Hotărârea nr. 155/2012

Hotărârea nr.155 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 155 din 26.07.2012 - privind modificarea si completarea HCL Bacau nr.439/22.12. 2008 si HCL Bacau  nr.4/19.01.2011 prin care au fost aprobate unele taxe speciale incasate de catre Serviciul Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bacau.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL Bacau nr.439/22.12.2008 si HCL Bacau nr.4/19.01.2011 prin care au fost aprobate unele taxe speciale încasate de către Serviciul Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • -  Prevederile art.282(l) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal;

  • -  Prevederile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

  • -  Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

  • -  Prevederile art.24(l) - (3) din Legea nr.l 19/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata;

  • -  Prevederile Legii nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea soluționării proceselor;

  • -  Adresele nr.244008 si nr.244011 din 03.07.2012 ale Serviciului Public Comunitar Local de

Evidență a Persoanelor Bacau - Serviciul Stare Civilă;

  • -  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza prevederilor art.36 (2) lit.”d”, alin.(4) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se modifica HCL nr.439/22.12.2008 prin care a fost instituita taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara programului de lucru, respectiv în zilele de vineri după ora 14.00, sâmbăta, duminica din săptămână, inclusiv în zilele declarate libere conform legii, in sensul ca art.2(l) se reformuleaza si va avea următorul conținut:

„ Se instituie taxa speciala in cuantum de 500 lei, indiferent de zilele din saptamana pentru oficierea căsătoriei la biserica si taxa speciala in cuantum de 1000 lei pentru oficierea căsătoriei in alt spațiu decât cel al sediului stării civile sau biserica. ”

Art.2. - Se modifica si se completează HCL nr.4/19.01.201I prin care a fost stabilita taxa speciala pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativa de către ofițerul de stare civila, in sensul ca la art.2 din hotarare se introduce alineatul (2), care va avea următorul conținut:

„ Taxa speciala pentru desfacerea căsătoriei nu se restituie in cazul renunțării la divorț indiferent de data la care se depune cererea de renunțare. ”

Art.3. - Celelalte prevederi ale HCL Bacau nr.439/22.12.2008 si HCL Bacau nr.4/19.01.2011, care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigo are.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica Serviciului Stare Civila din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Bacau, si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.