Hotărârea nr. 135/2012

Hotărârea nr.135 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 135 din 31.05.2012 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -  mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Scolar "Petru Rares" din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare şi valorificarea acestora în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar „Petru Rares” din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

 • •  Prevederile art.l0(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, actualizata;

 • •  Prevederile art.l și art.2 din O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

 • •  Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.909/1997, republicata;

 • •  Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

 • •  Prevederile Anexei nr.l poziția nr.1538-1541 din HCL nr.347/2011 privind insusirea modificărilor intervenite in inventarul domeniului public al municipiului Bacău, atestat prin HGR nr.l 347/2001;

 • •  Adresa nr.578/13.03,2012, Nota de fundamentare privind casarea bunurilor si Procesul Verbal al Consiliului de Administrație al Colegiului „Henri Coanda” din Bacau din data de 27.02.2012;

 • •  Referatul nr.78231/27.04.2011 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l, - (1) - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar „Petru Rares” din municipiul Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora în condițiile legii.

(2) - Lista bunurilor-mijloace fixe, este prevăzută in Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se aprobă, la solicitarea Grupului Școlar „Petru Rares” din municipiul Bacău, scoaterea din funcțiune, demolarea, casarea și valorificarea bunurilor - mijloace fixe, cu un grad avansat de uzură, prezentata in Anexa nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - (1) Componența Comisiilor de evaluare, licitație si casare a mijloacelor fixe prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, vor fi numite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

(2) După încheierea și semnarea actului de casare, se va trece la demolarea acestor bunuri, sub îndrumarea și supravegherea comisiei de casare, care va avea în vedere dispozițiile legii privind dezmembrarea și vânzarea componentelor rezultate, dacă mai pot fi întrebuințate, evaluarea acestora făcându-se de către comisie.

Art.4. - Sumele încasate din valorificarea bunului casat și dezmembrat, vor fi făcute venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare a bunului casat.

Art.5. - După scoaterea din funcțiune, demolare, casare și valorificare, în baza documentelor întocmite de către Comisia de casare, Serviciul Adm. si Inventarierea Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari și Direcția Economică, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public și privat al municipiului Bacău, respectiv din evidența contabilă, cantitativ și valorică.

Art.6. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Adm. Locală, Serviciului Adm. si Inventarierea Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Direcției Economice și Grupului Școlar „Petru Rares” din Bacau str.Tecuciului nr.17

PREȘEDINTE DE ȘEpINȚĂ

■ ^rgjeA-Wc^ieț


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Anexa la HCL nr.A?/:($2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

Lista bunurilor - mijloace fixe situate în str. Tecuciului nr. 17, bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Grupului Școlar „Petru Rares” din municipiul Bacău, propuse a fi scoase din funcțiune, demolare, casare și valorificate în condițiile legii

L- centrală termica - C3

-nr. inventar: 1538

 • - cod de clasificare: 1.6.5

 • - S=76,97 mp , cărămidă, planșeu beton

 • - anul intrării în folosință : 1972

 • -  valoarea de inventar: 12468 lei, valoare reevaluată și aprobată prin HCL V ' nr.61/29.02.2012 privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării

efectuate la bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010;

2.- coș fum -C4

 • - nr.inventar: 1539

 • - cod de clasificare: 1.1.12.

 • - S=5,78mp,cărămidă

 • - anul intrării în folosință: 1972

 • -  valoare de inventar : 9.987 lei, valoare reevaluată și aprobată prin HCL nr.61/29.02.2012 privind aprobarea valorilor de inventar rezultate în urma reevaluării efectuate la bunurile ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău la data de 31.12.2010;

C 3.-WC-C5

 • - nr.inventar:l540

 • - cod de clasificare: 1.6.2

 • - S=25,13mp,cărămidă, planșeu beton

 • - anul intrării în folosință: 1972

 • - valoare de inventar: 13121,75 lei

4. - magazie -C6

 • - nr.inventar: 1541

 • - cod de clasificare: 1.6.2.

-S=27,72mp, lemn, azbest


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPQVuX