Hotărârea nr. 151/2012

Hotărârea nr.151 din 26.07.2012 Hotărârea nr. 151 din 26.07.2012 - privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.139 din 06.05.2010 privind aprobarea Planului de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău", modificată şi completată prin H.C.L. nr. 112 din 08.04.2011.

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 139 din 06.05.2010 privind aprobarea “Planului de Dezvoltare Urbana al Municipiului Bacau”, modificata si completata prin HCL nr. 112/08.04.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU:

Având in vedere:

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 139 din 06.05.2010, privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău”, modificată și completată prin HCL nr. 112/08.04.2011;

-Adresa Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 9288/01/14.06.2012 prin care se solicită date despre proiectele de rezervă aferente PIDU Bacău în vedere acoperirii alocării pe domeniul de intervenție 1.1 al POR 2007-2013;

-Adresa MDRT nr. 43700 din 06.06.2012

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Referatul nr. 4945 / 19.07.2012 al Serviciului Implementare Proiecte;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “e” și ale art. 45 alin.(2) lit. “e” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aproba modificarea si completarea listei de proiecte prioritare cuprinsă în Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport urban al Obiectivului nr.l -Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională, aferent Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr.139/2010, modificată prin HCL nr.l 12/2011, în sensul introducerii proiectului „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aproba modificarea si completarea listei de proiecte prioritare cuprinsă în Programul privind dezvoltarea serviciilor sociale al Obiectivului nr.5 - Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele UE, aferent Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr.139/2010, modificată prin HCL nr.l 12/2011 în sensul introducerii proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aproba modificarea si completarea ”Anexci nr. 1 - Lista Proiectelor Individuale” și a Anexei nr.3 - Sursa de finanțare a proiectelor individuale, aferente Planului de acțiune din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr. 139/2010, modificată prin HCL nr. 112/2011, în sensul introducerii la pozițiile 8 și 9 a proiectelor „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, respectiv „Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr. 139 din 06.05.2010, modificată și completată prin HCL nr. 112/2011, sunt și rămân în vigoare.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Juridica si Administrație Locala, Serviciul Implementare Proiecte si Serviciului Public de Asistență Socială Bacău.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HJUpÎRZl Ț'j’


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPQVICINR. 151

DIN 26.07.2012

N.O.P.,C.FI./ R.T./Ex.I/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.l LA HCLNR.^5? DIN 26.07.2012


OBIECTIVUL 1,

Dezvoltarea și consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanță regională și națională

Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport urban Priorități

N r. C rt

Denumire proiect

Soliei tant

Obiectiv și activități propuse

Perioada de implementare

Buget proiect

Anul înce perii

Anul finali zării

Valoare neram bursabilă solicitată

Contribuți e proprie costuri eligibile

Costuri neeligi bile

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Modernizare Calea Moinești

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane:

Lărgirea pasajului suprateran la 4 benzi de circulație; Realizarea pistelor pentru bicicliști (câte una pentru fiecare sens de circulație); Asigurarea iluminatului pe pasajul Mărgineni, Reabilitarea trotuarelor, Iluminat public cu statut ornamental specific mediului urban, Reabilitarea structurii de rezistenta a podului peste pârâul Trebes (21 ml), Realizarea unei intersecții a cărei

2010

2012

28757209

586881

6802511

36.146.601

geometrie sa includă insule de dirijare a traficului.

3

Reabilitare infrastructur a urbana zona I.L.Caragiale -Milcov-intersectie cu str.Letea

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 150m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare.

2010

2012

18958100

386900

3675550

23.020.550

4

Reabilitare infrastructur ă urbană zona Miorițe i-9 Mai-Vantului-Vadul Bistriței

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 200m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare .realizare sens giratoriu.

13534780

276220

2624090

16.435.090

5

Reabilitare Pasaj Letea

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: suprastructură la nivel inferior și superior, reparații ale aparatelor de reazem, reparații la infrastrucură rutier, creare pasarelă pitonală.

17636080

359920

3419240

21.415.240

9

„Reabilitare infrastructur

Mun. Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

ă urbană str. Ștefan cel Mare din municipiul Bacău"

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitare/creare trotuare, reabilitare/creare locuri de parcare

1013

2015

5.000.000

1 0

Reparație capitală str.Prelungir ea Bradului

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Realizarea reparației capitale a străzii

2011

2015

3.552.000

1

1

Reparație capitală, str. Bradului

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane:

Realizarea reparației capitale a străzii

2011

2015

2.250.000

1

2

Construire intersecție denivelata zona Vadul Bistriței -I.L.Caragiale

Mun Bacău

Obiectivul generai al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei intersecții denivelate.

2011

2015

30.000.000

1

Construire

Mun

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit

2011

2015

35.000.000

3

pasaj suprateran zona Mioriței - Energiei

Bacău

în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și Îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj suprateran.

1

4

Construire pasaj pieton al subteran zona Energiei -Mioriței

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

1

5

Construire pasaj pietonal subteran zona Banca Naționala -Mioriței -Bucium

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

1

6

Construire pasaj pietonal subteran zona Ștefan Cel Mare -Mioriței - 9 Mai-V.

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

Bistriței

1

7

Construire pasaj pieton al subteran zona 9 Mai -b-dul Unirii

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane $/ îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

1

8

Parcare subterana zona 9 Mai nr.78

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei parcări subterane.

2011

2015

25.000.000

1

9

Parcare supraterană str. Republicii nr.78

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei parcări supraterane.

2011

2015

18.000.000

2

0

Reabilitare si supralărgire str. Chimiei

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

2011

2015

15.000.000

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Reabilitare și lărgire stradă.

2

1

Pasarela pietonala A.N.L. str.Letea

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană și creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodaî de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei pasarele pietonale.

2011

2015

8.000,000

2

2

Construire calea Moinesti nr.30A-30H

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodaî de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban. Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei străzi1

2010

2011

2.837.475

PREȘEDINTĂ DE SEDTNTA ILIE țrCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

ANEXA NR.2 LA HCL NR./5/ DIN 26.07.2012


CONSILIUL LOCAL BACAU

OBIECTIVUL 5

Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigentele UE

Programul privind dezvoltarea serviciilor sociale

Priorități

■E O

Denumire proiect

Soliei tant

Obiectiv și activități propuse

Perioada de implementare

Buget proiect

Anul înce perii

Anul finali zării

Valoare neram bursabilă solicitată

Contribu ție proprie costuri eligibile

Costuri neeligi bile

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: asigurarea de servicii sociale adecvate pentru persoanele vârstnice, menite sa sprijine normalizarea si creșterea calității vieții acestora

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane la exigentele UE Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale

Activități; Reabilitarea/modemizarea clădirilor destinate serviciilor sociale și dotarea acestora cu echipamente specifice: reparații capitale și reabilitare energetică la căminul pentru îngrijire persoane vârstnice și la cantină; dotarea cu echipamente specifice

2010

2012

3499200

71420

709910

4.280.530

6

Reabilitare si modernizare imobil locuințe sociale str.

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale

4345907

88692

842574

5.277.173

Henri Coanda 9

Activități: Reabilitarea și modernizarea unui imobil pentru asigurarea unor locuințe sociale de calitate

8

„Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău"

Mun. Bacau

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale

Activități: Reabilitarea și modernizarea unui imobil pentru asigurarea unui centru pentru persoanele fără adăpost din municipiul Bacău

2013

2015

1.400.000

2

7

Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice

Mun Bacău

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale.

Activități: Reabilitarea/modemizarea clădirilor destinate serviciilor și dotarea acestora cu echipamente specifice: Reabilitarea unui adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței, localizat în str. Bradului.

2013

2015

480.000CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU


NICOLAEOVIDIU POPOVICI
ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.3 LA HCL NR./57 DIN 26.07.2012

Anexa 1 - Lista proiectelor individuale

- lei -

Nr.

Crt

Denumire proiect

Soliei tant

Obiectiv și activități propuse

Perioada de implementare     i

Buget proiect

Anul înce perii

Anul finali zării

Valoare neram bursabilă solicitată

Contribuți e proprie costuri eligibile

Costuri neeligi bile

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Modernizare Calea Moinești

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Lărgirea pasajului suprateran la 4 benzi de circulație; Realizarea pistelor pentru bici cl iști (câte una pentru fiecare sens de circulație); Asigurarea iluminatului pe pasajul Mărgineni, Reabilitarea trotuarelor, Iluminat public cu statut ornamental specific mediului urban, Reabilitarea structurii de rezistenta a podului peste pârâul Trebes (21 ml), Realizarea unei intersecții a cărei geometrie sa includă insule de dirijare a traficului.

2010

2012

28757209

586881

6802511

36.146.601

2

Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului social

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: asigurarea de servicii sociale adecvate pentru persoanele vârstnice, menite sa sprijine normalizarea si creșterea calității vieții acestora

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea

2010

2012

3499200

71420

709910

4.280.530

pentru îngrijire persoane vârstnice

obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane la exigentele UE

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale

Activități: Reabilitarea/modemizarea clădirilor destinate serviciilor sociale și dotarea acestora cu echipamente specifice: reparații capitale și reabilitare energetică la căminul pentru îngrijire persoane vârstnice și la cantină; dotarea cu echipamente specifice

3

Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale-Milcov-intersectie cu str.Letea

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 150m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare.

2010

2012

18958100

386900

3675550

23.020.550

4

Reabilitare infrastructură urbană zona Mioritei-9 Mai-Vantului-Vadul Bistriței

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitare/creare trotuare și alei laterale pe o lungime de aprox. 200m, modernizare iluminat public, reabilitare/creare locuri de parcare,realizare sens giratoriu.

13534780

276220

2624090

16.435.090

5

Reabilitare Pasaj Letea

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod

17636080

359920

3419240

21.415.240

logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: suprastructură la nivel inferior și superior, reparații ale aparatelor de reazem, reparații la infrastrucură rutier, creare pasarelă pitonală.

6

Reabilitare si modernizare imobil str. Henri Coanda 9

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale

Activități: Reabilitarea și modernizarea unui imobil pentru asigurarea unor locuințe sociale de calitate

4345907

88692

842574

5.277.173

7

Creare și modernizare spatii verzi în municipiul Bacău

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități:: „Crearea /modernizarea spațiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban)": crearea a cca. 19.000 mp spații verzi și modernizarea a cca. 40.000 mp spații verzi din zona de acțiune urbană.

4510000

92041

874388

5.476.429

8

„Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din

Mun. Bacau

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale

Activități: Reabilitarea și modernizarea unui imobil pentru asigurarea unui centru pentru persoanele fără adăpost din municipiul Bacău

2013

2015

1.400.000

municipiul Bacău"

9

„Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare din municipiul Bacău"

Mun. Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: reabilitarea sistemului rutier al străzilor, reabilitare/creare trotuare, reabilitare/creare locuri de parcare

1013

2015

5.000.000

10

Reparație capitală str. Prelungirea Bradului

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Realizarea reparației capitale a străzii

2011

2015

3.552.000

11

Reparație capitală, str. Bradului

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Realizarea reparației capitale a străzii

2011

2015

2.250.000

12

Construire intersecție denivelata zona Vadul Bistriței -I.L.Caragiale

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane,

2011

2015

30.000.000

inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei intersecții denivelate.

13

Construire pasaj suprateran zona Mioriței -Energiei

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane-. Construirea unui pasaj suprateran.

2011

2015

35.000.000

14

Construire pasaj pietonal subteran zona Energiei -Mioriței

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

15

Construire pasaj pietonal subteran zona Banca Naționala - Mioriței -Bucium

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie ia atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

16

Construire pasaj pietonal subteran zona Ștefan Cel Mare

  • - Mioriței - 9 Mai

  • - V. Bistriței

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

17

Construire pasaj pietonal subteran zona 9 Mai - b-dul Unirii

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului. Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană, creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unui pasaj pietonal subteran.

2011

2015

15.000.000

18

Parcare subterana zona 9 Mai nr.78

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei parcări subterane.

2011

2015

25.000.000

19

Parcare supraterană str.Republicii nr.78

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodal de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea

2011

2015

18.000.000

infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei parcări supraterane.

20

Reabilitare si supralărgire str. Chimiei

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodai de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Reabilitare și lărgire stradă.

2011

2015

15.000.000

21

Pasarela pietonala A.N.L. str.Letea

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană și creșterea siguranței cetățenilor. Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie ia atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodai de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei pasarele pietonale.

2011

2015

8.000.000

22

Construire calea Moinesti nr.30A-30H

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Fluidizarea traficului urban și de tranzit în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie ia atingerea obiectivului strategic: Dezvoltarea si consolidarea Bacăului ca nod logistic intermodai de importanta regionala si națională. Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv

2010

2011

2.837.475

transportul public urban.

Activități: Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: Construirea unei străzi2

23

Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană Mioriței - 9 Mai -Vântului - Vadul Bistriței

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU. Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane: Realizarea iluminatului public in zona incintelor blocurilor de locuit.

2011

2015

631.200

24

Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană IL Caragiale -Milcov -intersecția cu strada Letea

Municipi ui Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane: Realizarea iluminatului public in zona incintelor blocurilor de locuit.

2011

2015

631.200

25

Realizarea iluminatului public pe Calea Moinești (poziția 20)

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea

2011

2015

1.060.500

1 Deși poartă aceiași denumire, este de fapt o stradă adiacentă Căii Moinești de la poziția 1

serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

.Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane'. Realizarea iluminatului public în zona Căii Moinești (poziția 20).

26

Realizarea iluminatului public în incinta Pasajului Mărgineni din zona Căii Moinești

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane: Extinderea iluminatului public în incinta Pasajului Mărgineni.

2011

2015

189.500

27

Realizarea iluminatului public în incinta Căminului pentru persoane vârstnice

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane: Realizarea iluminatului public în incinta căminului pentru persoane vârstnice.

2010

2010

75.800

28

Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității locuirii în zona de acțiune urbană.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Activități: Dezvoltarea și/sau modernizarea infrastructurii utilităților publice urbane, crearea /modernizarea spațiilor verzi: Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role pe direcția N-S -malul drept al râului Bistrița (str. Vântului - Vadu Bistriței -1. L. Caragiale

2010

2015

4.000.000

- Pod Milcov - Pasaj Letea).

29

Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței domestice

Municipi ul Bacău

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață ale unor categorii defavorizate de cetățeni.

Relaționarea cu obiectivele PIDU: Contribuie la atingerea obiectivului strategic: Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vieții urbane, la exigentele UE.

Operațiunea: Reabilitarea infrastructurii sociale.

Activități: Reabilitarea/modemizarea clădirilor destinate serviciilor și dotarea acestora cu echipamente specifice: Reabilitarea unui adăpost temporar pentru persoanele victime ale violenței, localizat în str. Bradului.

2013

2015

480.000

Anexa 3. Sursa de finanțare ale proiectelor individuale

Denumire proiect

Sursa de finanțare

1

2

3

1

Modernizare Calea Moinesti

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

2

Reabilitarea si dotarea cu echipamente a Centrului social pentru îngrijire persoane vârstnice

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

3

Reabilitare infrastructura urbana zona I.L.Caragiale-Milcov-intersectie cu str.Letea

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

4

Reabilitare infrastructura urbana zona Mioritei-9 Mai-Vantului-Vadul Bistriței

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

5

Reabilitare Pasaj Letea

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

6

Reabilitare si modernizare imobil, locuințe sociale, str. Henri Coanda 9

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

7

Creare/ modernizare spatii verzi in mun. Bacău

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

8

Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău

Buget local a POR A.1, D.l.1.1.

9

Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare din municipiul Bacău

BugetlocaiaPORA.1, D.l.1.1.

10

Reparație capitală str.Prelungirea Bradului

Buget local

11

Reparație capitală, str. Bradului

Buget local

12

Construire intersecție denivelata zona Vadul Bistriței - I.L.Caragiale

Buget local

13

Construire pasaj suprateran zona Mioriței - Energiei

Buget local

14

Construire pasaj pietonal subteran zona Energiei - Mioriței

Buget local

15

Construire pasaj pietonal subteran zona Banca Naționala - Mioriței - Bucium

Buget local

16

Construire pasaj pietonal subteran zona Ștefan Cel Mare - Mioriței - 9 Mai - V. Bistriței

Buget local

17

Construire pasaj pietonal subteran zona 9 Mai - b-dul Unirii

Buget local

18

Parcare subterana zona 9 Mai nr.78

Buget local

19

Parcare suprateran str.Republicii nr.78

Buget local

20

Reabilitare si supralargire str. Chimiei

Buget local

21

Pasarela pietonala A.N.L. str.Letea

Buget local

22

Construire calea Moinesti nr.30A-30H

Buget local

23

Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadul bistriței

Buget local

24

Realizarea iluminatului public la incintele de blocuri din zona urbană IL Caragiale - Milcov - intersecția cu strada Letea

Buget local

25

Realizarea iluminatului public pe Calea Moinești (poziția 20)

Buget local

26

Realizarea iluminatului public în incinta Pasajului Mărgineni din zona Căii Moinești

Buget local

27

Extinderea iluminatului public în incinta Căminului pentru persoane vârstnice

Buget local

28

Amenajare aliniament spațiu verde cu pistă de biciclete și role

Buget local


ȘEDINȚA

A

l\ 7


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-QVIPIU POPOVICI