Hotărârea nr. 162/2012

Hotărârea nr.162 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 162 din 26.07.2012 - privind modificarea HCL nr. 3/25.01.2007, modificata si completata prin HCL nr.377/31.10.2008, în sensul reorganizării "comisiei municipale" aprobata la art.4 din hotărâre.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 3/25.01.2007, modificata si completata prin HCL nr.377/31.10.2008, în sensul reorganizării „comisiei municipale” aprobata la art.4 din hotărâre

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

  • • Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • • Hotărârea Consiliului Local Bacau nr.3/25.01.2007 prin care s-a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, studenților care urmează cursuri universitare de lungă durată și absolvenților cursurilor universitare de lungă durată, beneficiari ai burselor de studii oferite de alte state, modificata si completata prin HCL Bacau nr.377/2008;

  • • Referatul nr.4901/18.07.2012 al Direcției Economice;

  • • Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău

A

In baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea HCL nr. 3/25.01.2007, modificata si completata prin HCL nr.377/31.10.2008, în sensul reorganizării „comisiei municipale” aprobata la art.4 din hotărâre, care va avea următoarea componență :

1 .Dragos Luchian - Viceprimarul Municipiului Bacău - Președinte

2.Sustac Mihai - Viceprimarul Municipiului Bacău - membru

  • 3. Adam Isabela Elena - Consilier local- membru

  • 4. Pintilie Gheorghe - Prof.univ.dr. la Universitatea Bacău - membru

  • 5. Padureanu Leonard Stelian - Administrator Public al Municipiului Bacau- membru

Secretar al comisiei - Palade Mălina consilier la Direcția Economică.

Art.2. - La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se abroga HCL nr.377/2008 iar prevederile HCL nr.3/2007, care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt și rămân în vigoare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLA              CI