Hotărârea nr. 114/2012

Hotărârea nr.114 din 31.05.2012 Hotărârea nr. 114 din 31.05.2012 - privind aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2011, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

 • -  Prevederile Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

 • -  Prevederile art. 57(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Prevederile Legii nr.287/2010 privind asigurările sociale de stat pe anul 2011;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata:

HOTĂRĂȘTE :

9

Articol unic : Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2011, al Consiliului Local al Municipiului Bacau , conform Anexelor nr.l și nr. 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în structura următoare: a) la venituri:

 • 1. prevederi bugetare aprobate inițial

 • 2. prevederi bugetare definitive

  300.919.360 lei

  395.789.954 lei

  407.275.157 lei


 • 3. încasări realizate b) la cheltuieli:


354.157.800 lei

449.028.390 lei

361.073.834 lei

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU PO^OVICI


ROM ANI A

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de......     30/12/2011

ANEXA NR.l LA HCLNR. 114 DIN 31.05.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale 2011

definitive 2011

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curenl

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTALfcod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

300.919.360

395.789.954

481.341.181

60.044.714

421.296.467

407.275.157

0

74.066.024

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16)

48.02

185.346.600

199.058.500

319.344.358

60.044.714

259.299.644

245.278.334

0

74.066.024

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

260.948.850

332.244.380

398.704.451

60.044.714

338.659.737

324.657.237

0

74.047.214

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

230.167.360

256.190.900

280.135.801

26.424.616

253.711.185

247.942.629

0

32.193.172

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

104.486.000

120.173.770

120.288.310

0

120.288.310

120.288.310

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

2.000.000

2.200.000

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

104.466.000

120.153.770

120.288.310

0

120.288.310

120.288.310

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2.000.000

2.200.000

2.295.190

0

2.295.190

2.295.190

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2.000.000

2.200.000

2.295.190

0

2.295.190

2.295 190

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

102.466.000

117.953.770

117.993.120

0

117.993.120

117.993.120

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

100.000.000

115.487.770

115.514.600

0

115.514.600

115.514.600

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.466.000

2.466.000

2.478.520

0

2.478.520

2 478.520

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITALIcod 05.02)

00.07

20.000

20.000

0

0

o

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3=4+5

L   4

5

6

7

8=3-6-7

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) -Restanțe anii anteriori -

0

0

5    0

0

0

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

37.285.360

38.296.130

50.043.316

17.093.482

32.949.834

30.160.803

0

19.882.513

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

37.285.360

38.296.130

50.043.316

17.093.482

32.949.834

30.160.803

0

19.882.513

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

28.655.360

29.516.130

37.343.575

12.726.020

24.617.555

21.747.309

0

15.596.266

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice

07.02.01.01

11.755.360

12.075.130

12.243.647

3.780.728

8.462.919

8.092.579

4.151.068

Impozit și taxă pe clădiri de ia persoane juridice

07.02.01.02

16.900.000

17.441.000

25.099.928

8.945.292

16.154.636

13.654.730

11.445.198

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

4.060.000

4.130.000

7.376.405

3.988.222

3.388.183

3.648.386

0

3.728.019

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07 02.02.01

1.720.000

1.600.000

3.483.549

2.173.055

1.310.494

1.283.618

2.199.931

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

2.300.000

2.500.000

3.874.615

1.804.530

2.070.085

2.357.970

0

1.516.645

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

40.000

30.000

18.241

10.637

7.604

6.798

0

11.443

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

2.300.000

2.700.000

3.025.805

12.548

3.013.257

2.984.863

0

40.942

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.270.000

1.950.000

2.297.531

366.692

1.930.839

1.780.245

0

517.286

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

86.246.000

95.921.000

107.343.188

9.178.096

98.165.092

95.689.599

0

11.653.589

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)

11.02

75.901.000

85.633.000

85.126.951

0

85.126.951

85.126.951

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

73.201.000

82.933.000

82.426.951

0

82.426.951

82.426.951

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2.700.000

2.700.000

2.700.000

0

2.700.000

2.700.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

0

0

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

162.000

141.000

184.380

20.222

164.158

144.125

0

40.255

A

B

1

2

3=4+5

r 4

5

6

7

8=3-6-7

Taxe hoteliere

W?07

162.000

141.000

184.3|(

$ 20.222

164.158

144.125

0

40.255

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

253.000

307.000

284.403

10.912

273.491

276.136

0

8.267

Impozit pe spectacole

15.02.01

120.000

180.000

187.564

10.912

176.652

179.297

8.267

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

133.000

127.000

96.839

0

96.839

96.839

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

9.930.000

9.840.000

21.747.454

9.146.962

12.600.492

10.142.387

0

11.605.067

Impozit pe mijloacele de transport                   (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

8.500.000

8.600.000

20.613.951

9.125.707

11.488.244

9.026.240

0

11.587.711

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

4.300.000

4.100.000

11.541.541

5.598.508

5.943.033

4.302.178

7.239.363

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

4.200.000

4.500.000

9.072.410

3.527.199

5.545.211

4.724.062

0

4.348.348

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.280.000

1.240.000

1.133.503

21.255

1.112.248

1.116.147

0

17.356

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

150.000

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.150.000

1.800.000

2.460.987

153.038

2.307.949

1.803.917

0

657.070

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2.150.000

1.800.000

2.460.987

153.038

2.307.949

1.803.917

0

657.070

Alte impozite și taxe

18.02.50

2.150.000

1.800.000

2.460.987

153.038

2.307.949

1.803.917

0

657.070

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

30.781.490

76.053.480

118.568.650

33.620.098

84.948.552

76.714.608

0

41.854.042

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.509.000

4.834.000

7.886.447

0

7.886.447

5.132.256

0

2.754.191

Venituri din proprietate (cod

30.02.01 +30.02.03+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

5.501.000

4.826.000

7.886.344

0

7.886.344

5.132.153

0

2.754.191

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților șî companiilor naționale

30.02.01

25.000

25.000

0

0

0

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5.475.000

4.800.000

7.886.344

0

7.886.344

5.132.153

0

2.754.191

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.000

1.000

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

8.000

8.000

103

0

103

103

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

8.000

8.000

103

0

103

103

C2.VÂNZĂRÎ DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

25.272.490

71.219.480

110.682.203

33.620.098

77.062.105

71.582.352

0

39.099.851

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

4.764.640

3.538.000

3.677.850

109.782

3.568.068

3.541.712

0

136.138

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

3.539.640

2.520.000

2.593.542

0

2.593.542

2.593.542

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

400.000

310.000

329.046

0

329.046

329.046

0

0

A

1

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

^2 12

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

75.000

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

750.000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.877.000

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.826.000

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

51.000

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3.612.000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

1.050.000

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

12.000

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.550.000

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11 +36.02.50))

36.02

15.017.600

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

2.000

Taxe speciale

36.02.06

10.686.600

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

4.279.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

1.250

Donații și sponsorizări

37.02.01

1.250

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-48.066.540

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

48.066.540

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

300.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

300.000

2

3=4+5 L   4

5

6

7

8=3-6-7

0

® 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.000

149.223

109.782

39.441

13.085

0

136.138

650.000

606.039

0

606.039

606.039

0

1.551.000

1.590.162

0

1.590.162

1.590.162

0

0

1.500.000

1.590.162

0

1.590.162

1.590.162

0

0

51.000

0

0

0

0

0

0

3.422.000

34.107.185

25.513.522

8.593.663

3.671.948

0

30.435.237

710.000

18.495.246

15.087.741

3.407.505

785.578

17.709.668

0

0

0

0

0

0

12.000

1.128

0

1.128

1.128

0

0

2.700.000

15.610.811

10.425.781

5.185.030

2.885.242

0

12.725.569

14.440.600

23.038.129

7.996.794

15.041.335

14.509.653

0

8.528.476

50.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

10.686.600

19.172.214

7.996.794

11.175.420

10.643.738

8.528.476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.702.000

3.865.915

0

3.865.915

3.865.915

0

0

48.267.880

48.268.877

0

48.268.877

48.268.877

0

0

53.370

54.371

0

54.371

54.371

0

0

-36.739.680

-82.764.506

0

-82.764.506

-82.764.506

0

0

36.739.680

82.764.506

0

82.764.506

82.764.506

0

0

48.214.510

48.214.506

0

48.214.506

48.214.506

0

715.000

797.301

0

797.301

778.491

0

18.810

715.000

797.301

0

797.301

778.491

0

18.810

A

1

2

3=4+5

L    4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

^.01

15.000

15.40^

0

15.401

15.401

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

35.000

49.923

0

49.923

49.923

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

300.000

665.000

731.977

0

731.977

713.167

0

18.810

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

53.238.434

0

53.238.434

53.238.434

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 + 40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

53.238.434

0

53.238.434

53.238.434

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

53.238.434

0

53.238.434

53.238.434

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

536.570

25.305.634

24.778.703

0

24.778.703

24.778.703

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

536.570

25.305.634

24.778.703

0

24.778.703

24.778.703

0

0

Subvenții de la bugetul de statfcod 42.02.01+42.02.031a 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.37+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

42.02

536.570

25.277.634

24.750.703

0

24,750.703

24.750.703

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

2.450.000

986.741

0

986.741

986.741

0

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0

|A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01 la 42.02.09.03)

S209

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.0209.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

517.720

520.220

403.511

0

403.511

403.511

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A

—B

1

2

3=4+5

I        4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

0

0

B     °

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

3.622.000

4.675.034

0

4.675.034

4.675.034

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

3.455.000

3.455.000

0

3.455.000

3.455.000

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

32.930

32.933

0

32.933

32.933

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

18.850

54.534

54.534

0

54.534

54.534

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți

42.02.36

0

1.950

1.950

0

1.950

1.950

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

15.141.000

15.141.000

0

15.141.000

15.141.000

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)

43.02

0

28.000

28.000

0

28.000

28.000

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

28.000

28.000

0

28.000

28.000

0

0

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45,02

39.133.940

37.524.940

3.822.29|

li        °

3.822.292

3.822.292

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod

45.02.01.01 la 45.02.01.03)

45.02.01

17.231.140

19.244.140

2.939.637

0

2.939.637

2.939.637

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

17.231.140

17.564.540

1.260.033

0

1.260.033

1.260.033

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

1.679.600

1.679.604

0

1.679.604

1.679.604

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

265.250

265.250

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

265.250

265.250

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

21.637.550

18.015.550

882.655

0

882.655

882.655

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

21.637.550

16.305.400

329.748

0

329.748

329.748

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

1.710.150

552.907

0

552.907

552.907

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3-4+5 L    4

5

6

7

8=3-6-7

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)

45*02.16

0

0

I

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și

Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17)-TOTAL

00.01

212.901.160

266.003.604

334.653.362

60.044.714

274.608.648

260.606.148

0

74.047.214

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

185.046.600

198.343.500

265.308.623

60.044.714

205.263.909

191.261.409

0

74.047.214

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

212.882.310

247.290.190

315.939.945

60.044.714

255.895.231

241.892.731

0

74.047.214

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

230.167.360

256.190.900

280.135.801

26.424.616

253.711.185

247.942.629

0

32.193.172

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

104.486.000

120.173.770

120.288.310

0

120.288.310

120.288.310

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

2.200.000

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEț cod 03.02+04.02)

00.06

104.466.000

120.153.770

120.288.310

0

120.288.310

120.288.310

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2.000.000

2.200.000

2.295.190

0

2.295.190

2.295.190

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2.000.000

2.200.000

2.295.190

0

2.295.190

2.295.190

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

102.466.000

117.953.770

117.993.120

0

117.993.120

117.993.120

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

100.000.000

115.487.770

115.514.600

0

115.514.600

115.514.600

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2.466.000

2.466.000

2.478.520

0

2.478.520

2.478.520

0

0

A

B

1

2

3=4+5 I      4

5

6

7

8=3-6-7

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

20.000

20.000

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

20.000

20.000

0

0

0

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii anteriori-

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

37.285.360

38.296.130

50.043.316

17.093.482

32.949.834

30.160.803

0

19.882.513

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

37.285.360

38.296.130

50.043.316

17.093.482

32.949.834

30.160.803

0

19.882.513

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07,02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

28.655.360

29.516.130

37.343.575

12.726.020

24.617.555

21.747.309

0

15.596.266

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

11.755.360

12.075.130

12.243.647

3.780.728

8.462.919

8.092.579

4.151.068

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

16.900.000

17.441.000

25.099.928

8.945.292

16.154.636

13.654.730

0

11.445.198

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

4.060.000

4.130.000

7.376.405

3.988.222

3.388.183

3.648.386

0

3.728.019

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

1.720.000

1.600.000

3.483.549

2.173.055

1.310.494

1.283.618

2.199.931

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

2.300.000

2.500.000

3.874.615

1.804.530

2.070.085

2.357.970

0

1.516.645

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

40.000

30.000

18.241

10.637

7.604

6.798

0

11.443

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

2.300.000

2.700.000

3.025.805

12.548

3.013.257

2.984.863

0

40.942

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.270.000

1.950.000

2.297.531

366.692

1.930.839

1.780.245

0

517.286

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

86.246.000

95.921.000

107.343.188

9.178.096

98.165.092

95.689.599

0

11.653.589

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

75.901.000

85.633.000

85.126.951

0

85.126.951

85.126.951

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

73.201.000

82.933.000

82.426.951

0

82.426.951

82.426.951

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2.700.000

2.700.000

2.700.000

0

2.700.000

2.700.000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

162.000

141.000

184.380

20.222

164.158

144.125

0

40.255

Taxe hoteliere

12.02.07

162.000

141.000

184.380

20.222

164.158

144.125

0

40.255

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

253.000

307.000

284 403

10.912

273.491

276.136

0

8.267

|A

B

1

2

3=4+5   [     4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe spectacole

W2-01

120.000

180.000

187.56SB   10.912

176.652

179.297

0

8.267

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

133.000

127.000

96.839

0

96.839

96.839

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

9.930.000

9.840.000

21.747.454

9.146.962

12.600.492

10.142.387

0

11.605.067

Impozit pe mijloacele de transport                   (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

8.500.000

8.600.000

20.613.951

9.125.707

11.488.244

9.026.240

0

11.587.711

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

4.300.000

4.100.000

11.541.541

5.598.508

5.943.033

4.302.178

7.239.363

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

4.200.000

4.500.000

9.072.410

3.527.199

5.545.211

4.724.062

0

4.348.348

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

1.280.000

1.240.000

1.133.503

21.255

1.112.248

1.116.147

0

17.356

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

150.000

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

2.150.000

1.800.000

2.460.987

153.038

2.307.949

1.803.917

0

657.070

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

2.150.000

1.800.000

2.460.987

153.038

2.307.949

1.803.917

0

657.070

Alte impozite și taxe

18.02.50

2.150.000

1.800.000

2.460.987

153.038

2.307.949

1.803.917

0

657.070

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-17.285.050

-8.900.710

35.804.144

33.620.098

2.184.046

-6.049.898

0

41.854.042

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

5.509.000

4.834.000

7.886.447

7.886.447

5.132.256

0

2.754.191

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +

30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

5.501.000

4.826.000

7.886.344

7.886.344

5.132.153

0

2.754.191

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

25.000

25.000

0

0

0

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5.475.000

4.800.000

7.886.344

7.886.344

5.132.153

0

2.754.191

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.000

1.000

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

8.000

8.000

103

103

103

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

8.000

8.000

103

103

103

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-22.794.050

-13.734.710

27.917.697

33.620.098

-5.702.401

-11.182.154

0

39.099.851

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

4.764.640

3.538.000

3.677.850

109.782

3.568.068

3.541.712

0

136.138

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

3.539.640

2.520.000

2.593.542

2.593.542

2.593.542

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

400.000

310.000

329.046

329.046

329.046

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

!         4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

<F27

0

0

1

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,

33.02.28

75.000

58.000

172.012

109.782

62.230

13.085

0

136.138

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

750.000

650.000

606.039

606.039

606.039

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.877.000

1.551.000

1.590.162

1.590.162

1.590.162

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.826.000

1.500.000

1.590.162

1.590.162

1.590.162

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

51.000

51.000

0

0

0

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3.612.000

3.422.000

34.107.185

25.513.522

8.593.663

3.671.948

0

30.435.237

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

1.050.000

710.000

18.495.246

15.087.741

3.407.505

785.578

17.709.668

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

12.000

12.000

1.128

1.128

1.128

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.550.000

2.700.000

15.610.811

10.425.781

5.185.030

2.885.242

12.725.569

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

15.017.600

14.440.600

23.038.129

7.996.794

15.041.335

14.509.653

0

8.528.476

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

50.000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

2.000

2.000

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

10.686.600

10.686.600

19.172.214

7.996.794

11.175.420

10.643.738

8.528.476

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

4.279.000

3.702.000

3.865.915

3.865.915

3.865.915

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-48.065.290

-36.686.310

-34.495.629

-34.495.629

-34.495.629

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

1.250

53.370

54.371

54.371

54.371

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-48.066.540

-36.739.680

-82.764.506

-82.764.506

-82.764.506

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

48.214.506

48.214.506

48.214.506

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3-4+5

L 4

5

6

7

8“3-6-7

împrumuturi temporare din trezoreria statului

<92.10

0

0

5

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18.850

18.713.414

18.713.417

18.713.417

18.713.417

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE’(cod 42.02+43.02)

00.18

18.850

18.713.414

18.713.417

18.713.417

18.713.417

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46)

42,02

18.850

18.685.414

18.685.417

18.685.417

18.685.417

0

0

Subvenții pentru reabilitare termica a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

3.455.000

3.455.000

3.455.000

3.455.000

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

32.930

32.933

32.933

32.933

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili Detrolieri

42.02.34

18.850

54.534

54.534

54.534

54.534

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți

42.02.36

0

1.950

1.950

1.950

1.950

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

15.141.000

15.141.000

15.141.000

15.141.000

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)

43.02

0

28.000

28.000

28.000

28.000

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

A

1

2

3=4+5 L     4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru

«Hv

4X02.04

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

28.000

28.000

28.000

28.000

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL

00.01

88.018.200

129.786.350

146.687.820

146.687.820

146.669.010

0

18.810

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

300.000

715.000

54.035.736

54.035.736

54.016.926

0

18.810

VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

48.066.540

84.954.190

82.764.506

82.764.506

82.764.506

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA (11.02.07)

11,02

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

0

0

0

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

48.066.540

84.954.190

82.764.506

82.764.506

82.764.506

0

0

C2.VÂNZARI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

48.066.540

84.954.190

82.764.506

82.764.506

82.764.506

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36,02

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37,02

48.066.540

84.954.190

82.764.506

82.764.506

82.764.506

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

48.066.540

36.739.680

82.764.506

82.764.506

82.764.506

Alte transferuri voluntare

37.02.50

48.214.510

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

300.000

715.000

797.301

797.301

778.491

0

18.810

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

300.000

715.000

797.301

797.301

778.491

0

18.810

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

15.000

15.401

15.401

15.401

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

35.000

49.923

49.923

49.923

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

300.000

665.000

731.977

731.977

713.167

0

18.810

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

53.238.435

53.238.435

53.238.435

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

53.238.435

53,238.435

53.238.435

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5 I      4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

^214

0

0

53.238.4^

53.238.435

53.238.435

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

517.720

6.592.220

6.065.286

6.065.286

6.065.286

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

517.720

6.592.220

6.065.286

6.065.286

6.065.286

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la

42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40)

42,02

517.720

6.592.220

6.065.286

6.065.286

6.065.286

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

2.450.000

986.741

986.741

986.741

0

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod42.02.09.01 la 42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

517.720

520.220

403.511

403.511

403.511

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3=4+5

I         4

5

6

7

8=3-6-7

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

4#16.03

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

3.622.000

4.675.034

4.675.034

4.675.034

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)

45,02

39.133.940

37.524.940

3.822.292

3.822.292

3.822.292

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod

45.02.01.01 (a 45.02.01.03)

45.02.01

17.231.140

19.244.140

2.939.637

2.939.637

2.939.637

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

17.231.140

17.564.540

1.260.033

1.260.033

1.260.033

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

1.679.600

1.679.604

1.679.604

1.679.604

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

265.250

265.250

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

265.250

265.250

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

21.637.550

18.015.550

882.655

882.655

882.655

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

21.637.550

16.305.400

329.748

329.748

329.748

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

1.710.150

552.907

552.907

552.907

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

o

0

0

0

0

1 A

1

2

3=4+5

L 4

5

6

7

;   8=3-6-7

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

5^2.04

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuare în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod

45.02.07.01 la 45.02.07’03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilățcod 45.02.18.01 la 45.02.18D.3)

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate irTărml curent/x

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anirarrteriori \

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0.

0

0

0

0

0

șV PRESED0JT >FI ~

v ■


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE- idiupopoviciOMANIA JDETUL BAC AU ONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.2 LA HCL NR.114 DIN 31.05.2012


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-CHELTUIEL! 30.1Z2.011

(CAR

1

2

CHELTUIELI - TOTAL***) (cod 51.00+57.1K^3.00+     |

| inițiale

defim^A’

bugetare

legale

Plăti

legale de plăti

efective

LSERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02)

50.02

306774178

35415780(1

449028390

428949492

426171030

361073834

65097196

313072825

3

AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05)

51.02

19164780

16929950

14970456

14723241

14723241

0

14782783

4

Autori tati executive

51.02.05

19164780

16929950

14970456

14723241

14723241

0

14782782

5

Alte servicii publice generale

54.02

2879000

3564640

3224971

3056973

3056973

0

2946085

6

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

54.02.05

0

7

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe garantate de administrații

54.02.07

150000

150000

115000

111454

111454

0

111454

8

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

713000

884000

723259

612224

612224

0

58288C

9

Alte servicii publice generale

54.02.50

2016000

2530640

2386712

2333295

2333295

0

2251751

10

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

1478625C

14606250

14586251

14449101

14449101

0

14405764

11

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20

40000C

47000C

450000

422096

422096

0

378759

12

Dobânzi

30

14386250

14136250

14136250

14027005

14027005

0

14027005

13

Plăti efectuate in anii precedenti

85

0

14

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

4263

4263

4263

4263

0

4263

Transferuri din bug locale pentru instituțiile de asis soc pentru pers hand

56.02.07

0

15

Transferuri din bug locale către bugetul fondului de asigurări de sanatate

56.02.09

4263

4263

4263

4263

0

4263

16

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

496704C

5197800

4646377

4630161

4630161

0

4606882

17

Politia comunitara

61.02.03.04

455264C

4998600

4478377

4478377

4478377

0

4462223

18

Protecție civila

61.02.05

414400

199200

168000

151784

151784

0

144659

19

Alte cheltuieli in domeniul ordinii si siguranței naționale

61.02.50

0

20

III. CHELTUIELI SOCI A L-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

64.02

151264560

167743150

160831282

159858750

159072544

786206

146314024

21

INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.14)

65.02

86386730

97823190

97491289

96926408

96324495

601913

99995614

22

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

14416810

16542304

16405302

16396072

16336302

59770

15483836

23

Invatamant primar si gimnazial

65.02.03.02

925962C

8930283

8799418

8799418

8762628

36790

9393226

24

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

30854000

35015895

34956248

34407662

34200300

207362

36169752

25

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

30423300

36464150

36459763

3645269Î

36154707

297991

38105970

26

Invatamant profesional

65.02.04.03

124500C

665401

665401

665401

665401

0

610863

27

Invatamant postiliceal

65.02.07.05

188000

205157

205157

205157

205157

0

231966

28

Internate, cămine si cantine pentru elevi si studenti

65.02.11.03

0

29

SANATATE (cod 58.02.03 la 58.02.50)

66.02

3559300

7154500

6874990

6852562

6852562

0

2787545

30

Spitale generale

66.02.06.01

20000C

4000000

3895604

3885961

3885961

0

31

Servicii de sanatate publica

66.02.08

250000C

2401500

2370252

2361089

2361089

0

2380623

32

Alte ffrstitutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

85930C

753000

609134

605512

605512

0

406922

33

CULTURA,RECREERE RELIGIE

67.02

38478310

37325990

3195188'

31716980

31626212

90767

20099596

34

Biblioteci publice comunale, orastn«sțj, municipale si județene

67.02.03.02

0

35

Muzee

67.02.03.03

0

36

Instituții de spectacole si concerte            \

67.02.03.04

4399000

5998150

563962C

563962C

563962C

0

I634I2I

37

Scoli populare de arta si meserii                  \

67.02.03.05

0

38

Case de cultura

67.02.03.06

0

39

Cămine culturale

67.02.03.07

0

40

Centre de conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

41

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI 30.122.011

42

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

43

Sport

67.02.05.01

1250000C

1337000C

13217404

13217404

13217404

0

10419292

44

Tineret

67.02.05.02

0

45

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

180793 IC

1452784C

10007267

9772514

9681747

90767

4958741

46

Servicii religioase

67.02.06

300000C

293000C

261200C

261200C

261200C

C

261200C

47

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

500000

500000

475596

475442

475442

0

475442

48

ASISTENTA SI ASISTENTA SOCIALA,

68.02

22840220

25439470

24513110

24362800

24269274

93520

23431269

49

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

2027I7C

2060208

2003585

1903922

1903922

0

1875246

50

Asistenta sociala in caz de invalidități

68.02.05

5695000

7890000

7883438

7883438

7883438

0

7937598

51

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

52

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

53

Crese

68.02.11

1596200

1863294

1816288

1765635

1765635

0

1656324

54

Ajutor social

68.02.15.01

6458350

6558289

5970378

5970378

5876852

93526

5617836

55

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

56

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

7063500

7067679

6839427

6839427

6839427

0

6344265

57

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

18930010

17671830

15770636

15005276

14800187

205089

8108530

58

Locuințe

70.02.03

792902C

6094513

4862082

4546494

4546494

0

233756C

59

Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05

0

60

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

512393C

5010607

4815333

470403C

470403C

208751

405II95

61

Alimentari cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

62

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezv comunale

70.02.50

587706C

65667IC

6093221

5754752

5549663

205089

1719775

63

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

20203440

66878967

65745783

65519053

65519053

0

67985932

64

Salubritate

74.02.05.01

1569010C

65454182

6483105C

64642183

64642183

0

67733795

65

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

75.02.05.02

0

66

Colectare si statii de epurare pentru ape uzate

74.02.06

451334C

1424785

914733

876870

87687C

0

252137

67

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

228404230

70083300

93463838

90976170

90956170

35840525

55115645

28675699

68

Energie termica

81.02.06

800000C

2869600C

28695699

28675699

28675699

0

28675699

69

Alte cheltuieli privind combustibili si energie

81.02.50

228404230

6208330C

6476783C

62280471

62280471

7164826

55115645

70

TRANSPORTURI

84.02

78369948

51879420

62967710

58193304

57968042

48977780

8990256

25242863

71

Drumuri si poduri

84.02.03.01

-

0

72

Transport in comun

84.02.03.02

0

73

Străzi

84.02.03.03

78369948

4983836C

5998820C

56873173

56732245

47741989

8990250

24261175

74

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

204106C

29795 IC

1320131

1235797

1235797

0

981688

75

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE (cod 69.02.03 la 69.02.50)

87.02

0

0

0

0

76

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

77

Zone libere                                  ------- .

87.02.03

0

78

Turism                                          :■. X

87.02.04

0

79

Protecție si dezvoltarea multifuncționala     /\      V x

87.02.05

-

0

1

MUNICIPIUL BACAU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA FECHETIMIRCEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI