Hotărârea nr. 158/2012

Hotărârea nr.158 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 158 din 26.07.2012 - privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Arhiepiscopia Romanului la editarea volumului cu titlul «Teologia mistică - poetică - 1000 de ani de la compunerea Imnelor iubirii dumnezeieşti ale Sfântului Simeon Noul Teolog».

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la editarea volumului cu titlul« Teologia mistică -poetică - 1000 de ani de la compunerea Imnelor iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog »

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 4/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Adresa nr. 684/ 04.05.2012 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 33297/ 13.07.2012 înaintată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

  • - Referatul nr. 4948/ 19.07.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », art. 36 (6) lit. «. a », punctul 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului la editarea volumului cu titlul « Teologia mistică -poetică - 1000 de ani de la compunerea Imnelor iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog ».

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART, 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4, Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.NR. 158

DIN 26.07.2012

N.O.P.,I.DJ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2