Hotărârea nr. 146/2012

Hotărârea nr.146 din 5.07.2012 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Parohia Romano Catolică "Sf. Nicolae" din Bacău, în vederea organizării unui campus formativ şi recreativ pentru tinerii din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreuna cu Parohia Romano Catolica „Sf. Nicolae” din Bacau, în vederea organizării unui campus formativ si recreativ pentru tinerii din municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa nr.392/19.06.2012 a Parohiei Romano Catolica „Sf. Nicolae” din Bacău;

-Referatul nr.4411/29.06.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctele 4 si 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau, în calitate de partener împreuna cu Parohia Romano Catolica „Sf. Nicolae” din Bacau, în vederea organizării unui campus formativ si recreativ pentru tinerii din municipiul Bacau, care se va desfasura in perioada 9-12 iulie 2012 in Tabara Izvorul Muntelui- Neamț

Art.2, - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 8.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3, - Alocarea celor 8.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea sumei alocate se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire și Parohiei Romano Ca^ifef^^^p^lae” din Bacau.


Ă            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIUL!» BACĂU

NICOLAE-OVIDIU PQROVICI