Hotărârea nr. 159/2012

Hotărârea nr.159 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 159 din 26.07.2012 - privind aprobarea contractării unei/ unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare de până la 60.000.000 lei (echivalent euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiţii de interes public local.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe in valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul in euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor obiective de investiții de interes public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • - Prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile capitolului IV, art.61 alin.l), 2), 3) precum si art.63 alin.l), 2) si 8) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile HGR nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art.9 pct.8 din Carta Europeana a Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata;

 • - Prevederile HCL.346/2008 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții Spital Municipal Bacau;

 • - Prevederile HCL.383/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Insula de Agrement” din Municipiul Bacau si aprobarea cofinantarii din bugetul local al Municipiului Bacau a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectului;

 • - Prevederile HCL nr.443/2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiție "‘Baza Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor - din Municipiul Bacău”;

 • - Prevederile HCL nr.235/2009 privind Programul local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul, modificata si completata prin HCL nr.203/2010;

-Referatul nr.4925/18.07.2012 inaintat de Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

în baza art.36 alin. (2) lit. „b”, alin.(4) lit. ”b” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aproba contractarea unui împrumut intem/extem in valoare de pana la 60.000.000 lei (sau echivalentul in euro) de către Municipiul Bacau cu o maturitate de pana la 20 ani si o perioada de gratie si trageri de pana la 4 ani.

Art.2. (1) - Contractarea finanțării rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1 se face pentru asigurarea resurselor financiare aferente următoarelor obiective de interes public local:

 • - Reabilitare si Modernizare Insula de Agrement - pana la 33.000.000 lei (sau echivalentul euro);

 • - Construire Baza Sportiva -Sala Polivalenta a Sporturilor, Spital Municipal Bacau si Reabilitare termica a unor blocuri de locuințe din cadrul Programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau 2012-2016 - minimum 27.000.000 lei (sau echivalentul euro);

 • (2) împrumutul se poate contracta cu unul sau mai mulți creditori, printr-un singur sau mai multe contracte de împrumut intem/extern de tip revolving si/sau de investiții.

Art.3. Din bugetul Municipiului Bacau se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art.l și art.2

Art,4. - Se mandatează domnul Romeo Stavarache, în calitate de Primar al Municipiului Bacau, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Municipiului Bacau contractul de împrumut intem/extern prevăzut la art. 1, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara în legătura cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern/extern.

Art5.(l) - Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Bacau www.primariabacau.ro următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a Municipiului Bacau;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

I) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6.(l) ~ Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului Municipiului Bacau. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Bacau va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plata a principalului, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la aceste imprumuturi, aferente anului respectiv.

 • (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului si acesta va fi plătit din bugetele locale sau/si din împrumuturi pentru refînantarea datoriei publice locale.

 • (3) Se împuternicește (mandateaza) Primarul Municipiului Bacau sa constituie comisia /comisiile de evaluare, negociere si adjudecare a serviciilor de creditare bancara interna /externa;

 • (4) Se împuternicește (mandateaza) Primarul Municipiului Bacau sa semneze în numele si pe seama Municipiului Bacau acordurile de garantare ale împrumuturilor si sa semneze în numele si pentru Municipiul Bacau toate documentele necesare obținerii autorizării si derulării finantarii/lor bancare (interna/externa), inclusiv structura finala a finanțării si normele procedurale interne de achiziție a serviciilor de creditare bancara (interna/externa).

Art.7. - Hotararea va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Juridice si Adm. Locala din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

/' \ A A; f . X.

z.'\

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIIJ POPOVICI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

îliebJrzu

NR. 159

DIN 26.07.2012

N.O.P.,I.DJ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2