Hotărârea nr. 124/2012

Hotărârea nr.124 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 124 din 31.05.2012 - privind aprobarea închirierii spaţiului cu "destinaţia de uscător" de către cei care deţin garsoniera învecinata cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/14 din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spațiului cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str. Depoului nr.86/A/14 din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

  • - Legea nr* 114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

  • - Prevederile H.G.nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996, actualizată;

  • - Prevederile H.G. nr. 1058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora;

  • - Prevederile art.47 și art. 117 lit.,,a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile HCL Bacau nr.166/27.05.2011, modificata si completata;

  • - Nota interna nr.2/2 din 28.02.2012 înaintata de Serviciul Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacau ;

  • - Cererea d-lui Spataru Adrian înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.25298/06.04.2012 ;

  • - Referatul nr.3215/14.05.2012 înaintat de Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

In temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) litera “c” și art.45(3) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - (1) Se aprobă închirierea spațiului cu „ destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniera învecinată cu acesta, în blocul A.N.L. din str.Depoului nr.86/A/14 din municipiul Bacău, conform Listei - Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se va modifica si Anexa nr.l poziția 9 din HCL nr.166/27.05.2010.

Art.2. - Se aprobă ca închirierea suprafeței locative ale garsonierelor care se învecinează cu spațiile ce au „destinația de uscător”, sa fie făcute in baza Regulamentului aprobat prin HCL nr.121/29.04.2010.

Art.3, - Prezenta Ijct^râife^va^fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului,


Fond Locativ si./Incf^mhare’.Â'șobiatii de Proprietari, Compartimentului Contracte Evidențe și încasări Debite, care vor duce la^ncicplijiird.prc vederi le prezentei hotărâri.

; ^7

PREȘfcD^N MIRCE.

\a- •CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 124

DIN 31.05.2012

N.O.P..C.F1./ R.T,/Ex.1/Ds.I-A-2

ROMÂNIA                      ANEXA

JUDEȚUL BACĂU                   LA hCL NR. .^.4 W. .■?/0^.2012

CONSILIUL LOCAL BACAU

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicită acordarea spațiilor cu destinația de uscător

PRESEmNTț DE ȘEDINȚĂ FECHET MIRCEA ]


NR. CRI.

NUMELE și PRENUMELE

ADRESA

Nr. cerere

1.

SPATARU ADRIAN

Str. Depoului nr.86/A/14

25298/06.04.2012

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI