Hotărârea nr. 147/2012

Hotărârea nr.147 din 5.07.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociaţia Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării  proiectului "Streetball Challenge 2012" ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.

privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociația Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării proiectului „Streetball Challenge 2012” ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa Asociației Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, înregistrată la instituția noastră cu nr.30677/12.06.2012;

-Referatul nr.4393/28.06.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.6 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău în calitate de partener alaturi de Asociația Surf the Earth Project (S.T.E.P.) din Bacău, în vederea organizării proiectului „Streetball Challenge 2012” ce va avea loc la Bacău în perioada 14-15.07.2012.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 6.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.l din prezentul proiect de hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 6.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției