Hotărârea nr. 120/2012

Hotărârea nr.120 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 120 din 31.05.2012 - privind plata cotizatiei pe anul 2011 a Municipiului Bacau, ca membru in Asociatia Municipiilor din Romania.

HOTĂRÂRE

privind plata cotizației pe anul 2011 a Municipiului Bacau, ca membru in Asociația Municipiilor din Romania

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile art.35(6) ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Adresa înaintată de Asociația Municipiilor din Romania, înregistrata la instituția noastră cu nr.289459/15.05.2012;

-Adresa nr.3200/25 .05.2012 inaintata de Direcția Județeană de Statistica Bacau;

-Referatul nr.3322/25.05.2012 al Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și art.45(2) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) - Se aprobă plata sumei de 52 557 lei, reprezentând cotizația de membru pe anul 2011 a Municipiului Bacau, in Asociația Municipiilor din Romania.

(2) - Cuantumul sumei mai sus menționate, a fost stabilita prin inmultirea numărului populației stabile a Municipiului Bacau la data de 01.01.2011 de 175191 persoane, conform Adresei Direcției Județene de Statistica Bacau nr.3200/25.02.2012, cu valoarea de 0,30 lei, conform Hotărârii nr. 127/29.07.2007 a Adunării Generale a

Asociației Municipiilor din Romania( 0,30 lei/locuitor/an).

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire precum si Romania.

INȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI