Hotărârea nr. 157/2012

Hotărârea nr.157 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 157 din 26.07.2012 - privind aprobarea organizării celei de a VI a ediţii a premiilor muzicale româneşti "Romanian Top Hits" ce se vor desfăşura la Bacău, în perioada 3 - 4 august 2012 cu finantare de la bugetul local.

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării celei de a VI a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 3-4 august 2012 cu finanțare de la bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

S Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

J Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

  • V Prevederile art.47și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

  • V Referatul nr.4976/20.07.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

  • V Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau.

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. “d”, (6) lit. “a” punctele 4 și 5 și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba organizarea celei de a VI a ediții a premiilor muzicale românești „Romanian Top Hits” ce se vor desfășura la Bacău, în perioada 3-4 august 2012, cu finanțare de la bugetul local.

ART.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a sumei de 450.000 RON pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, conform Bugetului de cheltuieli prevăzut in Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ARTA - Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Juridice și Administrație Locală și Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ z<'?-ILIF ' UNR. 157 / '. '        .

DIN 26.07^201?

N.O.P.,C.Fl./ R.T./t<x.î/l)S.IA2

ROMÂNIA


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.l LA HCL NR./g^ DIN 26.07.2012


Buget de cheltuieli pentru Gala premiilor muzicale „Romanian Top Hits”, ediția 2012

Echipament scenotehnic - 90.000

Transport, cazare - 50.000

Efecte speciale - 35.000

Onorarii artiști - 220.000

Energie electrică - 5.000

Trofee - 5.000

Producție grafică, bumperre-- 20.000 Administrator site www.tophit.ro - 5.000 Bannere, afișe, mash-uri - 15.000 Cheltuieli organizare, rezervă etc- 5.000

Total 450.000 lei

PREȘEDINTE DE SEDlNf A ILIE BÎRZU -


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU