Hotărârea nr. 106/2012

Hotărârea nr.106 din 10.05.2012 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 63/ 2012 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecţie din anul 2012 a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005.

HOTĂRÂRE


privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 63/ 2012 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2012 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonproflt de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

  • - Prevederile Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;

  • - Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor - Anexa nr. 8 la HCL nr. 406/ 2011 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general;

  • - Raportul de oportunitate nr. 491185/ 20.04.2012 al Comisiei Sport;

  • - Raportul de oportunitate nr. 2796 din 25.04.2012 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 6 și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;


HOTĂRĂȘTE:


ART. L Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 63/ 2012, în sensul completării Listei sesiunii de selecție din anul 2012, a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local în domeniul sport, în baza Legii nr. 350/ 2005, cu proiectele cuprinse în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicareaDIN 10.05.2012


N.O.P.,I.D./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


Emisiilor de evaluare.


^ȘEDINȚĂ

A' ’ T ’ EHET


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVBZI


ROMANȚA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXĂ LA HCL NR. <06 DIN 10. 05,2012


LISTA SESIUNII II DE SELECȚIE A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL,

ÎN DOMENIUL SPORT, ÎN BAZA LEGII NR. 350/ 2005


Nr. Crt.

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie(lei)

1.

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE JUDO BACĂU

CUPA INTERNAȚIONALĂ "DACIA" BACĂU ediția 1

20.000

2.

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ

DE ATLETISM

CONCURSNAȚIONAL

GRANDPR1X - ALERGARE

PE ȘOSEA

24.400

3.

BRONX POWERLIFTING

CLUB BACĂU

PROMOVAREA SECȚlltOR DE BOX Șl LUPTE PE PLAN LOCAL ȘI NAȚIONAL

6.300

4.

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ MAGIC BALE

NOI VREM BASCHET, SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI ÎN MUNICIPIUL BACĂU

6.800

5.

ASOCIAȚIA CLUB SPORT ARENA 2011

PARTICIPARE ÎN CAMPIONATUL DE HANDBAL FEMININ

1.470.000

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI