Hotărârea nr. 116/2012

Hotărârea nr.116 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 116 din 31.05.2012 - privind completarea HCL nr.88/27.04.2012 prin care a fost aprobata participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis, si Sport Club Municipal Bacau,  în vederea organizării "Trofeului Municipiului Bacau",  ce se va desfăşura la Bacau în perioada 25 mai 2012 - 3 iunie 2012.

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.88/27.04.2012 prin care a fost aprobata participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis, si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacau în perioada 25 mai 2012 - 3 iunie 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Prevederile HCL nr.88/27.04.2012 prin care a fost aprobata participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federația Română de Tenis, si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacau în perioada 25 mai 2012-3 iunie 2012; -Adresa nr.1423/18.05.2012 inaintata de Sport Club Municipal Bacau;

-Referatul nr.3431/22.05.2012 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă completarea HCL nr.88/27.04.2012 prin care a fost aprobata participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Federația Romana de Tenis si Sport Club Municipal, în vederea organizării Turneului de Tenis „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25.05.2012-03.06.2012, in sensul suplimentarii cu 3 000 lei a sumei aprobate in vederea susținerii financiare a acestui eveniment, ca urmare a diferenței de curs valutar.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.88/27.04.2012 sunt si raman in vigoare.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, Federației Romane de Tenis si Sport Club


Municipal Bacau, ;pdEȘEDl

M1RC


NR. 116

DIN 31.05.2012


tRih: se'dintă

i ;_3        |                  »


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPQV FCI