Hotărârea nr. 10/2012

Hotărârea nr.10 din 31.01.2012 Hotărârea nr.10 din 31.01.2012 privind aprobarea primirii comunelor Cleja şi Tamaşi în calitate de membri la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB  şi modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului acesteia.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea primirii comunelor Cleja si Tamași in calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere:

  • -  Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizata ;

  • -  Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

  • -  Adresa nr.916/28.11.2011 inaintata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau;

  • -  Cererea nr.894/18.11.2011 depusa de comuna Tamasi si cererea nr. 833/19.09.2011 depusa de comuna Cleja la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB;

  • -  Procesul Verbal nr.29/22.11.2011 si Hotararea nr.58/22.11.2011 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ;

  • -  Referatul nr. 18269/26.01.2012 al Administratorului Public al Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit.”e” , art.36(7) lit.”c” și art.45(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. - Se aproba primirea comunelor Cleja si Tamasi in calitate de membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB.

Art.2. - Se modifica Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau — ADIB, in mod corespunzător.

Art.3. - Se modifica Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător.

Art.4. - Se acorda mandat domnului Padureanu Leonard, reprezentantul Municipiului Bacau in AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, sa voteze in favoarea aprobării actelor adiționale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB.

Art.5. - Prezenta hotarare va fi comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau -ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Consiliului Județean Ba'caii        adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI