Proces verbal din 31.03.2009

În data de 31 Martie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 31.03.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.1735 din 25.03.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc domnii consilieri Bălan C.Claudiu, Pocovnicu C-tin. Dorian și Necula Cosmin.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței din data de 27.02.2009. Nefiind discuții cu privire la acesta, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHLRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVTU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10,

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

1

Cu 20 voturi „pentru“ procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din 27.02.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.03.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZU ELIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

»

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru“ procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din

18.03.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 23.03.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL                 d

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru “ procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din

23.03.2009, a fost aprobat.

DL președinte de ședință -Floroiu Ionel- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

 • l.Proiect de hotărâre privind încetarea calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian și d-lui Necula Cosmin.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

/ /

i                                                                                                                         /

 • 2. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 53.023 RON către Asociația Municipiilor din România, reprezentând contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: ȘUȘTAC MIHAI ȘI FECHET MIRCEA

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București și Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Baco via Bacău, un eveniment de promovare a producției de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: ȘUȘTAC MIHAI ȘI FECHET MIRCEA

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna aprilie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 și H.C.L. nr.372 din 31.10.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău,

îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a Clădirii Punctului Termic nr. 117 (parțial) situat în str. Slănicului din Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 5 spații din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații pentru depozitarea produselor agroalimentare situate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 8 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a 18 amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement în vederea desfășurării activității de alimentație publică în sezonul estival 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ld.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe - instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeș Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcțiune, valorificarea prin licitație publică ori casare, organizate în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17,Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr. 130/2008 și a Anexei nr.l din H.C.L. nr. 162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor - mijloace fixe aprobate a fi casate și demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru terenul în suprafață de 19.010 m.p. din strada Constanței, f.n. din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porțiuni din mijlocul fix - Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistrița” montat la Podul Șerbănești, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, casarea și valorificarea în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - “Magazie”, aflată în administrarea Școlii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acesteia în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - denumit “Pivniță”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău , spre folosința și administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare și valorificare prin casare.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeței reale a clădirii și a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistență socială , situată în Bacău, strada Oituz nr.74 și modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.l 11/2007.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafață de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenți obiectivului de investiții « Contorizare Energie Termică Pentru Unități Școlare din Municipiul Bacău »

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. B IMS AM COM S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comerț” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P + M, STR. GRIGORE TABACARU, NR. 33 A, NR. 33 B, NR. 33 C si NR. 33 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: BOTEZ MIHAI si BOTEZ IRINA-NICOLETA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

J

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA REPUBLICII, NR. 240 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : BUDAU LEON, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR. 13 -15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

f

32»Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + IE + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 I, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: HLIP VASBLICA SI ALINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICA), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S + P + 3 E, STR. MARASESTI, NR.

94 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : PRAVAT GEORGIANA-NARCISA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI HALA PRESTĂRI SERVICII TIPOGRAFICE, STR. ORIZONTULUI, NR. 43, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. TIPOGRAFIA COLUMNA S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE « CLUB CARTIER S + P + 1 », STR. CALEA MOLDOVEI, NR. 238 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: VASELE IULIAN si VASILE ELENA-FELICIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU BIROURI S + P + M + 5E (PARȚIAL RETRAS),

/

/

STR. BANCA NAȚIONALA, NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. W.I.S.E. INVEST S.R.L., din București

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + DM SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VERONICA MICLE, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: ARAPU MARIUS-DANIEL SI ARAPU LAURA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 55, 57, 59 SI 61, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: LAZAR LUCIAN-CATALIN, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU P + 1, STR. NORDULUI, NR. 21, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. METALBRAND S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE P + DM SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 T, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: PETREA ERIDENTA SI PETREA MARINICA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CARTIER LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E., STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. SAN GIOVANNI S.R.L., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 44. Raportul Primarului Municipiului Bacău privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.- 31.12.2008.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 45. Proiect de hotărâre privind validarea d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 46. Proiect de hotărâre privind validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 47. Proiect de hotărâre privind validarea d-lui Dunavă Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

48. Diverse.

PESTE ORDINEA DE ZI:

48.A. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărășești, nr. 110, sc. D, ap. 13.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

48.B. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

48.C.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr.50 din 23.03.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ? Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința

/ /

următoare , si numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de ari43.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău, Dragoș Benea - cer permisiunea de a lua cuvântul în ședința Consiliului Local Bacău.

Domnul Președinte de ședință, Floroiu Ionel - dau cuvântul domnului Dragoș Benea.

Domnul Președinte al Consiliului Județean, Dragoș Benea -nu este un secret că vin azi în fața consiliului local pentru a clarifica unele probleme existente între Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău. Este prima interpelare ca președinte al Consiliului Județean și sper să fie și ultima, folosesc această ultimă cale deoarece am epuizat celelalte căi oficiale.Cea mai importantă problemă pe care vreau să o ridic aici este problema Bibliotecii Județene Sturza Bacău, un subiect care nu cred că este străin nimănui. Știți foarte bine că este un program, pe Banca Mondială, accesat de Consiliul Județean împreună cu Ministerul Dezvoltării, o investiție de cca. 20 miliarde de lei. Ca urmare a unei cereri, depusă de Primăria Municipiului Bacău la instanțele judecătorești, s-a constituit un litigiu în instanță intre Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Bacău.Toți care ați lucrat cu fonduri europene, știți foarte bine că incertitudinea statutului juridic ridică o problemă asupra continuării finanțării pentru acest obiectiv. Departe de mine să contest oportunitatea acestui demers al Primăriei Bacău, eu doar vreau să atrag atenția că nu este momentul cel mai potrivit pentru a compromite această investiție.Vă amintesc că un demers similar a avut loc și în decembrie 2007, dar din motive ce am considerat eu că țin de realizarea acestei investiții, a fost retrasă in ianuarie 2008 și astfel investiția a fost contractată și demarată. Astăzi ea este la un nivel de execuție al lucrărilor de cca. 35-40 % ,dar repet acest demers al primăriei pune sub semnul întrebării continuarea acestei investiții. De aceea, având în vedere că peste o săptămână este un termen în instanță, vă rog să luați în discuție retragerea temporară a acestei revendicări din instanță astfel încât în februarie 2010 Consiliul Județean să recepționeze această investiție și împreună, în martie 2010 să discutăm destinația acestei clădiri. Dacă nu veți fi mulțumiți de poziția Consiliului Județean, să reinițiați atunci acest demers în instanță. Eu cred că mai important este să se finalizeze această investiție, pentru că pe băcăuani nu-i interesează dacă astăzi această clădire este a Consiliului Județean sau a Consiliului Local Bacău, ci îi interesează să fie finalizată, modemizată,consolidată și recepționată.

Profit de ocazie și subliniez încă odată importanța problemelor ridicate de dl. Director Brașoveanu și care după părerea mea tot din cauza primăriei trenează si aici principalii perdanți sunt persoanele cu handicap,mai ales copii cu handicap. Nu vreau să reiau epopeea tuturor acestor documentații pe care le-am schimbat între Consiliul Județean și Consiliul Local, de-a lungul a 3 ani. Cred că dl. Brașoveanu s-a făcut înțeles și cred că este momentul ca Consiliul Local să ia o decizie în acest sens. Nu mai detaliez, se

cunoaște poziția Consiliului Județen Bacău legată de problemele Consiliului Local Bacău. Poate nu întâmplător, astăzi 31.03.2009, expiră un contract pe care îl avem în legătură cu spațiul pe care îl ocupă momentan Direcția de Taxe și Impozite Locale. Nu consider constructiv și necesar a cere eliberarea acelui spațiu începând cu 01.04.2009. Cred că 6 luni este un timp suficient pentru a găsi o soluție pentru Taxe și Impozite, astfel încât acest spațiu să revină la Consiliul Județean.

De asemenea, profit de ocazie să aduc în discuție problema Aeroportului Internațional George Enescu. Privesc investitorul de acolo cu bunăcredință, deși am rezervele mele cu privire la realizarea acestei investiții. Trebuie să vă transmit 2 solicitări din partea investitorului, modernizarea și extinderea străzii Aeroportului, așa cum ați facut-o și în alte zone ale municipiului și semnalizarea accesului spre aeroport în cât mai multe puncte de intrare în municipiul Bacău. Se preconizează că începând cu luna mai traficul pe aeroport se va intensifica. De altfel acolo trebuie să înceapă niște lucrări la pistă și sperăm că începând cu 20 iulie , când e posibil ca acest contract de concesiune de lucrări să intre în vigoare, să înceapă și investiția mare de cca. 45 milioane de EURO.

Repet, principalul motiv pentru care am venit aici îl constituie Biblioteca Județeană, iar astăzi având toate elementele în mână să decideți retragerea acestei cereri de revendicare, pe care eu nu o contest, contest doar momentul ales și sunt cu atât mai legitim în cererea mea deoarece s-a mai făcut odată acest lucru. Nu văd de ce acum un an s-a putut face retragerea și acum nu s-ar putea. în februarie 2010 se va finaliza investiția și vom putea discuta atunci împreună destinația acestei clădiri. Vă mulțumesc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache -încep cu aeroportul, foarte bine că se face , când se vor finaliza lucrările acolo, vom realiza și noi accesul, e necesar pe 4 benzi, măcar până la calea ferată, dar acum, cât timp se va lucra pe aeroport va fi trafic greu și nu are rost. Pentru la anul sau pentru a doua jumătate a anului în curs, dacă se va face o solicitare în acest sens, vom face o rectificare la buget și se vor demara lucrările.

Cât privește autorizația, după cum știți este o problem. Au venit să le dăm o autorizație în regim de urgență, nu avem nimic împotrivă. Și în 2006 au cerut o autorizațieîn regim de urgență, le-am dat-o , însă nici până în ziua de azi nu au adus și completat autorizația cu documentele necesare. Nu le mai dăm autorizație decât dacă aduc documentele, sau dacă vor da declarație notarială pe proprie răspundere că vor aduce documentele în cel mai scurt timp posibil, sau într-un termen pe care pot să îl aleagă dânșii. Este o regulă de bun simț să ne respectăm. Și dacă noi instituțiile statului nu respectăm legea atunci cine să o respecte?

în ceea ce privește Direcția de Taxe și Impozite, eu așa am preluat acel sediu, am discutat cu secretarul primăriei și cu cei de la Impozite și Taxe și credem că în 6 luni vom reuși să facem puncte unde se vor încasa impozitele și taxele în tot orașul. Nu mai spun că, dacă ne gândim, acel sediu este în curtea primăriei. Dar aveți dreptate, este în patrimoniul dumneavoastră și o să facem tot posibilul să vi-1 retumăm. Și așa condițiile de acolo nu sunt tocmai dintre cele mai bune.

în ceea ce privește Biblioteca, toate actele arată că această clădire a fost Primăria Bacău. A fost achiziționată , cumpărată de un primar din 1912 și este a Primăriei. Este de datoria noastră să facem ca această clădire să ne revină nouă, este cuprinsă în contabilitate și ne aparține. Este adevărat că aveți un program în derulare, noi suntem dispuși să retragem cererea din justiție dacă dumneavoastră faceți un act notarial prin care recunoșteți că ne aparține și că în 2010, când se vor finaliza lucrările ne-o veți restitui.

Cât privește problemele ridicate de dl. Brașoveanu va răspunde d-na Pozînărea.

Doamna Director Pozînărea Daniela - In ceea ce privește asigurarea cofinanțării din partea autorității locale a activității de asistență socială a persoanelor cu handicap, există unele aspecte care trebuie lămurite în ceea ce privește fundamentarea sumelor care au fost stabilite de Consiliul Județean, referitor la contribuția lunară de întreținere a acestor persoane. încă din ședința trecută a consiliului local am stabilit cu dl. Director Brașoveanu că vom discuta și lămuri toate aceste aspecte. In acest moment realizăm un puctaj în ceea ce privește persoanele cu handicap, domiciliate în Municipiul Bacău, care beneficiază de ocrotire din partea centrelor rezidențiale subordonate Consiliului Județean. La momentul acesta purtăm discuții în sensul de a asigura această cofinanțare. Precizez că în bugetul de anul acesta au fost prinse sume cu această destinație.

A doua problemă o reprezintă relocarea centrelor. Centrul GHIOCELUL la momentul actual funcționează într-un spațiu al Consiliului Județean. Am găsit la nivel local o locație care să corespundă standardelor minime obligatorii și am demarat lucrările de renovare și igienizare și sperăm ca în cel mai scurt timp acestea să fie mutate în locații apaținând consiliului local.

Domnul Președinte al Consiliului Județean, Dragoș Benea-De răspunsurile domnei Pozînărea nu duc eu lipsă, au mai fost discuții, vreau să o întreb dacă știe suma pe care a virat-o în 2008 Consiliul Local Bacău pentru aceste drepturi. Eu doar v-am informat, urmând ca dumneavoastră să decideți, consider că nu v-ați tinut de cuvând și nu vreau să intru acum în polemică, dar trebuie să ținem cont că este vorba de persoane cu dizabilităti.

»

Subiectul 2- Eu sper să se facă aeroportul și am venit doar cu propunerea de a lua în calcul această investiție de extindere a străzii Aeroportului în acest an. Mă bucur că ați primit-o cu receptivitate.

Legat de bibliotecă, eu nu am calitatea să recunosc. Pot să spun că e hilar că o instituție care are de 16 ani, respectiv Consiliul Județean , are în patrimoniu o clădire care are peste 200 de ani. Eu nu neg că este clădirea Primăriei. Dar până una alta avem un program de finanțare cu Banca Mondială, pe care nu vrem să-l întrerupem și vă dau cuvântul de onoare, cuvântul Președintelui Consiliului Județean că după recepția lucrărilor, vom sta la masa discuțiilor, între Consiliul Județean și Consiliul Local, pentru că eu nu pot să vă dau acum declarații notariale. Eu cred că aveți destule argumente și vă puteți retrage cererea așa cum ați mai făcut în trecut și nu văd de ce nu ați putea retrage cererea și în aprilie 2009. Dumneavoastră vreți clădirea să o renovați dumneavoastră, deși vă plângeți de lipsă de fonduri, când ea se poate renova și consolida pe fonduri de la Banca Mondială și Consiliul Județean, iar dumneavoastră să

/

o primiți la cheie. Situația este ușor penibilă pentru noi, probabil ne vor vedea foarte mulți băcăuani.

DLPrimar ing. Romeo Stavarache-după ce faceți investiția nu o mai puteți înstrăina, așa este legea, degeaba promiteți că ne-o veți înapoia.

DLPreședinte al Consiliului Județean Dragoș Benea -Domnule Primar, eu nu v-am promis, eu v-am informat despre acest demers. Dacă credeți că v-am mințit sau dezinformat, aveți timp o săptămână să luați decizii. Blocarea acestei investiții atrage după sine două lucruri extrem de grave:

-diferența de finanțare de la Banca Mondială nu se mai poate accesa, trebuie o nouă documentație, un nou program, nu înlocuim Consiliul Județean cu Consiliul Local și intrăm în program:

-obligativitatea Consiliului Județean de a restitui sumele utilizate din creditul de la Banca Mondială, peste 8 miliarde și în plus penalități și majorări de neutilizare al creditului, iar acești bani sunt banii contribuabililor băcăuani. Lucrați cu fonduri europene și știți foarte bine ce presupune incertitudinea statutului juridic pe o asemenea investiție. Eu nu am spus că nu este clădirea Primăriei, însă spun să o predăm în 2010 băcăuanilor, iar pentru asta nu e decât de retras o hârtie din instanță. Investiția este pe Banca Mondială și se poate înstrăina, nu e ca la programele PHARE.Vă mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-întreb dacă există observații la ordinea de zi prezentată.

DLConsilier Cojocaru Cristian-propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 33-PUZ -Floarea de Colț. Observ în avizul Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului că se recomandă menținerea parcării amenajate la nivelul solului pe terenul proprietatea celui care a cerut PUZ-ul de vis-a-vis.E de notorietate că pe acel teren este plasat un anunț de vânzare. Am observat la documentația de la proiect că informarea de la cartea funciară datează din 24.04.2008. Din punctul meu de vedere este necesar să ne asigurăm că acel teren care este în proprietatea sau în folosința „Florii de Colț ” va rămâne în proprietate sau folosința acesteia și după adoptarea PUZ-ului. Cred că extrasul de carte funciară trebuie să fie eliberat cu 5 zile înainte de ședință și să avem promisiunea irevocabilă că acel teren nu va fi înstrăinat și va fi destinat parcării.

DLConsilier Bogatu George-cunosc problema și terenul care este de vânzare nu este terenul din proiectul cu „FLOARE DE COLȚ”.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-să aducă extras de carte funciară actualizat.

DLConsilier Cojocaru Cristian-cunoasteti poziția mea în legătură cu situația juridică incertă a terenurilor.

/

/ /

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-retragem punctul de pe ordinea de zi, urmând să-1 reintroducem în ședința viitoare, iar pe viitor toate PUZ-urile care intră în ședința de urbanism să prezinte un extras de carte funciară datată cu 5 zile înainte de ședință și de asemenea o declarație notarială pe proprie răspundere că nu va vinde terenul.

Dl.Consilier Co.iocaru Cristian-propun ca pe viitor toate PUD-urile,PUZ-urile și Avizele de Oportunitate să treacă și pe la Comisia Juridică.

DI. Consilier Șlic Iuiian-toate problemele acestea ar dispărea dacă ar fi gata PUG-ul orașului.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-S-a primit deja prima parte și chiar mai devreme de finele acestui an îl vom primi tot, după care îl vom supune dezbaterii publice și dezbaterii Consiliului Local.

DL.Consilier Zaharia Nicolae-la punctual 1 al ordinii de zi avem încetarea mandatului foștilor consilieri, iar validarea mandatelor noilor consilieri sunt puse la punctele 45,46,47. Propun să le aducem în față, astfel încât să poată participa activ la ședință, dacă tot sunt în sală. Cum este acum ordinea de zi, ne privați de a participa la ședință. Să-i aducem la punctul 2,A,B,C.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-eu zic că e bine să lăsăm așa cum este ordinea de zi, nu au avut materialele, nu au participat la ședințele de comisii.

D-na Zaharia Svetlana Gabriela-noi vom fi de bun simț și ne vom abține.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supun la vot amendamentul formulat de dl. Consilier Zaharia Nicolae.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA HUNA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

3

16

1

Cu 3 voturi „PENTRU”, 16 „ÎMPOTRIVĂ” și 1 ABȚINERE nu a fost aprobat amendamentul propus de Dl.Consilier Zaharia Nicolae.

Supun la vot ordinea de zi prezentată, cu modificările propuse :

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC 10 AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

I

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi exprimate , a fost aprobată ordinea de zi prezentată , cu modificările propuse.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE

DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

9                                             9

Nu se anunță existența unei asemenea situații.

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian și d-lui Necula Cosmin .

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Aparatul permanent de analiza si elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DLCons.Jr.Isofachi Gheorghi -fac o precizare și anume că DUNAVA COSTE1 este numele noului consilier și nu DUNAVĂ cum greșit am preluat inițial din listele partidului.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind încetarea calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian și d-lui Necula Cosmin .

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BĂLAN CLAUDIU

ABSENT

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIIUNA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

»

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

NECULA COSMIN

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

POCOVNICU DORIAN

ABSENT

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind încetarea calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului: d-lui Bălan Claudiu, d-lui Pocovnicu Constantin-Dorian și d-lui Necula Cosmin .

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind plata sumei de 53.023 RON către Asociația Municipiilor din România , reprezentând contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind plata sumei de 53.023 RON către Asociația Municipiilor din România , reprezentând contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMZRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind plata sumei de 53.023 RON către Asociația Municipiilor din România , reprezentând contribuția Consiliului Local al Municipiului Bacău pe anul 2008.

/ /

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Zaharia Nicolae - în legătură cu tarifele pentru bazin, la punctele 7 și 8. La punctul 7 avem „închiriere culoar al bazinului timp de 60 minute pentru antrenamente și inițiere , maxim 15 persoane”, iar la punctul 8 avem „ închiriere bazin sărituri timp 60 minute agrement maxim 7 persoane, antrenament sport de performanta ....” . Noțiunea de antrenament se referă la sportul de performanță, iar noi avem distinct antrenamente și sport de performanță și nu la un loc.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-Sportul de performanță și antrenamentele pentru sportul de performanță sunt susținute în totalitate de comunitatea locală, respectiv de școlile sportive, cluburi sportive,etc. Cei care vor să facă inițiere privată, este altceva, nu mai este performanță. Iar pentru cei care fac performanță taxa este modică.

Dl.Consilier Zaharia Nicoiae-Propun totuși să tăiem la punctul 7 „antrenamente” și să lăsăm „inițiere”, curat.

Pe de altă parte trebuie să avem grijă de copii, persoane vârstnice și persoanele cu handicap și să încurajăm practicarea sportului, așa cum și Legea Sportului o prevede, întreb dacă aceste persoane plătesc aceleași taxe, pentru că ar fi normal să aibă reduceri.

A,

D-na Director Marcu Viorica-Prin modificarea Organigramei, Bazinul de înot a revenit la Direcția Servicii Publice. Am avut discuții cu executivul în legătură cu gestionarea și administrarea bazinului, deoarece constatarea mea personală este că acolo nu prea sunt reguli și atunci când încerci să le institui, deranjezi. Am constatat din presă că am deranjat anumite interese. Dat fiind investiția destul de mare cu modernizarea bazinului, activitățile care se desfășoară acolo necesită niște costuri, de aceea s-au pus aceste tarife. Dorim măcar să creem un echilibru și o normalitate, nu neapărat să rentabilizăm bazinul de înot, dar până acum s-a mers pe tarifele din anul 2000. Discuțiile au pornit de la cluburile private, care au avut acces în bazin pentru activități de inițiere la alte tarife mult mai mari, decât cele practicate de primărie. Vreau să vă spun că până în prezent nu am constatat vreun impediment în aplicarea unui anumit nivel de tarifare, chiar și cel aplicat până la această hotărâre de consiliu. Diferențierea acestor tarife, pe diferite categorii de persoane, chiar mi se pare oportună si este de luat în calcul. încadrările de la punctul 7 și 8 sunt făcute pentru a se realiza diferențierea între sportul de performanță si antrenamentele pe care le fac cei de la Liceul Sportiv și Sport Club Bacău, fiind instituții, asociații care pregătesc elevi și persoane pentru sport de performanță și alte categorii,cluburi, universitate,etc.

Eu, repet, nu vreau să rentabilizez bazinul de înot, dar vreau să existe un echilibru între costuri și venituri și vreau a exista niște reguli și să eliminăm haosul, pentru a putea desfășura o activitate în termeni de normalitate.

Dl.Președinte de ședință Floroiu Ionel-dacă bazinul nu generează profit, atunci este bine, dacă există un echilibru între costuri și cheltuieli.

A

D-na Director Marcu Viorica-nici pe departe nu este vorba de profit. In luna martie avem venituri în jur de 600 milioane, iar cheltuielile sunt în jur de 1 miliard.

DL.Consilier Zaharia Nicolae-vrea un tarif special pentru copii și persoane în vârstă. Trebuie făcut acest lucru, mai ales că bazinul de înot s-a reabilitat pe banii băcăuanilor.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-intrarea acestor persoane la bazin este 2 lei.

DL. Consilier Zaharia Nicolae- intrarea la tribună este 2 lei, intrarea pentru inițiere este mult mai mult. Este necesar ca într-o viitoare ședință să reducem prețul pentru intrarea acestor categorii de persoane, copii, persoane în vârstă, persoane cu handicap.

Dl. Consilier Șlic Iulian-haideți să avem grijă de sănătatea băcăuanilor și să nu transformăm Bazinul de înot în baie comunală.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin-care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HIRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

2

Cu 18 voturi «pentru» și 2 abțineri , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind completarea punctului 9 litera “u” din anexa Hotărârii nr. 191/15.05.2008 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2009 în municipiul Bacău.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi gi domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

J

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Directia Juridică și Administrație Locală,Poliția Primăriei Municipiului Bacău).

/ /

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Consilier Chiriac Ioan - este binevenit acest proiect, se cunoaște că Bacăul are o problemă cu fluidizarea traficului. Trebuie să avem în vedere că există un număr foarte mic de parcări și acestea nu sunt folosite la nivel maxim. Consider că parcările de la Piața Centrală și de la Piața Sud trebuie să aibă intrare și ieșire separată ca să putem fluidiza circulația, eventual prin instalarea de bariere și astfel s-ar încasa și niște bani la Primărie.

DLPreședinte de Ședință Floroiu Ionel -eu am să profit de prezența domnului comandant al Poliției Bacău, Pușcașu Vasile și a domnului Nădejde Aurelian,Sef Serviciu Circulație pentru mediu urban și îi rog să demareze acțiunea de sancționare a celor care parchează microbuzele, autobuzele în locuri interzise și de asemenea să facă împreună cu Poliția Primăriei acțiuni comune de a decongestina circulația pe străzile Mioriței, 9 Mai și unde este nevoie, pentru că în orele de vârf se circulă înfiorător. Cred că ati înțeles mesajul și sunteți de acord cu mine că un oraș cum este Bacăul trebuie să aibă o circulație fluidă și mai multă ordine.

DLPrîmar Ing. Romeo Stavarache-La piața centrală parcarea nu mai este a primăriei, prin instanță s-a retrocedat.

DLConsilier Chiriac Ioan-se poate păstra parcarea prin expropriere pentru utilitate publică.

Dl.Comandant al Poliției Bacău Pușcașu Vasile-am recepționat aceste solicitări. Deja patrulele de noapte au luat la cunoștință și fac liste cu locurile în care se staționează neregulamentar. Am vrea să fim sprijiniți de Consiliul Local în acțiunea de montare a indicatoareler de circulație cu „Staționarea interzisă” . După această acțiune vom lua măsuri mai drastice în ceea ce privește parcările și staționările în locuri interzise.

DLConsilier Cojocaru Cristian-Vreau să vă fac cunoscut faptul că pe strada Mioriței sunt instalate indicatoare privind staționarea, iar între orele 8 și 9 dimineața și după ora 16, circulația este infernală.

DLNădejde Aurelian Sef Seviciu Circulație - Este adevărată situația de pe Mioriței, zilnic avem în vedere această stradă, în limita personalului existent și se fac zilnic 20-30 de sancționări la nivelul municipiului. E mult, e puțin nu știu.

Intre orele 7.30-8.30 toți agenții sunt antrenați în fluidizarea circulației. Imaginea Bacăului, din datele pe care le avem de la Serviciului Public Comunitar , Serviciul Permise și înmatriculări auto, la nivelul județului sunt în jur de 109.777 de autovhicule, dintre care 85.870 autoturisme, iar la nivelul Municipiului Bacău sunt cca.60.000 autovehicule dintre care cca.45.000 autoturisme. La acest număr de autovehicule se mai adaugă cele care tranzitează orașul, de exemplu pe DN2 avem un aport de 8500/24 de ore, iar pe celelalte drumuri naționale cumulate cca. 17.000/24 ore. Deci avem un număr impresionant de autovehicule care se deplasează pe drumurile publice și locurile de parcare sunt puține, de cca.3.500, dl. Mateuță mă poate corecta dacă greșeșc.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache -sunt cam 12.000 locuri de parcare.

Dl.Nădejde Aurelian Sef Seviciu Circulație -Propun să se găsească și alte locuri de parcare. Blocarea și sancționarea nu rezolvă fluidizarea, propun să analizați și posibilitatea ridicării autovehiculelor printr-o firmă specializată, astfel s-ar elibera carosabilul. Vă mulțumesc.

Dl.Consilier Bogatu George -problema pe care o aduc în discuție este în legătură cu firmele de transport. La Cascada s-a înființat o autobază, cu zgomot, poluare și întreb dacă a primit autorizație. Alți băcăuani reclamă parcarea pe trotuare. O parcare în zona centrală ar fi oportună și eu am dat și soluția la Stadion.

DL Consilier Floroiu Ionel-eu spun deocamdată să luați măsurile coercitive acum, iar pe parcurs poate găsim soluții pentru a constitui un serviciu de ridicare a autovehiculelor.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea punctului H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIANDRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru », a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea punctului H.C.L. nr. 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane și pentru transport marfa pe raza municipiului Bacău, modificată și completată.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Consilier Fechet Mircea pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: ȘUȘTAC MIHAI ȘI FECHET MIRCEA

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-avizul comisiei nr. 1 este favorabil și chiar îi felicit pe colegii noștri, însă am de prezentat câteva amendamente ale comisiei:

-pentru licee este greu să urmărească absolvenții pentru a le acorda bursa după finalizarea liceului și de aceea propun eliminarea art.35;

-la art.29 -din comisie să facă parte un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinților, elevi și o persoană din executiv;

-modificarea numărului maxim admis de absențe la 10.

/ /

-unitățile de învățământ liceal - vocațional care au și învățământ gimnazial cu peste 180 de elevi, vor beneficia suplimentar de un număr de 21 de burse pentru elevii de gimnaziu.

Dl.Președinte de Ședință-deja la 10 absențe eu nu-1 mai consider un elev eminent.

DLConsilier Fechet Mircea-nu plătește liceul bursele, plătește consiliul local.

Consider că acești copii care învață foarte bine trebuie să-și primească bursa.Nu contează că se duc mai departe la facultate. Este un ajutor pe care consiliul local îl acordă tocmai pentru rezultatul eforturilor lor în acea unitate. Propun să menținem actualul regulament așa cum e.

Dl.Primar-am studiat acest regulament. E o inițiativă foarte bună și cu care am fost de acord întru totul.Cred că va constitui un stimulent pentru cei care învață și este și un ajutor acum în această perioadă de criză. Sunt de acord cu dl.Bîrzu să introducem o suplimentare a numărului de burse pentru Liceul de Artă „George Apostu” care are și gimnaziu, în acel procent de 9 % raportat la numărul de elevi. în ceea ce privește art.35 din regulament referitor la elevii care termină liceul, eu cred că trebuie lăsat așa, nu este vorba despre mulți copii în această situație iar pentru viitor ar trebui să facem un regulament pentru burse studențești.Vom vedea cum îl facem, avem deja unul dar trebuie să-1 punem din nou în discuție.

D1. Consilier Bîrzu Ilie-retrag celelalte amendamente și rămâne(dacă dl.Primar este de acord) în discuție numai cel referitor la articolul 3 al regulamentului.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul propus de dl.Bîrzu Ilie, cu privire la art.3.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

Ieșit din sală

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHET MIRCEA         “]

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIILAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost aprobat amendamentul propus de dl.Bîrzu Ilie.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău, cu amendamentul adoptat.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

Ieșit din sală

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor locale 2008-2009, elevilor din școlile și liceele din Municipiul Bacău, cu amendamentul adoptat.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Floriu Ionel președinte de ședință, da cuvântul domnului consilier Șuștac Mihai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București și Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producției de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”.

Inițiatori - CONSILIERI LOCALI: ȘUȘTAC MIHAI ȘI FECHET MIRCEA

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Qvidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București și Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producției de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUELIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

Ieșit din sală

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

X

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION             1

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN         1

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

Ieșit din sală

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc București și Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru a se organiza în perioada 03-05 aprilie 2009, în municipiul Bacău, în sala de spectacole a Teatrului Municipal Bacovia Bacău, un eveniment de promovare a producției de film autohtone, sub titulatura “Caravana Filmelor”.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna aprilie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

Dl.consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna aprilie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport 29


/ / urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

1. Consilieri prezenți - 20

2.

Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ArL 1.(1) Se aprobă listele nominale pe luna aprilie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

(2) Listele nominale cuprind un număr de 637 beneficiari, după cum urmează:

 • a) 341 de persoane marginalizate social

îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

 • b) 296 donatori de sânge, beneficiari de

abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

19

0

0

2.

Art 2.- Se aprobă în luna aprilie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău abonamente gratuite pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun, pe o perioadă de trei luni, după cum urmează:

 • a) veteranilor de război și văduvelor de război, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

 • b) persoanelor care au obținut Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989, urmașilor de erou martir și anume soțul supravețuitor, părinții celui decedat, fiecare dintre copii acestuia, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în sumă de 100 lei;

 • c) pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 490 lei, beneficiari pe o perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei;

 • d) pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt

echivalente sau mai mici de     420 lei, beneficiari pe o

perioadă de trei luni de abonament lunar gratuit în suma de 100 lei;

S-a adoptat

19

0

0

3.

Art. 3. - întrucât nu exista o evidență completă a categoriilor de persoane stipulate la art. 2, lit. a, b, c și d, listele nominale ale acestora vor fi constituite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău pe măsura eliberării abonamentelor, în baza actelor doveditoare. S-a adoptat

19

0

0

4.

Art 4. - Se aprobă în luna aprilie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al Muncipiului Bacău și          S.C. Transport S.A

Bacău, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

S-a adoptat

19

0

0

1

5.

Art 5. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului în baza datelor de identitate cu semnătură de primire.

(2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

S-a adoptat

19

0

0

6.

Art. 6.   (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de

Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

(2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale furnizate de către această instituție și care vor cuprinde datele de indcntificare ale beneficiarilor, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

S-a adoptat

19

0

0

7.

Art 7. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

S-a adoptat

19

0

0

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 și H.C.L. nr.372 din 31.10.2008.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

9

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 și H.C.L. nr.372 din 31.10.2008.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIACIOAN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

GOJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA      1

Plecat din sala

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE        1

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.260 din 31.07.2007 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, modificată și completată prin H.C.L. nr.47 din 28.02.2008, H.C.L. nr.127 din 27.03.2008 și H.C.L. nr.372 din 31.10.2008.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de

/ /

motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și îndrumare Asociații proprietari).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre

Se trece la procedura de vot secret.

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău.

1 .Consilieri prezenți - 20

2.Numărul consilierilor care au votat -18

2. Numărul consilierilor care au votat

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.UNIC. - Se aprobă „ Lista Nominală” cu propunerile Comisiei de analiza a solicitărilor de locuințe pentru tineri, cu solicitanții din municipiul Bacău, îndreptățiți să primească o locuință pentru tineri, în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, potrivit Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

S-a adoptat

18

0

0

2.

ARDELEANU ANDREEA S-a adoptat

27850/14.06.2006

18

0

0

3.

APROFEREIMAD ALINA S-a adoptat

55652/19.11.2008

18

0

0

4.

ANDREI ADRIAN

S-a adoptat

55290/17.11.2008

18

0

0

5.

AFLOAREIOVIDIU VASILE S-a adoptat

24320/19.06.2006

18

0

0

6.

AVRAM NICOLETA ALINA S-a adoptat

45072/11.08.2008

18

0

0

7,

ARVINTE IONEL S-a adoptat

43170/23.07.2008

18

0

0

8.

AXENTE ALINA ELENA S-a adoptat

45657/14.08.2008

18

0

0

9.

ALBESCU MIHAELA S-a adoptat

44146/04.08.2008

18

0

0

10.

ALEXA SILVIU

S-a adoptat

35451/07.05.2008

18

0

0

11.

ACATRINEI MIHAELA ELENA S-a adoptat

39887/17.06.2008

18

0

0

12.

ALECU ALEXANDRU IO AN S-a adoptat

32701/09.04.2008

18

0

0

13.

AFRENTOAIE LUCIAN IONEL S-a adoptat

26227/22.02.2008

18

0

0

14.

ANTOHI ALIN EDUARD S-a adoptat

29334/13.03.2008

18

0

0

15.

ANDREI ROMEO ADRIAN S-a adoptat

46440/27.08.2008

18

0

0

16.

ANGHEL RAZVAN CIPRIAN S-a adoptat

49505/17.09.2008

18

0

0

17.

ARVINTE SORINA SILVIA S-a adoptat

12440/01.04.2004

18

0

0

18.

ANGHEL MIHAELA

S-a adoptat

10696/24.03.2005

18

0

0

19.

ALEXA ELENA CĂTĂLINĂ S-a adoptat

67465/11.11.2003

18

0

0

20.

ANTOCE ADRIANA GABRIELA S-a adoptat

47517/14.12.2006

18

0

0

21.

ALECSANDRU GICA OVIDIU S-a adoptat

22792/08.06.2006

18

0

0

22.

ALEXANDRU VASILICA S-a adoptat

48221/02.11.2007

18

0

0

23.

BENCHEA CLAUDIA S-a adoptat

48307/08.09.2008

18

0

0

24.

BEJ AN FLORIN

S-a adoptat

25031/13.02.2008

18

0

0

25.

BERILĂ IULIAN

S-a adoptat

40811/25.06.2008

18

0

0

26.

BITIRE BOGDAN IO AN S-a adoptat

30164/03.08.2006

18

0

0

27.

BALAU IONEL

S-a adoptat

26314/25.02.2008

18

0

0

28.

BALTA SORIN CLADIU S-a adoptat

35615/07.05.2008

18

0

0

29.

B ALAITA MIHAELA S-a adoptat

40334/25.06.2008

18

0

0

30.

BACIU FLORIN

S-a adoptat

28806/12.03.2008

18

0

0

31.

BOTLILIANA S-a adoptat

70843/24.02.2006

18

0

0

32.

B ALAN ELENA DIANA S-a adoptat

66928/11.08.2003

18

0

0

33.

BARABAS ALEXANDRA S-a adoptat

3061/27.01.2005

18

0

0

34.

BARLADEANU LAURENTIU S-a adoptat

65658/03.03.2008

18

0

0

35.

BACAOANU OANA MARIA S-a adoptat

33428/31.08.2006

18

0

0

36.

BORCEAROBERT S-a adoptat

451659/07.11.2002

18

0

0

37.

BONTAS REMUS VELENTIN S-a adoptat

12996/06.04.2004

18

0

0

38.

BEJ AN DANIELA ELENA S-a adoptat

27828/16.08.2004

18

0

0

39.

BALTA FLORIN

S-a adoptat

41631/03.07.2008

18

0

0

40.

BENIA CLAUDIU COSTEL S-a adoptat

7479/19.02.2007

18

0

0

41.

BOTEZATU LILIANA S-a adoptat

18837/31.05.2000

18

0

0

42.

B ALAITA GEORGE LUCIAN S-a adoptat

35533/07.05.2008

18

0

0

43.

BUTCOVAN FLORIN S-a adoptat

67504/17.11.2003

18

0

0

44.

BARCA LORED ANA S-a adoptat

20505/10.01.2008

18

0

0

45.

BIRZUIULIAN A LAURA S-a adoptat

28694/11.03.2008

18

0

0

46.

BOAR VASILE TIBERIU S-a adoptat

56156/24.11.2008

18

0

0

47.

BOBOC MANUEL

S-a adoptat

39506/17.06.2008

18

0

0

48.

BOGDAN NICOLETA ELENA S-a adoptat

50907/30.09.2008

18

0

0

49.

BOGDAN SIMONA

S-a adoptat

54214/05.11.2008

18

0

0

50.

BOGHLAN IOANA

S-a adoptat

49146/22.09.2008

18

0

0

51.

BORBEA CRISTINEL S-a adoptat

27420/04.03.2008

18

0

0

52.

BOTEZATU NICOLETA S-a adoptat

57883/08.12.2008

18

0

0

53.

BOT NICOLETA S-a adoptat

29942/19.03.2008

18

0

0

54.

BOSTAN MARIUS VASILICĂ S-a adoptat

49472/24.09.2008

18

0

0

55.

BOSMAN TIBERIU

S-a adoptat

35613/07.05.2008

18

0

0

56.

BRINZĂ ANDREI

S-a adoptat

41428/04.07.2008

18

0

0

57.

BREAHNA ANDREI S-a adoptat

10298/14.03.2006

18

0

0

58.

BREAHNA COSTEL

S-a adoptat

20488/09.01.2008

18

0

0

59.

BRUMA MARIA ALINA S-a adoptat

22037/23.01.2008

18

0

0

60.

BURCĂ DAMIAN

S-a adoptat

9608/17.03.2005

18

0

0

61.

BUCIUMELIONUȚ

S-a adoptat

43586/29.07.2008

18

0

0

62.

BUDUROIDANUȚ

S-a adoptat

23198/31.01.2008

18

0

0

63.

BURCĂ ANDONIE GEANINA SILVIA S-a adoptat

53606/30.10.2008

18

0

0

64.

BURCHIIRINA ANA MARIA S-a adoptat

37014/2W)5.2008

18

0

0

65.

BUTUCARU VASILE S-a adoptat

20802/12.01.2008

18

0

0

66.

BUZAMAT CORNELIU LUCIAN S-a adoptat

45918/21.08.2008

18

0

0

67.

BUCĂLAU răzvan

S-a adoptat

36591/20.11.2008

18

0

0

68.

BICA OLGUȚA

S-a adoptat

12654/17.04.2001

18

0

0

69.

BUZNEA FLORIN DUMITRU S-a adoptat

31251/27.03.2008

18

0

0

70.

CALMUSCHICRISTINA ROXANA S-a adoptat

50719/29.09.2008

18

0

0

71.

C ARUNTU GHEORGHE IULIAN S-a adoptat

59635/18.12.2008

18

0

0

72.

CAVALERU ANDREEA S-a adoptat

43740/29.07.2008

18

0

0

73.

CHELE ROXANA GEORGIANA S-a adoptat

43328/24.07.2008

18

0

0

74.

CHEȚAMIRELA S-a adoptat

49328/23.09.2008

18

0

0

75.

CIURARU ANDRICA CRISTINA S-a adoptat

49404/23.09.2008

18

0

0

76.

CEAUȘU ADRIAN ION S-a adoptat

56770/28.11.2008

18

0

0

77.

CIBOTARU CRISTINEL EUGEN S-a adoptat

8802/27.02.2007

18

0

0

78.

CHICOȘ LUCIAN ANDREI S-a adoptat

59282/29.12.2008

18

0

0

79.

CRISTEA IULIAN

S-a adoptat

78784/01.03.2004

18

0

0

80.

COȘERARU RAMONA ELENA S-a adoptat

36772/19.05.2008

18

0

0

81.

CRISTEA ANIȘOARA S-a adoptat

8216/22.02.2007

18

0

0

82.

COZMA ADRIAN FLORIN S-a adoptat

43631/23.07.2008

18

0

0

83.

CRISTEA IOANA

S-a adoptat

53801/28.10.2008

18

0

0

84.

CUCU EMANUEL GRIGORE S-a adoptat

54968/12.11.2008

18

0

0

85.

CIRCIULEANU DIMITRIE EDUARD S-a adoptat

56971/25.11.2008

18

0

0

86.

COSTANTIN LEONARD COSTEL S-a adoptat

56588/27.11.2008

18

0

0

87.

CONACHE MIHAELA S-a adoptat

7464/27.03.1997

18

0

0

88.

CIOROBĂ IONUȚ

S-a adoptat

31934/01.04.2008

18

0

0

89.

CIOROBĂ NADIS

S-a adoptat

31928/03.04.2008

18

0

0

90.

CORNEA GHEORGHIȚĂ

S-a adoptat

40673/24.06.2008

18

0

0

91.

CIPCĂ RAMONA MIHAELA S-a adoptat

39853/17.06.2008

18

0

0

92.

CICOIU ALEXANDRA VASILICA S-a adoptat

28256/07.03.2008

18

0

0

93.

CHELMUȘ CRISTINA ELENA

S-a adoptat

37425/23.05.2008

18

0

0

94.

CIUBOTARU ELENA S-a adoptat

37120/21.05.2008

18

0

0

95.

CHERARIU ANDREI BOGDAN S-a adoptat

33238/11.04.2008

18

0

0

96.

CAZANU MONICA MIHAELA S-a adoptat

27019/29.02.2008

18

0

0

97.

CIOB ANU ELENA

S-a adoptat

27207/28.02.2008

18

0

0

98.

CERBU EDUARD S-a adoptat

26195/22.02.2008

18

0

0

99.

CHIRILUȘ EDUART IULIAN S-a adoptat

49715/18.09.2008

18

0

0

100.

CONACHE LOREDANA S-a adoptat

449490/14.05.2002

18

0

0

101.

CAIA ROXANA ELENA S-a adoptat

32076/03.04.2008

18

0

0

102.

CORPACIU CARMEN S-a adoptat

32518/07.04.2008

18

0

0

103.

CERN AT LUCA ALEXANDRU S-a adoptat

47202/01.09.2008

18

0

0

104.

CHIRILÂ ALINA

S-a adoptat

43524/28.07.2008

18

0

0

105.

CIOLACU MARIANA S-a adoptat

25954/21.02.2008

18

0

0

106.

CASIAN ALINA IONELA S-a adoptat

40088/23.06.2008

18

0

0

107.

CAȘCAVAL DUMITRU BOGDAN S-a adoptat

46935.11.12.2006

18

0

0

108.

CHIRIAC GABRIEL S-a adoptat

38187/30.05.2008

18

0

0

109.

CIMPOIESU DRAGOȘ S-a adoptat

42279/10.07.2008

18

0

0

110.

COJOCARU ANCA MIHAELA S-a adoptat

27735/04.03.2008

18

0

0

111.

COJOCARESCU GEORGE MARCEL S-a adoptat

42086/11.07.2008

18

0

0

112.

COROIURELU S-a adoptat

47940/10.09.2008

18

0

0

113.

CARLAN ANDREI

S-a adoptat

22064/23.01.2008

18

0

0

114.

CONDREA MANUEL COSTEL S-a adoptat

50610/01.10.2008

18

0

0

115.

CREANGA MARIA MIRABELA S-a adoptat

6744/17.02.2006

18

0

0

116.

CALARA SEBASTIAN

S-a adoptat

47546/14.12.2006

18

0

0

117.

CĂIEA ANDREEA IRINA

S-a adoptat

20726/17.05.2007

18

0

0

118.

COMANESCU ADINA IRINA S-a adoptat

67086/28.08.2008

18

0

0

119.

COJOCARU MARIA

S-a adoptat

7530/22.02.2006

18

0

0

120.

CRUCEANU ELENA IRENE S-a adoptat

30477/07.05.2006

18

0

0

121.

CIUCIUDÂU DAN

S-a adoptat

56525/10.12.2007

18

0

0

122.

DASCALASU IULIAN A S-a adoptat

33143/11.04.2008

18

0

0

123.

DAVIDUTA ILINCA S-a adoptat

21915/22.01.2008

18

0

0

124.

DEDIU FLORINEL DUMITRU S-a adoptat

32235/04.04.2008

18

0

0

125.

DIACONU DANIEL GEORGE S-a adoptat

44080/31.07.2008

18

0

0

126.

DIMA FLORIN S-a adoptat

42741/15.07.2008

18

0

0

127.

DINU ALIN NICU

S-a adoptat

43218/24.07.2008

18

0

0

128.

DIMOFTERADU S-a adoptat

50389/25.09.2008

18

0

0

129.

DODITA MARIA

S-a adoptat

21413/18.01.2008

18

0

0

130.

DRAGOMIR MARIUS S-a adoptat

54155/30.10.2008

18

0

0

131.

DUȚU ARISTOTEL

S-a adoptat

28397/10.03.2008

18

0

0

132.

DOBRANIȘ OANA MARIA S-a adoptat

40926/01.07.2008

18

0

0

133.

DRAGOMIR PETRU

S-a adoptat

28846/12.03.2008

18

0

0

134.

DRAGHICIMIIIAELA CORNELIA S-a adoptat

33816/17.04.2008

18

0

0

135.

DUMITRASC ALEXANDRA S-a adoptat

53912/03.11.2008

18

0

0

136.

DUMITRASCU ȘTEFAN S-a adoptat

40933/27.06.2008

18

0

0

137.

DUMITRASCU VASILE IULIAN S-a adoptat

40939/27.06.2008

18

0

0

138.

ELISEIDIANA GABRIELA S-a adoptat

48538/16.09.2008

18

0

0

139.

HLIP VASILE

S-a adoptat

6747/27.02.2001

18

0

ho

140.

HLIPGABRIEL

S-a adoptat

47137/12.12.2006

18

0

0

141.

FLOREA NICUȘOR MARIUS

S-a adoptat

489/08.01.2007

18

0

0

142.

FÂRȚADEIULIA

S-a adoptat

15619/18.04.2006

18

0

0

143.

FECIORAȘ RALUCA MARIA S-a adoptat

24281/19.07.2004

18

0

0

144.

FLOREȘ ALINA S-a adoptat

14384/10.04.2006

18

0

0

145.

FRASINESCU ELENA LOREDANA S-a adoptat

20486/09.01.2008

18

0

0

146.

FLORICĂ IONUȚ SILVIU

S-a adoptat

20054/03.01.2008

18

0

0

147.

FABIAN CRISTINA

S-a adoptat

40367/20.06.2008

18

0

0

148.

FERENȚ ANA MARIA S-a adoptat

28990/12.03.2008

18

0

0

149.

FLOREA LAURA VASILICA S-a adoptat

38524/03.06.2008

18

0

0

150.

FLOREA IONELA

S-a adoptat

45562/18/.08.2008

18

0

0

151.

FURDUI ȘTEFANA MADALINA S-a adoptat

48447/09.09.2008

18

0

0

152.

FUNARU MILICA CRISTINA S-a adoptat

19015/07.05.2007

18

0

0

153.

GHINDEA CLARA SIMONA S-a adoptat

59971/22.12.2008

18

0

0

154.

GRIGORAȘ MIHAELA

S-a adoptat

9307/01.03.2007

18

0

0

155.

GĂLBEAZĂ ADRIANA ELENA S-a adoptat

31259/27.07.2007

18

0

0

156.

GRIGORE MONICA

S-a adoptat

56788/28.11.2008

18

0

0

157.

GRĂDINARU ADRIAN S-a adoptat

29222/13.03.2007

18

0

0

158.

GHIMICI CONSTANTIN S-a adoptat

29376/13.03.2008

18

0

0

159.

GHINEA IONUȚ OVIDIU S-a adoptat

46116/25.08.2008

18

0

0

160.

GEANCU SILVIU S-a adoptat

25512/19.02.2008

18

0

0

161.

GHIRGU ANA NICOLETA S-a adoptat

47860/10.09.2008

18

0

0

162.

GORA MARIUS CORNEL

S-a adoptat

1006/12.01.2005

18

0

0

163.

GHIUȚA DORIN VASILE S-a adoptat

26955/28.02.2008

18

0

0

164.

HURĂ GH. ANDREI -

S-a adoptat

28425/10.03.2008

18

0

0 c

165.

HORĂTĂU ELENA

S-a adoptat

7030/25.02.2008

18

0

0

166.

HANUMffiLAELA S-a adoptat

27660/05.03.2008

18

0

0

167.

HARABAGIU MIHAI S-a adoptat

35412/06.05.2008

18

0

0

168.

HÂRBU IULIAN MIHAI S-a adoptat

44476/06.08.2008

18

0

0

169.

HUȘANU ROXANA MIHAELA S-a adoptat

51174/08.10.2008

18

0

0

170.

HANGANU IONUȚ LAURENȚIU S-a adoptat

42425/23.12.2004

18

0

0

171.

HALMAC FLORENTINA S-a adoptat

57734/09.12.2008

18

0

0

172.

IANCU ELENA

S-a adoptat

51335/06.10.2008

18

0

0

173.

INBIR BOGDAR MIHAIL S-a adoptat

49230/22.09.2008

18

0

0

174.

IONESCU RAZVAN FLORIAN S-a adoptat

43990/31.07.2008

18

0

0

175.

IORD ACHE ROXANA S-a adoptat

47418/04.09.2008

18

0

0

176.

ILIESCU ALIN REMUS S-a adoptat

38594/14.09.2007

18

0

0

177.

IORGA MARINELA LUCIA S-a adoptat

17529/13.05.2004

18

0

0

178.

IOSIF GHEORGHE VIOREL S-a adoptat

44799/04.08.2008

18

0

0

179.

ÎLIES BOGDAN

S-a adoptat

44701/01.08.2008

18

0

0

180.

IACOB IULIAN VASILE S-a adoptat

57730/22.05.2001

18

0

0

181.

IOANCIA ȘTEFAN S-a adoptat

31651/03.04.2008

18

0

0

182.

IGNĂTESCUIOAN S-a adoptat

30666/24.03.2008

18

0

ko

183.

IZVORANU OVIDIU IONEL S-a adoptat

26261/22.02.2008

18

0

0

184.

ISPIRIRINA MIRELA S-a adoptat

12008/19.03.2007

18

0

0

185.

IUREA CLAUDIU CĂTĂLIN S-a adoptat

23003/30.01.2008

18

0

0

186.

LEPĂD ATU PAUL COSMIN S-a adoptat

22959/30.01.2008

18

0

0

187.

LEUȘTEAN ROMULUS VIOREL S-a adoptat

58211/10.12.2008

18

0

0

188.

LUNGUINA MARIA S-a adoptat

18787/04.05.2007

18

0

0

189.

LEANCĂANCA

S-a adoptat

44725/01.08.2008

18

0

0

190.

LUPU MARIUS

S-a adoptat

52457/15.10.2008

18

0

0

191.

LOTCU DANIELA

S-a adoptat

32899/09.04.2008

18

0

0

192.

LUPU VASILE

S-a adoptat

11917/20.03.2007

18

0

0

193.

MIRCEA MARIUS IULIAN S-a adoptat

58622/17.12.2008

18

0

0

194.

MÂNDRU CONSTANTIN DANIEL S-a adoptat

57744/09.12.2008

18

0

0

195.

MUNTEANU MARIUS MIHAI S-a adoptat

57341/28.11.2008

18

0

0

196.

MELINTELUIZA S-a adoptat

56172/25.11.2008

18

0

0

197.

MACARIE GEORGIANA S-a adoptat

5168/09.02.2006

18

0

0

198.

MOSNEGUTU GEORGE S-a adoptat

27459/02.07.2007

18

0

0

199.

MOCANU RAZVANIONUT S-a adoptat

33557/06.10.2004

18

0

0

200.

MOROGAN LAURA MARIA S-a adoptat

7976/21.02.2007

18

0

0

201.

MARIAN CLAUDIA GETA S-a adoptat

5300/06.02.2007

18

0

0

202.

MARINOAIA RAMONA S-a adoptat

66054/08.04.2003

18

0

0

203.

MINOVICI ELENA VIOLETA S-a adoptat

17601/17.05.2005

18

0

0

204.

MUNTEANU MARIANA CRISTINA S-a adoptat

670/10.01.2005

18

0

0

205.

MUNTEANU EMIL RADU S-a adoptat

690/10.01.2005

18

0

0

206.

MAFIEI DANIEL ALIN S-a adoptat

18796/25.05.2004

18

0

0

207.

MOTCU VERONICA ELENA S-a adoptat

57156/03.12.2008

18

0

0

208.

MIHAILA DANIEL

S-a adoptat

22738/30.05.2007

18

0

0

209.

MUNTEANU CLAUDIA NOEMI S-a adoptat

36869/19.10.2005

18

0

0

210.

MUTICA IONUȚ CIPRIAN S-a adoptat

46984/01.09.2008

18

0

0

211.

MARTIN NECULAI

S-a adoptat

48519/10.09.2008

18

0

0

212.

MICU MADALIN CONSTANTIN S-a adoptat

23218/31.01.2008

18

0

0

213.

MUNTEANU IONUT CIPRIAN S-a adoptat

49795/18.09.2005

18

0

0

214.

MAGHEDON MANUELA S-a adoptat

50333/24.09.2008

18

0

0

215.

MERLUSCAIOAN SORIN S-a adoptat

48964/19.09.2008

18

0

0

216.

MATEI ILEANA

S-a adoptat

49351/17.09.2008

18

0

0

217.

MICLAUS MARIAN

S-a adoptat

43530/28.07.2008

18

0

0

218.

MOLOCEA EMILIAN S-a adoptat

43680/29.07.2008

18

0

0

219.

MILIA RADU CĂTĂLIN S-a adoptat

33490/15.04.2008

18

0

0

220.

MANASÂ BOGDAN CONSTANTIN

S-a adoptat

36561/14.05.2008

18

0

0

221.

MARDARE SILVIU NECULAI S-a adoptat

29967/20.03.2008

18

0

0

222.

MACARIE ALEXANDRU CRISTINEL S-a adoptat

29535/18.03.2008

18

0

0

223.

MARIN MARIUS S-a adoptat

52142/16.10.2008

18

0

0

224.

MIHOC ELENA

S-a adoptat

20751/14.01.2008

18

0

0

225.

MUNTEANU DORIN S-a adoptat

37866/27.05.2008

18

0

0

226.

MARIN IONUȚ CĂTĂLIN

S-a adoptat

52900/23.10.2008

18

0

0

227.

MUSCA IONUȚ VASILE S-a adoptat

41433/02.07.2008

18

0

0

228.

MARICUȚA LUCIAN VASILE S-a adoptat

20205/07.01.2008

18

0

0

229.

NĂSTRUȚIFTIMIE MARGARETA

S-a adoptat

17751/08.05.2006

18

0

0

1

230.

NĂSTURAȘ CONSTANTIN IULIAN S-a adoptat

1928/16.01.2007

18

0

0

231.

NÂSTASE ANA CRISTINA

S-a adoptat

57780/09.12.2008

18

0

0

232.

NEDELCU MIRONA LUCIAN

S-a adoptat

41477/02.07.2008

18

0

6

233.

NEICĂ ANA ALINA

S-a adoptat

27760/05.03.2008

18

0

0

234.

NÂFORNIȚĂ ELENA CRISTINA

S-a adoptat

29319/17.03.2008

18

0

0

235.

NEDELCU DRAGOȘ IULIAN S-a adoptat

30628/24.03.2008

18

0

0

236.

NĂSTASAIONUȚ

S-a adoptat

43744/29.07.2008

18

0

0

237.

NEMȚEANU VASILE IULIAN S-a adoptat

45328/13.08.2008

18

0

0

238.

NIȚĂ EDUARD VALENTIN

S-a adoptat

47631/03.09.2008

18

0

0

239.

NIȚĂ DANIEL

S-a adoptat

45509/13.08.2008

18

0

0

240.

NICHITA DANIELA

S-a adoptat

11640/16.03.2007

18

0

0

241.

NENIȚA NIȚESCU CEZARINA S-a adoptat

36235/26.09.2006

18

0

0

242.

NEGURICI ELENA CORINA S-a adoptat

40823/17.11.2005

18

0

0

243.

NEAGU CRISTINA IOANA S-a adoptat

57149/27.11.2008

18

0

0

244.

NASTASENICOLETA

S-a adoptat

7936/24.02.2006

18

0

0

245.

OLTEANU LIVIU S-a adoptat

23028/07.07.2004

18

0

0

246.

OUATU SABIN MARIAN S-a adoptat

58045/17.12.2007

18

0

0

247.

OCOLAȘU MIHAIDĂNUȚ

S-a adoptat

56853/25.11.2008

18

0

0

248.

ONIȘORU MARIUS IONUȚ S-a adoptat

47421/02.09.2008

18

0

0

249.

OSTAHIE CONSTANTIN NARCIS S-a adoptat

30626/24.03.2008

18

0

0

250.

OPRIȘAN CRINA GEANINA S-a adoptat

24069/07.09.2008

18

0

0

251.

PUICI OVIDIU ȘTEFAN S-a adoptat

24102/07.07.2005

18

0

0

252.

PA VEL MARIANA

S-a adoptat

27832/10.08.2008

18

0

0

253.

PETRIUC ANDREI

S-a adoptat

41943/03.11.2006

18

0

0

254.

POSTOLACHE CUJBĂ ȘTEFAN

S-a adoptat

60355/30.12.2008

18

0

0

255.

PARASCHIV SORIN

S-a adoptat

58614/17.12.2008

18

0

0

256.

PROSIE ALINA ECATERINA S-a adoptat

31263/27.03.2008

18

0

0

257.

PODOLEANU FLORIN COSTEL S-a adoptat

215234/22.02.2008

18

0

0

258.

PARASCHIV IULIA

S-a adoptat

26953/28.02.2008

18

0

0

259.

PATRASCU ADRIAN S-a adoptat

22235/25.01.2008

18

0

0

260.

PANAITE ALEXANDRA GABREELA S-a adoptat

57143/26.11.2008

18

0

0

261.

PAVĂL CRISTINEL NECULAI S-a adoptat

35317/05.05.2008

18

0

0

262.

POPAGABRIELA

S-a adoptat

49676/25.09.2008

18

0

0

263.

PUIU IOANA ALINA S-a adoptat

51793/08.10.2008

18

0

0

264.

PILAT LUCIAN CORNEL S-a adoptat

53183/22.10.2008

18

0

0

265.

PALAR ELENA SIMINA S-a adoptat

50777/14.11.2007

18

0

0

266.

POSTOLACHE MIHAELA S-a adoptat

58954/22.12.2008

18

0

0

267.

PETROI ANA MARIA

S-a adoptat

11486/15.03.2007

18

0

0

268.

PATRU OVIDIU

S-a adoptat

31544/30.07.2007

18

0

0

269.

POSTOLACHE ȘTEFAN RAZVAN S-a adoptat

55866/21.11.2008

18

0

0

270.

PAVAL CULIȚĂ CIPRIAN

S-a adoptat

32316/03.04.2008

18

0

0

271.

PICHIU DANIEL SORIN S-a adoptat

46769/26.08.2008

18

0

0

272.

PĂDURE MIHAELA

S-a adoptat

53230/27.10.2008

18

0

0

273.

PLEȘUVU LAURA

S-a adoptat

28110/06.03.2008

18

0

0

274.

PARINC MIHAIDAN S-a adoptat

29847/19.03.2008

18

0

0

275.

PANCIU ADRIAN

S-a adoptat

28130/06.03.2008

18

0

0

276.

PANCIU VIOLETA IULIA S-a adoptat

41820/09.07.2008

18

0

0

277.

PETROI ANA MARIA S-a adoptat

11486/15.03.2007

18

0

0

278.

PINTILESCU DRAGOS S-a adoptat

40732/30.06.2008

18

0

0

279.

PÂRLOG LAURA MIHAELA S-a adoptat

42732/18.07.2008

18

0

0

280.

RAȘCOVSCHI ELENA

S-a adoptat

55365/04.12.2007

18

0

0

281.

RAPAILA VALERIAN S-a adoptat

34265/16.08.2007

18

0

0

282.

ROȘCAȘ IOANA LIDIA S-a adoptat

47718/15.12.2006

18

0

0

283.

ROTAR IOANA DANIELA S-a adoptat

55762/20.11.2008

18

0

0

284.

RACOVIȚA ADRIAN

S-a adoptat

22368/24.01.2008

18

0

0

285.

RUJAN ANDREEA

S-a adoptat

56784/28.11.2008

18

0

0

286.

ROTARIU ALEXANDRA S-a adoptat

24643/12.02.2008

18

0

0

287.

RAUȚĂ SILVIU

S-a adoptat

35950/13.05.2008

18

0

0

288.

RUSU DUMITRU S-a adoptat

37638/26.05.2008

18

0

0

289.

ROMAN IULIAN

S-a adoptat

32532/07.04.2008

18

0

0

290.

ROIBUVASILE S-a adoptat

29366/13.03.2008

18

0

0

291.

ROTARU ANCA

S-a adoptat

29473/17.03.2008

18

0

0

292.

STANESCU NARCISA S-a adoptat

41404/04.07.2008

18

0

0

293.

STANCIU VASILE

S-a adoptat

8127/27.02.2006

18

0

0

294.

SÂGÂREL VIOLETA MADALINA

S-a adoptat

56076/24.11.2008

18

0

0

295.

STUPU ADRIAN

S-a adoptat

51245/03.10.2008

18

0

0

296.

SANDU FLORENTINA

S-a adoptat

30184/19.03.2008

18

0

0

297.

SEINAJ MIHAI LUCIAN S-a adoptat

30526/24.03.2008

18

0

0

298.

SĂRGHIUȚĂ VALENTIN

S-a adoptat

56114/24.11.2008

18

0

0

299.

STĂNCILÂ ALINA VALERIA

S-a adoptat

57311/28.11.2008

18

0

0

300.

SÂNDULACHIHUȚANU RAMONA

S-a adoptat

55934/29.11.2008

18

0

0

301.

SANDU ALIN CLAUDIU S-a adoptat

23199/01.02.2008

18

0

0

302.

STEFANACHE LUMINIȚA

S-a adoptat

41401/01.07.2008

18

0

0

303.

STOICA GHEORGHE

S-a adoptat

40557/23.06.2008

18

0

0

304.

STAN ELENA DANIELA

S-a adoptat

32662/07.04.2008

18

0

0

305.

STANCIU BOGDAN

S-a adoptat

38658/05.06.2008

18

0

0

306.

SANDU BOGDAN ȘTEFAN S-a adoptat

43408/25.07.2008

18

0

0

307.

STEGARU VASILE

S-a adoptat

43123/17.07.2008

18

0

0

308.

SCÂRLATIONUȚ GABRIEL

S-a adoptat

37904/27.05.2008

18

0

0

309.

SANDU LEONARD

S-a adoptat

60263/29.12.2008

18

0

0

310.

STĂNESCU TASIA

S-a adoptat

26888/20.02.2008

18

0

0

311.

SMEU FLORIN

S-a adoptat

51744/13.10.2008

18

0

0

312.

SZIKSZAI CORNEL S-a adoptat

52222/16.10.2008

18

0

0

313.

SECIU CORNELIU

S-a adoptat

47237/02.09.2008

18

0

0

314.

SAVA VICTOR

S-a adoptat

52344/17.10.2008

18 -

0

0

315.

SAVIN COSTEL

S-a adoptat

32371/08.04.2008

18

0

0

316.

ȘERB AN ANDREEA ELENA S-a adoptat

20462/16.05.2007

18

0

0

317.

SPULBER MADALINA S-a adoptat

3351/30.01.2006

18

0

0

318.

TRIFAN SUZANA

S-a adoptat

52220/16.10.2008

18

0

0

319.

ȚURCANU EUSEBIU TEODOR S-a adoptat

35085/18.10.2004

18

0

0

320.

TODÂRCA MARIUS CONSTANTIN S-a adoptat

55637/12.12.2008

18

0

0

321.

TANȚU MARIUS CĂTĂLIN

S-a adoptat

35325/05.05.2008

18

0

0

322.

TĂBĂCARU RITA VIORICA S-a adoptat

27260/03.03.2008

18

0

0

323.

TOFANLILIANA S-a adoptat

47439/13.12.2006

18

0

0

324.

TÂNASĂ FLORIN

S-a adoptat

21749/21.01.2008

18

0

0

325.

TOMA FLORIN VALENTIN S-a adoptat

34549/24.04.2008

18

0

0

326.

TÂNASE LIVIU

S-a adoptat

224/05.01.2005

18

0

0

327.

TAPALAGA OANA ELENA S-a adoptat

45271/08.08.2008

18

0

0

328.

TOMOZEICOSTICĂ

S-a adoptat

45113/07.08.2008

18

0

0

329.

TULCEANU MIRCEA S-a adoptat

45606/18.08.2008

18

0

0

330.

ȚARĂLUNGĂ ANCA MAD ALINA

S-a adoptat

30051/20.03.2008

18

0

0

331.

ȚANIA CRINA ELENA S-a adoptat

39052/11.06.2008

18

0

0

332.

ȚARAN BIANCA

S-a adoptat

49725/18.09.2008

18

0

0

333.

URIAN ADRIANA

S-a adoptat

33887/18.04.2008

18

0

o’

334.

VERMAN DUMITRU ION S-a adoptat

2021/20.01.2005

18

0

0

335.

VIZITIU NECULAI

S-a adoptat

20607/11.01.2008

18

0

0

336.

VOROVENCI CRISTIAN S-a adoptat

14838/05.04.2007

18

0

0

337.

VASLUIANU NELA MARIA S-a adoptat

23229/12.06.2006

18

0

0

338.

VEREȘ CLAUDIU ANDREI

S-a adoptat

23913/06.02.2008

18

0

0

339.

VENȚA GABRIEL

S-a adoptat

28992/12.03.2008

18

0

0

340.

VÂRLAN SIMONA ELENA

S-a adoptat

51285/03.10.2008

18

0

0

341.

ZAIZANIOAN

S-a adoptat

14850/05.04.2007

18

0

0

342.

ZANFIROIU MIHAI CĂTĂLIN

S-a adoptat

44087/12.12.2005

18

0

0

343.

ZAHARIA ANA MARIA S-a adoptat

24628/13.02.2008

18

0

0

344.

ZODIAN DANIEL NICOLAE S-a adoptat

55348/17.11.2008

18

0

0

 • 10, Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședința dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a fondului locativ și îndrumare Asociații proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Ilie Bîrzu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale”cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. cri.

  EXPRIMARE VOT

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl - Se aproba „Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 3 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  Numele și Prenumele

  S-a adoptat

  Adresa de domiciliu

  Adresa locuinței construite

  16

  0

  0

  3.

  DIȚU CĂTĂLIN CRISTIAN

  S-a adoptat

  Bacău, Str. Milcov nr.l42/B/36

  BACĂU, Str. Făgăraș,

  nr,23, bl.4, et.2, ap. 12

  16

  0

  0

  4.

  GROSU OVIDIU CLAUDIU

  S-a adoptat

  Bacău, Str. Calea

  Mărășești nr.l 16/B/33

  BACĂU,

  Str.Făgăraș, nr.23 B, bl.4, ap. 2 parter

  16

  0

  0

  5.

  NECHITA GEORGE CIPRIAN

  S-a adoptat

  Bacău, str. Logofăt Tăutu, nr.5A/C/10

  BACĂU, Str. Făgăraș,

  nr.23 A, bl.3, et.3 +

  mansardă, Ap. 13

  16

  0

  0

  6.

  ArL2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Ad Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va Transporturilor, Construcțiilor și Turismului docum Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanți vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului Bacău.

  S-a adoptat

  ministrare a Fondului transmite Ministerului entația și Hotărârea lor declarați eligibili în local al municipiului

  16

  0

  0

  7.

  Art.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista Nominală” anexă la prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar mg. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a Clădirii Punctului Termic nr. 117 (parțial) situat în str. Slănicului din Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a Clădirii Punctului Termic nr. 117 (parțial) situat în str. Slănicului din Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

Ieșit din sală

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

/ /

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE        1

X

TOTAL                  1

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a Clădirii Punctului Termic nr. 117 (parțial) situat în str. Slănicului din Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 5 spații din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 5 spații din municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

Ieșit din sală

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 5 spații din municipiul Bacău.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații pentru depozitarea produselor agroalimentare situate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Administrația Piețelor).

/ /

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații pentru depozitarea produselor agroalimentare situate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

Ieșit din sală

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚÂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații pentru depozitarea produselor agroalimentare situate în Piața de Gros din Bacău, str. Calea Moldovei nr.76.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 8 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Administrația Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 8 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr.l

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIACIOAN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

Ieșit din sală

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui număr de 8 spații comerciale aflate în Piața Centrală din municipiul Bacău str. Pieții nr. 1.

 • 15. Se trece Ia punctul 15 al ordinii de zi și domnul Fioroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a 18 amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement în vederea desfășurării activității de alimentație publică în sezonul estival 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a 18 amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement în vederea desfășurării activității de alimentație publică în sezonul estival 2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATUGEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIACIO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

Ieșit din sală

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

/ /

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a 18 amplasamente situate în incinta Insulei de Agrement în vederea desfășurării activității de alimentație publică în sezonul estival 2009.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe - instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeș Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcțiune, valorificarea prin licitație publică ori casare, organizate în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu - vin cu un amendament, trebuie îndreptată de fapt o eroare materială și anume să aducem la art.3 și alineatele 2 și 3 care de la calculator s-au listat pe altă pagină.Avizul este favorabil de la Comisia 1 cu acest amendament.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.


/ /


Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul propus de dl.Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIACIO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIANDRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLICMIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MI HAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost aprobat amendamentul propus de dl.Bîrzu Ilie.

Supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe - instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeș Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcțiune, valorificarea prin licitație publică ori casare, organizate în condițiile legii, cu amendamentul deja adoptat.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM IS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIACIOAN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL                 1

18

-

-


Cu 18 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a bunurilor - mijloace fixe -instalații tehnologice, aferente Punctului Termic nr. 37 din str. Victor Babeș Bacău, disponibilizat din lipsă de consumatori, în vederea scoaterii lor din funcțiune, valorificarea prin licitație publică ori casare, organizate în condițiile legii, cu amendamentul deja adoptat.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi $i domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr. 130/2008 și a Anexei nr.l din H.C.L. nr. 162/2008, în sensul corelării datelor bunurilor - mijloace fixe aprobate a fi casate și demolate, cu cele existente extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru terenul suprafață de 19.010 m.p. din strada Constanței, f.n. din municipiul Bacău.

  <s <s


Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 1 și 2, în vederea avizării proiectului

de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr.l 30/2008 și a Anexei nr.l din H.C.L. nr.l62/2008, în sensul corelării datelor bunurilor - mijloace fixe aprobate a fi casate și demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru terenul în suprafață de 19.010 m.p. din strada Constanței, f.n. din municipiul Bacău.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

Ieșit din sală

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIANDRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE .

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru» , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 din H.C.L. nr.l30/2008 și a Anexei nr.l din H.C.L. nr.l62/2008, în sensul corelării datelor bunurilor - mijloace fixe aprobate a fi casate și demolate, cu cele existente în extrasul de carte funciară în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru terenul în suprafață de 19.010 m.p. din. strada Constanței, f.n. din municipiul Bacău.

 • 18. Se trece Ia punctul 18 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porțiuni din mijlocul fix -Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistrița” montat la Podul Șerbănești, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, casarea și valorificarea în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici -supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porțiuni din mijlocul fix - Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistrița” montat la Podul Șerbănești, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, casarea și valorificarea în condițiile legii.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATUGEORGE

X

4.

CHIRIACIOAN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 26/28.02.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unei porțiuni din mijlocul fix - Colectorul de canalizare, denumit generic „Traversarea aeriană peste râul Bistrița” montat la Podul Șerbănești, aflat în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, casarea și valorificarea în condițiile legii.

 • 19. Se trece Ia punctul 19 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - “Magazie”, aflată în administrarea Școlii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acesteia în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică, Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4, și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun -mijloc fix - “Magazie’5, aflată în administrarea Școlii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acesteia în condițiile legii.

*

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATUGEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREA DRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix -“Magazie”, aflată în administrarea Școlii cu cls.I-VIII nr.15 Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acesteia în condițiile legii.

 • 20. Se trece Ia punctul 20 al ordinii de zi gi domnul Floroiu Ionel, președinte de ședința, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix - denumit “Pivniță”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău , spre folosința și administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare și valorificare prin casare.

/ /

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun -mijloc fix - denumit “Pivniță”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău, spre folosința și administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare și valorificare prin casare.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGO Ș

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun - mijloc fix -denumit “Pivniță”, situată în incinta Colegiului “Vasile Alecsandri” Bacău , spre folosința și administrarea acestora, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare și valorificare prin casare.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Floroiu Ionel, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeței reale a clădirii și a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistență socială , situată în Bacău, strada Oituz nr.74 și modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.l 11/2007.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeței reale a clădirii și a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistență socială , situată .în Bacău, strada Oituz nr.74 și modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 111/2007.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIACIO AN

X

5.

CIUBOTAR IU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRAGĂNUTĂ CONSTANTIN 1

X

/ / /

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL                   1

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău, a suprafeței reale a clădirii și a terenului aferent „Centrul Pistruiatul” unitate de asistență socială , situată în Bacău, strada Oituz nr.74 și modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.l 11/2007.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafață de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în

suprafață de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIACIO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHETMIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

-

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.36 din 27.02.2009, prin care s-a trecut din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bacău, terenul în suprafață de 1123 m.p., din Bacău, strada Henri Coandă nr.9, în sensul revocării articolului 5 din această hotărâre.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și Dl.prcședintc de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenți obiectivului de investiții« Contorizare Energie Termică Pentru Unități Școlare din Municipiul Bacău »

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenți obiectivului de investiții«Contorizare Energie Termică Pentru Unități Școlare din Municipiul Bacău »

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IO AN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARUION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.513/28.12.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici de la faza S.F. la faza P.th. aferenți obiectivului de investiții« Contorizare Energie Termică Pentru Unități Școlare din Municipiul Bacău »

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu loncl-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr. 1

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul de restituire a proprietăților, Arhitect Șef, Birou Urbanism).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA cu sediul social in Bacau, str. Mihai Viteazu, nr. 1

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 9983/13.03.1998, încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si A.F. VIERIU LENUTA, beneficiara construcției - titulara contractului de concesionare perfectat pentru terenul in suprafața de 13,40 m.p. din str. Mihai Viteazu, nr. 1, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

2.

ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la Contractul de Concesionare nr. 9983/13.03.1998, incheiat intre Municipiul Bacau si A.F. VIERIU LENUTA, beneficiara construcției cu destinația spațiu comercial din str. Mihai Viteazu, nr. 1 - titulara contractului de concesionare.

S-a adoptat

19

0

3.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata A.F. VIERIU LENUTA, Serviciului Contracte - Evidenta si incasari debite din cadrul Direcției Patrimoniu si Compartimentului Concesionari.

S-a adoptat

19

0

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr. 1

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul de restituire a proprietăților, Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Consilier Bîrzu Hie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Pietii, nr.l

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

Nr.

NUMĂR DE VOTURI

crt.

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L. Bacau, beneficiarul investiției “spațiu pentru desfasurarea activitatii de prestări servicii” - titular al contractului de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

S-a adoptat

19

0

0

2.

ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare nr. 28638 din 27.08.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BICADI COM SERV S.R.L. - beneficiarul investiției - titular al contractului de concesionare

S-a adoptat

19

0

0

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și DLpreședinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comerț” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul de restituire a proprietăților, Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Consilier Bîrzu Hie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L., beneficiarul investiției “spațiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comerț” - realizata pe terenul concesionat in Bacau, str. Milcov, nr. 106.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999 incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L. Bacau, beneficiarul investiției “spațiu comercial pentru desfasurarea activitatii de comerț” - titular al contractului de concesionare, pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului.

S-a adoptat

19

0

0

2.

ART. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la contractul de concesionare nr. 3033 din 01.05.1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. BIMSAM COM S.R.L. - beneficiarul investiției - titular al contractului de concesionare.

S-a adoptat

19

0

0

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul de restituire a proprietăților, Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

>

DL Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L. cu sediul social in Bacau, str. Calea Republicii, nr. 175.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in contractul de concesionare nr. 22830/12.07.1999, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L., beneficiara construcției - titulara contractului de concesionare perfectat pentru terenul in suprafața de 106,00 m.p. din str. 9 Mai (Parcare Piața Centrala), pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata inițiala a contractului. S-a adoptat

17

2

0

2.

ART. 2 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau sa stabilească termenul de prelungire, sa perfecteze si sa semneze actul adițional la Contractul de Concesionare nr. 22830/12.07.. 1999, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. RACOLE EXIM S.R.L., beneficiara construcției cu destinația spațiu comercial din str. 9 Mai (Parcare Piața Centrala) -titulara contractului de concesionare. S-a adoptat

17

2

0

3.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. RACOLE EXIM S.R.L., Serviciului Contracte - Evidenta si incasari debite din cadrul Direcției Patrimoniu si Biroului Urbanism

S-a adoptat

17

2

0

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi și DLpreședinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

D1.Consilier Bîrzu Uie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1

ART.l - Se aproba avizele prealabile de oportunitate a structurii specializate conduse de către Arhitectul Sef al Municipiului Bacau, conform anexei la prezenta hotarare, in vederea întocmirii Planurilor Urbanistice Zonale si eliberării Certificatelor de Urbanism pentru următoarele amplasamente:

1.1. - STR. TECUCIULUI, NR. 3 - CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P + IE - beneficiar S.C. DUNICEC COM S.R.L. BACAU, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare ;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

S-a adoptat

19

0

0

2.

1.2. - STR. CL. ROMANULUI, NR. 122 - CONSTRUIRE LOCUINȚA

 • - beneficiari FRUNZA GHEORGHE si MARIA, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha - cu asigurarea accesului conform prevederilor legale in vigoare;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare) si asumarea realizării acestora;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

19

0

0

3.

1.3. - STR. ARINILOR, NR. 11 - CONSTRUIRE ANEXA GOSPODĂREASCA - beneficiar TIMBOI JANETA, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins al zonei;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

19

0

0

4.

1.4. - STR. TEIULUI, P2 - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII, ANEXA LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar SACHELARIE OVIDIU, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins si a accesibilitatilor;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

 • - soluțiilor de realizare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

18

1

0

5.

1.5. - STR. BRADULUI, NR. 1 - CONSTRUIRE EXTINDERE SPAȚIU BIROURI PE LIMITA TERASEI EXISTENTE SI CONSTRUCȚII SUPUSE PROCEDURII DE AUTORIZARE -CABINA POARTA SI MAGAZIE - beneficiar NEAGU GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate; jS-a adoptat

19

0

0

6.

1.6. - STR. MIRCEA ELIADE, NR. 3 A - CONSTRUIRE LOCUINȚE CU SPAȚIU BIROU LA PARTER SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar TOMA GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea: -unui studiu extins pentru realizare locuințe si spațiu birou la parter, regim de inaltime P + M;

 • - asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

19

0

0

7.

1.7. - STR. CALEA BÂRLADULUI, NR. 140 - CONSTRUIRE LOCUINȚE, beneficiar MANTULEASA AUREL, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S^a adoptat

19

0

0

8.

1.8. - STR. AUSTRULUI, NR. 66 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiari GHEORGHIU ALEXANDRU SI EANA, din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

19

0

0

9.

1.9. - STR. COSTACHE RADU, NR. 34 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar VARLAN BOGDAN-LUCIAN, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

19

0

0

10.

1.10. - STR. CALEA MOINESTI, NR. 5 - 7 - CONSTRUIRE 7 LOCUINȚE SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar CIORCILA ADRIAN din sat Barat, com. Mărgineni, jud. Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - asigurarea lățimii drumului de acces de min. 7,00 m;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

18

1

0

11.

1.11. - STR. GEORGE APOSTU, NR. 1 - CONSTRUIRE BLOC SPATII COMERCIALE SI LOCUINȚE 2S + P + M + 6 « MARCO », beneficiar ANTOHE MIHAI din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins - pana la artera str. 9 Mai -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

18

1

0

12.

1.12. - STR. ARCADIE SEPTILICI, T 75 - P 64 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN, beneficiar DAVID MARIAN din Bacau, cu prezentarea :

 • - unui studiu extins - minim 1 ha -;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - solicitarea celorlalți proprietari, aferent zonei studiate;

S-a adoptat

19

0

0

13.

1.13. - STR. RAZBOIENI - ȘOIMULUI - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI BIROURI beneficiari ZAHARIA MARIUS SI ELENA din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins;

 • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului politiei rutiere ;

 • - acordurilor de vecinătate.

S-a adoptat

13

6

0

14.

1.14. - STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 33 - CONSTRUIRE -EXTINDERE CENTRU PARBRIZE, beneficiar S.C. GIMAROM IMOBILE S.A. din Bacau, cu prezentarea:

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietarii;

 • - avizului politiei rutiere;

S-a adoptat

18

1

0

15.

1.15. - STR. GHEORGHE DONICI, NR. 1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, beneficiar NITA ELENA din Bacau, cu prezentarea:

 • - acordurilor de vecinătate ;

 • - respectarea regimului de aliniere către strada Gheorghe Donici.

S-a adoptat

19

0

0

16.

1.16. - CALEA ONEȘTI, NR. 47 - CONSTRUIRE SECTDE DE PANIFICAȚIE, beneficiar S.C. DINPAN S.R.L. din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins ;

 • - soluțiilor pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

S-a adoptat

19

0

0

17.

1.17. - STR. IZVOARE, NR. 35 - 37 - CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE ECHIPAMENTE AUTO (HALA), beneficiar BORONEA CĂTĂLINĂ, din Bacau, cu prezentarea:

 • - unui studiu extins ;

 • - asigurarea acceselor carosabile si pietonale si spatii verzi amenajate ;

 • - avizului Politiei Rutiere ;

S-a adoptat

19

0

0

18.

1.18. - CALEA REPUBLICII, NR. 181 - CONSTRUIRE STATE CARBURANȚI, SPALATORE AUTO, DEPOZIT EXTERIOR WAREHOUSE REAL HYPERMARKET, beneficiar S.C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București, cu prezentarea:

- soluției de asigurare a accesului;

S-a adoptat

18

1

0

19.

1.19.   - STR. ALECU RUSSO, SOLA 78, PARCELA 64 -

CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, beneficiar S.C. REAL CONSENS S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

- soluțiilor pentru asigurarea acceselor carosabile si pietonale si a spatiilor verzi amenajate;

S-a adoptat

19

0

0

20

1.20. - STR. BUCIUM, NR. 25 - CONSTRUIRE SUPRAETAJARE IMOBE BIROURI P+1 + 2LAP + 2 + 3 PRIN EXTINDERE ETAJ 2 PARȚIAL - INTRARE IN LEGALITATE, beneficiar HARET VASILE, din Bacau.

S-a adoptat

19

0

0

 • 29. Se trece Ia punctele 29-42 ale ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P + M, STR. GRIGORE TABACARU, NR. 33 A, NR. 33 B, NR. 33 C si NR. 33 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: BOTEZ MffiLAI si BOTEZ IRINA-NICOLETA, din Bacau

30-Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA REPUBLICII, NR. 240 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: BUDAU LEON, din Bacau

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR. 13 -15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + IE + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 I, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: FILIP VASILICA SI ALINA, din Bacau

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICA), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S + P + 3 E, STR. MARASESTI, NR.

94 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : PRAVAT GEORGIANA-NARCISA, din Bacau

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI HALA PRESTĂRI SERVICII TIPOGRAFICE, STR. ORIZONTULUI, NR. 43, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. TIPOGRAFIA COLUMNA S.R.L, din Bacau

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE « CLUB CARTIER S + P + 1 », STR. CALEA MOLDOVEI, NR. 238 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: VASILE IULIAN si VASELE ELENA-FELICIA, din Bacau

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU BIROURI S+P+M+5E (PARȚIAL RETRAS), STR. BANCA NAȚIONALA, NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. W.I.S.E. INVEST S.R.L., din București

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + DM SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VERONICA MICLE, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: ARAPU MARIUS-DANIEL SI ARAPU LAURA, din Bacau

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 55, 57, 59 SI 61, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : LAZAR LUCIAN-CATALIN, din Bacau

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU P + 1, STR. NORDULUI, NR. 21, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : S.C. METALBRAND S.R.L., din Bacau

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE P + DM SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 T, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: PETREA ERIDENTA SI PETREA MARINICA, din Bacau

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CARTIER LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E., STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. SAN GIOVANNI S.R.L., din Bacau

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiei de specialitate 2 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

9

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unor P.U.D-uri și P.U.Z.- uri.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE P + M, STR. GRIGORE TABACARU, NR. 33 A, NR. 33 B, NR. 33 C si NR. 33 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: BOTEZ MIHAI si BOTEZ IRINA-NICOLETA, din Bacau S-a adoptat

19

1

0

0

2.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA REPUBLICII, NR. 240 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: BUDAULEON,dinBacau

S-a adoptat

19

0

0

3.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 4 E, STR. AVRAM IANCU, NR. 13 -15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: S.C. ELISA S.R.L., S.C. NEGOBAC S.R.L., din Bacau S-a adoptat

17

1

1

4.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + IE + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 I, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIARI: FIUP VASILICA SI ALINA, din Bacau

S-a adoptat

19

0

0

5.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII COMERCIALE, SEDII DE FIRME SI SERVICII (DE ÎNFRUMUSEȚARE, BANCARE, PROIECTARE, ASIGURARE, ALIMENTAȚIE PUBLICA), ÎMPREJMUIRE TEREN LA LIMITA PROPRIETĂȚII SI L.T.E., STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. FLOAREA DE COLT S.R.L., din Bacau

RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

6.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S + P + 3 E, STR. MARASESTI, NR. 94 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: PRAVAT GEORGIANA-NARCISA, din Bacau

S-a adoptat

19

0

0

7.

3S.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI HALA PRESTĂRI SERVICII TIPOGRAFICE, STR. ORIZONTULUI, NR. 43, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : S.C. TIPOGRAFIA COLUMNA S.R.L., din Bacau

S-a adoptat

19

0

0

8.

36,Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE «CLUB CARTIER S + P + 1 », STR. CALEA MOLDOVEI, NR. 238 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: VASILE IULIAN si VASILE ELENA-FELICIA, din Bacau S-a adoptat

19

0

0

9.

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SPAȚIU BIROURI S + P + M + 5E (PARȚIAL RETRAS), STR. BANCA NAȚIONALA, NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. W.I.S.E. INVEST S.R.L., din București

S-a adoptat

19

0

0

10.

38,Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + DM SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. VERONICA MICLE, NR. 55, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: ARAPU MARIUS-DANIEL SI ARAPU LAURA, din Bacau S-a adoptat

19

0

0

11.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. PRELUNGIREA BRADULUI, NR. 55, 57, 59 SI 61, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: LAZAR LUCIAN-CATALIN, din Bacau

S-a adoptat

18

1

0

12.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA DE SERVICIU P + 1, STR. NORDULUI, NR. 21, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR : S.C. METALBRAND S.R.L., din Bacau

S-a adoptat

19

0

0

13.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE P + DM SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 T, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: PETREA ERIDENTA SI PETREA MARINICA, din Bacau S-a adoptat

19

0

0

14.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CARTIER LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN SI L.T.E., STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SAN GIOVANNI S.R.L., din Bacau

S-a adoptat

19

0

0

 • 30. Se trece la punctul 43 al ordinii de zi $i DLpreședinte de ședință Floroiu Ionel— da cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția drumuri Publice, Direcția Taxe și Impozite, Serviciul de restituire a proprietăților, Arhitect Șef, Birou Urbanism).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Chiriac Ioan-revin la punctul anterior și aș dori să știu de ce la punctul 29 este P.U.D. și la 43 este P.U.Z. deți au același număr de locuințe.

Dl.Arhitect Șef - Datorită modificărilor Legii 350 s-a întâmplat acest lucru, deoarece 6 luni după apariția legii s-au avizat și P.U.D.- uri și P.U.Z-uri, urmând ca pe viitor să fie numai P.U.Z-uri.

DLConsilier Chiriac Ioan-în ce privește concesionările aș propune ca pe viitor să vizualizăm aceste spații, pentru că este vorba de arhitectura orașului Bacău și ne interesează pe toți.

DLConsilier Rotaru Ion-vă fac cunoscut faptul că noi cei din comisia de urbanism chiar ne deplasăm pe teren la majoritatea spațiilor, mai ales acolo unde sunt conflicte și vizualizăm chiar ore în șir pe teren, înainte de a da avizul.

DLConsilier Floroiu Ionel-propun pentru vizualizare să facem înregistrări video, astfel încât în plen să votăm în cunoștință de cauză.

DLConsilier Bogatu George-se reia o procedură mai veche, care s-a mai folosit în consiliul local.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-sunt de acord cu dumneavoastră.

DLConsilier Rotaru Ion-aduc în discuție o altă problemă și anume drumurile de acces, care , mai ales în cartierele mărginașe, sunt foarte înguste pentru că proprietarii nu cedează din teren. Nu suntem împotriva construirii, dar este foarte periculos în caz de incendiu, nici nu încape autoutilitara, să nu mai vorbim de evacuare sau altele. Sunt cazuri de acest fel în Șerbănești, în Gherăiești și cu părere de rău spun că unde nu se păstrează un standard minim și pentru căile de acces, nu vom da avizul.

DLConsilier $lic Mihai-vin cu observații la sensul giratoriu de la Restaurantul Militar Bacău. Consider că este foarte mare și cu o bordură foarte înaltă. Trebuie făcută un pic de pantă, așa se fac sensurile giratorii, dar cu o bordură mai mică, în caz că nu te înscrii, să nu se întâmple nimic dacă calci bordura.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-am ajuns să fiu corector la proiecte. De mâine să se scoată piatra cubică de acolo.

Dl.Mateuță Florin-Este programată deja această activitate de scoatere a pietrei cubice.

Nu mai sunt discuții.

9

D1.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -19

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRAFAȚA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.pJan)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

NR. VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. LUCRETIU PATRASCANU, NR. 2, SC. G, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător - S-a adoptat

10,50

EXT. CABINET MEDICAL

52,77

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE

S.C. DENTA S.R.L.

19

2.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din B-DUL ALEXANDRU CEL BUN, NR. 7, SC. A, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător - S-a adoptat

22,50

EXT. CABINET MEDICAL STOMATOLOGIC

52,77

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE C.M.I. DR. ARDELEANU DANIELA

19

3.

Se aproba concesionarea terenului din str. MIRON COSTIN, NR. 4, SC. B, AP. 1, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

- S-a adoptat

32,35

EXT.       SPAȚIU

PROPRIETATE PENTRU

AMENAJARE SEDIU FIRMA

45,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. ROMIX GROUP S.R.L.

19

4.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. REPUBLICII, NR. 3, SC. B, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător

- S-a adoptat

18,71

EXT. SPAȚIU COMERCIAL

46,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. LILIMAR S.RE.

19

5.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau a suprafeței de 6,00 m.p. si concesionarea terenului din STR. REPUBLICII, NR. 3, SC. C, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător - S-a adoptat

47,00 (6,00 + 41,00)

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU FIRMA

36,18

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. CARPIA CONSTRUCT S.R.L.

18

1

6.

Se aproba concesionarea terenului din str. 9 MAI, NR. 3, SC. D, AP. 2, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător - S-a adoptat

15,00

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENA JARE BIROURI SI RELAȚII CU PUBLICUL

45,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. ORTOPROFIL PROD ROMANIA S.R.L.

18

1

7.

Se aproba concesionarea terenului din STR. MILCOV, NR. 132, SC. B, AP. 2, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător - S-a adoptat

16,05

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL

52,77

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE S.C. NUTRITION & DIABETES S.R.L.

18

1

8.

Se aproba concesionarea terenului din STR. ENERGIEI, NR. 37, SC. B, AP. 5, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător - S-a adoptat

8,55

EXT. SP.

PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE SEDIU ACTTVITATI I.T.

45,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE DL. URECHE GHEORGHE

19

9.

Se aproba concesionarea terenului din STR. ANA IPATESCU, NR. 5, AP. 1, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător - S-a adoptat

58,65

EXTINDERE SEDIU SOCEBT - BIROURI

45,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE DL. CARP IO AN

19

10.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din B-DUL UNIRII, NR. 11, al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător - S-a adoptat

26,22

EXT. SPAȚIU COMERCIAL

57,80

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE

S.C. DIVERTISCOM S.R.L.

17

2

11.

Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bacau si concesionarea terenului din STR. MARASESTI, NR. 98 (PIAȚA SUD), al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător - S-a adoptat

69,00

EXT. SPAȚIU PRODUCȚIE PENTRU DEPOZITARE

40,20

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE

S.C. IGREXCOM S.R.L.

19

12.

Se aproba concesionarea terenului din STR. ION IONESCU DE LA BRAD, NR. 84, SC. C, AP. 1, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător - S-a adoptat

47,00

EXT. SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU AMENAJARE CABINET MEDICAL

42,21

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE D-NA ZOTA ELENA

19

13.

Se aproba concesionarea terenului din STR. APRODU PURICE, NR. 9, al cărui amplasament este cuprins in planul anexa corespunzător - S-a adoptat

98,00

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

46,23

25 ANI

CONCES. DIRECTA CĂTRE

S.C. VRACIUIMPEX S.R.L.

18

1

84


 • 31. Se trece la punctul 44 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta succint RAPORTUL privind activitatea desfășurată în perioada 01.01 .-31.12.2008.(Raportul este legat la mapa ședinței).

PESTE ORDINEA DE ZI:

 • 32. Se trece la punctul 48.A al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-cuvântul domnului Primar ing, Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărășești, nr. 110, sc. D, ap. 13.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,S.P.A.S.)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Director Daniela Poznărea -Sunt primele ajutoare pe care le acordăm, avem bani la buget și dosarele sunt complete.

Dl.Consilier Bîrzu Iiie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărășești, nr. 110, sc. D, ap. 13

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărășești, nr. 110, sc. D, ap. 13 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării sociale și de sănătate necesitând investigații medicale și tratament de specialitate.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

2.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistentă socială”, cu suma menționată la art. 1.

S-a adoptat

19

0

0

3.

Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fî făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

S-a adoptat

19

0

0

 • 33. Se trece la punctul 48B al ordinii de zi și DL președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar mg. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică, S.P.A.S.)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în ■ valoare de 1500 lei d-lui Chircu Mircea cu domiciliul în Bacău, str. Mărășești, nr. 110, sc. D, ap. 13

 • 1.  Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr.

  NUMĂR DE VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1500 lei d-lui Popescu Teodor cu domiciliul în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, sc. B, ap. 9, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând investigații medicale si tratament de specialitate.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 34. Se trece la punctul 45 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabile. (Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-vin cu un amendament și anume că dl.Axinte Gabriel să facă parte din comisia 1 și nu din comisia 4 cum dintr-o eroare s-a trecut în proiect și dau citire procesului verbal de validare pentru cei 3 consilieri.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul ridicat de dl.Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

/ /

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIACIOAN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA     "1

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul domnului Bîrzu Ilie.

Nu mai sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea d-Iui Axinte Gh. GabrieLGeorge, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului amendamentul ridicat de dl.Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOGATU GEORGE

X

4.

CHIRIAC IOAN

X

5.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

6.

COJOCARU CRISTIAN

X

7.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

8.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

FLOREAIRINA DANIELA

X

11.

FLOROIU IONEL

X

12.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

13.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

14.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

15.

NECHITA NICOLAE

X

16.

PĂDURARU ILEANA

X

17.

ROTARU ION

X

18.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost a4optat proiectul de hotărâre privind validarea d-lui Axinte Gh. Gabriel-George, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Democrat-Liberal Bacău, existând confirmarea partidului amendamentul ridicat de dl.Bîrzu Ilie.

Dl.Președinte de Ședință Floroiu Ionel - invit pe dl.Consilier Axinte Gabriel-George să depună jurământul.

Dl.Consilier Axinte Gabriel-George depune jurământul cu formulă religioasă.

 • 35. Se trece la punctul 46 al ordinii de zi și Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AX1NTE GABRIEL-GEOERGE

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ROTARU ION

X

19.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi « pentru » și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind validarea validarea d-nei Zaharia Svetlana-Gabriela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat Bacău, existând confirmarea partidului.

Dl.Președinte de Ședința Floroiu Ionel-invit pe d-na Consilier Zaharia Svetlana-Gabriela să depună jurământul.

D-na Consilier Zaharia Svetlana-Gabriela depune jurământul cu formulă religioasă.

 • 36. Se trece la punctul 47 al ordinii de zi si Dl.președinte de ședință Floroiu Ionel-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea validarea d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Mafia Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Aparatul permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții.

»

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMIS ABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL-GEOERGE

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FEC1IET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MTRONESCU ROXANA

Ieșit din sală

16.

NECHITA NICOLAE

X

17.

PĂDURARU ILEANA

X

18.

ROTARU ION

X

19.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

20.

ȘUȘTAC MIHAI

X

21.

ZAHARIA NICOLAE

X

22.

ZAHARIA SVETLANA-GABRIELA

X

TOTAL

19

-

2

Cu 19 voturi « pentru » și 2 „abțineri” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind validarea d-lui Dunava Costel-Neculai, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat, existând confirmarea partidului.

DL Consilier Dunava Costel-Neculai depune jurământul cu formulă religioasă.

DLPreședinte de Ședință Floroiu Ionel-Felicităm pe domnii consilieri validați astăzi, le urăm succes și trecem la punctul DIVERSE, dacă mai sunt întrebări și interpelări.

Dl.Consilier Bîrzu Hie-Săptămâna trecută s-a constituit la Bacău , Consiliul Local al Tinerilor pe un proiect european și o parte din tineri sunt prezenți în sală și vreau să-i felicit că au asistat și au văzut cum se desfășoară o ședință de consiliu local.

DL Consilier Zaharia Nicolae - revin cu subiectul de la începutul ședinței, Biblioteca Județeană și haideți să încercăm să luăm o decizie în consiliul local, azi sau într-o ședință extraordinară ulterioară, să putem da un răspuns Consiliului Județean, ca urmare a interpelării făcute de dl.Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-Acest obiectiv de patrimoniu a fost și trebuie să fie al Municipiului Bacău. Eu am datoria morală să readuc acest obiectiv la Primăria Bacău, iar această problemă nu este de competența consiliului local ci de competența executivului. Dacă domnul Președinte găsește o soluție viabilă, rezolvăm problema. Aștept propunerea scrisă de la Consiliul Județean. Noi avem nevoie de un sediu și nu avem bani pentru un sediu nou.

PLConsilier Zaharia Nicolae-suntem de acord că aparține Primăriei dar acum se pune problema de a nu pierde finanțarea și de a fi puși în sitația de a plăti penalități și despăgubiri constructorului.

PLConsilier Bogatu George-mai mulți directori de școli s-au plâns că nu pot să-și desfășoare activitatea în curte din cauza câinilor comunitari. Serviciul care se ocupă cu această problemă să găsească soluții.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache-din păcate legea nu ne permite decât să-i adunăm de pe străzi, să-i vaccinăm și să le dăm drumul înapoi pe străzi. Toate spațiile destinate câinilor sunt pline. Am vorbit și cu doamna Marcu și încercăm să găsim și alte soluții.

Dl.Consilier Șlic Mihai-Firma mea și angajații mei, am luat o inițiativă și avem un padoc cu 200 de câini care trăiesc în condiții foarte bune. Ar fî bine să colaborăm și să găsim soluții pentru a-i steriliza și pe urmă să le dăm drumul pe străzi și în felul acesta nu se mai înmulțesc.

Dl.Consilier Curcă Liviu Constantin-în Șerbănești sunt mai multe familii, dintre care și cu mai mulți copii,care nu reușesc să-și facă branșament pentru apă. Nu știu ce se întâmplă pe la R.A.G.C.

DLMateuță Florin-din punctul nostru de vedere am făcut tot ce s-a putut, am făcut cămine, am montat apometre și am luat legătura cu cei de la R.A.G.C. care vor rezolva problema.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-vreau să vă spun că este la limita legii cu branșamentul în curte. Mai vorbim în legătură cu această problemă să găsim soluții.

Dl.Consilier Nechita Neculai-vină la ședința următoare cineva de la R.A.G.C. Bacău, pentru că și la casele de rromi curge apa în mod continuu și aș dori să știu cine plătește această apă.

Dl.Șlic Mihai-ati promis că vom avea semafoare cu verde intermitent la dreapta.

Dl.Mateuță Florin-astăzi s-au montat primele 6 semafoare de acest fel.

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache-la ședința următoare dl.Mateuță să prezinte situația semafoarelor instalate.

Dl. președinte de ședință- Floroiu Ionel - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU FLOROIU IONEL               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/Ex.l