Hotărârea nr. 131/2012

Hotărârea nr.131 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 131 din 31.05.2012 - privind aprobarea executării de către SC CAVA IMPEX SRL Bacău, pe domeniul public al municipiului Bacău, a unor lucrări de construire (parcare ineierbată) în Bacău str. 9 Mai prin care se va asigura siguranţa traficului rutier în zonă.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării de către SC CAVA IMPEX SRL Bacău, pe domeniul public al municipiului Bacău, a unor lucrări de construire (parcare înierbată) în Bacău str. 9 Mai prin care se va asigura siguranța traficului rutier în zonă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

 • - Prevederile art. 128 (1) lit. „c” din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată;

 • - Prevederile art. 5 (2) lit. „g” din OG nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

 • - Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Referatul nr. 78283/ 24.05.2012 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ și îndrumare Asociații de proprietari;

 • - Adresa nr. 26289/ 19.04.2012 a SC CAVA IMPEX SRL, prin care își exprimă intenția de a amenaja o parcare în suprafață de 48 mp pe str. 9 Mai, pe cheltuiala acesteia;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, punctul 19 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRA STE:

ART. 1 - Se aprobă executarea de către SC CAVA IMPEX SRL Bacău, pe domeniul public al municipiului Bacău, a unor lucrări de construire (parcare înierbată) în Bacău str. 9 Mai prin care se va asigura siguranța traficului rutier în zonă.

ART. 2 - Se aprobă încheierea unui Protocol de acord cadru între Municipiul Bacău și S.C. CAVA IMPEX S.R.L., conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea executării lucrării menționate la art. 1.

ART. 3 - Se aprobă construirea parcării de către SC CAVA IMPEX SRL, pe cheltuiala sa, urmând ca aceasta să asigure fluența și siguranța traficului în zona respectivă.

ART. 4 SC CAVA IMPEX SRL va construi parcarea înierbată pe un teren în suprafață de 48 mp, ce face parte din domeniul public al municipiului Bacău, prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 - Autorizația de construire va fi eliberată pe numele ambelor părți, respectiv al municipiului Bacău, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău și al S.C. CAVA IMPEX S.R.L.

ART.6 - Cheltuielile pentru plata taxelor de autorizare, avizelor și cele pentru proiectarea și construirea obiectivului vor fi suportate în integralitatea lor de către S.C. CAVA IMPEX S.R.L. Bacău.

ART.7 - Se acceptă donația, fără sarcini și sub beneficiu de inventar, făcută de S.C.

CAVA IMPEX S.R.L. Bacău, a obiectivului construit, către municipiul Bacău.

ART.8 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze protocolul de acord încheiat între părți.

ART.9 - Se împuternicește dl. GAVRILESCU CORNELIU - director al Direcției Juridice și Administrație Locală să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața notarului public actul de donație ce va fi încheiat în acest sens

ART.10 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Arhitectului Șef, Direcției Juridice și Administrație Locală și SC CAVA

IMPEX SRL. ' x


■ \

£\$£dință
ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR.l

IaH.C.L. nr. Z3/ din       2012

PROTOCOL DE ACORD CADRU

Nr.          /data de____2012

 • I. PĂRȚILE:

 • 1.1.   MUNICIPIUL BACAU. cu sediul in Strada Marasesti nr.6, Bacau. reprezentat prin Primar Romeo Stavarache, denumit in continuare PROPRIETAR,

 • 1.2.    S.C. CAVA IMPEX S.R.L, cu sediul in Bacău, Str.Republicii nr.54, jud. Bacău, Număr de inregistrare Registrul Comerțului J04/2241 /1994, Cod Unic de înregistrare 6732218, reprezentata prin dl. GRĂDINARU CONSTANTIN, identificat cu C.I. seria XC nr. XC nr. 364153, C.N.P 1640911040021, in calitate de reprezentant legal denumit in continuare INVESTITOR,

Denumite in cele ce urmeaza Parteneri,

PREAMBUL

Avandu-se in vedere următoarele:

S.C. CAVA IMPEX S.A. societate comerciala cu sediul in . Bacău, Str.Republicii nr.54, jud. Bacău, dorește implementarea unui investiții in Municipiul Bacau, Str.9 Mai constând in SCHIMBARE DESTINAȚIE C.T. ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI CREARE ACCES DIN EXTERIOR pe proprietatea sa si execuția de lucrări pe terenul adiacent proprietății sale.

Terenul asupra carora se dorește execuția lucrărilor se afla in domeniul privat al Municipiului Bacau si este evidențiate in Anexa 1 la prezentul acord.

Necesitatea realizării lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord:

 • - prin realizarea investiției mai sus menționate se preconizează realizarea locurilor de parcare normate necesare utilizării funcționale pe care o va avea investiția;

 • - de asemenea, aceasta implica un grad ridicat de utilizare si frecventare a parcării si cailor de circulație perimetrale, rezultând astfel ca o necesitate directa realizarea obiectivului prin realizarea unei parcari pentru 4 autoturisme care sa deservească obiectivul pe care se intervine.

 • 4.Rezultate preconizate:

Beneficiarii directi ai lucrărilor la nivelul carosabilului existent ce fac obiectul prezentului acord sunt reprezentati de locuitori ai Municipiul Bacau, ce vor beneficia de facilitați in parcarea autoturismelor datorate intervențiilor preconizate a fi executate: imbunatatirea calitatii si modernizarea zonelor asupra carora se vor executa lucrările.

 • II. OBIECTUL ACORDULUI

 • 2.1. Prin prezentul acord, Investitorul (S.C. CAVA IMPEX S.A.) se obliga sa execute in Municipiul Bacau. pe riscul si cheltuiala sa, următoarele Lucrări, denumite in continuare „Lucrările":

 • -  realizarea unei parcari pentru 4 autoturisme în vecinătatea obiectivului de intervenție in suprafața de 48mp.;

 • -  parcarea va fi realizata din pavele ecologice inierbate.

 • 2.2. Toate actele administrative emise in legătură cu acest acord, vor purta următoarea titulatura: Municipiului Bacau - Investitor : S.C. CAVA IMPEX S.A.

 • III. CONTRIBUȚIA PARTENERILOR

In cadrul prezentului acord. Partenerii au următoarele contribuții:

 • A. PROPRIETARUL (MUNICIPIUL BACAU):

 • 3.1. Proprietarul se obliga sa pună la dispoziția Investitorului terenurile necesare execuției lucrărilor detaliate la art. 2.1 din prezentul acord.

 • 3.2. Proprietarul va superviza lucrările menționate la art. 2.1. din prezentul acord.

Proprietarul va pune la dispoziția Investitorului amplasamentele necesare execuției Lucrărilor (terenuri, străzi, trotuare) prezentate in anexa la prezentul acord, in termen de 20 de zile de la obținerea Autorizației de Construire aferenta lucrărilor indicate la art. 2.1 din prezentul acord, denumita in continuare „Autorizația de Construire".

Punerea la dispoziție se va face prin Proces verbal de predare - primire semnat de reprezentanții Proprietarului si ai Investitorului. Predarea tuturor amplasamentelor se va face la aceeași data.

In acest sens,Proprietarul va notifica in scris investitorului data, ora si locul stabilite in vederea realizării operațiunii de predare-primire a amplasamentelor necesare execuției Lucrărilor, cu cel puțin 5(cinci) zile lucratoare in avans.

 • B. INVESTITORUL (S.C. CAVA IMPEX S.A.):

 • 3.4. Va executa Lucrările detaliate la pct. 2.1.din prezentul acord, pe riscul si cheltuiala sa. De asemenea, toate cheltuielile ce rezulta din intocmirea planurilor topografice si documentațiilor cadastrale, a avizelor, taxelor si autorizațiilor, vor fi suportate de către acesta.

 • 3.5. Va pregăti si preda Proprietarului toate documentele necesare obținerii Autorizației de Construire inclusiv avizele menționate in Certificatul de Urbanism;

 • 3.6. Pe parcursul execuției Lucrărilor si a remedierii eventualelor vicii ascunse ale acestora, pe perioada garanției, Investitorul are obligația:

 • - de a lua toate masurile pentru asigurarea siguranței tuturor persoanelor a căror prezenta pe șantier este necesara si autorizata in acest sens, de a menține șantierul .si lucrările efectuate in cadrul acestuia in starea de ordine necesara desfășurării in bune condiții a activitatii si de a instrui personalul propriu in legătură cu prevederile legale privind normele de securitatea si sanatatea muncii. In vederea respectării clauzei menționate anterior, Investitorul se va asigura ca personalul care desfasoara lucrări si personalul de supraveghere si control vor purta echipament de protectie-avertizare.

 • - de a monta si de a intretine pe cheltuiala sa dispozitivele de iluminare, protecție, ingradire, semnalizare rutiera specifica organizării de șantier, alarma si paza, in scopul protejării Lucrărilor si a diminuării perturbării activitatii si confortului vecinătăților;

V

 • - de a respecta legislația privind protecția muncii, protecția mediului si siguranța circulației rutiere, pe perioada execuției Lucrărilor.

 • 3.7 Pentru execuția Lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord. Investitorul are obligația de a respecta următoarele condiții:

 • - lucrările de drumuri se vor executa de către societăți certificate ISO 9001. ISO 14001 si ISO 18001 si cu materiale agrementate conform normativelor in vigoare. Investitorul va pune la dispoziția Proprietarului o copie a respectivelor contracte, certificate de calitate si agrementele tehnice ale materialelor.

 • - prețul subcontractarilor nu va depăși prețul mediu al pieței practicat pentru domeniul la care se face referire in prezentul acord.

 • 3.8 Pentru Lucrările executate, menționate la art. 2.1. din prezentul acord. Investitorul va asigura o garanție de buna execuție a lucrărilor de 4 ani de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea Lucrărilor, investitorul se obliga sa execute repararea pârtilor componente ale drumului, afectate de Lucrări, inlaturand orice degradare aparuta pe durata termenului de garanție, daca aceasta degradare se datoreaza executării Lucrărilor de către Investitor.

3.9Investitorul va remedia defectele calitative aparute, atat in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin societăți specializate.

 • 3.10 Investitorul va păstră permanent la dispoziția Proprietarului copii ale autorizației de amplasare in zona drumului.

 • 3.11 Investitorul va respecta procesul tehnologic si soluțiile tehnice de execuție.

3.12Investitorul va interzice, prin indicatoare specifice, oprirea vehiculelor in zonele unde se vor executa Lucrările.

3.13Investitorul se obliga sa asigure restabilirea circulației prin eliberarea completa a drumului după terminarea Lucrărilor sau a programului de lucru, daca partea carosabila nu mai este afectata de Lucrări.

 • 3.14 Investitorul se obliga sa asigure semnalizarea Lucrărilor conform Normelor Metodologice MI-MT din Octombrie 2000 privind condiții le de inchidere si de instituire a restrictiilorde circulație. După terminarea Lucrărilor se va demonta semnalizarea temporara si se va reface semnalizarea inițiala sau, după caz, se va asigura semnalizarea adecvata noilor condiții de circulație.

 • 3.15 La terminarea tuturor lucrărilor obiect al prezentului acord, Investitorul se obliga sa doneze Lucrările realizate pe terenul apartinand municipiului Bacau pe baza unui proces verbal cu reprezentanți din partea Proprietarului in care se va consemna realizarea integrala a tuturor Lucrărilor in scopul restabilirii circulației in condiții de siguranța, conform art.8 alin (4) si (5) din regulamentul de Aplicare a O.U.G. 195/2002.

 • IV. DURATA ACORDULUI

 • 4.1. Prezentul acord de parteneriat este valabil incepand cu data semnării sale de către parti si se derulează pe intreaga perioada necesara executării lucrărilor - stabilita prin Autorizația de Construire eliberata de Primăria Municipiului Bacau la 12 luni (calculate de la data începerii efective a lucrărilor). Durata prezentului acord de parteneriat va fi prelungita de drept si proporțional in cazul in care perioada necesara executării lucrărilor este prelungita prin orice mod dar in limitele in care: (i) este extinsa durata de valabilitate a Autorizației de Construire sau (ii) este valabila o noua Autorizație de Construire, daca Autorizația de Construire anterioara nu este prelungita. De asemenea, durata prezentului acord de parteneriat va putea fi prelungita prin acordul scris al partiior.

 • V.DISPOZIȚII FINALE

 • 5.L Prevederile prezentului acord de parteneriat se vor putea modifica cu acordul scris al pârtilor semnatare, prin act adițional.

5.2Lucrarile vor fi executate de către investitor cu respectarea legislației si normativelor in vigoare la momentul proiectării si execuției lucrărilor si in conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic si a Autorizației de Construire.

5.3Proprietarul va nominaliza o persoana in calitate de reprezentant, incepand cu data semnării prezentului acord care sa supravegheze desfasurarea lucrărilor.

5.4Proprietarul se obliga ca pe durata existentei săațiului comercial sa asigure accesele in incinta acestuia, in vederea bunei funcționari a acestuia.

5.5La data incetarii prezentului acord, proprietarul Lucrărilor devine MUNICIPIUL BACAU.

 • 5.6. Pentru detalierea lucrărilor prevăzute la pct. 2.1. se anexeaza la prezentul acord următoarele: Anexa -Plan de situație

 • 5.7. Partenerii declara ca au citit, inteles si sunt de acord cu prevederile cuprinse in prezentul document.

Prezentul acord de parteneriat s-a incheiat astazi , in 4 exemplare originale, cate doua pentru fiecare parte semnatara.

PROPRIETAR,                      INVESTITOR,

MUNICIPIUL BACAU                 S.C. CAVA IMPEX SRL

Dl. Primar Romeo Stavarache

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE Director......................................

ARHITECT ȘEF

S.A.I.P.F.L.I.A.P.

ȘEF SERVICIU..............................

Sef Serviciu Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății Consilier Jur.....................................

LPRESEDpm DEȘE01NTA

V,.'. FEOUâf Mițe E A

y’-1      ■/


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIILP0POVICI


. /

.. .. » >

X

"Ar.

.......•■"-■>....../T*^---s^yy;—

J^4 l '