Hotărârea nr. 156/2012

Hotărârea nr.156 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 156 din 26.07.2012 - privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica «Mihail Jora» Bacău şi Ministerul Culturii şi Cultelor Bucureşti la organizarea celei de a XXV-a ediţie a Festivalului Internaţional «Zilele Muzicii Contemporane» ce se va desfăşura în perioada 1 - 4 octombrie 2012 la Bacău.


fifc/ețfi/acăa

a/a/ Oacăf/

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica « Mihail Jora » Bacău și Ministerul Culturii și Cultelor București la organizarea celei de a XXV-a ediție a Festivalului Internațional « Zilele Muzicii Contemporane » ce se va desfășura în perioada 1-4 octombrie 2012 la Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 4/ 2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Referatul nr. 4286/ 25.06.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », art. 36 (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica «Mihail Jora» Bacău și Ministerul Culturii și Cultelor București la organizarea celei de a XXV-a ediție a Festivalului Internațional «Zilele Muzicii Contemporane » ce se va desfășura în perioada 1 - 4 octombrie 2012 la Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 5000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Filarmonicii « Mihail Jora » Bacău.

^^BEȘEJDINTE DE ȘEDINȚĂNR. 156 /         '

DIN 26.07.2012

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDILLPQ^OVICI