Hotărârea nr. 154/2012

Hotărârea nr.154 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 154 din 26.07.2012 -privind modificarea H.C.L. nr. 235/29.07.2011 prin care au fost aprobate functiile publice, organigrama, numarul de personal si Statul de Functii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 235/29.07.2011 prin care au fost aprobate funcțiile publice, organigrama, numărul de personal si Statul de Funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata si completata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • • Prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizata;

  • • Prevederile art.47 si art.117 lit.„a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • • Referatul nr.71227/03.07.2012 al Direcției Administrare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • • Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin.(3) lit.„b” și art.45 (2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Statului de Funcții al Direcției Administrare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, punctul 22 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 235/29.07.2011, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează

La Compartimentul Administratori

- 1 post de muncitor necalificat treapta profesionala I se modifica in 1 post de muncitor calificat (lucrator comercial) treapta profesionala I gradația 5 clasa de salarizare 24 .

Art.2. - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.235/29.07.2011 modificata si completata si care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt și rămân în vigoare.