Proces verbal din 30.11.2009

În data de 30 Noiembrie 2009 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 30.11.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr. 11753 din 24.11.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc dl.Consilier Bîrzu Ilie,dl.Consilier Curcă Liviu Constantin, dl.Zaharia Nicolae (care a venit în sală de la punctul 8 ) și d-ra Consilier Adam Isabela Elena ( care a venit în sală de la punctul 31) .

Consilierii au fost convocați prin adresa nr.12784 din 24.11.2009 și telefonic prin nota telefonică nr. 12787 din 24.11.2009.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 29.10.2009,10.11.2009 și 19.11.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTÂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru44 , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din

29.10.2009, a fost aprobat

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - supun aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.11.2009:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru44 procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 10.11.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici - supun aprobării consiliului local, procesul

verbal al ședinței extraordinare din data de 19.11.2009:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru"4 procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 19.11.2009, a fost aprobat.

DL. Președinte de ședință -Fechet Mircea- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. primar Ing.Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor Ordinara a S. C. “Compania de Apa Bacau ”SA în vederea aprobării unor măsuri în ședința din data de 04.12.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “ activitatea de producere, transport, distribuție și comercializare a energiei electrice ” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 și 3514).

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA pentru aprobarea următoarelor:

 • a. Rectificarea Planului de Investiții pe 2009 cu finanțare din surse proprii

 • b. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatii de trezorerie si a împrumuturilor garantate de stat, pe anul 2009

 • c. Suplimentarea planului de reparații curente si capitale pe anul 2009. Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - date în concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5, Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), doamnei Năstasă Maria, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Ș.Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău și desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel și Drăgănuță Constantin, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din compartimentele, agențiile și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale.

Inițiatori - Consilieri Locali: Dl. BÎRZUILIE ȘI DL. NECHITA NECULAI

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna decembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Săvescu Marinela cu domiciliul în Bacău, str. Proiectantului, bl.8, Sc. D, ap. 10.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc.B, ap. 17.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap.9.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr.162 C.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în “Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară “Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” din Str. Constanței, nr.7A, (Cartierul C.F.R.) Bacău, numitului Biciușcă Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza SF la

obiectivul        „Parcare str. Cornișa Bistriței” din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

19«Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă , organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Pieței, nr. 1, aferent spațiului comercial situat la demisolul Pieței Centrale, proprietar SC AICBAC SA Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosință gratuită către Fundația „VITA PRO VITA” a spațiului cu o suprafață de 137,36 m.p. , aferent unei părți din imobilul P.T. nr.l din Bacău, str.Pictor Aman.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău , a unui bun imobil - teren în suprafață de 94 m.p. situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata

existenței construcțiilor, Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău a bunului imobil - teren în suprafață de 689  m.p., aflat în domeniul public al

municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip P.U.D. și P.U.Z. și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA P + 1 - INTRARE IN LEGALITATE STR. ION ROATA, NR. 26, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: OJOG NICU, OJOG ANA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + DM SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI, NR. 95, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: PODOLEANU VASILE SI PODOLEANU MARIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, GARAJ SI RACORDURI UTILITATI, STR. CONSTANTIN PLATON, NR. 16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : SMANTANA LACRAMIOARA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. DORULUI, NR. 46 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: FRASINESCU COSMIN-VALI, din Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Nasaud

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. VICTOR NADOLSCHI, NR. 9, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ILIE COSTICA SI ILIE ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 17 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: GHIORGHITA CRINEL SI GHIORGHITA MARICICA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Diverse

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot ordinea de zi prezentată.Fac următoarea precizare :

In conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, Ia propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru“ a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001  , REPUBLICATĂ

ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

5                                                         9

Nu se anunță existenta unei asemenea situații.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor Ordinara a S. C. “Compania de Apa Bacau ”SA în vederea aprobării unor măsuri în ședința din data de 04.12.2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabileȚDl.Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor Ordinara a S. C. “Compania de Apa Bacau ”SA în vederea aprobării unor măsuri în ședința din data de 04.12.2009.

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.1. Se mandateaza reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor(AGA) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA,sa aprobe in A.G.A ordinara din data de 04.12.2009 următoarele:

  1.Revocarea din funcția de administrator al S.C. Compania de Apa Bacau SA, a d-lui Craiovan Adrian, numit prin hotararea nr.1 / 13.03.2009 a Adunanarii Generale a Acționarilor, conform prevederilor art.11 alin.2 lit.c din Actul Constitutiv al societății, rectificat si numirea unui alt administrator in locul acestuia.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.Numirea de noi membrii in Consiliul de Administrație la S.C. Compania de Apa Bacau SA, in locul d-lui Arama Codrin Alexandru si d-lui Pricope Corneliu, care au solicitat revocarea din această calitate, luându-se act prin Hotărârile nr.3 din 16.07.2009 si nr.4 din 30.09.2009 ale Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Bacau SA.

  S-a adoptat

  18

  1

  0

  3.

  Art.2. Hotararea se comunica Viceprimarului Municipiului Bacau,Administratorului Public al Municipiului Bacau,Direcției Economice,S.C Compania de Apa Bacau SA si reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in A.G.A la S.C. Compania de Apa Bacau SA.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “ activitatea de producere, transport, distribuție și comercializare a energiei electrice ” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 și 3514).

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl.Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “ activitatea de producere, transport, distribuție și comercializare a energiei electrice ” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 și 3514):

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

Z AH ARI A NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau în Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apa Bacau S.A. pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. CAB S.A. în sensul adaugarii unui obiect secundar de activitate, respectiv “ activitatea de producere, transport, distribuție și comercializare a energiei electrice ” (codurile CAEN 3511, 3512, 3513 și 3514).

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea. președinte de ședința, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA pentru aprobarea următoarelor:

 • a. Rectificarea Planului de Investiții pe 2009 cu finanțare din surse proprii

 • b. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatii de trezorerie si a împrumuturilor garantate de stat, pe anul 2009

 • c. Suplimentarea planului de reparații curente si capitale pe anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Dl.Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA pentru aprobarea următoarelor:

 • a. Rectificarea Planului de Investiții pe 2009 cu finanțare din surse proprii

 • b. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatii de

trezorerie si a împrumuturilor garantate de stat, pe anul 2009

c. Suplimentarea planului de reparații curente si capitale pe anul 2009:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIACIOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A) de la S.C. Compania de Apa Bacau SA pentru aprobarea următoarelor:

 • a. Rectificarea Planului de Investiții pe 2009 cu finanțare din surse proprii

 • b. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului activitatii de trezorerie si a împrumuturilor garantate de stat, pe anul 2009

 • c. Suplimentarea planului de reparații curente si capitale pe anul 2009.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si dl Fechet Mircea, președinte de ședință, ds cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - date în concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

»

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privinc trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri -mijloace fixe - date în concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe - date îr concesiune către S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării acestora, în condițiile legii.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, de cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri șl cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Viceprimar Luchian Dragos - domnul Director Pădureanu Leonard va prezenta unele amendamente necesare și eu mi le asum întocmai , ca propunere pentru aprobare.

Dl.Director Pădureanu Leonard - ca urmare a unei adrese de la Ministerul Finanțelor s-au modificat unele repartizări financiare după cum urmează:

-o suplimentare cu 809.000 lei la sumele din TVA pentru finanțarea salariilor din învățământul preuniversitar;

-o retragere de 2.598.000 lei la finanțarea cheltuielilor privind asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

-au fost primite de asemenea sumele de 10.350 lei pentru trusouri nou-născuți și 123.019 lei pentru tinerii căsătoriți;

-ultima ajustare ar fi în urma încasărilor la fondul de locuințe - s-a suplimentat bugetul cu 400.000 lei la venituri și la cheltuieli.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentele însușite pentru propunere de dl. Viceprimar Luchian Dragoș:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi « pentru » au fost adoptate amendamentele formulate de dl.Viceprimar Luchian Dragoș.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentele deja adoptate:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABREELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentele deja adoptate.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, da cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron). doamnei Năstasă Maria, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu, în sumă de 5000 lei (Ron), doamnei Năstasă Maria, din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1.  Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art 1 - Se acordă doamnei NĂSTASĂ MARIA din Bacău, str. Șoimului, nr. 13, sc. A, ap. 5, un premiu în sumă de 5000 lei (RON), pentru faptul că a împlinit la data de 27 octombrie 2009, vârsta de 100 de ani. - S-a adoptat

  18

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău, prin Direcția Economică, va efectua la domiciliul beneficiarei, plata premiului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  18

  0

  0

  3.

  Art 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Stare Civilă și doamnei Năstasă Maria.

  - S-a adoptat

  18

  0

  0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea președinte de ședință, ds cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local a) Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute le concursurile sportive în anul competițional 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Dl.Administrator Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 42.800 lei ( RON ) în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la Sport Club Municipal Bacău și la Clubul Sportiv „Știința” Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul 2009.

  (2) - Tabelul nominal cu sportivii și antrenorii premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  1.

  1.

  IONESCU SEBASTIAN S-a adoptat

  Sportiv tenis

  1.200

  19

  0

  0

  2.

  2.

  IGNAT DRAGOȘ S-a adoptat

  Sportiv tenis

  1.200

  19

  0

  0

  3.

  3.

  MARIN TEODOR S-a adoptat

  Sportiv tenis

  1.200

  19

  0

  0

  4.

  4.

  PATRASC GIORGIANA S-a adoptat

  Sportiv tenis

  1.200

  19

  0

  0

  5.

  5.

  CIUNTEA MIHAI S-a adoptat

  Antrenor tenis

  1.000

  19

  0

  0

  6.

  6.

  LUPEȘ EUGEN S-a adoptat

  Antrenor tenis

  600

  19

  0

  0

  7.

  1.

  TRUȚĂ MIHAELA

  S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  8.

  2.

  POLISHCHUK VIKTORIIA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  9.

  3.

  HARBUZ CHIVORCHIAN ANGELICA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  10.

  4.

  PURICE RALUCA

  S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  11.

  5.

  NITULESCU ANDREEA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  12.

  6.

  IOSEF ROXANA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  13.

  7.

  MÂNU NICOLETA

  S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  14.

  8.

  HERLEA MIHAELA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  15.

  9.

  PASNICU ALINA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  16.

  10.

  ANGHEL GEORGIANA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  17.

  11.

  RUSU VALENTINA

  S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  18.

  12.

  MARIAN SORINA S-a adoptat

  Sportivă volei

  2.200

  19

  0

  0

  19.

  13.

  GRAPĂ FLORIN S-a adoptat

  Antrenor principal volei

  4.500

  19

  0

  0

  20.

  14.

  MANTA MELU S-a adoptat

  Antrenor secund volei

  3.500

  19

  0

  0

  21.

  15.

  MARIN ADELINA

  S-a adoptat

  Sportivă badminton

  500

  19

  0

  0

  22.

  16.

  IONSCU CĂTĂLIN

  S-a adoptat

  Sportiv badminton

  250

  19

  0

  0

  23.

  17.

  DROANCA MATEI S-a adoptat

  Sportiv badminton

  250

  19

  0

  0

  24.

  18.

  MILON BOGDAN S-a adoptat

  Antrenor badminton

  1000

  19

  0

  0

Intră în sală dl.Consilier Zaharia Nicolae.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Consilier Nechita Neculai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău și desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel și Drăgănuță Constantin, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din compartimentele, agențiile și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decâl societățile comerciale.

$

Inițiatori - Consilieri Locali: Dl. BIRZU ILIE ȘI DL. NECHITA NECULAI

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Poliția Primăriei Municipiului Bacău, S.P.A.S., Căminul pentru persoane vârstnice, Agenția de Dezvoltare Locală, Aparatul de Elaborare și Analiză a documentelor Consiliului Local.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău și desemnarea domnilor consilieri locali Cojocaru Cristian, Dunavă Costel și Drăgănuță Constantin, de a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționariloi publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual dir compartimentele, agențiile și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale:

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se aprobă mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău pentru a negocia și semna Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz Contractul Colectiv de Muncă al personalului contractual, cu reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual din cadrul Poliției Primăriei Municipiului Bacău, Compartimentului „Aparatul Permanent”, Agenția de Dezvoltare Locală, precum și din cadrul celorlalte instituții subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, altele decât societățile comerciale.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Se desemnează domnul consilier local Cojocaru Cristian în același sens.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  3.

  Se desemnează domnul consilier local Dunavă Costel în același sens.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  4.

  Se desemnează domnul consilier local Drăgănuță Constantin în același sens .

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  5.

  Art.2. — Se exceptează de la negociere, prevederile din Acordul Colectiv de Muncă al funcționarilor publici și după caz din Contractul Colectiv de Muncă, cu privire la încheierea, modificarea și încetarea contractului de muncă care rămân în sarcina Consiliului Local.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

6.

Art.3.- Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău să procedeze la acordarea premiilor, majorările salariale, acordarea salariilor de merit, promovarea și indexarea salariilor personalului prevăzut la art. 1 atunci când legea dispune.

S-a adoptat

20

0

0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și dl Fechet Mircea președinte de ședință, de cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de e realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurse Umane).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare a! performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2009:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

ABSENT

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind mandatarei Primarului Municipiului Bacău, de a realiza și întocmi Raportul de Evaluare al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl Fechet Mircea, președinte de ședință, ds cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe proprietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  NR. VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NUL

  1.

  Art.l - Se aproba „Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 2 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-adm ini strat i vă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  Nr.crt

  Numele și

  Prenumele

  Adresa

  OBS

  1

  DUMITRACHE ANAMARIA

  S-a adoptat

  Str. Bicaz,

  nr.l56/B/4

  Bacău, Str.

  Lunca Bistriței

  nr.4, ap.23

  2.

  2

  MĂR1UȚĂ

  GABRIEL

  Și* adoptat

  Str. Milcov,

  nr.6/D/5

  Bacău, Str.

  Lunca Bistriței,

  nr.4, ap. 19

  20

  0

  0

  3.

  Art.2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va transmite tuturor instituțiilor competente, documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitând lor declarați eligibili în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista Nominală” anexă la prezenta hotărâre

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi $i dl Fechet Mircea, președinte de ședință ds cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna decembrie 2009  <

categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listeloi nominale a unora dintre aceste categorii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și

S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna decembrie 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50% și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se aprobă listele nominale pe luna decembrie 2009 pentru unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 676 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 395 de persoane marginalizate social îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 281 donatori de sânge, beneficiari de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2. - Se aprobă în luna decembrie 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art. 3. (1)~ Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2)- Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art. 4. (1) - Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  Art. 5. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și S.P.A.S. Bacău. S-a adoptat

  20

  0

  0

12. Se trece la punctele 12-15 ale ordinii de zi și dl Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Săvescu Marinela cu domiciliul în Bacău , str. Proiectantului, bl.8, Sc. D, ap.10.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc.B, ap. 17.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap.9.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr.162 C.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unor ajutoare de urgență.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Săvescu Marinela cu domiciliul în Bacău , str. Proiectantului, bl.8, Sc. D, ap. 10.

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  13.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Buga Maria cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl.36, sc.B, ap.17.

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  14.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă în valoare de 1000 lei d-nei Joacă Lesne Teodora cu domiciliul în Bacău, str. Aviatorilor, bl.28, sc. C, ap.9.

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  15.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Ciupercă Neculai cu domiciliul în Bacău, str. Calea Romanului, nr.162 C.

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 13. Se trece la punctul 16 ale ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în “Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară “Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” din Str. Constanței, nr.7A, (Cartierul C.F.R.) Bacău, numitului Biciușcă Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în “Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară “Sfântul Gheorghe și Eroii Neamului” din Str. Constanței, nr.7A, (Cartierul C.F.R.) Bacău, numitului Biciușcă Vasile din Bacău, beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art. 1 - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, domnului Biciușcă Vasile, veteran de război, cu domiciliul în Bacău, str. Prelungirea Bradului nr. 112, sc. B, ap. 9, un loc de veci în „Cimitirul Militar” de pe lângă Biserica Militară „Sfantu Gheorghe și Eroii Neamului” situată în str. Constanței, nr. 7 A, (cartierul CFR) Bacău, cimitir ce aparține domeniului public al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Conducerea Bisericii Militare Bacău, ia act de prezenta hotărâre și va pune în posesie beneficiarul la prezentarea acestuia.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Bisericii Militare „Sfantu Gheorghe și Eroii Neamului” din str. Constanței nr. 7 A, Bacău și beneficiarului Biciușcă Vasile.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 14, Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza SF la obiectivul „Parcare str. Cornișa Bistriței” din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza SF la obiectivul „Parcare str. Cornișa Bistriței” din municipiul Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

L

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎR2UILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice faza SF la obiectivul „Parcare str. Cornișa Bistriței’' din municipiul Bacău.

 • 15. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și dl, Fechet Mircea, președinte de ședință, de cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat îr domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și Serviciul de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privinc aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Teiului, nr.9B, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii.

 • 16. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi $i dl, Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă . organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Știe Mihai Iulian - vă rog să-mi spuneți ale cui sunt aparatele?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este licitație publică, cine câștigă acela amplasează aparatele.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă , organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații din municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

ABSENT

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă , organizată în condițiile legii, a unui număr de 2 spații dir municipiul Bacău, pentru amplasarea unor automate de lapte proaspăt.

 • 17. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, de cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 100 mp teren îr indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Pieței, nr. 1, aferent spațiului comercial situat la demisolul Pieței Centrale, proprietar SC AICBAC SA Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, str. Pieței, nr. 1, aferent spațiului comercial situat la demisolul Pieței Centrale, proprietar SC AICBAC SA Bacău.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULI

1.

Art. 1    (1) - Se aprobă închirierea suprafeței de 100 mp, teren în

indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, str. Pieței, nr. 1, aferent spațiului comercial (magazin) situat la demisolul Pieței Centrale, proprietar SC AICBAC SA Bacău, pe o perioadă de 3 (trei) ani, de la data semnării contractului de închiriere.

(2) - Identificarea terenului se face cu Planul Cadastral, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

2.

Art. 2 - Se aprobă ca prețul de închiriere să fie stabilit la 21 lei/ mp/ an -taxă curți - construcții, prevăzută de HCL Bacău nr. 438/ 2008.

S-a adoptat

20

0

0

3.

------.—------------------------------------------x ------------------------------------------------------

Art. 3 - Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

4.

Art. 4 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de închiriere.

S-a adoptat

20

0

0

5.

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu. Direcția Economică, Direcția Administrația Piețelor și SC AICBAC SA Bacău.

S-a adoptat

20

0

0

 • 18. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosință gratuită către Fundația „VITA PRO VITA” a spațiului cu o suprafață de 137,36 m.p. , aferent unei părți din imobilul P.T. nr.l din Bacău, str.Pictor Aman.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosință gratuită către Fundația „VITA PRO VITA” a spațiului cu o suprafață de 137,36 m.p. , aferent unei părți din imobilul P.T. nr.l din Bacău, str.Pictor Aman.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  Art.l. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani, a spațiului cu o suprafață utilă de 137,36 mp aferent unei părți din imobilul

  • - clădirea -Punctului Termic nr.l din Bacău str. Pictor Aman, către Fundația „VITA PRO VITA” București

  • (2) Spațiul dat în folosință gratuită, face parte din domeniul public al municipiului Bacău, are o suprafață utilă de 137,36 mp și se compune din:

  • - o parte din centrala termica = 128,64 mp

  • - spațiu aferent fostului hidrofor = 8,72 mp.

  • (3) Acest spațiu este delimitat fizic, în Releveul Punctului Termic nr. 1 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

2.

Art.2. - Fundația „VITA PRO VITA” București, va suporta cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cu utilitățile folosirii spațiului primit.

S-a adoptat

19

0

0

3.

Art.3. (1) Spațiul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre se dă în folosință gratuită, în vederea folosirii de către Fundația „VITA PRO VITA” București, ca spațiu destinat depozitării, sortării și distribuirii de ajutoare umanitare pe raza municipiului Bacău.

(2) Condițiile și modalitățile de folosință vor fi stabilite prin Contractul de Comodat, care se va încheia între părți, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

19

0

0

4.

Art.4. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Contractul de Comodat ce se va încheia cu Fundația „VITA PRO VITA” București. S-a adoptat

19

0

0

5.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu si Direcției Juridice și Administrație Locală Bacău din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Fundației „VITA PRO VITA”, cu sediul în București, str. Turbinei nr.25, sector 2.

S-a adoptat

19

0

0

 • 19. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi $i dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, da cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în bazs Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” din Bacău , a unui bun imobil - teren în suprafață de 94 m.p. situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și Serviciul de Restituire al Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată și cu titlu gratuit în baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfanțul Nicolae” din Bacău , a unui bun imobil - teren în suprafață de 94 m.p. situat în B-dul Unirii din municipiul Bacău.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aerobă transmiterea tară Diată si cu titlu gratuit. în baza Legii nr, 239/2007, în proprietatea Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău, a unui bun imobil-teren în suprafață de 94 m.p.situat în vecinătatea bisericii din Bulevardul Unirii f.n, deținut în folosință gratuită de Parohia „Sfântul Nicolae” din Bacău prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 360/2009, teren pentru care se va păstra destinația de spațiu verde.

  • (2) Terenul se identifică prin Planul de Situație Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Datele de identificare a imobilului - teren transmis fără plată și cu titlul gratuit în baza Legii nr.239/2007 în proprietatea Parohiei „Sfanțul Nicolae” din Bacău, se identifică prin Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2,(l) în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic, al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, imobilele dobândite în condițiile prezentei legi, nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

  (2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietății și repunerea în situația anterioară.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art.3.(l) Se împuternicește d-na Jinga Marîa. Director la Direcția Juridică si Administrație Locală, să încheie și să semneze la Notarul Public „Actul de transmitere cu titlu gratuit al dreptului de proprietate” prevăzut de art.3(4) din Legea nr.239/2007, către unitatea de cult beneficiară.

  (2) Cheltuielile ocazionate cu încheierea actului la notarul public vor fi suportate de către unitatea de cult beneficiară.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  Art.4. Direcția de Patrimoniu si Direcția Economică, vor efectua operațiunile prevăzute de lege, privind modificarea inventarului domeniului privat și de scoatere cantitativ și valoric din evidența inventarului și contabilitate.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  Art.5. Cu data prezentei hotărâri. îsi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.360/29.10.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  6.

  Art.6. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu. Direcția Urbanism, Direcția Economică și Serviciul Cadastru, precum și Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 20. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău a bunului imobil - teren în suprafață de 689  m.p., aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul”.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Patrimoniu și Serviciul de Restituire al Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Romano-Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău a bunului imobil - teren în suprafață de 689 m.p., aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul”.

1 .Consilieri prezenți -20

2.Numărul consilierilor care au votat -20

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULI

1.

Art.l. - Se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor, Parohiei Romano Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău, a bunului imobil - teren în suprafață de 689 m.p aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în Bacău, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Petru și Paul” spre strada Mihai Viteazu, conform Planului de Situație anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

2.

Art.2. (1) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces-verbal semnat de părți, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

(2) Direcția de Patrimoniu va efectua operațiunile de modificare a inventarului domeniului public.

S-a adoptat

20

0

0

3.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Serviciului Cadastru și Parohiei Romano Catolice „Sfântul Nicolae” din Bacău.

S-a adoptat

20

0

0

21. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de

motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip P.U.D. și P.U.Z. și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii unui membru din Comisia Tehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip P.U.D. și P.U.Z. și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău.

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NUI.E

  1.

  Art.l. - Se aprobă modificarea si completarea H.C.L. nr.275/20.08.2009 în sensul înlocuirii d-lui Cătălin Ionescu - Șef Serviciul Disciplină Urbanistică și în Construcții cu dl. Arh. Vasile Alexandru Geliman -Arhitect Șef al Municipiului Bacău - ca membru în ComisiaTehnică de amenajare a teritoriului și Urbanism pentru analizarea solicitărilor pentru concesionarea unor terenuri, a documentațiilor de urbanism de tip PUD și PUZ și a altor solicitări ale investitorilor persoane fizice și juridice pentru realizarea unor obiective de investiții în municipiul Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art.2. — Celelate prevederi ale H.C.L. nr.275/20.08.2009 sunt si rămân în vigoare.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art.3. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarului Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Arhitectului Șef al Municipiului Bacău precum si membrilor comisiei prevăzute la art.l

  S-a adoptat

  20

  0

  0

22. Se trece la punctele 25- 30 ale ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA P + 1 - INTRARE IN LEGALITATE -, STR. ION ROATA, NR. 26, din municipiul Bacau, obiectiv ce se ve realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: OJOG NICU, OJOG ANA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + DM SI RACORDURI UTILITATI, STR. NORDULUI. NR. 95, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: PODOLEANU VASILE SI PODOLEANU MARIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, GARAJ SI RACORDURI UTILITATI, STR. CONSTANTIN PLATON, NR. 16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : SMANTANA LACRAMIOARA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. DORULUI, NR. 46 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realizs pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : FRASINESCU COSMIN-VALI, din Mun. Bistrița, jud. Bistrita-Nasaud Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. VICTOR NADOLSCHI, NR. 9, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ILIE COSTICA SI ILIE ELENA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 17 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: GHIORGHITA CRINEL SI GHIORGHITA MARICICA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Arhitectul Șef, Direcția de Drumuri Publice, Serviciu Rețele și Iluminat Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu aprobarea unor P.U.Z.-uri.

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  25.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA P + 1 - INTRARE IN LEGALITATE STR. ION ROATA, NR. 26, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: OJOG NICU, OJOG ANA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  26,Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + DM SI RACORDURI UTILITATI, STR, NORDULUI, NR. 95, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIARI: PODOLEANU VASILE SI PODOLEANU MARIA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, GARAJ SI RACORDURI UTILITATI, STR. CONSTANTIN PLATON, NR. 16, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: SMANTANA LACRAMIOARA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. DORULUI, NR. 46 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : FRASINESCU COSMIN-VALI, din Mun. Bistrița, jud. Bistrita-Nasaud

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. VICTOR NADOLSCHI, NR. 9, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIARI: ILIE COSTICA SI ILIE ELENA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  17

  2

  0

  6.


30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR. 17 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: GHIORGHITA CRINEL SI GHIORGHITA MARICICA, din Bacau

19


Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-a adoptat

Intră în sală d-ra Consilier Adam Isabela-Elena.

23.Se trece Ia punctul 31 al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea. președinte de ședință, de cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr. 90763/19.10.2009

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NUEE

  1.

  Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr.90763/19.10.2009, formulată de către Asociația Fotbal Club Municipal cu sediul în str.Pictor Theodor Aman nr.94 din Bacău, în temeiul Legii nr.554/2004, prin care solicită revocarea H.C.L. nr.329/29.09.2009.

  S-a adoptat

  19

  0

  2

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” precum și petentului prevăzut la art. 1.

  S-a adoptat

  19

  0

  2

DLPrimar Ing.Romeo Stavarache - în urma vacantării postului de arhitect șef am primii avizul Agenției Funcționarilor Publici pentru a scoate postul la concurs și vi-1 prezint pe noul Arhitect Șef al Municipiului Bacău, cel care a câștigat concursul- dl.Geliman Vasile -Alexandru. Felicitări!

Țin să vă anunț, de asemenea că, indiferent de rezultatul alegerilor din data de 06.12.2009 nu vor mai exista alianțe în Consiliul Local Bacău, fiecare grup va vota independent, conform conștiinței.

24.Se trece la punctul 32 al ordinii de zi si dl. Fechet Mircea, președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2009 -ianuarie 2010.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl.Președinte de ședință - aș dori să fac eu o propunere pentru președintele de ședință pentru lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010 și anume îl propun pe dl.Consilier Bogatu George.

Nu mai sunt alte propuneri.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010, în persoana domnului Bogatu George:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

ABSENT

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

ABSENT

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIANDRAGOȘ

X

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

X

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAH ARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

X

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAH ARI A NICOLAE

X

TOTAL

20

-

1

Cu 20 voturi « pentru » și 1 „abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2009 - ianuarie 2010, în persoana domnului Bogatu George.

25.Se trece la punctul DIVERSE al ordinii de zi și dl. Fechet Mircea, președinte de ședință întreabă dacă mai sunt discuții, întrebări sau interpelări.

Nu sunt discuții.

Dl. președinte de ședință- Fechet Mircea - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FECHET MIRCEA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

AM/ Ds.I-A-4/ Ex.l