Hotărârea nr. 119/2012

Hotărârea nr.119 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 119 din 31.05.2012 - privind organizarea festivalului "Arlekin" şi a "Hramului Bacăului".


ca/a/ O-             /jacaa


HOTĂRÂRE privind organizarea festivalului „Arlekin” și a „Hramului Bacăului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 4/ 2012 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • - Referatul nr. 3579/ 25.05.2012 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

A

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », art. 36 (6) lit. « a », punctele 4 si 5 și art.45(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă organizarea Festivalului ,,Arlekin”, ediția a XVII - a, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ce se va desfășura la Bacău, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacău, în parteneriat cu Palatul Copiilor, Liceul de Artă „G. Apostu”, alte cluburi si asociații culturale din Bacău.

ART.2. Se aprobă organizarea « Hramului Bacăului» acțiune care se organizează în mod tradițional în perioada 28 - 30 iunie, de „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel”, acțiune la care vor fi invitate ansambluri, formații și interpreți din municipiul Bacău si din tară.

ART.3. Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Bacau a sumei de 120.000 lei pentru desfasurarea in bune condiții a celor 2 evenimente prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotarare.

ART.4. Hptăjg^ea^a^ fi comunicată Direcției Economice, Direcției Juridice si Administratie Locala șr Șbf viciul ui Cabinet Primar.


PM             :nță            contrasemnează,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU P0POVICI


NR. 119 DIN 31 .OS.iu 12,