Hotărârea nr. 161/2012

Hotărârea nr.161 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 161 din 26.07.2012 - privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău si abrogarea HCL nr. 244/ 2008.

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău si abrogarea HCL nr. 244/ 2008

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Având în vedere :

 • - Prevederile Legii nr. 114/ 1996, Legea locuinței, republicată și actualizată;

 • - Prevederile art. 21(1) din HGR nr. 1275/ 2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

 • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Referatul nr. 84227/ 19.07.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

 • - HCL nr. 244/ 2008 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - HCL nr. 15/ 2010 privind modificarea H.C.L. nr. 244/ 10.07.2008 prin care

s-a aprobat Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

 • - HCL nr. 93/ 2011 privind modificarea H.C.L. nr. 244/10.07.2008 prin care s-a aprobat Comisia de analiza a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacau.

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, în următoarea componență: Președinte: Dragoș Luchian

Membri: Șuștac Mihai

Bogatu George

Adam Isabela

Bîrzu Ilie

Fifirig Carmen

Mihăilă Daniela Dedu Remus Bardașu Cristina Secretar: Gomescu Luminița

ART. 2 - Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, va avea următoarele atribuții:

 • - analizarea dosarelor depuse de solicitanții de locuințe pentru tineri, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces la o locuință din fondul locativ de stat prevăzute de legislația în vigoare și promovarea spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău;

 • - stabilirea anual sau ori de câte ori este nevoie a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe;

 • - propune și repartizează locuințele către persoanele care îndeplinesc criteriile de acces la locuință stabilite prin Anexa nr. 1 la HCL nr. 502/ 2007.

ART. 3 ~ Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 244/2008 cu toate modificările și completările ulterioare, ca rămasă fără obiect.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU^OPOVICI

NR. 161

DIN 26.07.2012

N.O.P.,I.D./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2