Hotărârea nr. 16/2012

Hotărârea nr.16 din 31.01.2012 Hotărârea nr.16 din 31.01.2012 privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donaţia făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafaţă de 62.185 mp si a constructiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către S.C. AMURCO SRL Bacau, a terenului în suprafață de 62.185 mp si a construcțiilor aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere :

  • •  Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

  • •  Prevederile art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • •  Adresa nr.351/20.01.2012 si Actul Adițional autentificat la Notarul Public sub nr.81/ 18.01.2012 la Oferta de donație a S.C. Amurco SRL Bacau autentificata la Notarul Public sub nr.1557/22.12.2011, înregistrate Ia Primăria Municipiului Bacau sub nr. 66121/27.12.2011;

  • •  Referatul nr.78036/24.01.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

  • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) fit. „b” si „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea art.l(l) din HCL nr.428/29.12,2011 care va avea următorul conținut:

”Se acceptă donația făcută Municipiului Bacau de către S.C. Amurco Srl Bacau, reprezentând teren curți construcții în suprafață de 30.866 mp, acoperit de halda de fosfogips, construcțiile edificate pe acesta, bunuri situate în municipiul Bacău, str. Chimiei nr.l, pe „Platforma Sofert”, identificat prin nr.cadastral 68599 si Planul de Amplasament si delimitare imobil -Anexa nr.l, in condițiile si la termenele prevăzute in prezenta hotarare.”

Art.2. - Se aproba înlocuirea Listei bunurilor- imobile care vor fi donate de SC Amurco SRL Bacau -Anexa nr.l la HCL Bacau nr.428/29.12.2011 cu Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. -Toate celelalte prevederi ale HCL nr.428/29.12.2011 sunt si raman in vigoare.

Art.4. -Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și SC Amurco Srl Bacau.

PREȘEDINȚ PĂDU


NR. 16

DIN 31.01.2012

N.O.P..C.F1/ R.T./Ex.l/Ds.I A-2CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

româniaJUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU — ”            ~~ANEXA NR. Ă

LA HOTARAREA NR. /j?DIN 31.01.2012


'z*iS**t r-

' I

I


PLAN 06 AMPLASAMENT » OEUMfTARE A MQBlUILUl SCAflA f; 1000

Bițnâti rama

MwsalnbcMJj

***4mwl trn tf. O«rM

■AH-em

_

urtu

(5>rt« FmArt x.

UATJ   wmfhCW


A EM

Mr.

StPMtata

VltoMMcb bipotm (Wț

Martiri

[— L

—JHH—

mrMnȚwt ****      * J -

StSTT

*. OM

)Mrt»ttoKMw4                   •        ■■»■■■■■

Cod OOTMfr.

rawi

VMxna*h(v*H

M ■

+ IMal

■MU cp

w

MHIr-MtK MM«M htn< <W * kb> <fc Mna M*** mMmm awka ■ rxxull luM W« Mbjt»

«Kt»

49

ta"*- Jttr. DiwMt h   W9

M> <■*» —pktf    wwp mi|*>»

• CW»rit mrib w «

■im ca

Mr

MMM.-MIK.MIWI kKIRI* W Hi mim miH mm, h» ■ M >>wiăt.

ni hii.iiiummmhm.iMmi

JW

-—?=—/

românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


/

ANEXA nr<L

la HOTĂRÂREA nr. din SI .OÂ. 2012

DATELE DE IDENTIFICARE

Ale imobilelor

propuse a fi donate

Nr. Crt.

Denumirea și adresa imobilului

Caracteristicile tehnice

1.

Teren cu construcții Bacău, str. Chimiei nr.l

Suprafață = 30.866mp

Nr.cad.68599, cu vecini:

La N- Primăria Mun.Bacău-Halda Fosfogips, la S-rest prop., la E -Primăria Mun.Bacău-Halda Fosfogips, la V - linie C.F.Uzinală CET

2.

Decantor parter - C27

Bacău, str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol =167mp Anul construcției^ 1970, din beton, Acoperită cu fosfogips

3.

Decantor parter - C28

Bacău, str.Chimiei nr. 1

Suprafață construită la sol =43mp Anul construcției^ 1970, din beton Acoperită cu fosfogips

4.

Decantor parter - C29 Bacău, str.Chimiei nr.l

Suprafață construită la sol=167mp Anul construcției- 1970, din beton Acoperită cu fosfogips


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.D./N.D.

Ds.III-A-1