Hotărârea nr. 144/2012

Hotărârea nr.144 din 18.06.2012 Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Având în vedere:

 • - Prevederile art.l5(l) și (2) și art.30 din O.G. nr.3 5/2002, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

 • - Prevederile art.54 (1), (3) și (6), art.47 și art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată;

în baza prevederilor art. 36 și 45(1), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicata și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se aprobă constituirea unui număr de 5 comisii de specialitate pe domenii de activitate după cum urmează:

 • A.Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare,buget, investiții:

 • 1.  BÎRZUILIE -Președinte

 • 2. TESCARU VASILE- SORINEL - Secretar

 • 3. ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ -Membru

 • 4. ȘUȘTACMIHAI -Membru

 • 5. JITARIU CORNELIU-DAN - Membru

 • B. Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură

 • 1. NECHITA NECULAI - Președinte

 • 2. BOGATU GEORGE - Secretar

 • 3. MANOLACHE CRISTINEL -Membru

 • 4. DRĂGUȘANUVASILE -Membru

 • 5. LUCHIAN DRAGOȘ -Membru

 • C. Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică

 • 1. BUJOR COSTEL -Președinte

 • 2. STANCIUBOGDAN-ȘTEFAN -Secretar

 • 3. FLOREAIRINA-DANIELA -Membru

 • 4. COSMA ELENA - Membru

 • 5. SCRIPÂȚCONSTANTIN -Membru

 • D. Comisia de specialitate nr.4 - Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice , protecția mediului și reconstrucție ecologică

 • 1. ABABEIRADU -Președinte

 • 2. ENĂȘEL MARIA - Secretar

 • 3. STOICANIULIAN-VASILE -Membru

 • 4. LAZĂRFLORIN -Membru

 • 5. HULUȚĂ GHIORGHE - Membru

 • E. Comisia de specialitate nr.5 - Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 • 1. ADAMISABELA-ELENA - Președinte

 • 2. NOVAC-DIACONULAURENȚIU -Secretar


  PAUL-VALERIAN -Membru


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI