Hotărârea nr. 132/2012

Hotărârea nr.132 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 132 din 31.05.2012 - privind darea în folosinţă gratuită a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Judeţeană Bacău.

HOTĂR Â R E

privind darea în folosință gratuită a unui bun - imobil, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • -  Prevederile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;

  • -  Prevederilor art.47, art.l 17 lit. “a” și a art. 124 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

  • -  Prevederile H.C.L. nr. 111/2007 privind actualizarea inventariului domeniului public al municipiului Bacău,cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Adresa nr. 1072/17.04.2012 înaintată de către Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Bacău, înregistrată la Primăria Bacău sub nr.26131/18.04.2012

  • -  Referatul nr.78243/08.05.2012 înaintat de Serviciul Administrare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • -  Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, a unui bun-imobil, apartament- „locuință de servici” situat în Bacău, str.Costache Negri nr.8/C/l, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, către Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Bacău, sub condiția păstrării destinației de „locuință de serviciu”, conform prevederilor legale în vigoare.

  • (2) Termenul de atribuire este de 1 an de zile, datele de identificare ale imobilul fiind prevăzute în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre

  • (3) Predarea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe baza unui protocol de predare -primire și de inventariere a tuturor bunurilor, mijloace fixe și obiecte de inventar, încheiat între Primăria Municipiului Bacău și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Bacău. Art.2. - Obligația de plată a utilităților, a cheltuielilor de întreținere și reparații pentru imobilul prevăzut la art.l, cad în sarcina Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Bacău, pe toată durata folosinței bunului.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Adm. Locală. Direcției Economice.

1                                                                                                                                                ’                                             S                                                      ’                        9                                                      7

Serviciului Administrare si Inventariere Patrimoniu, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Judcțeană'Bagăir.x


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

LA HCL nr. Z32./.#Z£?2012


DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI

- LOCUINȚĂ DE SERVICI --situat în Bacău str. Costache Negri nr. 1 -

PREȘEDINTE DE s/dI <rA fechetmircea C f 'A          ■' TTi ■            /


NR.

CRT.

DENUMIREA/

ADRESA

COD

CLASIF.

COD

ANRE

VAL.

TOTALĂ

M.F.

DURATA DE

FUNCȚIONARE

ANI

1.

Apartament nr. 1 din str.Costachi    Negri

nr. 1.     61.8. sc.C.

1.6.1

6

1094..81

50

S=3837mp.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVID1U POPOVICI