Hotărârea nr. 11/2012

Hotărârea nr.11 din 31.01.2012 Hotărârea nr.11 din 31.01.2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 383/2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a municipiului Bacău şi a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi  de canalizare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având in vedere:

-Prevederile art. 8 alin. (2), lit. d din Legea nr. 51/ 2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 12, alin. (1) lit. e din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările si completările ulterioare; -Hotărârea nr. 59/ 22.11.2011 a AGA de la Asociația Intercomunitară Bacău - ADIB ;

-Procesul Verbal nr. 29/22.11.2011 întocmit cu ocazia desfășurării ședinței Adunării Generale a Acționarilor de la Asociația Intercomunitară Bacău - ADIB din data de 22.11.2011 ;

-Prevederile art. 47 și 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

  • - Referatul nr. 613/ 26.01.2012 înaintat de dl. Administrator Public Stelian Leonard Padureanu;

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” si lit. „d” și art.45(3) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 2 la HCL nr. 383/ 2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Bacău si a Contractului de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in sensul ca art. 19 alin. 3 din Anexa 2 A, parte a anexei nr. X, Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare - utilizatori, agenti economici si asimilați, la „Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, va avea următorul conținut :

«In cazul in care utilizatorul achita parțial sumele menționate pe facturi, se vor stinge mai intai debitele aferente serviciilor furnizate, apoi penalitățile pentru neplata facturii la termen (daca este cazul), in ordinea apariției lor ».

Art. 2. Se acorda mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau - ADIB, cu sediul in Bacau, str. H. Coanda, nr. 3, casa 3, camera 1, mun, Bacau, inscrisa la Registrul asociațiilor si fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Bacau cu nr. 7389/180/2008, sa semneze, in numele si pe seama municipiului Bacău, Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Delegare prin reprezentantul sau legal d-1 Stelian Leonard Padureanu -Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau - ADIB.

Art. 3. Se mandateaza împuternicitul municipiului Bacău domnul Stelian Leonard Padureanu de a vota favorabil in ședința AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau - ADIB,


Instituției Prefectului Județului JJagau, persoanelor nominalizate la art. 2 si 3 ale prezentei hotarari, Consiliului Județean BacauX vg^ atly^ăd^ cunoștința publica, in condițiile legii.


PREȘEDilN?

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PĂDIUE

k