehnic al unor masuri de siguranța antiseismica si anti-inundatii, in execuția clădirii (conform normativelor de proiectare).

Riscuri ce pot apare in zona protejata

Asigurarea financiara a investiției si a zonei naturale protejate.

Contract tip PPP cu Societatea de pompierii si S.C. Electrica locala.

Contract cu ISU aferent municipalității Bacau.

CAPITOLUL V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Prezenta lucrare are ca obiect elaborarea proiectului " Construire centru de agrement si turism PadureaTamasi” in municipiul Bacau, la faza studiului de fezabilitate, in vederea asigurării finanțării din resurse locale.

Sursele de finanțare vor acoperi integral costurile investiției. Beneficiarul va trebui de asemenea sa asigure fonduri suficiente pentru realizarea unui flux de numerar pozitiv pe intreaga durata a execuției lucrărilor iar pe perioada de exploatare sa asigure diferența de finanțare intre costurile de operare si veniturile din exploatare ale proiectului.

Strategii de contractare

Atribuirea contractelor de achiziții necesare implementării proiectului se va realiza in conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 modificata si completata de OUG 94/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări si a contractelor de concesiune de servicii.

Proceduri de achiziție

Procedura de contractare va respecta cerințele Ordonanței de Urgenta nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Contractele de lucrări se incheie intre un contractor si o autoritate contractanta pentru executarea unor lucrări sau construcția unei structuri. Contractor, descrie orice persoana fizica sau juridica executanta a unor lucrări. Un contractor care inainteaza o oferta se numește ofertant si cel care aplica pentru a lua parte la o procedura de licitație restrânsă sau o procedura competitiva negociata se numește candidat.

Autoritatea contractanta, care se precizează in anunțul de licitație, este autoritatea care are dreptul sa incheie contractul.

Strategia va urmări selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eficientei costurilor si calitatii serviciilor oferite. Contractarea va constitui prima etapa in implementarea proiectului.

In funcție de tipul de lucrări, se propun următoarele forme de contractare:

 • •  Contract de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic

 • •  Contract de lucrări pentru realizarea infrastructurii

(iliitHzns eslnilegi<<is

Execuția lucrărilor va fi urmărită de consultanți de specialitate din partea beneficiarului, Inspectoratul de Stat in Construcții si proiectant prin asistenta tehnica de specialitate.

Contractantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta de achiziție a lucrării, propriile consumuri si tehnologii de execuție precum si sursele de aprovizionare pe care le agreaza, cu respectarea insa a exigentelor calitative si cantitative prevăzute in proiectul tehnic, in caietele de sarcini, in actele normative in vigoare si in avizele si acordurile obținute pentru realizarea investiției conform legii.

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din: Legea 10/1995 a calitatii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta; HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucrărilor; Buletinul construcțiilor 4/1996 prescripții tehnice pentru verificarea calitatii lucrărilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

achiziții servicii de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini - procedura “cerere de oferte”

achiziții servicii de dirigentie de șantier - procedura achiziției directe

achiziții lucrări de construcție - procedura licitației deschise

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania)

Tel: 0040.31.805.24.00/Fax: 0040.31.805.24.01 Global Commercium Development S.R.L.


Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine in registrul comerțului: J40/16464/03.09.2007

Pagina 107


CAPITOLUL VI. ESTIMĂRI PRIVIND PORTA DE MUNCA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

1. Număr de locuri de munca create in faza de execuție

In faza de execuție se va contracta o firma specializata de construcții.

2. Număr de locuri de munca create in faza de operare


Sub aspectul forței de munca necesare operării investiției se vor crea 10 locuri de munca directe in urma proiectului. Cei 10 angajați vor fi de următoarele profesii:

 • - 1 medic - [cerința specifica parc Aventura]

 • - 1 asistent

 • - 1 operator dispecer

 • - 1 administrator

 • - 1 casier

 • - 1 contabil

 • - 2 agenti de paza


 • - 2 responsabili cu intretinerea

alia mas esirai/xitas

CAPITOLUL Vil. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi - 22 decembrie 2011 1 euro = 4,3011 lei) - 40.462,18 mii lei

din care:

- construcții-montaj (C+M) - 35.821,76 mii lei

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I - 18.178,34 / 16.120 mii lei

 • - anul II - 22.283,84 /19.701,76 mii lei

3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a proiectului este de 24 de luni.

 • 4. Capacități (în unităti fizice si valorice)

Sc=869,25 mp:

-corp administrativ: 1 buc. X 152,25 mp/buc-152,25 mp

-grup sanitar: 12 buc. X 40 mp/buc=480 mp

-foișor: 2 buc. X 118,5 mp/buc=237 mp

Sd=869,25 mp:

-corp administrativ: 1 buc. X 152,25 mp/buc-152,25 mp

-grup sanitar: 12 buc. X 40 mp/buc-480 mp

-foișor: 2 buc. X 118,5 mp/buc=237 mp

Su=705,72 mp:

-corp administrativ: 1 buc. X 124,80 mp/buc-124,80 mp

-grup sanitar: 12 buc. X 30,28 mp/buc=363,36 mp

-foișor: 2 buc. X 108,78 mp/buc=217,56 mp


CAPrrpmL vin. avize si acorduri de principiu

 • 1. Certificatul de urbanism nr. 297 / 27.07.2011 emis de Consiliul Județean Bacau;

 • 2. Notificare sanitara nr. 1243 / 05.12.2011 emis de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau;

 • 3. Aviz de amplasament favorabil nr. 1000147268 / 08.12.2011 emis de S.C E.ON Moldova Distribuție S.A.;

 • 4. Decizie etapa de evaluare inițiala a impactului asupra mediului nr. 341 / 22.11.2011 emisa de Agenția Regionala pentru Protecția Mediului Bacau.


întocmit,

Arh. BERBEC CONSTANTINStr. Emanoil Porumbarii, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania)

Tei: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01 Global Commercium Development S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: 21647540 - Nr. de ordine In registrul comerțului: 140/16464/03.09.2007

Pagina 110ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

6431    14.07.2011

Nr----din ■

CERTIFICAT DE URBANISM

dinIN SCOPUL:

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM LA PADUREA TAMASI, COM.TAMASI, COM.UNGURENI, JUDEȚUL BACAU

Urmare cererii adresate de^UNICIPIUL BACAU PRIN PRIMAR ROMEOSTAVARACHE


CU


Domiciliul

Sediul m'udetul-


BACAU


municipiul

UIUVU" comuna


BACAU


satul ..__________ _   ____ ____sectorul___

strada___M1HAI EM1NESCU._____nr. 11    bl,____se.

telefon/fax________________________________email____

înregistrata la nr. 6431 .din. 1 5.06.2011


cod postai

_et__ap.


Pentru imobilul - teren si/sau construcții * situat în județul Bacau


nMjnjejpiuF*

■owSr___JAMASl, UNGURENI


satul


EXTRAVILAN


sectorul


comuna

cod postai ______ strada_________ _______nr. ____bl.______sa_____et .__ ap.____

sau identificat pnn

In temeiul reglementarilor documentaților de urbanism nr. 15.0/1909 sLi7/i9fi9faza PUG/PUZ/PUD, aprobate cu hotărârile Consiliului Local TAMASI, NR.5h9.01 <2001 si Consiliului Local UNGURENI,NR.6/23.022000, modificate prin PUZ proiect nr20/2010 aprobat prin HCL Tamasi nr20/30.05 2011si PUZ proiect nr.20/2010 aprobat prin HCL Ungureni nr.22/22.052011Jn conformitate cu prevederile Legă nr 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se

CERTIFICA:

I .REGIMUL JURIDICSuprafata totala de 22.940 mp teren este formala din suprafața de 3261 mp situata in comuna Tamasi si suprafața ie 19,679 mp situata in comuna Ungureni, avand următorul regim juridiaConform avizului primarului comunei Tamasi nr.2043/29.06.2011, trenul este domeniu public al municipiului Bacau .administrat de Consiliul Local Bacau si se afla situat in extravilanul comunei conform 5UG proiect nr.150/1999 aprobat prin HCL Tamasi nr.5/19.01.2001 «modificat prin PUZ proiect nr2O10, aprobat prin HCL Tamasi r.20/30.052011.Conform avizului primarului comunei Ungureni nr.2088/21.06.2011 «terenul este domeniu public al municipiului Bacau, dministratde Consiliul Local Bacau si se afla situat in extravilanul comunei conform PUG proiect nr.17/1999 aprobat prin HCL Ungureni i r.6/23.02.20WMnodificat prin PUZ proiect nr.20/2010 aprobat prin HCL Ungureni nr22/22.052O11,La autorizare se va prezenta dovada raptului de execuție a lucrărilor conform Legii 50/1991 republicata si actualizata.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

FOLOSINȚA ACTUALA:          Pădure

DESTINAȚIA STABILITA PRINLPUGi__Zona_cu_vegetatie_fbresti£ra.

DESTINAȚIA STABILITA PRIN PUZ: Zona centru de agrement si turism la padurea Tamasi.

 • (1) Numefe st prenumefe soltâtwtotei

 • (2) Adresa soffcftantu/ia

 • (3) Date de identificare a imobilului

  pag.l


 • 3. REGIMUL TEHNIC

FUNCȚIUNE DOMINANTA: zona cu vegetație forestiera in extravilan.

FUNCȚIUNI PERMISE: construcții, dotări specifice funcțiunii de baza a zonei.

FUNCȚIUNI INTERZISE:orice tip de activitati incompatibile cu funcțiunea de baza a zonei sau care generează poluare.

Lucrările propuse sunt copabbile cu reglementările urbanistice ale zonei si constau din construire centru de agrement si turism la padurea Tamasi, in comunele Tamasi si Ungureni, pe suprafața de 22.940 mp teren, cuprinzând: zona administrativa, zona parcare.zona camping si parcare aferenta.fosa septica.zona amplasament put captare apa.Conform avizelor primarilor comunelor Tamasi nr.2048/29.06.2011 si Ungureni nr.2088/21.062011 in zona exista rețele de alimentare cu energie electrica si apa.

(4)

Prezentul Certificat de urbanism poate utilizat/mrpoaleTMizat în scopul declarat pentru / fntFtreâfe-z^Poate fi utilizat pentru autorizarea executării lucrărilor de construire:

^Centru de agrement si turism la padurea Tamasi”,comunele Tamasi si Ungureni, județul Bacau.

(4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulata in cerere

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4.OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții * de construire J de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA LOCALA DE PROTECȚIE A MEDIULUI

, Strada Oifajiz. nn2X Bacau> teLQ2iM/524691;fax,0234/fil7547

in apfcanea Directivei Consiliului 8&337JCFE (Directiva EIA) privind evaluarea Sectelor anumfor proiecte putiiice si private asupra mediului, mofcfcata pnn Directiva Consiliului 97/11/CE si pin D/fective ConsM si Parlamentului European 2£XH‘35/CE privind participarea put&uiui la elaborarea anumitor panixi s» programe in legătura cu mediul si modificarea, cu prwre e participarea publicului si accesU la justiție, a Directivei 85'337/CEE si a Directwei 96/61 /CE, prin certificata de urbanism se comunica șofatăntului otitigatia de a contacta autoritatea teritoriala de med» pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz. incadrarea/neincadrarea protoctuluînveM pubfce^rwate in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In apficarea prewderftx Directrw ConsIMui âS/337/CEE, procedura de emtere a acorduui de mediu se desfesoara după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depuneri documentației pentru autorizarea executării lucrarior de construcții la autoritatea administrației pudice competente

in vederea satisfacerii cerritetor cu prwre la procedura de emitere a acordului de mediu aiioritatea competenta pentru protecția medm stabilește mecanismul asigura» consultării publice centralizării optiunfor publicului si formulări unui punct de vedere oficial cu privire (a realizarea rnwstitier in acord cu rezuftaîeate consăteni pUXice.

___________In aceste cortiti:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrat ei publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situatia in care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DEURMATOARELE DOCUMENTE:

a} Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren sifeau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral acyualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata}

 • c) Documentația tehnica - D.T., după caz:

® D.T.A.C.                     a D.T.O.E.                     □ D.T.A.D.

 • d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

d 1. Avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura ;

 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


Alte avize/acorduri:

□ _____

□_____

□____


CB alimentare cu apa

 • □ canalizare

XI alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

 • d.Z Avize/acorduri privind:

SI securitatea la incendiu         □ protecția civila                 S sanatatea populației

yd 3. Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale si/sau ase serviciilor descentralizate ale acestora

 • 1. Avizele primarilor comunelor Tamasi si Ungureni pentru faza de autorizare.

 • 2. Admînistratîa Naționala a Apelor-Administratia Bazinala de Apa Șiret Bacau. 3.Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau.

 • 4. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

 • 5. RNP*'Romsilva” -Direcția Silvica Bacau.

 • 6. Dovada dreptului de execuție a lucrărilor conform Legii 50/1991 republicata si actualizata.

d.4 Studii de specialitate:

___□____


gg studiu geotehnic___Q studiu hidrologic

□________________


 • e) Actul administrativ al autoriiatiicompetente pentru protecția mediului

 • f) Documente privind achitarea taxelor legale


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de_____luni de la data emiterii.


PREȘEDINTE, Dragos SESECRET Elena-Ci

TULUI,

UMA


ARHITECT SEF AL JUDEȚULUI, Gheorald'STOINA i7'

Achitat taxa de: Scutit cf. L. 571/2003. _ conform chitanței nr.__din________2011

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /pftfrpwte-la data de _____2011


In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările ei completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de _________până la data de

După aceasta date, o noua prelungire a valabili tatii nu este posibila, solicitantul urmând sa obțină, in condițiile legii, un ait certificat de urbanism.


PREȘEDINTE, Dragos BENEA


SECRETAR AL JUDEȚULUI, Elena-Catalina BRUMA

L.S.

ARHITECT SEF AL JUDEȚULUI, Gheorghe STOINA

Data prelungirii valabilitatii:_____________

Achitat taxa de:________________________________ conform chitanței nr.__________din________________

Transmis solicitantului la data de_____direct / prin posta.


1 Se completează duța caz • Consifail județean                                m) Se completează. după cai: * Praserilntete CotaSuTuijudetan

• Primăria munld^iriui Bucure^                                         -Prin^GwealaJmunicjplulur8uctiwri

■Primăria                                                        - Prfowrtf secWw.___aimritiyuwdtxtfew

 • ■ Primăria municipiul w                                                         * Primar

■Pmariawasuhii                               ****)Se «semna, dupacai,

 • ■ Primarii comunei                              persoana cu responsabil in dom&vui         tertorahii si utanisndâ.

**)Se completează m conformitate cu detfararia scopului înscris in cererea peXru

emiterea certifcatotiii de urbanism

cs/oraex.

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDEȚULUI BACAU

NOTIFICARE SANITARA

NR. 1243 DIN 05.12.2011

Ti tular MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM

Adresa COMUNELE TAMASI SI UNGURENI

Str. EXTRAVILAN Nr. Bl.


Ap.


Sc.Urmare a cererii nr. 1227 din 22.11.2011 privind amplasarea unei onstructii avand :

DESTINAȚIE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM

AMPLASATA EXTRAVILAN COM. TAMASI SI UNGURENI

TIP CONSTR. SUNT RESPECTAT! PARAMETRI SANITARI, STRUCTURA SI

CIRCUITELE FUNCȚIONALE PENTRU SPAȚIU ADMINISTRATIV SI PENTRU AGREMENT.AMPLASAMENT CORESPUNZĂTOR FATA DE VECINĂTĂȚI.

APA-PUT FORAT.

CANALIZARE-BAZIN VIDANJABIL.

REGIM ÎNĂLȚIME P


Conform cu documentația anexata va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamentul propus cu respectarea "Normelor de igiena si recomandări privind mediul de viata al populației",aprobat prin Ordinul Nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii si Normele metodologice de avizare si autorizare sanitara, aprobat prin Ordinul Nr.1030/2009 al Ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre avizare


se sancționează conform legislației in vigoare.

Prezenta notificare sanitara poate fi utilizata numai pe durata de valabi litate a certifica                jm anexat la documentație.


Aviz de amplasament favorabil

__mioti

fc'frtfrwît                                 Oteral tt artA

fON MdHow tJWrifcuțh» SA OurertlM-l»

TDttSBM wwzwwrwgKufl


1) Persoană jufkfică


MUNICIPIUL BACAU PRIN PRIMAR ROMEO STAVARACHE OemwVrB tnnwwtonWI


**. InrojtetrWK In Reț QxncrțiM


4Z78337 cm


AttihrtflJCTt


Repnrtcrtttiajțrti


InssWmtdc


CWttXM tfVrtKta Scrin^MMHtiM Pnrtir (Dtvctnr Gentnrf) Ctttitttftfigol fOtetttr Gwwrii At|) Uwtamșgdn fOHcttr Gwi fity)


2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de anplasament, tnregrttnrtA cu nr. .M00132634 /.lZIIJfflll___ __

pnntm nhi^nnrf ♦ CONSTRUIRE CENTRU AGREMENT $1 TURISM LA PADUREA TAMASl             ________

----... .i.——   ——            --------------- ,. ..       , .

y de le adresa str. .Extravilan______________________. ..___________________

nr.>_______________W7sc.________________ ap..______cod postai ,607645 locairtete Janresi si Unqurerd

comuna, „       _   , _ sector. iixtat.Bacflu                     __

în urma analizate documentațtel primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul prepus $i se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizări:

 • 31  Obiectivul nu se va amplasa posta, sub sau la distanțe mat mid fața de instatețllte EON Moldova Dktritarpe S. A decât cele impuse de normele tehnice m vigoare ți start îndeplinite toate concfițiita prevăzute de acestea.

 • 32  In zonă există posibditAțt da racordare la rețelele EON MoWuva Distribuție SA a oteecttvfaXJi dv&, soluția de racordare urmând a fi stabilita In cadrul avteuhă tehnic de racordare.

 • 3.3  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare Pentru obținerea actawia in vederea racordate fa rețeaua electrică da distribuție a obfecUvukH sau a creșterii puterii absotelte de către acesta, sa va preceda conform HG nr. 9Q/20OSL Informații despre etapele procesului do racontera la rețea, durata dstirnată pentru flecare etapă, documentația ți datete necesare, tarifele In vigoare practicate de

EON Moldova Distribuție SA și temeite legal ai acestora se pot obține de pe siteu! wwv.eon-onurgtero /            sau SSR^CR Ftetea BacaufGnnâția Bacat 1

 • 3.4  Valabilitatea avizdui de amplasament reprezintă intervalul rte timp de te data emiterii mrtziHul până te data te care expiră cerdficatot de urbanism In bate căruia a fast omk Pretungin» terrnonuluf de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de câtre , gratuit, te cererea adresate do titatar cu cel puțin 15 zfle înaintea expirării acestuia, m ccndițste In care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului da urbanism în baza cărate a fost emis, și restul contfițfflor nu s-au modificat față de momentul omiterii avizului.

Prezentul aviz este vatebfl numai pentru amplasamentul obiectivului conform ptenului nr. AQT A02 SI A03 șl a certificatului tte urbanism nr. 297/27.072011

 • 3.5  Tariful tte emitere a avizului de amplasament m valoare tte            .......60 feL s-a achitat cu

chmmța nr,,710000323302      /. 30,112011_________

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Rețea Bacau__au fost trasate orientativ pe planul de

situațte anexat

* In zonă exista fnstahțfl electrice ce nu aparțin CON Moldova Distribuția SA .Centru Rețea Bacou

 • - fo zonă oxtstS posibilitatea funcționării unor iostateții electrice ce nu aparțin EON Moldava Distribuție SA Pentru acestea w vn soHcfta avizul proprtetartew.

  $Mui Contra 1;ImU CtfcWWSWT Mrftut frn* HO tapHțmtBițubms țt rtmt

  «SJttdKK»

  RteffiMW0teOWS577?WtB BtSBwtu


  Dețrertimrt QțxavHunt RbM CtetniftetraBscw FomABraMl Mnutecutt fiOOMS. Bk»u hdDțuttfiaedu TKsimm FteMdKOS


  FCMSMEMGO-AfrflH


 • - Săpăturile din zona traseelor de carturi se vor fa» nunta mwnial, cu asistența tehnică (fin partea

Centru Rețea Batau

• Executarea lucrărilor fn apropierea ftntatațslor EON Moldova Distribuție SA se va face cu respectarea strictă a coodtțxtor din prezentul aviz, a nonnelof tehnice și de protecție a muncii spedfice, Benefidwul lucrării, respectiv executantul, sunt râspunzători șl ww suporta consecinței, financiara sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ate instalațiilor șt/sau prejudicii aduse urtizatortlcr acestora ca urmare & nMsspectăril regulilor menționate,

 • - Alte precizări m hmcțk» de specificul ottectÂrtMrt și amplasamentului respectiv:

Nu este cazul.

,1

■ ('

, !. /


EMeerâujr/Nfe'

ING.U VIU ALINEI fteprcMtrtBt prfri (Wwnr, Mare)


.

X

SttcrrtmRrtp»          '

JNG. VALERIU COIJQRBA

Hremnwnt crtr Wttnt Pnwo*, țț*nptf#)


j AGE

j

i

i

i

i

0a urrndi

„Centrii de extravilanul bc

Regionălă pentri

în u tt ;


: NI riA R EGIONALA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU


Dec/z/a etapei de evaluare Inițială

Nr. 341/22.11.2011

solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU pentru proiectul nt și turism la Pădurea Tamași” propus a fi amplasat în


re a

adremc i

munolor Tamași și Ungureni, județul Bacău, înregistrată la Agenția u Protecția Mediului Bacău cu nr. 12696/17.11.2011,

ia verificării amplasamentului proiectului, a analizării documentației depusej, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de ariii proteste, zcne-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de cc nstruit, pavând îi ved

1

■       • proie

iimpact ului anLmitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10, b „proiecte de dezvoltare urbană inclusiv construcția parcările- auto" și pct. 12, c „sate de vacanță în afara zonelor urbane și imenajă-ile aferente;


zona costieră;

13re că:

;tul intră sub incidența HG nr. 445/2009 privind evqluarea


^menajă____________,

proiectul propus nu intră sub Incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a faunei_________,_______________________,____________

mala pentru Protecția Mediului Bacău decide: lucian sării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului ui „Centru de agrement și turism la Pădurea Tamași" în extravilanul ași și

continuarea procedurii titularul va depune:

de p


privind florei si I                       r

Agenția Reg i necesitatea pentru, proie comunelor Tf ii pentru memoriul


oi di

UT i


sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,


Ungureni, județul Bacău, județul Bacău, județul Bacău.


a)


b)


j’ezentare, pe suport de hârtie și electronic completat conform conținut|jli|ii cadru prevăzut în Anexa nr. 5 a Ordinului nr. 135/2010, pentru Metcdologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru ibblîce sau private;

vedere că amplasamentul proiectului este într-o zonă forestieră, veți RNP „Romsilva" - Direcția Silvică Bacău;


aprobarea prjoiecte


c)


pl

a^ând îi -----

pijezenta avizul

având în vedere amplasarea stațiilor de epurare aferente zonelor administrative și

_|J_  _!__>    ___Ll!         __±_  ___-.1             _1— I— A n A    rt!__UI


prezenta avizul de gospodărire al apelor de la A.B.A. „Șiret",


dș picnic, Sistemul cb

chitărji tarifului aferent etapelor de evaluare inițială (100 Ron) și de a do

76, C


veți

e Gospodărire al Apelor Bacău;


d) dpvada


a încadrate


XXX 00

I

I

Ii meniului evaluării (400 Ron) (IBAN-APM RO 88 TREZ 0615032 F 4278256).

DIRECTOR EXECUTIV, ,< jrS- Paul Tftderjcă j'j |C? -■


mentări


Șef Serviciul Regie

ihordescu O-
1GBNTIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 02145 î 2750,0234512708,0234512205 Fax.* 0234571056, 0234512518 e-tnail: office@arptnbc,atiDn)JQ. site: ÎLttD.7/arpmbc, anpm.ro

Wf. MS 14 of ofM. 5xsi m1

1

1

1

1

1

1

1


-

/------------\

-

_


_                       '^iansas iwuwgwtw

Global Ca                              •/


Sef proiect ProiectatProiectat


DesenatBENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Com. Tamaș - Com. Ungureni, județul BACAU

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI

TURISM PADUREA TAMAS

TITLU PLANȘA: CORP ADMINISTRATIV


Plan invclitoare


PROIECT

NR. 036/2010


FAZA;

SF


trotuar din beton armai lOci

______balast 2 Ocm

pamant compactat


protecție hidrcczoiatic hidraizQjalie______

strat de panta bariera de vapori placa beton armat 15cm vata minerala 20cm tavan din gips carton


tabla ziccata

-r 3.50


•3.00V,


(•2.55


pardoseala finita (parchet laminat) suport pardoseala din beton armat lOcni bariera de vapori

polistiren extrudat 1 Ocm balast 20cn>_______

pamant compactat


I—


^Xz»


5;'.' 1".'-i ■:     . -.r; * .7 "7


\XAXZk


■T“


' Z;XX/X .... ......

irufcai Corni*/ . /


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Com. Tamaț * Com. Ungureni, județul BACAU


hidroizolatie carton bituminat


:             i-G.OO

Z.U.XS


PROIECT NR. 036/2010


-Ser.        Porawlwîrw, Nr. 79, Pariez^?: Z S^y^’011424, Hucuresti (Remania}

Tel: OU40.31.S05.24.00 / Pai: 00403I &J5.74'6i

Global Commercium Developm&U SUL

CUI: 21547540 J4M^QM£21W

Specificație

Numele

Semnat

Scf proiect

Drd. mg. C. BUZA

Proiectai

Arh. C. BERBEC       C

Proiectat

Desenat

Arh. C. BERBEC       /

•zz

Scara:

X 1:50


TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TaMAS


FAZA:

SF


Data:

2010


TITLU PLANȘA: CORP ADMINISTRATIV

Secțiune transversala


PLANȘA Al.3


Q) TENCUIALA DECORATIVA TIP BAUMIT ® SOCLU PLACAT CU PIATRA NATURALA © SIPCI LEMN IGNIFUGAT

© TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

© MANA CURENTA INOX

© RAMPA PERSOANE DISABILITATI

® TROTUAR DIN BETON
LEGENDA:


® TENCUIALA DECORATIVA TIP BAUMIT

© SOCLU PLACAT CU PIATRA NATURALA

© SIPCI LEMN IGNIFUGAT

© TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

© MANA CURENTA INOX

© RAMPA PERSOANE DISABILITATI

© TROTUAR DIN BETON

1000 .. .

____     . . 360


Hp=^4Ofirn


BEBELUȘI Ș

S=2,03mp GRESIE ±45


A?;' E

; / O

105

GRUP SANITAR B.

S=10,44mp GRESIE


GRUP SANITAR F

S=11,1 Imp GRESIE

Str. Emanoil Porumbarii, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector I. 011424, București (Romanici;

Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commercium Development S.R.L.

CUI: 2/647540 J40/16464/03.09 2007

Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Proiectat

// /

Desenat

Arh. C. BERBEC


i

I

1 iIersoane DIZABILITA

I

I

S=6,46mp GRESIE


d)iPROIECT NR. 036/2010


Com. Tamaș - Corn. Ungureni, județul BACAU

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT Șl TURISM PĂDUREA TAMAS

FAZA; SF


Pian parter


PLANȘA AII.l


oar


ci


ir ci


9

".j 125

I

I


. 400 __10.00 ..

..... ..   36.0.


■ --r......

i

i


■ 12'.5

IIC

□---------------------------

----------1----------0----------------------------

1

1

i

1

--------------|----------------------------------£

1

1

1

1

1

1

f

1

i

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1


4QQ.


360


i

i

i

jjiî.150

: i- :


.140...


0 Global Commercluni
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


PROIECT NR. 036/2010


Corn. Tamaș - Com. Ungureni, județul BACAU


Slr, Emanoil Porumbarii, bir, 79. Parter, Ap. 2, Sector I, 011424, Sucuresti (România) Tei: 0040.il.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Coinmerclum Development S.R L

CUI: 2/64 7540 J40/16464/03 09,2007

Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

7^".

Proiectat

Arh, C. BERBEC

Proiectat

Desenat

Arh. C. BERBEC


Plan invelitoare


FAZA: SF


+3.50


+3.00


+2.10


\o ■■


G Global Commercium

Slr. Emanoil Porumbaru, ,\'r 79, Parter, Ap. 2, Secwr l, 011424, București (România) Tel 0040.21.805.24.00 / Fax; 0040.51.805.24.01

Global Cammercium Development S.R.I..

CUI: 21647540 J4O/16464/05.09.2007


Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Proiectat

Desenat

Arh. C. BERBEC

CÎvZ7


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Com. Tamaș - Corn. Ungureni, Județul BACAU


TITLU PROIECT:


CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMAS


Secțiune transversala


PROIECT NR. 036/2010
Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Z

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Proiectat

/ z

Desenat

Arh. C. BERBEC

o


Q)LEGENDA:

Q TENCUIALA DECORATIVA TIP BAUMIT O SOCLU DIN TENCUIALA DE TIP MOZAICX ’, ® TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

© MANA CURENTA INOX

© RAMPA PERSOANE DISABILITATI

© TROTUAR DIN BETON

© BURLANE DIN TABLA ZINCATA

© GRILAJ METALIC

Str. Emanoil Porumbarii. Nr. 79. Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania) Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commercium Development S.R.L.

CUI: 21647540 J40/16464/03.09.2007


Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Proiectat

\

Desenat

Arh. C. BERBEC


Scara;

1:50


Data:

2010


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Com. Tamaș - Com. Ungureni, Județul BACAU

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMAS

TITLU PLANȘA: GRUP SANITAR

Fațada posterioare


PROIECT NR. 036/2010


FAZA: SF


PLANȘA AH. 5


LEGENDA!

© TENCUIALA DECORATIVA TIP BAUMIT O SOCLU DIN TENCUIALA DE TIP MOZAIC © TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN © MANA CURENTA INOX

© RAMPA PERSOANE DISABILITATI

© TROTUAR DIN BETON

© BURLANE DIN TABLA ZINCATA

© GRILAJ METALICGlobal Commercium Development S.R.L.

CVI: 21647540 J40/16464/03.09.2007

Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Arh. C. BERBEC

Proiectat

/ s

Desenat

Arh. C. BERBEC


Scara:

1:50


Data:

2010


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Com. Tamaș - Corn. Ungureni, Județul BACAU

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMAS

TITLU PLANȘA: GRUP SANITAR

Fațada laterala ștangă si dreapta


PROIECT

NR. 036/2010


FAZA: SF1

^7/

\ \<\

i Um--------

'424, București (Romanic)


S Global Coam>*rcMti \ >


0^0

ffl o

"J bJ


Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 79,            _    ___

Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax:

Global Commercium Deveiopment S.R.L. ’

CUI: 21647540 J40/16464/03.09.2007

Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

■ >£=

Desenat

Drd. ing. C. BUZA
Pian fundații


PLANȘA RI.lMATERIALE

C12/15

PC 52

OB37'4, București (Remania)


Specificație

Numele

Semnat ,z-\

Sef proiect

Drd. mg. C. BUZA

Proiectat

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Desenat

Drd. ing. C. BUZA

.1


TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PĂDUREA TAMAS


TITLU PLANȘA: GRUP SANITAR


Plan fundații


FAZA:

SF


©----

Q)

LEGENDĂ
j—=—=—ț

DISPECER

S=8,33mp GRESIE


GRUP SANITAR PERS. D1ZABILITATI S=7,68mp


FIPAD 2x36WJ JJ

I j

. I .1

J

L

'' J


HOL

S=31,23mp

Em=150 lx 13xPSFL 22W


-

(---------------

/---------

Ic——4


circuit iluminat peste planșeul superior (FY l,5mmp/IPEY16) circuit iluminat îngropat in zidărie (FY l,5mmp/IPEY 16) circuit de prize peste planșeul inferior (FY 2,5mmp/IPEY 18) coloane alimentare tablouri

aplica de exterior (IP65)


corp de iluminat fluorescent(Â>


LEGENDĂ


F|PAD M

2x36W ■circuit iluminat peste planșeul superior (FY l,5mmp/IPEY16) circuit iluminat îngropat in zidărie (FY l,5mmp/IPEY 16) circuit de prize peste planșeul inferior ( 2,5mmp/IPEY 18) coloane alimentare tablouri / Ă •

's *

&

< ■


aplica de exterior (IP65)
întrerupător ST-10A capăt-scară (construeți


priza monofazata cu contact de protecțiedoza derivație prize


doza derivație iluminat


corp de iluminat fluorescentVu^ Iapa pite.

* Vx \ o” ț=^.~ corp de iluminat fluorescent /'\ ^O— întrerupător ST-10A (construcție n’ormală) întrerupător ST-10A (construcție etanșă IP54)

^O— comutator ST-10A (construcție normală) comutator ST-10A (construcție etanșă)


tablou general luminobloc - iluminat de siguranță<5 î lobai Comrnercium

Slr Emanoil Porumbaru. Nr. 79. Parter, Ap 2. Sector !, 02 1 424, București (România)

Tel: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commercium Development S.R.L,


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Corn. Tamaș - Com. Ungureni, Județul BACAU


PROIECT

NR. 036/2010


Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectai

Ing. A. NECHIFOR

Proiectat

Desenat

Ing. A. NECIHFOR


FAZA: SF
VC 5C


BIROU 2

S=17,50mp PARCHET LAMINAT


3jR


JP SANITAR


G'W?SA

J=3,47 ^—îgres


1

±0.00

±0.00

1

i

0


BIROU 1

S=17,69mp


’ARCHET LAMINAT


Conducta scurgere PVC Dn 50mm; Dn 110 mm Conducta alimentare cu apa PEHD Dn 32mm Conducta apa rece PEXAL

Conducta apa calda PEXAL

Boiler cu acumulare 100 litri

Lavoar cu picior

Vas WC cu rezervor la semiinaltime

Sifon de pardoseala 05Omm

Cămin canalizare proiectat


VC 50


ITAIC


>=7,68mp GRESIE


HOL S=31,23mp GRESIE


DISPECER

S=8,33mp GRESIEBIROU MEDICAL

S=17,62mp PARCHET LAMINAT


■----------------------------------------------------<

f

c________>

L

<_______y


±0.0012'.

--------

.60.1 .


LEGENDA

-----o-----


P

L WC SP CCP


Conducta scurgere PVC Dn 50mm; Dn 110 mm Conducta alimentare cu apa PEHD Dn 32mm Conducta apa rece PEXAL Pisoar

Lavoar cu picior

Vas WC cu rezervor la semiinaltime

Sifon de pardoseala 05Omm Cămin canalizare proiectat


4-

-tr

I-,

-------

A

- 1% / —

26Q...    ___

1 A -

i

■ t

. .        /         .3.6.0.....

l

.... \ ... 215.

-

. L

..... .

l.j________

i 1

CV c. i A ■   '^\ *


y /<•,     ~

, A

6—X------


PR1MAR1A MUNICIPIULUI BACAU


Com. Tamaș - Corn. Ungureni, județul BACAU


PROIECT

NR. 036/2010


O

Srr. Emanoil Porumbarii, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sector 1, 011424, București (Romania)

Tei: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24 01

Global Comrncrcium Devetapmenr S R L.

CUI: 2)647540 J40/16464703.09.2007

Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Sîng. D. 1STRATE

Proiectat

Desenat

Sing. D. ISTRATE


CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMAS


FAZA: SF
i

^acostament


i macadam ■


n- '■ 'T . Oi

o' Q '

X

<


... . 7.0Q

platforma drum


„ „ 5_5Q .....

parte carosabila


acostament;

i macadam


1.20 sant’daiatpraectat ~±0.00


DETALIU SISTEM RUTIER

 • - închidere cu nisip biiumat

I - 4 cm covor asfaftic BA 16

i - 5 cm binder BAD 25

 • - amorsa cu emulsie cationica

-10 cm macadam cilindrat

- -sqarificarea si reprofilarea patului drumului si curățirea de resturi vegetale si organice


Specificație

Numele

Sciiiiiat

Scf proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectai

Arh. C. BERBEC       (

Proiectat

Desenai

Arh. C. BERBEC

^4x1


TITLU PROIECT:


CONSTRUIRI-: CENT RI: Di: AGREMENT SI T URISM PADt !REA TAMAS

FAZA:

ST


 • - inchidere cu nisip bftumat

 • - 4 cm covor asfeltic BA 16

 • - 5 cm binder BAD 25

 • - amorsa cu emulsie cationica

-10 cm macadam ciiindrat

 • - scarificarea si reprofiigțfea patului drumului si curățirea de restun vegetale si organiceBENEFICIAR:


PRIM ARIA MUNICIPIULUI BACAl I


PROIECT

NR. 036 20HJ


Com. Tamaș - Com. Ungureni, județul BACAU


Specificație

Numele

Seninul

Sef proiect

Drd. mg. C. BUZA

l /

Proiectai

Arh. C. BERBEC        C

Proiectai

s—1

Desenai

Arh. C BERBEC       C
TITLU PROIECT:


CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI 1URISM PADIIREA TAMAS


FAZA:

SFPLANȘA D.2.

ISfr. Emana ii Ponmbaru, NrTțl, Parter, Ap. 2, Sector 1, 021424, București (Romania)

Tei: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commercium Development S..RL.

CUI: 21647540 J4Q/I6464/G3.09.2Q07

Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Ari). C. BERBEC        C

Proiectat

Desenat

Arh. C. BERBEC        c


B i EFICI AR:

PR1M ARI A MUNICIPII 1,1 ;I BACAU

Corn. Tamaș - Com. Ungureni, județul BACAU

TITLU PROIECT

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI TURISM PADUREA TAMAS

TITLU PLANȘA: PROFJL TRANSVERSAL TIP

Al.EE RUAGEALA

PROIECT

NR. 036.-201U


FAZA:

SE
Wi £L.

X

<


f

acostament;

r ------

kSnpamard:

I                                      ;

; 0.50 i


5.Q0 platforma pista

______4.00 _

parte carosabila


ax&aiwt


1.20


impamanti santpamant__ȘLȘTJEM RUTIER_____________ _

 • - strat de 10 cm macadam dopa cilindrare

 • - scarificarea si reprofilarea patului drumului

-curățire de corpuri străine de natura organica sau vegetala
i

i


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


Com. Tamaș - Com. Ungureni, judelui BACAU


PROIECT

NR. 036 2010


Emanoii Porumbarii, Nr. 79, Parter, Ap. 2, Sectar 1, 011424, București (Remania) Td; 0040.31.S0S.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commtrdum Develspment SJLb.

CUI: 21647540 J40/16464/03.09.2007

Specificație

Numele

Semnal

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

Proiectat

Arh. C. BERBEC         l

Proiectat

Desenai

Arh. C. BERBEC      f \


TITLU PROIECT:


CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI

TURISM PABUREA TAMAS


TITLU PLANȘA: profil IKWSVERSaL IIP


TRĂSEI.’ ATT


FAZA:

SF

Z3XESS32S8fe833ZZSZ2S


DETALIU SISTEJM_RyTiER_.._......

 • - închidere cu nisip bitumat

 • - 2.5 cm covor asfaltic BA 6

 • - amorsa cu emulsie catjonica

-10 cm macadam dlindrat

 • - scarificarea si reprofilarea patuluyj&itpului si curățirea de resturi vegetale si organice
Specificație

Numele

Semnai

Sef proiect

Drd. ine. C. BUZA

TT”

Proiectat

Arh. C. BERBEC         C

Proiectai

Desenai

Arh. C. BERBEC       C


Corn. Tamaș - Com. Ungureni, județul BACAU


TITLU PROIECT:


CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI

TURISM PADUREA TAMAS


TITLU PLANȘA:


EAZA.

SEf— W;

O.,


$-

3.Ș0

*—  w-

platforma pista”.......

aostamen

2.50

acostam

1.20

dinpamant

parte carosabila

din pamant

santpatnant

jO.SO^

1.25      _      1.25

,0.50il

0.40 0.40 0.40

! ■" |SISTEM RUTIER________________


strat de 10 cm macadam după ctlindrare


- scarificarea si reprofilarea patului drumului

-curățire de corpuri străine de natura organica vegetala

l&r Emanoil Pdrumbaru, Nr. 79, Parter. Ap. 2, Sectar 1, 011424. bucurești (Remania}

Tei: 0040.31.805.24.00 / Fax: 0040.31.805.24.01

Global Commerdum DeveEtpmcrU S.R.L.

CUI: 21647540 J40/16464/03,09.2007

Specificație

Numele

Semnat

Scara

Sef proiect

Drd. ing. C. BUZA

1:50

Proiectat

Arh C. BERBEC       /

Proiectat

- Data:

Desenat

Arh C. BERBEC

2010


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Corn. Tamaș - Com. Ungureni, județul BACAU

TITLU PROIECT:

CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT SI

TI IR1SM PA Dl ÎREA TAMAS

TITLU PLANȘA: profil IRANSVERSAI TIP

i’J< ASE i; X KAJN'i A! N BIKE


PROIECT

NR. 036/2010


FAZA:

SF