Hotărârea nr. 165/2012

Hotărârea nr.165 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 165 din 26.07.2012 - privind scutirea integrala de la plata contributiei lunare de intretinere a  beneficiarilor  care nu locuiesc in unitate pe perioada reabilitarii Caminului pentru Persoane Varstnice Bacau.

HOTĂRÂRE privind scutirea integrala de la plata contribuției lunare de intretinere a beneficiarilor care nu locuiesc in unitate pe perioada reabilitării Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Consiliul Local al Municipiului Bacau,

Având in vedere:

-Prevederile art.24 si art.25 (1)- (5) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata si actualizata;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Prevederile art.8, pct (4) din Hotararea nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in căminele pentru persoane vârstnice ;

-Prevederile H.C.L nr.12 din 31.01.2012 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pe anul 2012 in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției de intretinere datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice ingrijite in aceasta instituție;

-Referatul nr.2986/19.06.2012 al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Bacau; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau.

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. (a) si (d), alin (6) lit “a” punctul 2 si ale art. 45 (2) lit « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locala republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba scutirea integrala de la plata contribuției lunare de intretine a beneficiarilor care nu locuiesc in unitate pe perioada reabilitării Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.2. - Hotararea va fi comunicata Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

x'-'    :

/

/ PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂNR. 165  \

DIN 26.07.2012

N.O.r.J.D./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2