Hotărârea nr. 123/2012

Hotărârea nr.123 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 123 din 31.05.2012 - privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care a fost aprobată Lista Nominală cu solicitantii de locuinte ANL si repartitia acestora, conform HG 962/2001.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr.241/29.07.2011 prin care a fost aprobată Lista Nominală cu solicitantii de locuințe ANL si repartiția acestora, conform HG 962/2001

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având in vedere :

-Prevederile art.l5(7) din Anexa nr.l si prevederile Anexei nr.ll din H.G. nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată;

-Prevederile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată; -Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Procesul-verbal nr.3139/09.05.2012 al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

-Prevederile HCL nr.241/29.07.2011 prin care a fost aprobată Lista Nominală cu solicitantii de locuințe ANL si repartiția acestora, conform HG 962/2001, modificata si completata prin HCL nr.371/30.11.2011 si HCL nr.411/23.12.2011;

-Referatul nr.3214/14.05.2012 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „c” și „d”, alin.(6) lit. „a” punct. 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. -(1) Se aproba modificarea HCL nr.241/29.07.2011 modificata si completata prin HCL nr.371/30.11.2011 si HCL nr.411/23.12.2011, prin care a fost aprobata Lista Nominala cu solicitantii de locuințe ANL si repartiția acestora, conform IIG 962/2001, in sensul anularii unui număr de 4 repartiții aprobate, ca urmare a nereconfirmarii criteriilor de acces la o locuința destinata închirierii, conform HG. 962/2001.

(2) Lista cu repartițiile anulate sunt prezentate in Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. -(1) Se aproba completarea HCL nr.241/29.07.2011 modificata si completata prin HCL nr.371/30.11.2011 si HCL nr.411/23.12.2011, prin care a fost aprobata Lista Nominala cu solicitantii de locuințe ANL si repartiția acestora, conform HG 962/2001, in sensul aprobării unui număr de 4 repartiții in locul repartițiilor anulate, aprobate conform art. 15(7) si Anexa nr. 11 lit. » a » din HG. 962/2001.

(2) Lista cu repartițiile aprobate sunt prezentate in Anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Celelalte prevederi ale HCL nr.241/29.07.2011 modificata si completata prin HCL nr.371/30.11.2011 si HCL nr.411/23.12.2011 prin care a fost aprobata Lista Nominala cu solicitantii de locuințe ANL si rșpă^titia-g^e'St^ra, conform HG 962/2001, sunt si raman in vigoare.

Art.4. - Hotărâteă .vzr fi comunicată Viceprimarului Municipiului Bacau- Roxana Mironescu precum si Serviciului AdmipisXare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

i ^7    'W{; V 1


INȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.1 LAHCLNR. DIN 3L05.2012

LISTA NOMINALĂ CU REPARTIȚII DE LOCUINȚE ANL CE VOR FI ANULATE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Nr. crt

Numele și Prenumele

Punctaj

1

VLAD 1ONUT

58

2

URSU MĂRICEL

58

BICA IRINA

59

4 •

MIRON BOGDAN FLORIN

58

ei

V

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.2 LA HCL NR. _7J3_ DIN 31.05.2012

LISTA NOMINALĂ CU SOLICITANȚII DE LOCUINȚE ANL

Și REPARTIȚIA ACESTORA CONFORM HG nr.962/2001, art.15, aiin.7*l

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚA . FECliETMIRCEA


Nr.

crt

Numele și Prenumele

Punctaj

Data depunerii cererii

Starea civilă

Repartiție

1

RIPICIUC OANA

58

11.02.2004

Căsătorit, 1 copil

garsonieră

BI.AJU i’CARMKN

58

30.06.2004

Căsătorita

garsonieră

BIM'IIEA SEBASI'IAN

58

13.10.2004

Căsătorit

garsonieră

4

SIMON PUSEBRI

58

19,11.2004

Căsătorit, 2 copil

garsonieră

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI