Proces verbal din 30.07.2009

În data de 30 Iulie 2009 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 30.07.2009, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici deschide ședința și precizează că în conformitate cu dispozițiile art. 39(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată , ulterior modificată si completată, s-a convocat prin Dispoziția nr.3313 din 21.07.2009, Consiliul Local al Municipiului Bacău, în ședință ordinară. în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc domnii consilieri Drăgănuță Constantin, Dunava Costel (absent motivat -concediu de odihnă), Fechet Mircea (absent motivat - concediu de odihnă - plecat în străinătate), Șlic Mihai Iulian și dl.Viceprimar Luchian Dragoș .

Consilierii au fost convocați prin adresa nr.7759 din 21.07.2009 și telefonic prin nota telefonică nr.7760 din 21.07.2009.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesele verbale ale ședințelor din data de 19.06. 2009, 25.06.2009 și 17.07.2009. Nefiind discuții cu privire la acestea, face apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

9

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu :

8 voturi „pentru“ , procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din

19.06.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.06.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru “ procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 25.06.2009, a fost aprobat.

D-nul Secretar Nicolae - Ovidiu Popovici supune aprobării consiliului local,

procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.07.2009.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru44 procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 17.07.2009, a fost aprobat.

D-ra Președinte de ședință -Mironescu Roxana- asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

A

întreb domnii consilieri dacă sunt întrebări și interpelări.

Nu sunt întrebări și interpelări.

D-ra Președinte de ședință -Mironescu Roxana -Invit pe dl. primar să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl. Primar ing. Romeo Stavarache - Prezintă lista de invitați așa cum este anexată la mapa ședinței, vol.I și dă citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind eliberarea d-lui Necula Cosmin din Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău și alegerea unui alt consilier local

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și a execuției pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri și cheltuieli

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv nr. 117/2009 și nr. 121/2009, în sensul înlocuirii președintelui din componența unor comisii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea Hotărârii nr. 3 23/2008 a consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.332/2008 prin care a fost aprobată reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU SA și a Hotărârii Consiliului Local nr.359/2008 de modificare și completare a acesteia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii dintre S.C.Compania de Apă S.A. Bacău și S.C.APA SERV S.A. Bacău și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea fuziunii cu S.C. APA SERV S.A. Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării S.C.„Centrul de Afaceri” Bacău S.A. precum și aprobarea Actului Constitutiv al acestei Societăți Comerciale

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.191/2008, punct 9 lit. „u” prin care au fost aprobate taxele la bazele de agrement din municipiul Bacău

Inițiatori - CONSILIERI MUNICIPALI:

 • 1. COJOCARU CRISTIAN

 • 2. FECHET MIRCEA

 • 3. ȘUȘTAC MIHAI

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru preluarea de la A.N.L. București, documentația și amplasamentul aferent obiectivului de investiții - Bloc nr.5, din strada Făgăraș nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialiști angajați la Spitalul Municipal Bacău Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ÎL Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526mp., care face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str.Banu Mărăcine nr.2, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unui imobil cu destinație de locuință

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit în incinta Cimitirului Nou Sărata I Bacău, Parohiei Ortodoxe

„ Sfăntul Dumitru” Narcisa-Bacău, pentru a fi folosit ca cimitir al bisericii, se face pe toată durata existenței cimitirului iar suprafața totală a terenului crește de la 4.000 m.p. la 4.592 m.p., cu 592m.p. găsiți în plus la măsurătoarea cadastrală

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit Parohiei Ortodoxe „ Izvoarele” pentru cimitirul bisericii, se face pe toată durata existenței cimitirului iar suprafața totală a terenului crește de la 5.247 m.p. la 5.270 m.p.,cu 23m.p. găsiți în plus la măsurătoarea cadastrală

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Lazaret”, din municipiul Bacău, terenul în suprafață de 6.154 mp. situat în Bacău, str. Digul Bârnat nr. 19, pe care s-a construit lăcașul de cult precum și abrogarea H.C.L. Bacău nr. 154/27.06.2002

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acestora în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe propietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Borbea Iulian, chiriaș pe jumătate din locuința cu două camere, situată în Bacău, str.Neptun, bl.l2,sc.A, ap.2, de a se extinde și pe cealaltă jumătate, rămasă liberă după decesul titularului de contract, unchiul acestuia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei, doamnei ISVORAN ANICA din Bacău, str.Violetelor nr.4, sc.C, a.l 1, care la data de 3 iulie 2009 a împlinit 100 de ani de viață

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu Prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată,ulterior modificată și completată

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Universitatea din Bacău, pentru cofmanțarea celei de a VH-a Conferință Națională de Energetică Industrială, cu participare internațională, care se va organiza Ia Bacău, în perioada 5-7 noiembrie 2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Convenției nr.31177/2930/2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău și S.C.Transport Public S.A. conform H.C.L. nr.474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 prin Actul Adițional nr. 1

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru luna august 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50 % și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Floareș Octavian din Bacău, un loc de veci în Cimitirul din Cartierul CFR Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit doamnei Ocnianovici Elena din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice precum și celor deportate

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit doamnei Cucu Lidia din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, precum și abrogarea H.C.L. nr. 169/2006

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Mincu Dumitru din Bacău, un loc de veci concesionat de acesta, în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Ardeleanu I Gheorghe din Bacău, a unui loc de veci în Cimitirul Central din municipiul Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.44/1994,republicată, privind veteranii de război

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C, CRI PLUS S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 21, conform contractului de concesionare nr. 4610/08.02.2005

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 12,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Aviatorilor, nr. 7, sc. B, ap7

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34. Proiect de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST DE TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR ; S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, STR. AEROPORTULUI, NR. 25, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI:    BOTEZATU OVIDIU-CONSTANTIN SI BOTEZATU

LUMINIȚA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - AMENAJARE CIMITIR SARATA II, STR. POLIGONULUI, TARLAUA 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Municipiului Bacau

BENEFICIAR : MUNICIPIUL BACAU

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 R 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: FRUNZA GHEORGHE SI MARIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POET CARLOVA, NR. 30, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: GOGAN TUIST SI GOGAN CECILIA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA BÂRLADULUI, NR. 131, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ISPIR GHEORGHE SI ISPIR GEANINA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. ELECTRICIENILOR, NR. 3 BIS, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : RATOI COSTEL, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. ȘIRETULUI, NR. 70 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : ROMAN DUMITRU, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE RADU, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: VARLAN BOGDAN-LUCIAN SI VARLAN AURELIA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Sapica Mihaela cu domiciliul în Bacău, str.Bucegi, bl. 117, sc.A,ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 45. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Iorga Mihai cu domiciliul în Bacău, str.Th.Neculuță, nr.8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 46. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Marolicaru Codrina cu domiciliul în Bacău, str.22 Decembrie, nr.129

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 47. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Cristina-Manuela cu domiciliul în Bacău, str.Cornișa Bistrița, bl.l3,sc.B, ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 48. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Carmen-Daniela cu domiciliul în Bacău, str.Cornișa Bistrița, bl.l3,sc.B, ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 49. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000

lei        d-nei Gheorghe Doina cu domiciliul în Bacău, str.Cornișa Bistriței,

nr.28,sc.B,ap.8 pentru fiul acesteia Gheorghe Florin

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 50. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Bodolică Maria cu domiciliul în Bacău, str.Mircea Eliade, nr.7,sc.A,ap.l8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Matei Ana cu domiciliul în Bacău, str.Stadionului, bl.3,sc.A,ap,17

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 52. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Paraschiv Cătălin cu domiciliul în Bacău, str.Milcov, nr.71,sc.B,ap.l și reședința în Bacău, str.Henri Coandă, bl.l3,cam.2 pentru fiul acestuia Paraschiv Andrei-Cătălin

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 53. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Gurlen Marilena-Irina cu domiciliul în Bacău, str.Letea,bl.9, sc.B,ap.l pentru fiica acesteia Gurlen Sumeyra

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 54. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.36321/10.06.2009 înaintată de Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău, str.Republicii, nr.27/A/3

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 55. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.3 8755/06.07.2009 înaintată de Inspectoratul Școlar al Județului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 56. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele de atenționare „Cod Galben”, de către Administrația Națională de Meteorologie

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 57. Diverse

D-nul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată ?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot ordinea de zi prezentată. Fac următoarea precizare :

în conformitate cu ART.43 Alin.(l) din Legea nr 215/2001, republicată :

„ Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care , în condițiile art.39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința

următoare , și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.43.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru “ a fost aprobată ordinea de zi a ședinței.

D-nul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - întreb DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU ART.46 DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR.215/2001 , REPUBLICATĂ ULTERIOR MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ȘI ART.77 DIN LEGEA NR.393/2004, ȘI ROAGĂ PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu se anunță existența unei asemenea situații.

 • 1. Se trece Ia punctul 1 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind eliberarea d-lui Necula Cosmin din Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău și alegerea unui alt consilier local

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Aparatul Permanent de analiză și elaborare a documentelor Consiliului Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind eliberarea d-lui Necula Cosmin din Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău și alegerea unui alt consilier local

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind eliberarea d-lui Necula Cosmin din Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău și alegerea unui alt consilier local.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică,Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

______________________________________________________2____________________________________________________________________________________________

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HIRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2009 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și a execuției pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri și cheltuieli

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală 1a proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Dl.Administrator Public, Direcția Economică,Unitatea Municipala pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3, și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre,favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și a execuției pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri și cheltuieli

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și a execuției pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri și cheltuieli.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv nr. 117/2009 și nr. 121/2009, în sensul înlocuirii președintelui din componența unor comisii.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, respectiv nr. 117/2009 și nr. 121/2009, în sensul înlocuirii președintelui din componența unor comisii.

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1 (1) - Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 117/ 30.04.2009. în sensul că dl. Drăgănuță Constantin, fost viceprimar, numit președintele comisiei Consiliului Local al Municipiului Bacău, se înlocuiește cu dl. Luchian Dragoș, viceprimar, care va prelua calitatea de președinte al comisiei..

  • (2) - Ceilalți membri ai comisiei, prevăzuți la art. 1 din HCL nr. 117/ 2009, rămân neschimbați.

  • (3) - Celelalte prevederi ale HCL nr. 117/ 2009, sunt și rămân în vigoare, cu aplicarea HCL nr. 223/ 01.06.2006.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

  Art. 2 (1) - Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 121/ 30.04.2009. în sensul că dl. Drăgănuță Constantin, fost viceprimar, numit președintele comisiei de licitație, se înlocuiește cu dl. Dragoș Luchian, viceprimar, care va prelua calitatea de președinte al comisiei.

  • (2) - Ceilalți membri ai comisie prevăzuți la art. 5 din HCL nr. 121/ 30.04.2009, rămân neschimbați.

  • (3) - Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/ 30.04.2009, sunt și rămân în vigoare. - S-a adoptat

  16

  2

  0

  3.

  Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu. SC CET SA Bacău și d-lui Luchian Dragoș, viceprimar. - S-a adoptat

  16

  2

  0

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea Hotărârii nr.323/2008 a consiliului Local al Municipiului Bacău.

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl.Administrator Public, Direcția Economică și Unitatea Municipala pentru Monitorizare).

Comisia 1 dă aviz favorabil cu următoarele amendamente:

Art.l se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.l.Se aprobă trecerea la sistemul individual de facturare/încasare a energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău de către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică-S.C.CET SA Bacău.

Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Pentru aplicarea sistemului individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău în sistem centralizat, se vor respecta următoarele etape care sunt obligatorii atât pentru furnizorul de energie termică-S.C.CET SA Bacău, cât și pentru Asociațiile de Proprietari:

Etapa 1

S.C.CET SA Bacău înaintează către toate Asocoațiile de Proprietari arondate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică începând cu data adoptării prezentei hotărâri, până pe data de 07.08.2009, anexele 1-4 la Contractul de furnizare. Etapa 2

Asociațiile de Proprietari sub coordonarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociați de Proprietari înaintează la S.C.CET SA Bacău în intervalul 10.08.2009-30.09.2009, următoarele:

„Situația centralizatoare” cu debitele înregistrate către S.C.CET SA Bacău, de fiecare proprietar a spațiilor cu destinație de locuință sau altă destinație din cadrul imobilelor arondate la Asociațiile de Proprietari, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

„Centralizatorul pe utilizator” cu debitele înregistrate către S.C.CET S.A. Bacău, de proprietarii spațiilor cu destinație de locuință și/sau cu altă destinație din cadrul imobilelor arondate la Asociația de Proprietari, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

„Procesul Verbal” al Adunării Generale a Asociației de proprietari (original si copie) în care s-a hotărât impunerea la plata pentru toți proprietarii de condominiu, a cotei părți din energia termică consumată de coloanele de distribuție interioară a energiei termice.

Etapa 3

Asociațiile de Proprietari și S.C.CET S.A. Bacău sub coordonarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, vor completa „Centralizatorul cu situația apartamentelor” , conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta și vor întocmi și semna împreună cu proprietarii apartamentelor convențiile individuale.

Art.5 devine art.4 cu același cuprins.

Art.5 va avea următorul cuprins:

„Art.5. Pe baza documentelor întocmite și înaintate la S.C.CET SA Bacău conform Anexelor nr.2 și 3 la prezenta hotărâre, situația datoriilor înregistrate la data de 30.09.2009 de către utilizatorii serviciului public de alimentare cu energie termică-Asociații de Proprietari din Municipiul Bacău către S.C. CET SA Bacău și a penalităților aferente calculate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, va fi analizată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău din luna octombrie 2009. Până la adoptarea unei hotărâri privitoare la aceste datorii, începând cu data de 01.08.2009 se sistează calculul penalităților.

Art.6 și 7 vor avea același cuprins.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul ridicat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

______________________________________________________a____________________________________________________________________________________________

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

_________________1___________________________________________________________________________________________________

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul propus de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovicisupun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea Hotărârii nr.323/2008 a consiliului Local al Municipiului Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea unei noi proceduri de trecere la sistemul individual de facturare/încasare a contravalorii energiei termice furnizată populației din Municipiul Bacău în sistem centralizat și abrogarea Hotărârii nr.323/2008 a consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing.Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.332/2008 prin care a fost aprobată reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU SA și a Hotărârii Consiliului Local nr.359/2008 de modificare și completare a acesteia

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre.(dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Dl.Administrator Public,Direcția Economică și Unitatea Municipala pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.332/2008 prin care a fost aprobată reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU SA și a Hotărârii Consiliului Local nr.3 59/2008 de modificare și completare a acesteia

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.332/2008 prin care a fost aprobată reorganizarea R.A.G.C. Bacău în S.C. COMPANIA DE APĂ BACĂU SA și a Hotărârii Consiliului Local nr.359/2008 de modificare și completare a acesteia

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar Ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea fuziunii dintre S.C.Compania de Apă S.A. Bacău și S.C.APA SERV S.A. Bacău și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea fuziunii cu S.C. APA SERV S.A. Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea fuziunii dintre S.C.Compania de Apă S.A. Bacău și S.C.APA SERV S.A. Bacău și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea fuziunii cu S.C. APA SERV S.A. Bacău

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea fuziunii dintre S.C.Compania de Apă S.A. Bacău și S.C.APA SERV S.A. Bacău și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C.Compania de Apă S.A. Bacău, pentru aprobarea fuziunii cu S.C. APA SERV S.A. Bacău

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău în vederea înființării S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Mari a Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Juridică și Administrație Locală ,Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Primar Ing.Romeo Stavarache - propun să luăm o pauză pentru ca cele trei grupuri politice să-și desemneze candidații pentru Consiliul de Administrație, urmând ca și Consiliul Județean, cu care Consiliul Local Bacău s-a asociat, să-și desemneze candidatul, după care vom stabili și cenzorii.

în A.G.A. vor fi 4 membri de la P.N.L., unul de la P.D.L. , unul de la P.S.D. și unul de la Consiliul Județean.

Persoanele propuse sunt: Dunava Costel, Drăgănută Constantin, Cojocaru Cristian, Mironescu Roxana, Ciubotariu Lucian și Șuștac Mihai.

Nu sunt discuții.

Se trece la procedura de vot secret.

Consemnăm că dl.Consilier Cojocaru Cristian se abține de la vot.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău în vederea înființării S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A.

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr.

  ort.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1.- (1) Se aprobă înființarea S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” SA, având ca acționari Consiliul Local al Municipiului Bacău, care deține pachetul majoritar de acțiuni, 90%, și Consiliul Județean Bacău, care deține pachetul minoritar de acțiuni, 10%.

  • (2) SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

  • (3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Mărășești nr.6, Județul Bacău. - S-a adoptat

  17

  0

  0

  2

  Art. 2. - Se aprobă “Actul Constitutiv” al S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău ” S.A. , conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. - S-a adoptat

  17

  0

  0

  3

  Art.3. - S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri. - S-a adoptat

  17

  0

  0

  4

  Art. 4. - (1) SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A, se înființează cu scopul dezvoltării și dinamizării mediului de afaceri bacăuan și regional prin construirea/ dezvoltarea/ unei infrastructuri de afaceri complexe și modeme cu funcțiuni multiple.

  (2) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul ” activității de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor”. S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  Art. 5.(1) Capitalul social subscris al societății este de 500.000 lei, aport in numerar, si este divizat in 50.000 acțiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

  (2) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social subscris si a celui varsat este următorul:

  ii al Municipiului Bacau subscrie prin aport in numerar 90% din capitalul social, respectiv 450.000 lei, reprezenând 45.000 acțiuni din care a varsat 135.000 lei, ce reprezintă 30% din valoare subscrisa;

  ■    Consiliul Județean Bacau subscrie prin aport in numerar 10% din capitalul

  social, respectiv 50.000 lei, reprezentind 5000 acțiuni din care a varsat 15.000 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisa;

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  6.

  Art. 6. (1) Organul de conducere al SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., este Adunarea Generală a Acționarilor.

  Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar sunt exercitate și repectiv îndeplinite de către cei doi acționari.

  • (2) Membrii AGA se numesc și se revocă prin hotărâre a acționarilor.

  • (3) Componenta Adunării Generale a Acționarilor SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. este următoarea :

  • 1. Cojocaru Cristian consilier local,cetatean roman, născut la ........domiciliat in

  Bacau, str...........legitimat cu , seria...............CNP.........

  • 2. Mironescu Roxana consilier local, cetatean roman, născut la........domiciliat in

  Bacau, str...........legitimat cu, seria...............CNP.........

  • 3. Ciubotariu Lucian consilier local, cetatean roman, născut la ........domiciliat in

  Bacau, str...........legitimat cu , seria...............CNP.........

  • 4. Șuștac Mihai consilier local, cetatean roman, născut la........domiciliat in Bacau,

  str...........legitimat cu , seria...............CNP.........

  • 5. Dunava Costel consilier local, cetatean roman, născut la ........domiciliat in

  Bacau, str...........legitimat cu , seria...............CNP.........

  • 6. Draganuta Constantin consilier local, cetatean roman, născut la........domiciliat

  in Bacau, str...........legitimat cu, seria...............CNP.........

  • 7. Reprezentant Consiliul Județean S-a adoptat

  17

  0

  0

  7

  Art. 7. (1) S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., este administrată de Consiliul de Administrație.

  (2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați prin hotărârea membrilor fondatori pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

  (3) Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul celor 5 administratori prevăzuți la art. 15, alin. 4 din Actul Constitutiv.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  8

  Art. 8. Comisia de Cenzori a S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., este format din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

  • 1 ..........................................................de  cetățenie română, cu

  domiciliul în Bacău, str......................................., posesor al CI, seria

  ................., nr....................., născut/ă în............. la.................., CNP

  • 2 ................................................................. de  cetățenie română, cu

  domiciliul în Bacău, str. Mioriței,................................ posesor al CI,

  seria ............ nr......................,   născut în ................. la

  ........................ CNP...............................

  • 3 ........................................................................ de  cetaten ie română,

  domiciliat in Bacău, str..................................., posesor al CI, seria

  .............. nr.................., născut în ...................la .............................., CNP...................................

  4. Cenzor supleant:..........................................................., de cetățenie

  română, domiciliat în Bacău,................................, posesor al CI, seria

  .............. nr...................., născută în .........................,   la .............................. CNP..................................

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  9

  Art. 9. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv aprobat prin această hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  10.

  Art. 10. Se împuternicesc ca reprezentanți ai Municipiului Bacău următoarele persoane:

  Ing. Stavarache Romeo, primarul Municipiului Bacău, născut la 22.07.1962, cu domiciliul în str. Mihai Eminescu nr. 11, jud. Bacău, care se legitimează cu CI seria XC, nr. 094924, și Pădureanu Leonard Stelian, cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei nr. 34, legitimat cu CI seria XC, nr. 006659, să procedeze la îndeplinirea formalităților de înregistrare a SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și să semneze actele de constituire.

  S-a adoptat

  17

  0

  11

  Art. 11. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciul de Implementare Programe, Direcției Juridice și Ad-ție Locală și Consiliului Județean Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana președinte de ședință, dă cuvântul domnului Cojocaru Cristian pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.191/2008, punct 9 lit. „u” prin care au fost aprobate taxele la bazele de agrement din municipiul Bacău

Inițiatori - CONSILIERI MUNICIPALI:

 • 1. COJOCARU CRISTIAN

 • 2. FECHET MIRCEA

 • 3. ȘUȘTAC MIHAI

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Direcția Servicii Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.191/2008, punct 9 lit. „u” prin care au fost aprobate taxele la bazele de agrement din municipiul Bacău

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

Ieșit din sală

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.191/2008, punct 9 lit. „u” prin care au fost aprobate taxele la bazele de agrement din municipiul Bacău

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru preluarea de la A.N.L. București, documentația și amplasamentul aferent obiectivului de investiții -Bloc nr.5, din strada Făgăraș nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialiști angajați la Spitalul Municipal Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu ,Direcția Tehnică, Direcția Economică).

Comisia nr.l dă aviz favorabil cu următorul amendament:

-înlocuirea expresiei „ privind acordul de principiu” cu ,,sc aprobă”.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul ridicat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat amendamentul propus de dl.Bîrzu Ilie.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru preluarea de la A.N.L. București, documentația și amplasamentul aferent obiectivului de investiții -Bloc nr.5, din strada Făgăraș nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialiști angajați la Spitalul Municipal Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AX1NTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CH1RIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru preluarea de la A.N.L. București, documentația și amplasamentul aferent obiectivului de investiții -Bloc nr.5, din strada Făgăraș nr.25, din municipiul Bacău, pentru tinerii specialiști angajați la Spitalul Municipal Bacău, cu amendamentul deja adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526mp., care face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str.Banu Mărăcine nr.2, din Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu și Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Axinte Gabriel - Bacăul a fost dintotdeauna izvor de talente pentru fotbalul românesc. In trecut municipalitatea avea multe baze sportive:

-Stadionul din parcul mare a dispărut;

-Stadionul de lângă terenurile de tenis nu mai este;

-Pe terenul de la Partizanul s-a făcut MALL;

-Terenul de la Letea a rămas al nostru dar arată deplorabil.

Vrem să promovăm fotbalul băcăuan, dar unde-și va desfășura activitatea centrul de juniori, dacă vom înstrăina și această bază sportivă? Putem găsi o cale să trecem această bază în folosința Liceului Sportiv. Elevii de la Liceul Sportiv, echipa de la PAMBAC nu vor mai avea unde-și desfășura activitatea. Investitorului nu-i va conveni să funcționeze după programul elevilor.

Personal nu voi vota acest proiect de hotărâre și propun să fie reanalizat.

Nume mari precum Gică Hagi sau Gheorghe Popescu și-au făcut școli de fotbal, dar și-au făcut propriile baze sportive. Noi vrem să dăm 3 terenuri gata făcute și ce investiții s-ar mai putea face acolo? Dacă noi dăm aceste baze sportive , echipele de juniori vor dispărea.

DLConsilier Ilie Bîrzu-pronun următorul amendament la proiectul de hotărâre:

-In caietul de sarcini se va prevedea ca „câștigătorul licitației de închiriere se va obliga să amenajeze toate terenurile de fotbal, din care terenul nr.l să fie în folosința exclusivă a Liceului Sportiv”.

DLConsilier Bogatu George-s-a mai discutat acest proiect. Sunt de acord cu dl.Axinte să nu înstrăinăm aceste baze sportive. Cluburile mari din Europa, de exemplu AJAX, sunt administrate de municipalitate.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache- nu noi am distrus bazele sportive, ci dumneavoastră ati votat, domnule Bogatu.

DLConsilier Bogatu George-nu vrem să repetăm aceleași greșeli și nu vrem să privăm Bacăul de aceste baze sportive și să stăm la mila investitorului.

DLPrimar Ing. Romeo Stavarache-aceste baze nu vor fi înstrăinate, iar investițiile care se fac sunt tot pentru sport și nu pentru altceva. Un teren urma să fie dat Liceului Sportiv. P.S.D.-ul și dumneavoastră, domnule Bogatu, ați votat desființarea bazelor sportive.

DLConsilier Floroiu Ionel-pe mine vă rog să mă scoateți din această ecuație. DLConsilier Bogatu George-haideti să evităm această distrugere.

DL Consilier Zaharia Nicolae-trebuie sancționat și dl.Bîrzu Ilie. Problema care se pune aici nu este numai de principiu. Aceste baze sportive trebuie să rămână la municipalitate. Consider că dosarul de licitație are niște lacune foarte mari. Iar dacă e să analizăm cuantumul sumelor ce urmează a fi investite acolo, de fapt ne dăm seama că 500.000 Euro în 5 ani de zile, nu înseamnă nimic. Un teren sintetic costă 100.000 EURO. Oricum o să votăm împotrivă, însă fundamentarea unui astfel de parteneriat prin inchiriere, prin concesionare sau cum vreți să-1 intitulați nu se face așa.

Dl.Consilier Chiriac Ioan-aici este vorba de o investiție de 2,5 ha. Cu respect vă spun că aici nu e vorba de nici o investiție ci de un aranjament neserios. Nimeni nu poate crede că , cu 1,2 milioane EURO, se poate reface o bază sportivă de 2,5 ha. Iar cu 100.000 EURO pe an de abia se poate întreține ceea ce deja are acolo. Eu voi vota împotrivă.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-domnule Chiriac, una e investiția și alta e întreținerea.

»

Dl.Consilier Chiriac Ioan-asa scrie acolo, investiție de 100.000 EURO pe an și eu v-am spus că, cu 100.000 EURO pe an de abia poate să întrețină ce are acolo, nici nu se mai pune problema de investiții, documente se pot produce ușor, despre asta era vorba.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul ridicat de dl.Consilier Bîrzu Ilie.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

_________________2___________________________________________________________________________________________________

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

10

8

-

Cu 10 voturi « pentru » și 8 voturi „împorivă “ nu a fost adoptat amendamentul propus de dl.Bîrzu Ilie.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526mp„ care face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str.Banu Mărăcine nr.2, din Bacău

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

10

8

-

Cu 10 voturi «pentru» și 8 voturi „împotrivă” nu a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a terenului în suprafață de 25.526mp., care face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, aferent Bazei Sportive „Lucrețiu Avram” situat în str.Banu Mărăcine nr.2, din Bacău

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi $i d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unui imobil cu destinație de locuință

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unui imobil cu destinație de locuință

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

______________________________________________________3____________________________________________________________________________________________

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unui imobil cu destinație de locuință

3

 • 13. Se trece la punctele 13, 14 și 15 ale ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta expunerile de motive la:

 • 13.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit în incinta Cimitirului Nou Sărata I Bacău, Parohiei Ortodoxe

„ Sfanțul Dumitru” Narcisa-Bacău, pentru a fi folosit ca cimitir al bisericii, se face pe toată durata existenței cimitirului iar suprafața totală a terenului crește de la 4.000 m.p. la 4.592 m.p., cu 592m.p. găsiți în plus la măsurătoarea cadastrală

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit Parohiei Ortodoxe „ Izvoarele” pentru cimitirul bisericii, se face pe toată durata existenței cimitirului iar suprafața totală a terenului crește de la 5.247 m.p. la 5.270 m.p.,cu 23m.p. găsiți în plus la măsurătoarea cadastrală

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Lazaret”, din municipiul Bacău, terenul în suprafață de 6.154 mp. situat în Bacău, str. Digul Bârnat nr. 19, pe care s-a construit lăcașul de cult precum și abrogarea H.C.L. Bacău nr. 154/27.06.2002

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Arhitectul Șef (fără punctul 15) și Serviciul de Restituire a Proprietăților).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîzu Ilie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit în incinta Cimitirului Nou Sărata I Bacău, Parohiei Ortodoxe „ Sfântul Dumitru” Narcisa-Bacău, pentru a fi folosit ca cimitir al bisericii, se face pe toată durata existenței cimitirului iar suprafața totală a terenului crește de la 4.000 m.p. la 4.592 m.p., cu 592m.p. găsiți în plus la măsurătoarea cadastrală

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. Se modifică art.l din H.C.L. nr. 27/29.01.2001 și va avea următorul cuprins:

„Art. 1.”  (1) Se aprobă pentru Parohia Ortodoxă ..Sfântul Dumitru”

Narcisa -Bacău, suplimentarea terenului atribuit pentru cimitir prin H.C.L. nr. 27/2001, cu încă 592 mp., găsit la măsurătoarea cadastrală, suprafața totală fiind de 4.592 mp., situat în incinta Cimitirului Sărata I Bacău, tarlaua 48, parcela 1592/1.

(2) Terenul se află în domeniul public al municipiului Bacău care se atribuie în folosință gratuită pe toată durata existenței cimitirului și se identifică prin Planul de Amplasament și Delimitare a imobilului și respectiv în Tabelul de Mișcare Parcelară a imobilului situat în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Bacău, Anexa nr. IA și nr. 1B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

17

0

0

2.

Art. 2. Se modifică inventarul domeniului public cu noua suprafață de teren atribuită, precum și CAP. II art. 1, din Contractul de concesionare nr. 13248/16.04.2002, încheiat cu S.C. Luvis S.R.L. Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

3.

Art. 3. S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - va avea în vedere respectarea delimitării din interiorul Cimitirului Sărata I, de către Parohia „Sfântul Dumitru” Narcisa-Bacău.

S-a adoptat

17

0

0

4.

Art. 4. Prevederile art. 3 din H.C.L. nr. 27/2001, sunt și rămân în vigoare. S-a adoptat

17

0

0

5.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, Parohiei Ortodoxe „Sfântul Dumitru” Narcisa-Bacău și la S.C. Luvis S.R.L. Bacău. S-a adoptat

17

0

0

Dl.Consilier Bîzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.27/29.01.2001,în sensul că terenul atribuit Parohiei Ortodoxe „ Izvoarele” pentru cimitirul bisericii, se face pe toată durata existenței cimitirului iar suprafața totală a terenului crește de la 5.247 m.p. la 5.270 m.p.,cu 23m.p. găsiți în plus la măsurătoarea cadastrală

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se modifică art.2 din H.C.L. nr. 27/29.01.2001 și va avea următorul cuprins:

  „Art. 2.” (1) Se atribuie în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Izvoarele” din Bacău pe toată durata existenței cimitirului bisericii, terenul în suprafață de 5.270 mp. situat în str. Veronica Micle nr. 35, cu 23 mp. în plus găsiți la măsurătoarea cadastrală.

  (2) Terenul se află în domeniul public al municipiului Bacău și se identifică prin Planul de Delimitare al imobilului, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Se modifică inventarul domeniului public cu noua suprafață de teren atribuită.S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu și la Parohia Ortodoxă „Izvoarele Bacău.S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.Consilier Bîzu Ilie -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Lazaret”, din municipiul Bacău, terenul în suprafață de 6.154 mp. situat în Bacău, str. Digul Bâmat nr. 19, pe care s-a construit lăcașul de cult precum și abrogarea H.C.L. Bacău nr. 154/27.06.2002

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. (l)Se atribuie în folosință gratuită pe durata existenței construcției, Parohiei Ortodoxe „Lazaret” din municipiul Bacău, terenul în suprafață de 6.154 mp, situat în str.Digul Bâmat, nr.19, pe care s-a construit lăcașul de cult.

  (2)Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din domeniul public al municipiului Bacău și se identifică prin Planurile de amplasament și delimitare a imobilului, Anexele nr.l, nr.lA și nr.lB, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 154/27.06.2002, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, rămasă fără obiect.S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu, Parohiei Ortodoxe „Lazaret” Bacău și Episcopiei Romanului, județul Neamț. S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 14. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acestora în condițiile legii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu,Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - supun la vot proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acestora în condițiile legii:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUTĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificării acestora în condițiile legii

 • 15. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi «pentru» a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău.

 • 16. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe propietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea „Listei Nominale” cuprinzând persoanele propuse de comisia de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, pentru construirea de locuințe propietate personală cu credit ipotecar, pe raza teritorial-administrativă a municipiului Bacău

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -18

Nr. crt.

NUMĂR DE VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l - Se aproba „Lista Nominală” cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de subvenții de la bugetul statului, cuprinzând un număr de 3 persoane beneficiare, declarate eligibile pentru a obține subvenție în vederea construirii cu credit ipotecar, de locuințe proprietate personală pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Bacău, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.S-a adoptat

18

0

0

1. ABORTULESEI FLORINA ELENA, Bacău, Str. Călugareni nr.l l/A/8

S-a adoptat

18

0

0

2.BRANDZANIC ELENA SIMONA, Huși, Str. Școlii nr.l9/C/40

S-a adoptat

18

0

0

3.OPREA ADRIAN CONSTANTIN, Bacău, str. Violetelor, nr.4/A/2

S-a adoptat

18

0

0

2.

Art.2 - Direcția Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, va transmite tuturor insitituțiilor competente, documentația și Hotărârea Consiliului Local, pentru acordarea subvențiilor solicitanților declarați eligibili în vederea obținerii alocațiilor, prin intermediul bugetului local al municipiului Bacău.

S-a adoptat

18

0

0

3.

Art.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Patrimoniu -Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ și îndrumarea Asociațiilor de Proprietari, Direcției Economice și solicitanților aprobați în „Lista Nominală” anexă la prezenta hotărâre. S-a adoptat

18

0

0

 • 17. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Borbea Iulian, chiriaș pe jumătate din locuința cu două camere, situată în Bacău, str.Neptun, bl.l2,sc.A, ap.2, de a se extinde și pe cealaltă jumătate, rămasă liberă după decesul titularului de contract, unchiul acestuia.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii domnului Borbea Iulian, chiriaș pe jumătate din locuința cu două camere, situată în Bacău, str.Neptun, bl. 12,sc.A, ap.2, de a se extinde și pe cealaltă jumătate, rămasă liberă după decesul titularului de contract, unchiul acestuia

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l Se aprobă cererea d-lui Borbea Iulian, din Bacău, str.Neptun, bl. 12, sc.A, ap.2, de a-și extinde spațiul de locuit și pe cealaltă jumătate din locuință, rămasă liberă prin decesul titularului de contract, fiind unchiul lui. S-a adoptat

  16

  2

  0

  2.

  Art.2 Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte, Evidență și încasări Debite - va consemna acordul dintre proprietar și chiriaș, asupra întregului apartament din str.Neptun, bl. 12, sc.A, ap.2, printr-un nou contract de închiriere și încetează contractul nr.358673/2004, încheiat cu Borbea Iulian, pe jumătate din apartament. S-a adoptat

  16

  2

  0

  3.

  Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte, Evidență și încasări Debite.

  S-a adoptat

  16

  2

  0

 • 18. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Patrimoniu).

Comisia nr.l dă aviz favorabil, dar cu un amendament și anume să fie incluse și străzile Narciselor și Energiei, fiind străzi de intrare în oraș.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul ridicat de dl.Bîrzu Ilie:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat amendamentul ridicat de dl.Bîrzu Ilie.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău, cu amendamentul deja adoptat:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

______________________a____________________________________________________________________________________________________________________________

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Local pe anul 2010, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău

 • 19. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei, doamnei ISVORAN ANICA din Bacău, str. Violetelor nr.4, sc.C, a.l 1, care la data de 3 iulie 2009 a împliniți 00 de ani de viață

Inițiator-PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Stare Civilă).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Nechita Neculai-eu consider că este prea mare suma care se acordă unui bătrân care a împlinit vârsta de 100 de ani și prea mici sumele pentru ajutoarele sociale. Cei care solicită ajutoare de urgență au probleme de sănătate foarte mari și cred că am putea mări sumele pentru ajutoare și diminua un pic suma pentru cei care au împlinit 100 de ani.

D-ra Consilier Mironescu Roxana-suma pe care o acordăm persoanelor care au împlinit 100 de ani a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local și nu se poate diminua decât tot prin hotărâre a consiliului. Cel mult, putem majora sumele pentru ajutoare, acolo unde sunt situații disperate.

Dl.Primar Ing. Romeo Stavarache-așa cum preciza și d-ra Mironescu , cuantumul acestor sume a fost stabilit prin hotărâre a consiliului local, iar numărul celor care împlinesc 100 de ani este foarte mic comparativ cu solicitările pentru ajutoare de urgență.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 lei, doamnei ISVORAN ANICA din Bacău, str.Violetelor nr.4, sc.C, a.l 1, care la data de 3 iulie 2009 a împliniți 00 de ani de viață

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art.l Se aprobă plata unui premiu în valoare de 5.000 lei doamnei ISVORAN ANICA din Bacău, str.Violetelor nr.4, sc.C, ap.l 1, care la data de 3 iulie 2009 a implinit 100 de ani de viață. S-a adoptat

  17

  1

  0

  2.

  Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică care, va efectua plata premiului.

  S-a adoptat

  17

  1

  0

  3.

  Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor -Serviciul Stare Civilă.

  S-a adoptat

  17

  1

  0

 • 20. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a unei sume de bani în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi sportive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008-2009

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - (1) - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a sumei de 30.060 RON în vederea premierii unor sportivi și antrenori legitimați la cluburi spotive din municipiul Bacău, pentru rezultate deosebite obținute la concursurile sportive în anul competițional 2008 - 2009.

  (2) - Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  17

  0

  0

  1. HUDRES ANDREI-snortiv-5.000 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.ADAM DENISA ELENA- sportiv- S.OOOlei S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.SOITUZU LUCIAN IONUȚ-sportiv-2.500 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.ADAM LARISA MARIA-sportiv-2.500 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.ADAM OCTAVIAN-sportiv si antrenor-3.000 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  6.DIACONU EUSEBIU-SPORTIV- 2.800 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  7.BUTUCARU IOAN-antrenor-1.400 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  8.IONEL ALEXANDRU-sportiv- 560 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  9.MUNTEANU GABRIEL-antrenor- 280 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  10.FAGHIAN VLAD-sportiv-360 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  ll.VOICU MARIAN-sportiv-360 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  12.BADULESCU CRISTIAN-sportiv-720 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  13.GHERMAN MIHAI-sportiv-360 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  14.AMARIEI RAZVAN-sportiv- 360 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  15.MARGAS ANDREEA-SPORTIV-360 LEI S-a adoptat

  17

  0

  0

  16.COMANC DAIANA-sportiv-720 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  17.LELUC MADALINA-sportiv-360 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  18.IVAN MIRCEA-sportiv-720 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  19.SILIANU CRISTINA-sportiv-1080 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  20.PATRU AUREL-antrenor-1.080 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  21.BOTEZ DORU-antrenor 1.080 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

  22.PATRU MARIAN-antrenor-180 lei S-a adoptat

  17

  0

  0

2.


Art.2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Sport Club Municipal Bacău și C.S. Kanku-Dai Karate-Do Bacău. S-a adoptat

17


 • 21. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu Prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată,ulterior modificată și completată

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu Prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată,ulterior modificată și completată

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale bugetului local, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale, la propunerea Comisiei de Evaluare a proiectelor înaintate de unitățile solicitante pentru finanțare de la bugetul local al municipiului Bacău, proiectele prezentate în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  18

  0

  0

1

38579/

02.07.2009

UNIVERSITATEA

BACAU

Facultatea        de

Inginerie

S-a adoptat

Cultura    tehnica-

mijloc de creștere a competitivității băcăuanilor pe piața muncii,in domeniul tehnic, pe plan european

2.657 -tipări turi-- consuma bile

18

0

0

2

33149

06.05.2009

Școala „Georgeta si

Mircea Cancicov”

S-a adoptat

La ceas aniversar

10.000 Bunuri valoare de inventar :r ealizare busturi

17

1

0

3

40.186/

23.07.2009

Colegiul National „Ferdinand I »

S-a adoptat

Concursul național „Vranceanu-Procopiu «

5.000 Tipărituri Fond de premiere

18

0

0

4

1080/

31.03.2009

Colegiul     National

„Vasile Alecsandri»

S-a adoptat

Concursul național de creație „Vasile Alecsandri» Ediția a IV-a

5.000 Consuinab ile Fond de premiere

18

0

0

2.

Art.2. - Se aprobă alocarea c Municipiului Bacău, a sumei de finanțării proiectelor prevăzute în A

e către Consiliul Local al

22.657 RON în vederea

nexa nr.l. -S-a adoptat

18

0

0

 • 22. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind cooperarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Universitatea din Bacău, pentru cofinanțarea celei de a Vil-a Conferință Națională de Energetică Industrială, cu participare internațională, care se va organiza la Bacău, în perioada 5-7 noiembrie 2009

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.(Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-ra Consilier Mironescu Roxana-vin cu un amendament la proiectul de hotărâre și anume să vină și Universitatea din Bacău, în completare, cu un proiect de finanțare pe Legea 215 la fel ca fiecare solicitant de finanțare nerambursabilă.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supun la vot amendamentul ridicat de

d-ra.Consilier Mironescu Roxana.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAMISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IO AN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNA VA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat amendamentul ridicat de d-ra Consilier Mironescu Roxana.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Universitatea din Bacău, pentru cofinanțarea celei de a Vil-a Conferință Națională de Energetică Industrială, cu participare internațională, care se

va organiza la Bacău, în perioada 5-7 noiembrie 2009

1. Consilieri prezenți -18

2. Numărul consilierilor care au votat -17

Nr.

NUMĂR DE VOTURI

crt.

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1 - Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Universitatea din Bacău pentru cofinanțarea de la bugetul local, cu suma de 6500 lei, pentru organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale de Energetică Industrială, cu participare internațională, cea de a Vil-a ediție, care va avea loc la Bacău, în perioada 5-7 noiembrie 2009. S-a adoptat

17

0

0

2.

Art. 2 - Plata va fi făcută de la Cap. ..Cultură. Recreere. Religie” al bugetului local. S-a adoptat

17

0

0

3.

Art. 3 - Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică si Universitatea din Bacău. S-a adoptat

17

0

0

 • 23. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana. președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării și completării Convenției nr.31177/2930/2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău și S.C.Transport Public S.A. conform H.C.L. nr.474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 prin Actul Adițional nr.l

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Convenției nr.31177/2930/2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău și S.C.Transport Public S.A. conform H.C.L. nr.474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 prin Actul Adițional nr.l

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Convenției nr. 31177/2930/2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Bacău și S.C. Transport Public S.A. conform H.C.L. nr. 474/29.12.2008 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău pentru anul 2009 prin Actul Adițional nr. 1 anexă ce face parte din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Public de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 24. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea pentru luna august 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50 % și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru luna august 2009 a categoriilor de persoane defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de transport urban cu mijloace de transport în comun gratuit sau subvenționat 50 % și a listelor nominale a unora dintre aceste categorii

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1.   (1) Se aprobă listele nominale pe luna august 2009 pentru

  unele categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună.

  (2) Listele nominale cuprind un număr de 667 beneficiari, după cum urmează:

  • a) 340 de persoane marginalizate social

  îndreptățite la ajutor social sau masă la Cantina Municipală, beneficiare de abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  • b) 327 donatori de sânge, beneficiari de

  abonament lunar cu reducere de 50% în sumă de 50 lei;

  conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. - Se aprobă în luna august 2009 subvenționarea cu 100 % a transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști din municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile Convenției nr. 31177/2930/2008 încheiată între Consiliul Local al muncipiului Bacău și S.C. Transport S.A Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.474/29.12.2008. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. (1)- Distribuirea abonamentelor către beneficiari se va face la cerere de către Serviciul Public de Asistență Socială Bacău prin Biroul Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap, Biroul Alocații Familiale, Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei și Birou Protecția Copilului, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.

  (2) Distribuirea legitimațiilor către persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform legii.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. (1)- Decontarea abonamentelor distribuite de Serviciul Public de Asistență Socială Bacău se va face către agentul economic transportator în baza datelor de identitate a beneficiarilor, cu semnătură de primire.

  (2) - Decontarea legitimațiilor distribuite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău se va face în baza listelor nominale totale a persoanelor beneficiare, care vor cuprinde datele de indentificare ale acestora, certificate de valabilitatea datelor înscrise.S-a adoptat

  17

  0

  0

5.


17

 • 25, Se trece la punctele 27-31 ale ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de hotarare privind:

 • 27, Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Floareș Octavian din Bacău, un loc de veci în Cimitirul din Cartierul CFR Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28, Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit doamnei Ocnianovici Elena din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice precum și celor deportate

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29, Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit doamnei Cucu Lidia din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, precum și abrogarea H.C.L. nr. 169/2006

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30, Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Mincu Dumitru din Bacău, un loc de veci concesionat de acesta, în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31, Proiect de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Ardeleanu I Gheorghe din Bacău, a unui loc de veci în Cimitirul Central din municipiul Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.44/1994,republicată, privind veteranii de război

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui

Floareș Octavian din Bacău, un loc de veci în Cimitirul din Cartierul CFR Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Floareș Octavian, din Bacău, str. Gheorghi Donici Nr. 43, Cartier CFR, locul de veci cesionat în Cimitirul uman din Cartierul CFR Bacău rândul 9, poziția 25, cls. I-a, cu suprafața de 3 mp., dovedit cu Avizul de cesionare nr. 112/20.07.2006, emis de S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor.

  (2) Domnul Floareș Octavian este beneficiar al Legii nr. 44/1994, având calitatea de veteran de război.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor -concesionarul cimitirului, va recunoaște titlu de gratuitate asupra locului de veci, cu datele de identificare prevăzute în art. 1 (1) din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția

  9

  Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău - Administrația

  Cimitirelor - și domnului Floareș Octavian.S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit doamnei Ocnianovici Elena din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice precum și celor deportate

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1 (1) - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, d-nei Ocnianovici Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Violetelor, nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 14, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I, parcela 4, rândul 15, poziția 31, dovedind că l-a concesionat cu Actul de dare în folosință nr. 0000578/ 20.08.1984 și Adeverința nr. 352/ 15.05.2009.

  (2) Doamna Ocnianovici Elena este beneficiara prevederilor Legii nr. 189/ 2000, deoarece a avut de suferit din motive etnice, fiind nevoită să se refugieze. S-a adoptat

  17

  0

  0

2

Art. 2 - SC Luvis SRL Bacău - Administrația Cimitirelor - în calitate de concesionar al cimitirului, va respecta titlul de gratuitate asupra locului de veci, cu datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

17

0

3

Art. 3 - Hotărârea va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, SC Luvis SRL

Bacău - Administrația Cimitirelor si d-nei Ocnianovici Elena. S-a adoptat

17

0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit doamnei Cucu Lidia din Bacău, un loc de veci în Cimitirul Nou Sărata I Bacău, fiind beneficiară a Legii nr. 189/2000, precum și abrogarea H.C.L. nr. 169/2006

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. (1) Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, d-nei Cucu Lidia din Bacău, str. Aviatorilor, Bl. CI, Et.l, Ap.7, un loc de veci concesionat cu chitanța nr. 4059356/07.04.2000, în Cimitirul Nou Sărata I Bacău, parcela 2B, rândul 8, poziția 14.

  (2) Doamna Cucu Lidia, este beneficiara prevederilor Legii nr. 189/2000, deoarece a avut de suferit persecuții din motive etnice, fiind strămutată. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor -concesionarul cimitirului, va respecta titlu de gratuitate asupra locului de veci, cu datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 169/29.06.2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca rămasă fără obiect.S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, S.C. LUVIS S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - și doamnei Cucu Lidia.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Mincu Dumitru din Bacău, un loc de veci concesionat de acesta, în Cimitirul Nou Sărata I din Bacău, fiind beneficiar al Legii nr. 189/2000

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  Art. 1. (1) Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Mincu Dumitru din Bacău, str. Ion Luca Bl. 7, Sc. B, Et. II, Ap. 10, un loc de veci concesionat în Cimitirul Nou Sărata I Bacău prevăzut în Avizul nr. 109/14.05.2009, emis de S.C. Luvis S.R.L. Bacău, parcela 1, rândul 11, poziția 26 B, cls. I-a.

  (2) Dl. Mincu Dumitru, este beneficiar al Legii nr. 189/2000, deoarece a avut de suferit persecuții din motive etnice, fiind nevoit să se refugieze cu familia. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2

  Art. 2. S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor -concesionarul cimitirului, va respecta titlul de gratuitate asupra locului de veci confirmat cu Avizul de Concesionare nr. 109 din 14.05.2009 și cu datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu, S.C.

  LUVIS S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - și domnului Mincu

  Dumitru.S-a adoptat

  17

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit d-lui Ardeleanu I Gheorghe din Bacău, a unui loc de veci în Cimitirul Central din municipiul Bacău, fiind beneficiar al Legii nr.44/1994,republicată, privind veteranii de război

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. - (1) Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, d-lui Ardeleanu I. Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. I.L. Caragiale nr. 1 bl. 1, sc. C, apart.4, locul de veci cesionat în Cimitirul Central din municipiul Bacău poziționat în zona B, rândul 46, poziția 18, cls. I-a, cu suprafața de 3 mp, dovedit cu Avizul de cesionare nr.260/26.11.2008, emis de S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor.

  (2) Domnul Ardeleanu I. Gheorghe este beneficiar al Legii nr. 44/1994, având calitatea de veteran de război. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. - S.C. Luvis S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor -concesionarul cimitirului, va recunoaște titlu de gratuitate asupra locului de veci, cu datele de identificare prevăzute în art. 1 (1) din prezenta hotărâre. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată la Direcția Patrimoniu,

  S.C. LUVIS S.R.L. Bacău - Administrația Cimitirelor - și domnului Ardeleanu I. Gheorghe. S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 26. Se trece la punctul 32 al ordinii de zi și domnișoara Mironescu Roxanapreședinte de ședință, dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. CRI PLUS S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 21, conform contractului de concesionare nr. 4610/08.02.2005

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. CRI PLUS S.R.L. din Bacau, situat in Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 21, conform contractului de concesionare nr. 4610/08.02.2005

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2.  Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se aproba modificarea profilului de activitate pentru construcția realizata pe terenul concesionat către S.C. CRI PLUS S.R.L. din Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, Str. Ștefan cel Mare, nr. 21, din activitatea SEDIU SOCIETATE, in activitatea de COMERȚ CU PRODUSE TEXTILE. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Taxa de concesionare anuala/m.p., stabilita in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 221 din 30.08.2004, se modifica conform obiectului de activitate stabilit la ART 1, la suma de 57,80 leiRON/m.p./an, la nivelul anului fiscal 2OO9.S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3 - (l)Se va încheia act adițional la contractul de concesionare nr.4610/08.02.2005 cu prevederile art.l si 2 din prezenta hotarare.

  (2) Celelalte prevederi ale contractului de concesionare nr.4610/08.02.2005, sunt si raman in vigoare.S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4  - Prezenta hotarare va fi comunicata concesionarului,

  Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport, Biroului Urbanism si Serviciului Contracte - Evidenta si Incasari Debite din cadrul Direcției Patrimoniu.S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 27. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi și și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință ,dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 12,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Aviatorilor, nr. 7, sc. B, ap7.

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Patrimoniu,Direcția Drumuri Publice, Direcția Impozite și Taxe Locale, Arhitectul Șef, Serviciul de Restituire a Proprietăților,Birou Urbanism).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 12,00 m.p. teren situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Aviatorilor, nr. 7, sc. B, ap7.

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA -FATA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.p. /an )

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Se aproba concesionarea terenului din strada AVIATORILOR, NR.7,sc.B, ap.7 al cărui amplasament este cuprins in planul de situație corespunzător S-a adoptat

12.00

EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU REALIZARE BALCON CU RAMPA DE ACCES PENTRU PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR

20,10

25 ANI

CONCES.

DIRECTA CĂTRE D-NA   JICMON

MARIA

17

0

0

 • 28. Se trece Ia punctul 34 al ordinii de zi și și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință - dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil.( Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Ilie Bîrzu - vin cu un amendament la proiectul de hotărâre și anume introducerea unei noi poziții în avizul de oportunitate și anume Str.Izvoare , Nr.2-Construire PENNY MARKET și împrejmuire teren - beneficiar S.C.REWE PROJECTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., DIN BUCUREȘTI.

Nu mai sunt discuții în legătură cu proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supun la vot amendamentul ridicat de dl. Consilier Ilie Bîrzu:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREA IRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRTESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARU ION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi,,pentru” a fost adoptat amendamentul ridicat de dl.Consilier Ilie Bîrzu.

Se trece la procedura de vot secret, cu amendamentul deja adoptat.

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aproba avizul prealabil de oportunitate al structurii specializate condusa de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau in vederea elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale pe terenuri din municipiul Bacau, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr.

  Crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  1.1. - STR. VERONICA MICLE, S 62, P 1800/7/2, 1800/9 -CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE IGIENICO-COSMETICE SI BIROURI - beneficiar S.C. S-LOGISTIC S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins ;

  • - soluției pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); NU S-A ADOPTAT

  7

  10

  0

  2.

  1.2. - STR. CHIMIEI, S 69, P 117, 118, 119 - CONSTRUIRE-EXTINDERE HALA REPARAȚII, REVIZII TEHNICE SI BIROURI -beneficiar S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluției pentru asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); NU S-A ADOPTAT

  7

  10

  0

  3.

  1.3. - STR. CONDORILOR, NR. 3 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN - beneficiar RUSU LUCICA, din Bacau; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  4.

  1.4. - STR. PRELUNGIREA DORULUI, S 28, P 903/2/43, 903/2/43/1 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar FRASINESCU COSMIN-VALI, din mun. Bistrița, jud. Bistrita-Nasaud, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  5.

  1.5. - STR. NORDULUI, NR. 22 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI GARAJ - beneficiar CALIN GHEORGHE, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare); S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  6.

  1.6. - STR. ARCADIE SEPTILICI, S 43, P 1553/1/13, 1533/1/14, 1533/1/15, 1533/1/16, 1533/1/17 - CONSTRUIRE HALA METALICA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar S.C. TEHNOWOD S.R.L., din sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare);

  • - avizului Politiei Rutiere ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  7.

  1.7. - CALEA ONEȘTI, NR. 3 A - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU SPATII PENTRU SPĂLĂTORIE AUTO, BIROURI SI RESTAURANT, beneficiar S.C. AUTO SPORT S.R.L., din Iași, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale);

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  8.

  1.8. - STR. TOPORASI, NR. 1 BIS - CONSTRUIRE LOCUINȚA, REALIZARE ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari GHEORGHITA CRENEL SI GHEORGHITA MARICICA, din Bacau, cu prezentarea:

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale); S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  9.

  1.9. - STR. MILCOV, NR. 2 - 4 - CONSTRUIRE SUPERMARKET, ÎMPREJMUIRE TEREN, RECLAMA LUMINOASA SI DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, beneficiar S.C. ASCO S.A., din Bacau, cu prezentarea :

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere. S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  10.

  1.10. - STR. TROTUS, NR. 7 - 9 - CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE, beneficiar S.C. AGI CONSULT S.R.L., din Bacau, cu prezentarea:

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere. S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  11.

  1.11. - STR. ALUNULUI, NR. 32 - 34 - CONSTRUIRE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII (COAFURA, FRIZERIE, MANICHIURA, PEDICHIURA) SI SEDIU BIROURI, beneficiar S.C. INTER AUTO S.R.L. SI COOPERATIVA MUNCA SI ARTA BACAU, din Bacau, cu prezentarea:

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere. S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  12.

  1.12. - STR. ȘIRETULUI, S 24, P 583/3 - CONSTRUIRE LOCUINȚA, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar FARAOANU MIHAI, din SAT PRĂJEȘTI, COMUNA PRĂJEȘTI, JUDEȚUL Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze naturale); S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  13.

  1.13. - STR. CALEA MOLDOVEI, NR. 35 - CONSTRUIRE ANEXA GOSPODĂREASCA SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar PLATON MIHAI, din Bacau. ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  14.

  1.14. - STR. CALEA MOLDOVEI, NR. 51 - CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC (PENSIUNE, TERASA, FOIȘOR, PISCINA, TEREN SPORT), ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar S.C. TONCOS COMP AN Y S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere.

  • - acordurilor de vecinătate pentru funcțiunea solicitata.

  ;S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  15

  1.15. - CALEA ONEȘTI, NR. 32 - CONSTRUIRE -EXTINDERE LOCUINȚA DE SERVICIU, beneficiar S.C. FAYR PLAY S.R.L., din Bacau.; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  16

  1.16. - STR. NORDULUI, NR. 18 - CONSTRUIRE LOCUINȚA CU GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar COCU LAURA-NICOLETA, din Bacau, cu prezentarea :

  -unui studiu extins al zonei; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  17

  1.17. - STR. CALEA BÂRLADULUI, NR. 173 - CONSTRUIRE LOCUINȚA SI RACORDURI UTILITATI, beneficiari ANCUTA VALENTIN-OVIDIU SI LUMINIȚA, din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins al zonei;

  • - soluțiilor de racordare la principalele utilitati (energie electrica, apa. canalizare, gaze naturale); S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  18

  1.18. - STR. ARCADIE SEPTILICI, S 43, P 1553/1/11 -CONSTRUIRE HALA PRODUCȚIE ECHIPAMENTE PROTECȚIA MEDIULUI (CONTAINERE OFICE, BENZI TRANSPORTOARE DEȘEURI,    SEPARATOARE    HIDROCARBURI),    SEDIU

  ADMINISTRATIV-BIROURI SI RACORDURI UTILITATI, beneficiar S.C. TEHNIX S.R.L., din Bacau, cu prezentarea :

  • - unui studiu extins ;

  • - soluțiilor de asigurare a locurilor de parcare in incinta proprietății;

  • - avizului Politiei Rutiere. ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  19

  1.19. - STR. CALEA REPUBLICII, NR. 181 - CONSTRUIRE ERP - STATIE CARBURANȚI, SPĂLĂTORIE AUTO, DEPOZIT, SPATII SERVICII, beneficiar S.C. BEL ROM CINCI S.R.L., din București; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  20.

  1.20. - STR. ARINILOR, NR. 1 B - EXTINDERE REȚEA SI BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, beneficiari LUNGU COSTEL SI MARINELA, din Bacau ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  21

  1.21. - STR. ALBA IULIA, NR. 13 - CONSOLIDARE SI MANSARDARE LOCUINȚA EXISTENTA, beneficiar HARET ROMEO-LAURENTIU, din Bacau. ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  22

  1.22. - STR. CALEA ROMANULUI, NR. 1-3 (actualmente BULEVARDUL UNIRII) - CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE D+P+7, beneficiar S.C.CONEXTRUST S.A., din Bacau ; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  23

  1.23.STR.IZVOARE NR.2-CONSTRUIRE PENNY MARKET SI

  ÎMPREJMUIRE TEREN-beneficiar S.C.REWE PROJECTWICKLUNG

  ROMANIA S.R.L., DIN BUCUREȘTI; S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

 • 29, Se trece la punctele 35-43 ale ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana, președinte de ședință -dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la:

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST DE TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 36, Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, STR. AEROPORTULUI, NR. 25, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: BOTEZATU OVIDIU-CONSTANTIN SI BOTEZATU LUMINIȚA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - AMENAJARE CIMITIR SARATAII, STR. POLIGONULUI, TARLAUA 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Municipiului Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 R 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: FRUNZA GHEORGHE SI MARIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POET CARLOVA, NR. 30, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: GOGAN TUIST SI GOGAN CECILIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA BÂRLADULUI, NR. 131, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ISPIR GHEORGHE SI ISPIR GEANINA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. ELECTRICIENILOR, NR. 3 BIS, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : RATOI COSTEL, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. ȘIRETULUI, NR. 70 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : ROMAN DUMITRU, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE RADU, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: VARLAN BOGDAN-LUCIAN SI VARLAN AURELIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Drumuri Publice, Arhitect Șef, Serviciul Rețele și Iluminat Public ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în

legătură cu aprobarea unor PUD-uri si PUZ-uri.

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST DE TRANSFORMARE TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, STR. NARCISELOR, NR. 14 BIS, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR : S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU-NU S-A ADOPTAT

  7

  10

  0

  2.

  36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M, STR. AEROPORTULUI, NR. 25, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIARI :     BOTEZATU OVIDIU-CONSTANTIN SI

  BOTEZATU LUMINIȚA, din Bacau

  Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU - S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  3.

  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE - AMENAJARE CIMITIR SARATA II, STR. POLIGONULUI, TARLAUA 52, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Municipiului Bacau BENEFICIAR : MUNICIPIUL BACAU - S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

4.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru   CONSTRUIRE   LOCUINȚA P + M SI

ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. TRIUMFULUI, NR. 21 R 2, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: FRUNZA GHEORGHE SI MARIA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-A ADOPTAT

17

0

0

5.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 + M SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POET CARLOVA, NR. 30, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: GOGAN TUIST SI GOGAN CECILIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-A ADOPTAT

17

0

0

6.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1 SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. CALEA BÂRLADULUI, NR. 131, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: ISPIR GHEORGHE SI ISPIR GEANINA, din Bacau Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-A ADOPTAT

17

0

0

7.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + M SI RACORDURI UTILITATI, STR. ELECTRICIENILOR, NR. 3 BIS, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR : RATOI COSTEL, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-A ADOPTAT

17

0

0

8.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA P + 1, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI, STR. ȘIRETULUI, NR. 70 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR : ROMAN DUMITRU, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-A ADOPTAT

17

0

0

9.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. COSTACHE RADU, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI:   VARLAN BOGDAN-LUCIAN SI VARLAN

AURELIA, din Bacau

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU- S-A ADOPTAT

17

0

0

 • 30. Se trece la punctele 44-53 ale ordinii de zi și d-ra Mironescu Roxana « președinte de ședintă-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind:

 • 44. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei

d-nei Sapica Mihaela cu domiciliul în Bacău, str.Bucegi, bl.l 17, sc.A,ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

 • 45. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Iorga Mihai cu domiciliul în Bacău, str.Th.Neculuță, nr.8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 46. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Marolicaru Codrina cu domiciliul în Bacău, str.22 Decembrie, nr. 129

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 47. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Cristina-Manuela cu domiciliul în Bacău, str.Comișa Bistrița, bl.13,sc.B, ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 48. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Carmen-Daniela cu domiciliul în Bacău, str.Comișa Bistrița, bl.l3,sc.B, ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 49. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000

lei        d-nei Gheorghe Doina cu domiciliul în Bacău, str.Comișa Bistriței,

nr.28,sc.B,ap.8 pentru fiul acesteia Gheorghe Florin

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 50. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Bodolică Maria cu domiciliul în Bacău, str.Mircea Eliade, nr.7,sc.A,ap.l8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Matei Ana cu domiciliul în Bacău, str.Stadionului, bl.3,sc.A,ap.l7

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 52. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Paraschiv Cătălin cu domiciliul în Bacău, str.Milcov, nr.71,sc.B,ap.l și reședința în Bacău, str.Henri Coandă, bl. 13,cam.2 pentru fiul acestuia Paraschiv Andrei-Cătălin

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 53. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Gurlen Marilena-Irina cu domiciliul în Bacău, str.Letea,bl.9, sc.B,ap.l pentru fiica acesteia Gurlen Sumeyra

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.(Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării

proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Sapica Mihaela cu domiciliul în Bacău, str.Bucegi, bl. 117, sc.A,ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Sapica Mihaela cu domiciliul în Bacău, str. Bucegi, bl. 117, sc. A, ap. 2 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Iorga Mihai cu domiciliul în Bacău, str.Th.Neculuță, nr.8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Iorga Mihai cu domiciliul în Bacău, str. Th. Neculuță, nr. 8 întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând investigații medicale și o intervenție chirurgicală într-o clinică de specialitate.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII "Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Marolicaru Codrina cu domiciliul în Bacău, str.22 Decembrie, nr.129

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-nei Marolicaru Codrina cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 129 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând tratament, investigații medicale și o intervenție chirurgicală într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII "Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Cristina-Manuela cu domiciliul în Bacău, str.Comișa Bistrița, bl.l3,sc.B, ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

*

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Cristina-Manuela cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistrița, bl. 13, sc. B, ap. 2 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate din străinătate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Carmen-Daniela cu domiciliul în Bacău, str.Comișa Bistrița, bl.l3,sc.B, ap.2

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Galan Carmen-Daniela cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistrița, bl. 13, sc. B, ap. 2 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate din străinătate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Iiie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Gheorghe Doina cu domiciliul în Bacău, str.Comișa Bistriței, nr.28,sc.B,ap.8 pentru fiul acesteia Gheorghe Florin

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2, Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 2000 lei d-nei Gheorghe Doina cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței, nr.28, sc. B, ap. 8 întrucât fiul acesteia, Gheorghe Florin se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.Consilier Bîrzu Ilie - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Bodolică Maria cu domiciliul în Bacău, str.Mircea Eliade, nr.7,sc.A,ap.l8

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2, Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Bodolică Maria cu domiciliul în Bacău, str. Mircea Eliade nr. 7, sc. A, ap. 18 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

DLConsilier Bîrzu Uie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Matei Ana cu domiciliul în Bacău, str.Stadionului, bl.3,sc.A,ap.l7

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Matei Ana cu domiciliul în Bacău, str. Stadionului, bl. 3, sc. A, ap. 17 întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.consilier Bîrzu Uie-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Paraschiv Cătălin cu domiciliul în Bacău, str.Milcov, nr.71,sc.B,ap.l și reședința în Bacău, str.Henri Coandă, bl. 13,cam.2 pentru fiul acestuia Paraschiv Andrei-Cătălin

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2, Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 1000 lei d-lui Paraschiv Cătălin cu domiciliul în Bacău, str. Milcov, nr.71, sc. B, ap. 1 și reședința în Bacău, str. Henri Coandă, bl. 13, cam. 2 întrucât fiul acestuia, Paraschiv Andrei-Cătălin se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

DLConsilier Bîrzu Ilie- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Gurlen Marilena-Irina cu domiciliul în Bacău, str.Letea,bl.9, sc.B,ap.l pentru fiica acesteia Gurlen Sumeyra

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

s

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 500 lei d-nei Gurlen Marilena - Irina cu domiciliul în Bacău, str. Letea, bl.9, sc. B, ap. 1 întrucât fiica acesteia, Gurlen Sumeyra se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate necesitând transport, investigații medicale și tratament într-o clinică de specialitate. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău pe anul 2009 Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Justificarea utilizării sumei prevăzute la art.l, din prezenta hotărâre, va fi făcută printr-o declarație pe proprie răspundere autentificată la un notar public. S-a adoptat

  17

  0

  0

31.Se trece la punctul 54-55 ale ordinii de zi și d-ra președinte de ședință Mironescu Roxana-dă cuvântul domnului Primar ing. Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerile de motive la proiectele de hotărâre privind :

 • 54. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.36321/10.06.2009 înaintată de Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău, str.Republicii, nr.27/A/3

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

»

 • 55. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.3 875 5/06.07.2009 înaintată de Inspectoratul Școlar al Județului Bacău

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizele de legalitate și avizele Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectele de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local - la proiectul nr.54 , Direcția Patrimoniu și S.P.A.S. - la proiectul nr.55).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectele de hotărâre.

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.36321/10.06.2009 înaintată de Botomei Vasile cu domiciliul în Bacău, str.Republicii, nr.27/A/3

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 36321/10.06.2009 înaintată de Botomei Vasile cu domiciliul în

  Bacău str.Republicii nr.27/A/3, prin care solicită revocarea HCL nr. 119/30.04.2009. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală, Compartimentului „Aparatul Permanent” precum și petentului prevăzut la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

Dl.Consilier Ilie Bîrzu-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.38755/06.07.2009 înaintată de Inspectoratul Școlar al Județului Bacău

 • 1.  Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  NUMĂR DE VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. - Se respinge plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 38755/06.07.2009 înaintată de Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, prin care solicită anularea HCL nr.212/25.06.2009. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Art.2. -- Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală, Serviciului Public de Asistență Socială Bacău, precum și petentului prevăzut la art. 1. S-a adoptat

  17

  0

  0

32.Se trece la punctul 56 al ordinii de zi și d-ra președinte de ședință Mironescu Roxana-dă cuvântul domnului Primar ing, Romeo Stavarache pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele de atenționare „Cod Galben”, de către Administrația Națională de Meteorologie

Inițiator - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Se prezintă avizul de legalitate și avizul Direcției Juridice și Administrație Locală la proiectul de hotărâre, (dl. Secretar și d-na Director Maria Jinga).

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile.( Direcția Economică și S.P.A.S.).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2,3,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici-supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele de atenționare „Cod Galben”, de către Administrația Națională de Meteorologie:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ADAM ISABELA ELENA

X

2.

AXINTE GABRIEL

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOGATU GEORGE

X

5.

CHIRIAC IOAN

X

6.

CIUBOTARIU LUCIAN

X

7.

COJOCARU CRISTIAN

X

8.

CURCĂ LIVIU CONSTANTIN

X

9.

DRĂGĂNUȚĂ CONSTANTIN

ABSENT

10.

FECHET MIRCEA

ABSENT

11.

FLOREAIRINA DANIELA

X

12.

FLOROIU IONEL

X

13.

HÎRȚESCU VASILICĂ

X

14.

LUCHIAN DRAGOȘ

ABSENT

15.

MIRONESCU ROXANA

X

16.

DUNAVA COSTEL

ABSENT

17.

NECHITA NICOLAE

X

18.

PĂDURARU ILEANA

X

19.

ZAHARIA GABRIELA

X

20.

ROTARUION

X

21.

ȘLIC MIHAI IULIAN

ABSENT

22.

ȘUȘTAC MIHAI

X

23.

ZAHARIA NICOLAE

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi « pentru » , a fost adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apă potabilă în zilele de atenționare „Cod Galben”, de către Administrația Națională de Meteorologie.

D-ra președinte de ședință- Mironescu Roxana - mulțumesc asistenței și declar închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.AM/ Ds.I-A-4/ Ex.l