Hotărârea nr. 152/2012

Hotărârea nr.152 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 152 din 26.07.2012 - privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Bacău şi SC AMURCO SRL privind proiectul "reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacău" din municipiul Bacău str. Chimiei nr.1.

HOTARARE

privind aprobarea modelului cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”,din municipiul Bacau str. Chimiei nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

 • • Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

 • • „Nota privind rezultatul etapei de selecție a beneficiarilor in cadrul Axei Prioritare 2, Domeniul de Intervenție 2 - POS Mediu” (adresa nr. 150672 / 08.02.2012) emisa de Ministerul Mediului si Pădurilor / Direcția Gestiune Deșeuri si Substanțe Periculoase si transmisa către Autoritatea de Management POS Mediu si Agenția Regionala pentru Protecția Mediului Bacau).

 • • Adresa nr. 24174/15.12.2011 emisa de Instituția Prefectului - județul Bacau (inregistrata la Consiliul Local Bacau cu nr. 66103/ 16.12.2012) la care a fost anexata adresa nr. 172861/28.11.2011 emisa de Ministerul Mediului si Pădurilor / Direcția Gestiune Deșeuri si Substanțe Periculoase si transmisa către Agenția Regionala pentru Protecția Mediului Bacau si respectiv Autoritatea de Management POS Mediu

 • • Prevederile din „Ghidul solicitantului Axa Prioritara 2 - POS MEDIU „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de inteventie 2 „Reabilitarea zonelor poluate istoric”

 • • Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art.36(2) lit. „e”, art.36 (7) lit. „a” și art.45 (2) și (5) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba modelul cadru al protocolului de colaborare intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL privind proiectul „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART, 2 - Hotararea va fi comunicata SC AMURCO SRL si Administratorului public, Direcției Economice, UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”, din cadrul MUNICIPIULUI BACAU.


PREȘEDIF              \

ILIE                    '


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POP6V1CI


NR. 152

DIN 26.07.2012

N.O.P.,C.FIJ R.T./Ex.l/I)s.IA-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 45Z DIN 26.07.2012


PROTOCOL DE COLABORARE

încheiat astazi...............

Intre:

UAT MUNICIPIUL BACAU cu sediul in str. Marasesti, nr. 6, jud. Bacau, C.I.F. 4278337, reprezentata prin ing. STAVARACHE ROMEO - primarul Municipiului Bacau, conform încheierii de validare emisa Judecătoriei Bacau din data de 18.06.2012 in dosarul nr. 8231/180/2012

si

SC AMURCO S.R.L. cu sediul in municipiul Bacau, strada Chimiei nr.l, județ Bacau, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J04/770/2005, avand cod unic de înregistrare 17488233, reprezentata de Director General ing. HOȚEA LAURENȚIU.

Avand in vedere oferta de donație făcută de către SC AMURCO SRL Bacau, autentificata sub nr. 1557/22.12.2011 si actul adițional la aceasta, autentificat sub nr. 81/18.01.2012, actul de acceptare a ofertei de donație de către Municipiul Bacau, autentificat sub nr. 379/27.04.2012, cat si Hotărârile Consiliului Local Bacau nr. 428/29.12.2011, nr. 16/31.01.2012 si nr. 68/16.03.2012, acte efectuate in vederea demarării proiectului intitulat REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC HALDA DE FOSFOGIPS SOFERT BACĂU,

părțile au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare, stabilind următoarele :

 • 1. MUNICIPIUL BACAU se obliga sa efectueze demersurile necesare in vederea obținerii fondurilor nerambursabile si încheierea contractului de finanțare pentru proiectul „REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC HALDA DE FOSFOGIPS SOFERT BACAU”;

 • 2. SC AMURCO SRL se obliga sa susțină realizarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile si a cofinantarii locale, in valoare totala de 1.216.806 euro (in preturi curente);

 • 3. Plata sumei menționate la pct. 2 devine scadenta la data semnării contractului de finanțare de către MUNICIPIUL BACAU si autoritatile competente, urmând a fi plătită in rate, la solicitarea MUNICIPIULUI BACAU pe baza de documente justificative in funcție de cheltuielile necesare derulării proiectului, in termen de 5 zile de la solicitare, in contul indicat, la dispoziția MUNICIPIULUI BACAU.

 • 4. Plata sumei de 1.216.806 euro va fi garantata de către SC AMURCO SRL cu o scrisoare de garanție bancara sau alte forme de garanție emise in favoarea MUNICIPIULUI BACAU.

 • 5. Suma de 1.216.806 euro reprezintă suma maxima stabilita inaintea aprobării Cererii de finanțare, urmând a fi recalculata si cheltuita proporțional cu valorile stipulate in contractele de achiziții publice derulate de Municipiul Bacau.

 • 6. In cazul in care pe parcursul implementării proiectului apar lucrări suplimentare absolut necesare finalizării acestuia conform contractului de finanțare, cheltuieli care sunt declarate de Autoritatea de Management POS Mediu ca neeligibile, acestea vor fi suportate de către SC AMURCO SRL necondiționat, in baza documentelor justificative prezentate de MUNICIPIUL BACAU.

 • 7. In cazul in care anumite cheltuieli declarate inițial eligibile prin contractul de finanțare sunt declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POS Mediu din varii motive in afara de culpa beneficiarului, acestea vor fi suportate de către SC AMURCO SRL necondiționat, in baza documentelor justificative prezentate de MUNICIPIUL BACAU.

 • 8. După plata in totalitate a sumelor datorate conform art 2, 6 si 7 in contul indicat de colaborator, SC AMURCO SRL nu mai are nici o obligație de nici un fel in realizarea acestui proiect.

 • 9. Pe perioada derulării proiectului, SC AMURCO SRL se obliga sa furnizeze MUNICIPIULUI BACAU, la solicitarea acestuia, documentele de care dispune, informațiile si clarificările necesare pentru realizarea in bune condiții a proiectului, inclusiv din partea proiectantului studiului de fezabilitate.

Pentru care a fost încheiat prezentul protocol, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL BACAU

SC AMURCO SRL
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL BACAU OVICI


NICOLAE-OVIDI