Hotărârea nr. 121/2012

Hotărârea nr.121 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 121 din 31.05.2012 - privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani in vederea sustinerii financiare a deplasarii unei delegatii a Municipiului Bacău, la Festivalul "Performing Now" care va avea loc in perioada 17-24 iunie 2012 la Torino-Italia.

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani in vederea susținerii financiare a deplasării unei delegații a Municipiului Bacău, la Festivalul „Performing Now” care va avea Ioc in perioada 17-24 iunie 2012 la Torino-ltalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2012 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2012 ale municipiului Bacau, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată;

-Adresa Primăriei orașului Torino din Italia, înregistrata la Primăria Bacău sub nr.29225/24.05.2012; -Referatul nr.3547/24.05.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit. „d” „e” , art.36 (6) lit. „a” punctele 4 si 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Bacău a cheltuielilor de transport si asigurări medicale, pentru un grup de 6 elevi din Bacău, care vor reprezenta municipiul Bacău, la Festivalul „Performing Now” care va avea loc in perioada 17-24 iunie 2012 la Torino-ltalia.

(2) Componența acestui grup de 6 elevi, va fi stabilita ulterior pe baza propunerilor venite de la instituțiile de invatamant din Municipiul Bacau.

Art.2. (1) Se aprobă ca decontarea cheltuielilor ocazionate cu deplasarea acestui grup, să fie făcute din bugetul local.

(2) Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea grupului de 6 elevi, care vor reprezenta municipiul Bacău conform art. 1 din prezenta hotarare, se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. - Pre/eîf^jwtărâFpva fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și va fi adusă la/ îpdcplinire cic 'Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică din cadrul Primăriei

Munici|prluî Bșcău. ĂT

^ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

\ M1RC EA FK(

ZHEȚx ’

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVR2I

NR. 121

DIN 31.05.2012

N.O.P.,C.F1./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2